31995L0044

Komission direktiivi 95/44/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, edellytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteissä I-V lueteltuja tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten

Virallinen lehti nro L 184 , 03/08/1995 s. 0034 - 0046


KOMISSION DIREKTIIVI 95/44/EY,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995,

edellytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteissä I-V lueteltuja tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 95/4/EY (2), ja erityisesti sen 3 artiklan 7 kohdan e alakohdan, 4 artiklan 5 kohdan, 5 artiklan 5 kohdan ja 12 artiklan 3 c kohdan,

sekä katsoo, että

direktiivin 77/93/ETY säännösten mukaan sen liitteissä I ja II lueteltuja haitallisia organismeja ei saa yksinään tai yhdistettynä mainitun direktiivin liitteessä II lueteltuihin kasveihin taikka kasvituotteisiin tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka levittää siirtämällä yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla,

saman direktiivin mukaan sen liitteessä III lueteltuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita ei saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille,

myöskään mainitun direktiivin liitteessä IV lueteltuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita ei saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla, jollei mainitussa liitteessä määrättyjä erityisvaatimuksia noudateta,

mainitun direktiivin liitteessä V olevassa B osassa lueteltuja kolmansista maista tulevia kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita ei saa tuoda yhteisöön, jolleivät ne täytä mainitussa direktiivissä vahvistettuja standardeja ja vaatimuksia ja jollei niiden mukana ole virallista kasvien terveystodistusta, jossa varmistetaan tämän noudattaminen, ja jollei niitä ole lisäksi tarkastettu virallisesti sen varmistamiseksi, että näitä säännöksiä noudatetaan,

mainitun direktiivin 3 artiklan 7 kohdan e alakohdassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 3 c kohdassa säädetään kuitenkin, ettei mainittuja sääntöjä sovelleta kokeellisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin tai lajikevalintaan tarkoitettujen haitallisten organismien, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin ja siirtoon, jollei yhteisön tasolla vahvistettavista tietyistä edellytyksistä muuta johdu,

sen vuoksi on tarpeen määrittää edellytykset, jotka on täytettävä tällaisen tuonnin tai tällaisten siirtojen suhteen sen varmistamiseksi, ettei haitallisten organismien leviämisen vaaraa ole,

perunan valinta-aineiston tuontia koskevat edellytykset on jo vahvistettu komission päätöksellä 80/862/ETY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 91/22/ETY (4), eikä niihin sen vuoksi puututa tällä direktiivillä; lisäksi kolmansista maista peräisin olevan maan tai kasvualustan tuontia koskevat edellytykset on jo vahvistettu komission päätöksellä 93/447/ETY (5), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 94/9/EY (6), eikä niihin sen vuoksi puututa tällä direktiivillä,

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3626/82 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 558/95 (8), ja geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/220/ETY (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 94/15/EY (10), vahvistettuihin edellytyksiin sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisia lajeja ja geneettisesti muutettuja organismeja koskeviin muihin yksityiskohtaisempiin yhteisön säännöksiin ei puututa tällä direktiivillä, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mikä tahansa kokeellisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin tai lajikevalintatyöhön liittyvä toiminta, jäljempänä `toiminta`, johon liittyy direktiivin 77/93/ETY 3 artiklan 7 kohdan e alakohdassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa tai 12 artiklan 3 c kohdassa tarkoitettujen haitallisten organismien, kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden käyttö, jäljempänä `aineisto`, edellyttää hakemuksen jättämistä vastuussa oleville viranomaisille ennen kuin mitään tällaista aineistoa tuodaan mihin tahansa jäsenvaltioon tai sen kyseisille suojelluille alueille tai siirretään niissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission päätöksen 80/862/ETY perunan valinta-aineistoa koskevien määräysten ja komission päätöksen 93/447/ETY maata ja kasvualustaa koskevien määräysten noudattamista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa on eriteltävä vähintään seuraavat tiedot:

- toiminnasta vastuussa olevan henkilön nimi ja osoite,

- aineiston tieteellinen nimi tai tieteelliset nimet, mukaan lukien tarvittaessa kyseiset haitalliset organismit,

- aineistotyyppi,

- aineiston määrä,

- aineiston alkuperäpaikka ja asianmukaiset todistusasiakirjat, jotta aineisto voitaisiin tuoda kolmannesta maasta,

- suunnitellun toiminnan kesto, luonne ja tavoitteet, joihin kuuluu ainakin yhteenveto työstä ja selvitys kokeellisista tai tieteellisistä tarkoituksista tai lajikevalintatyöstä,

- karanteenisuojelun ja tarvittaessa testauksen erityisen paikan tai erityisten paikkojen osoite ja kuvaus,

- ensimmäisen varastoinnin ja ensimmäisen istutuksen paikka tarvittaessa sen jälkeen kun aineisto on virallisesti vapautettu,

- tarvittaessa ehdotettu menetelmä aineiston tuhoamista tai käsittelyä varten sen jälkeen kun hyväksytty toiminta on saatu päätökseen,

- kolmannesta maasta tuotavan aineiston ehdotettu yhteisöön tuontipaikka.

2 artikla

1. Vastaanottaessaan 1 artiklassa tarkoitetun hakemuksen jäsenvaltioiden on hyväksyttävä kyseinen toiminta, jos liitteessä I vahvistettujen yleisten edellytysten osoitetaan täyttyvän.

Jäsenvaltioiden on peruutettava mainittu hyväksyminen aina, kun osoitetaan, että liitteessä I vahvistetut edellytykset eivät enää täyty.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan hyväksymisen jälkeen jäsenvaltioiden on sallittava hakemuksessa tarkoitetun aineiston tuonti jäsenvaltioon tai kyseisille suojelluille alueille ja sen siirto niissä, jos tämän aineiston mukana seuraa kaikissa tapauksissa kokeellisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin tai lajikevalintatyöhön tarkoitettujen haitallisten organismien, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia ja siirtämistä koskeva hyväksymistodistus, jäljempänä hyväksymistodistus, joka on liitteessä II olevan mallin mukainen ja jonka antaa sen jäsenvaltion, jossa toiminta on tarkoitus toteuttaa, vastuussa oleva viranomainen, ja

a) kun on kyse yhteisöstä peräisin olevasta aineistosta,

i) jos alkuperäpaikka on toisessa jäsenvaltiossa, mainitun mukana seuraavan hyväksymistodistuksen on oltava sen jäsenvaltion virallisesti vahvistama, josta karanteenisuojeluedellytysten alainen aineisto siirretään, ja

ii) direktiivin 77/93/ETY liitteessä V olevassa A osassa lueteltujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta aineiston mukana on oltava myös direktiivin 77/93/ETY 10 artiklan mukaisesti ja mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti suoritetun direktiivin säännösten noudattamista koskevan tarkastuksen perusteella annettu kasvipassi; tarkastus koskee muita kuin haitallisiin organismeihin, joita koskeva toiminta on hyväksytty 1 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, liittyviä säännöksiä. Kasvipassissa on oltava seuraava maininta: "Tämä aineisto siirretään direktiivin 95/44/EY mukaisesti".

Jos mainittu osoite on muussa jäsenvaltiossa, kasvipassin antamisesta vastaavan jäsenvaltion on annettava kasvipassi ainoastaan toiminnan hyväksymisestä vastaavalta jäsenvaltiolta virallisesti saatujen 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun hyväksymiseen liittyvien tietojen perusteella ja varmistuttuaan siitä, että karanteenisuojeluedellytyksiä sovelletaan aineiston siirtämisen aikana.

ja,

b) kun on kyse kolmannesta maasta tuotavasta aineistosta,

i) jäsenvaltioiden on varmistettava, että mainittu hyväksymistodistus annetaan aineiston alkuperäpaikkaan liittyvien asianmukaisten asiakirjatodisteiden perusteella, ja

ii) direktiivin 77/93/ETY liitteessä V olevassa B osassa lueteltujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta aineiston mukana on aina kun tämä on mahdollista myös direktiivin 77/93/ETY 7 artiklan mukaisesti ja mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti suoritetun direktiivin säännösten noudattamista koskevan tarkastuksen perusteella annettu kasvien terveystodistus; tarkastus koskee muita kuin haitallisiin organismeihin, joita koskeva toiminta on hyväksytty 1 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, liittyviä säännöksiä.

Todistuksen kohdassa "Lisäilmoitus" on oltava seuraava maininta: "Tämä aineisto tuodaan direktiivin 95/44/EY mukaisesti". Maininnassa on myös täsmennettävä tarvittaessa kyseinen haitallinen organismi tai kyseiset haitalliset organismit.

Jäsenvaltioiden on varmistettava kaikissa tapauksissa, että aineisto on karanteenisuojeluedellytysten alaisena mainitun tuonnin tai siirron aikana ja että sen siirretään suoraan ja viipymättä hakemuksessa täsmennettyyn paikkaan tai siinä täsmennettyihin paikkoihin.

3. Vastuussa olevan viranomaisen on valvottava hyväksyttyä toimintaa ja varmistettava, että:

a) karanteenisuojeluedellytyksiä ja muita liitteen I mukaisesti täsmennettäviä yleisiä edellytyksiä noudatetaan toiminnan koko keston ajan tarkastamalla kiinteistöt ja toiminta sopivin väliajoin;

b) jäljempänä vahvistettuja menettelyjä noudatetaan hyväksytyn toiminnan luonteen mukaisesti;

i) karanteenista vapautettavaksi tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta:

- kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat saadaan vapauttaa ainoastaan vastuussa olevan viranomaisen sen hyväksyessä, jäljempänä `virallinen vapautus`. Ennen virallista vapautusta kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin on sovellettava karanteenitoimenpiteitä, mukaan lukien testaus, ja ne on todettava tällaisilla toimenpiteillä vapaiksi kaikista haitallisista organismeista, jollei kyseistä organismia tunnisteta yhteisössä esiintyväksi ja sitä ei ole lueteltu direktiivissä 77/93/ETY;

- karanteenitoimenpiteiden, mukaan lukien testaus, on oltava mainitun viranomaisen tai minkä tahansa virallisesti hyväksytyn elimen tieteellisesti pätevän henkilökunnan suorittamia, ja ne on toteutettava täsmennettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta tämän direktiivin liitteen III määräysten mukaisesti;

- mitkä tahansa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joita ei ole tällaisilla toimenpiteillä todettu vapaiksi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista haitallisista organismeista, ja mitkä tahansa muut kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat, joiden kanssa ne ovat olleet kosketuksissa tai jotka voivat olla saastuneita, on tuhottava tai niihin on sovellettava aiheellista käsittelyä tai karanteenitoimenpidettä, joiden tarkoituksena on hävittää kyseinen haitallinen organismi; ii alakohdan toisen luetelmakohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

ii) kaiken muun aineiston (mukaan lukien haitalliset organismit) osalta hyväksytyn toiminnan päättyessä ja kaiken toiminnan aikana saastuneeksi todetun aineiston osalta:

- aineisto (mukaan lukien haitalliset organismit ja kaikki saastunut aineisto) ja mitkä tahansa muut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden kanssa se on ollut kosketuksissa ja jotka voivat olla saastuneita, on tuhottava, steriloitava tai käsiteltävä muulla vastuussa olevan viranomaisen tarkentamalla tavalla; ja

- kiinteistöt ja tilat, joissa kyseinen toiminta on toteutettu, on steriloitava tai puhdistettava muulla tarvittaessa vastuussa olevan viranomaisen tarkentamalla tavalla.

c) jos direktiivissä 77/93/ETY luetellut haitalliset organismit tai vastuussa olevan viranomaisen mielestä yhteisöä uhkaava mikä tahansa muu haitallinen organismi saastuttaa aineiston millä tahansa tavalla, joka saastuminen todetaan toiminnan aikana, toiminnasta vastaavan henkilön on ilmoitettava tämä viipymättä vastuussa olevalle viranomaiselle ja annettava tässä yhteydessä tiedoksi kaikki tapaukset, jotka johtuvat edellä mainittujen organismien pääsystä ympäristöön.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikessa toiminnassa, jossa käytetään direktiivin 77/93/ETY liitteessä III lueteltuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joita ei ole mainittu kyseisen direktiivin liitteessä III olevan A osan I-III jaksossa, sovelletaan aiheellisia karanteenitoimenpiteitä mukaan lukien testaus. Kyseiset karanteenitoimenpiteet on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Näitä karanteenitoimenpiteitä koskevia yksityiskohtia täydennetään, ja ne sisällytetään tämän direktiivin liitteeseen III heti, kun tarvittavat tekniset tiedot ovat käytettävissä.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ennen kunkin vuoden syyskuun 1 päivää lähetettävä komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelo tämän direktiivin mukaisesti 30 päivänä kesäkuuta päättyvän edellisen yhden vuoden kauden aikana hyväksytyn aineiston tuonnista ja liikkeistä määrineen sekä haitallisten organismien aiheuttamasta mistä tahansa tällaisen aineiston saastumisesta, joka on vahvistettu mainitun kauden aikana liitteen III mukaisesti toteutettujen karanteenitoimenpiteiden, mukaan lukien testaus, perusteella.

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä hallinnollista yhteistyötä tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyä toimintaa koskevien karanteenisuojeluedellytysten ja karanteenitoimenpiteiden yksityiskohtien vahvistamisen suhteen direktiivin 77/93/ETY 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti asetettujen tai nimettyjen viranomaisten välityksellä.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle. Komission on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20

(2) EYVL N:o L 44, 28.2.1995, s. 56

(3) EYVL N:o L 248, 19.9.1980, s. 25

(4) EYVL N:o L 13, 18.1.1991, s. 21

(5) EYVL N:o L 209, 20.8.1993, s. 32

(6) EYVL N:o L 7, 11.1.1994, s. 15

(7) EYVL N:o L 384, 31.12.1982, s. 1

(8) EYVL N:o L 57, 15.3.1995, s. 1

(9) EYVL N:o L 117, 8.5.1990, s. 15

(10) EYVL N:o L 103, 22.4.1994, s. 20

LIITE I

1. Sovellettaessa tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohtaa noudatetaan seuraavia yleisiä edellytyksiä:

- vastuussa olevan viranomaisen on tutkittava sen toiminnan, jota varten aineisto tuodaan tai siirretään, luonne ja tavoitteet, ja toiminnan on todettava täyttävän direktiivissä 77/93/ETY tarkoitetun kokeellisten tai tieteellisten tarkoitusten tai lajikevalintatyön käsitteen,

- vastuussa olevan viranomaisen on tarkastettava, että kiinteistöjen ja tilojen karanteenisuojeluedellytykset paikalla tai paikoilla, jolla/joilla toiminta on tarkoitus toteuttaa, ovat 2 kohdan määräysten mukaiset, ja sen on hyväksyttävä edellytykset,

- vastuussa olevan viranomaisen on rajoitettava aineiston määrä siten, että se riittää hyväksyttyyn toimintaan eikä määrä saa missään tapauksessa olla määritettyä suurempi ottaen huomioon käytettävissä olevat karanteenisuojelumahdollisuudet,

- vastuussa olevan viranomaisen on tarkastettava toiminnan toteutettavan henkilöstön tieteellinen ja tekninen kelpoisuus ja hyväksyttävä se.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa kiinteistöjen ja tilojen karanteenisuojeluedellytysten paikalla tai paikoilla, jolla/joilla toiminta on tarkoitus toteuttaa, on oltava riittävät aineiston turvallisen käsittelyn varmistamiseksi siten, ettei se sisällä mitään tärkeitä haitallisia organismeja ja ettei tällaisten haitallisten organismien leviämisen vaaraa ole. Vastuussa olevan viranomaisen on määritettävä kunkin hakemuksessa täsmennetyn toiminnan osalta karanteenisuojeluedellytysten alaisten haitallisten organismien leviämisen vaara ottaen huomioon aineistotyyppi ja suunniteltu toiminta sekä haitallisten organismien biologia, niiden hajaantumistavat, vuorovaikutus ympäristön kanssa ja muut kyseisen aineiston aiheuttamaan vaaraan liittyvät aiheelliset tekijät. Vaaran arvioinnin jälkeen vastuussa olevan viranomaisen on harkittava ja vahvistettava tarvittaessa:

a) seuraavat karanteenitoimenpiteet, jotka koskevat kiinteistöjä, tiloja ja työmenetelmiä:

- fyysinen eristäminen kaikista muista kasveista / haitallisista organismeista, mukaan lukien ympäröivien alueiden kasviston valvonnan huomioiminen,

- toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön nimeäminen,

- tarvittaessa nimettyyn henkilökuntaan rajoitettu pääsy kiinteistöihin, tiloihin ja ympäröivälle alueelle,

- kiinteistöjen ja tilojen asianmukainen tunnistaminen, johon kuuluu toimintatyypin ja vastuussa olevan henkilöstön maininta,

- toteutettua toimintaa koskevan rekisterin ja toimintamenetelmiä koskevan käsikirjan ylläpitäminen, mukaan lukien menettelyt, joita sovelletaan, jos haitallisia organismeja pääsee ulos suojasta,

- soveltuvat turvallisuus- ja hälytysjärjestelmät,

- soveltuvat valvontatoimenpiteet sen estämiseksi, että haitallisia organismeja kulkeutuisi kiinteistöihin tai että ne leviäisivät niissä,

- valvotut menetelmät näytteiden ottamiseksi aineistosta ja sen siirtämiseksi kiinteistöjen ja tilojen välillä,

- tarvittaessa valvotut jätteiden, maan ja veden hävittämistavat,

- soveltuvat hygienia- ja desinfiointimenettelyt ja tilat henkilökunnalle, rakenteet ja välineet,

- soveltuvat toimenpiteet ja tilat kokeellisen aineiston hävittämiseen,

- soveltuvat identifiointimahdollisuudet (mukaan lukien testaus) ja -menettelyt,

ja

b) kyseisen aineiston erityisen biologian ja epidemiologian ja hyväksytyn toiminnan mukaiset lisäkaranteenitoimenpiteet:

- säilyttäminen tiloissa, joissa on henkilökunnan sisäänkäyntiä varten "kaksoisovin" varustettu erillinen huone,

- säilyttäminen negatiivisessa ilmanpaineessa,

- säilyttäminen turvallisissa säiliöissä, joiden mesh-koko on asianmukainen ja joissa on muita esteitä, esimerkiksi vesieste punkeille, suljettu maasäiliö ankeroisille, elektroniset hyönteisansat,

- säilyttäminen eristyksissä muista haitallisista organismeista ja aineistosta, esimerkiksi viruspitoinen kasvi-elintarvikeaineisto, isäntäaineisto,

- valinta-aineiston säilyttäminen valintahäkeissä, joissa on käsittelylaitteet,

- haitallisten organismien jättäminen risteyttämättä syntyperäisten kantojen tai lajien kanssa,

- haitallisten organismien jatkuvan viljelyn välttäminen,

- säilyttäminen sellaisissa olosuhteissa, joissa voidaan tarkasti valvoa haitallisten organismien lisääntymistä, esimerkiksi sellaisessa ympäristöjärjestelmässä, jossa ei esiinny lepokautta,

- säilyttäminen siten, ettei leviämistä lisääntymiselinten välityksellä voi tapahtua, esimerkiksi ilmavirtauksia olisi vältettävä,

- menettelyt sen varmistamiseksi, ettei haitallisten organismien viljelmissä esiinny parasiitteja tai muita haitallisia organismeja,

- aineiston soveltuvat valvontaohjelmat mahdollisten vektorien poissulkemiseksi,

- in vitro -toiminnassa aineiston käsitteleminen steriilisti: laboratorion varustaminen aseptisten menettelyjen suorittamista varten,

- vektorien levittämien haitallisten organismien säilyttäminen sellaisissa olosuhteissa, ettei leviämistä vektorien välityksellä voi tapahtua, esimerkiksi valvottu mesh-koko, maan suojaaminen,

- kausittainen eristäminen sen varmistamiseksi, että toiminta tapahtuu sellaisina aikoina, joina kasvien terveydelle aiheutuva vaara on vähäisin.

LIITE II

Haitallisten organismien, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia ja/tai siirtämistä kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten koskevan hyväksymistodistuksen malli.

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE III

KARANTEENITOIMENPITEET, MUKAAN LUKIEN KARANTEENISTA VAPAUTETTAVAKSI TARKOITETTUJEN KASVIEN, KASVITUOTTEIDEN JA MUIDEN TAVAROIDEN TESTAUS

A OSA

Direktiivin 77/93/ETY liitteessä III luetellut tietyt kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

I jakso: Citrus L., Fortunela Swingle, Poncirus Raf. -lajit ja niiden hybridit, ei kuitenkaan hedelmät ja siemenet

1. Kasviaineistoon on sovellettava tapauksen mukaan FAO/IPGRI teknisissä ohjeissa määrättyjä käsittelyjä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen käsittelyjen jälkeen kasviaineisto on identifioitava kokonaisuudessaan. Kaikki kasviaineisto, mukaan lukien identifiointikasvit, on säilytettävä hyväksytyissä tiloissa liitteessä I määrättyjen karanteenisuojeluedellytysten alaisena. Virallisen vapauttamisen myöntämiseen tarkoitettu kasviaineisto on säilytettävä olosuhteissa, jotka johtavat tavanomaiseen kasvukauteen, ja se on tarkastettava silmämääräisesti haitallisiin organismeihin, mukaan lukien direktiivissä 77/93/ETY luetellut kaikki asiaankuuluvat haitalliset organismit, viittaavien merkkien tai oireiden varalta silloin, kun se tuodaan ja sen jälkeen sopivin väliajoin identifioinnin aikana.

3. Edellä 2 kohtaa sovellettaessa kasviaineisto on identifioitava haitallisten organismien suhteen (jotka testataan ja tunnistetaan) seuraavia menettelyjä noudattaen:

3.1 Testauksessa on käytettävä soveltuvia laboratoriomenetelmiä ja tarvittaessa indikaattorikasveja, mukaan lukien Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticulata Blanco ja Sesamum L., jotta ainakin seuraavat haitalliset organismit havaittaisiin:

a) citrus greening bacterium

b) sitruspuun kirjoviherkato

c) sitruspuun mosaiikkivirus

d) sitruspuun suruvirus (kaikki isolaatit)

e) citrus vein enation woody gall

f) leprosis

g) naturally spreading psorosis

h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili

i) satsuman kääpiökasvuvirus

j) Spiroplasma citri Saglio et al

k) riekalelehtivirus

l) witches' broom (MLO)

m) Xanthomonas campestris (kaikki sitruspuille patogeeniset kannat).

3.2 Sienitautien ja niiden kaltaisten tautien osalta, joille ei ole olemassa lyhytaikaisia identifiointimenettelyjä, kasviaineistoon on sovellettava se tuotaessa verso-oksastusta taimiaineistoon, joka on kasvatettu steriilissä viljelmässä FAO/IPGRI teknisten ohjeiden mukaisesti, ja tällä tavoin saatavat kasvit on käsiteltävä 1 kohdan mukaisesti.

4. Edellä 2 kohdan mukaisesti silmämääräisesti tarkastetulle kasviaineistolle, jossa on havaittu merkkejä ja oireita haitallisista organismeista, on tehtävä tutkimus, mukaan lukien tarvittaessa testaus, jotta merkit ja oireet aiheuttavat haitalliset organismit voitaisiin määrittää mahdollisimman tarkasti.

II jakso: Istutettavaksi tarkoitetut Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. -lajit ja niiden hybridit ja Fragaria L., ei kuitenkaan siemenet

1. Kasviaineistoon on sovellettava tapauksen mukaan FAO/IPGRI teknisissä ohjeissa määrättyjä käsittelyjä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen käsittelyjen jälkeen kasviaineisto on identifioitava kokonaisuudessaan. Kaikki kasviaineisto, mukaan lukien identifiointikasvit, on säilytettävä hyväksytyissä tiloissa liitteessä I määrättyjen karanteenisuojeluedellytysten alaisena. Virallisen vapauttamisen myöntämiseen tarkoitettu kasviaineisto on säilytettävä olosuhteissa, jotka johtavat tavanomaiseen kasvukauteen, ja se on tarkastettava silmämääräisesti haitallisiin organismeihin, mukaan lukien direktiivissä 77/93/ETY luetellut kaikki asiaankuuluvat haitalliset organismit, viittaavien merkkien tai oireiden varalta silloin, kun se tuodaan ja sen jälkeen sopivin väliajoin identifioinnin aikana.

3. Edellä 2 kohtaa sovellettaessa kasviaineisto on identifioitava haitallisten organismien suhteen (jotka testataan ja tunnistetaan) seuraavia menettelyjä noudattaen:

3.1 Kun kyseessä on Fragaria L., kasviaineiston alkuperämaasta riippumatta testauksessa on käytettävä soveltuvia laboratoriomenetelmiä ja tarvittaessa indikaattorikasveja, mukaan lukien Fragaria vesca, F. virginiana ja Chenopodium spp, jotta ainakin seuraavat haitalliset organismit havaittaisiin:

a) Arabiksen mosaiikkivirus

b) vadelman rengaslaikkuvirus

c) mansikan kurttuvirus

d) mansikan piilevä C-virus

e) mansikan piilevä rengaslaikkuvirus

f) mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus

g) mansikan suoninauhavirus

h) mansikan pensomistauti

i) tomaatin mustalaikkuvirus

j) tomaatin rengaslaikkuvirus

k) Colletotrichum acutatum Simmonds

l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King,

ja

3.2 Kun kyseessä on Malus Mill.

i) jos kasviaineisto on peräisin maasta, jonka ei tiedetä olevan vapaa seuraavista haitallisista organismeista:

a) omenan lisäversoisuustauti, tai

b) kirsikan karhealehtivirus (amerikkalainen),

testauksessa on käytettävä soveltuvia laboratoriomenetelmiä ja tarvittaessa indikaattorikasveja, jotta asiaankuuluvat haitalliset organismit havaittaisiin, ja

ii) kasviaineiston alkuperämaasta riippumatta testauksessa on käytettävä soveltuvia laboratoriomenetelmiä ja tarvittaessa indikaattorikasveja, jotta ainakin seuraavat haitalliset organismit havaittaisiin:

a) tupakan rengaslaikkuvirus

b) tomaatin rengaslaikkuvirus

c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

3.3 Kun kyseessä on Prunus L. kunkin Prunus- lajin mukaan,

i) jos kasviaineisto on peräisin maasta, jonka ei tiedetä olevan vapaa seuraavista haitallisista organismeista:

a) aprikoosin kloroottinen kierrelehtimykoplasma,

b) kirsikan karhealehtivirus (amerikkalainen), tai

c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

testauksessa on käytettävä soveltuvia laboratoriomenetelmiä ja tarvittaessa indikaattorikasveja, jotta asiaankuuluvat haitalliset organismit havaittaisiin, ja

ii) kasviaineiston alkuperämaasta riippumatta testauksessa on käytettävä soveltuvia laboratoriomenetelmiä ja tarvittaessa indikaattorikasveja, jotta ainakin seuraavat haitalliset organismit havaittaisiin:

a) kirsikan pikkukirsikkapatogeeni (muut kuin eurooppalaiset isolaatit)

b) persikan mosaiikkivirus (amerikkalainen)

c) peach phony rickettsia

d) persikan ruusukemosaiikkivirus

e) persikan ruusukemykoplasma

f) persikan X-tautimykoplasma

g) persikan keltamykoplasma

h) luumun juovakuviovirus (amerikkalainen)

i) luumun rokkovirus

j) tomaatin rengaslaikkuvirus

k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

3.4 Kun kyseessä ovat Cydonia Mill. ja Pyrus L., kasviaineiston alkuperämaasta riippumatta testauksessa on käytettävä soveltuvia laboratoriomenetelmiä ja tarvittaessa indikaattorikasveja, jotta ainakin seuraavat haitalliset organismit havaittaisiin:

a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

b) päärynän näivetystauti.

4. Edellä 2 kohdan mukaisesti silmämääräisesti tarkastetulle kasviaineistolle, jossa on havaittu merkkejä ja oireita haitallisista organismeista, on tehtävä tutkimus, mukaan lukien tarvittaessa testaus, jotta merkit ja oireet aiheuttavat haitalliset organismit voitaisiin määrittää mahdollisimman tarkasti.

III jakso: Vitis L. -lajit, ei kuitenkaan hedelmät

1. Kasviaineistoon on sovellettava tapauksen mukaan FAO/IPGRI teknisissä ohjeissa määrättyjä käsittelyjä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen käsittelyjen jälkeen kasviaineisto on identifioitava kokonaisuudessaan. Kaikki kasviaineisto, mukaan lukien identifiointikasvit, on säilytettävä hyväksytyissä tiloissa liitteessä I määrättyjen karanteenisuojeluedellytysten alaisena. Virallisen vapauttamisen myöntämiseen tarkoitettu kasviaineisto on säilytettävä olosuhteissa, jotka johtavat tavanomaiseen kasvukauteen, ja se on tarkastettava silmämääräisesti haitallisiin organismeihin, mukaan lukien Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) ja direktiivissä 77/93/ETY luetellut kaikki asiaankuuluvat haitalliset organismit, viittaavien merkkien tai oireiden varalta silloin, kun se tuodaan ja sen jälkeen sopivin väliajoin identifioinnin aikana.

3. Edellä 2 kohtaa sovellettaessa kasviaineisto on identifioitava haitallisten organismien suhteen (jotka testataan ja tunnistetaan) seuraavia menettelyjä noudattaen:

3.1 Jos kasviaineisto on peräisin maasta, jonka ei tiedetä olevan vapaa seuraavista haitallisista organismeista:

i) Ajinashika-tauti,

testauksessa on käytettävä soveltuvia laboratoriomenetelmiä. Jos tulos on negatiivinen, kasviaineisto on identifioitava viinilajikkeeksi Koshu ja sitä on tarkkailtava vähintään kahden kasvukauden ajan.

ii) viiniköynnöksen kitukasvuvirus,

testauksessa on käytettävä soveltuvia indikaattorikasveja, mukaan lukien viinilajike Campbell Early, ja tarkkailua on jatkettava yhden vuoden ajan.

iii) summer mottle,

testauksessa on käytettävä soveltuvia indikaattorikasveja, mukaan lukien viinilajikkeet Sideritis, Cabernet-Franc ja Mission.

3.2 Kasviaineiston alkuperämaasta riippumatta testauksessa on käytettävä soveltuvia laboratoriomenetelmiä ja tarvittaessa indikaattorikasveja, jotta ainakin seuraavat haitalliset organismit havaittaisiin:

a) pensasmustikan lehtiläikkävirus

b) viiniköynnöksen Flavescence dorée MLO ja muut viiniköynnöksen keltavirukset

c) persikan ruusukemosaiikkivirus

d) tupakan rengaslaikkuvirus

e) tomaatin rengaslaikkuvirus (keltasuonikanta ja muut kannat)

f) Xylella fastidiosa (Well & Raju)

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4. Edellä 2 kohdan mukaisesti silmämääräisesti tarkastetulle kasviaineistolle, jossa on havaittu merkkejä ja oireita haitallisista organismeista, on tehtävä tutkimus, mukaan lukien tarvittaessa testaus, jotta merkit ja oireet aiheuttavat haitalliset organismit voitaisiin määrittää mahdollisimman tarkasti.

B OSA

Direktiivin 77/93/ETY liitteissä II ja IV luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

1. Virallisiin karanteenitoimenpiteisiin kuuluu direktiivin 77/93/ETY liitteissä I ja II lueteltuja asiaankuuluvia haitallisia organismeja koskeva asianmukainen tarkastus tai testaus, ja se on suoritettava tapauksen mukaan erityisille haitallisille organismeille direktiivin 77/93/ETY liitteessä IV määrättyjä erityisvaatimuksia noudattaen. Näiden erityisvaatimusten mukaisesti karanteenitoimenpiteisiin sovellettavina menetelminä käytetään direktiivin 77/93/ETY liitteessä IV määrättyjä toimenpiteitä tai muita vastaavia virallisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä.

2. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on todettava 1 kohdan määräysten mukaisesti vapaiksi direktiivin 77/93/ETY liitteissä I, II ja IV täsmennetyistä ja mainittuihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin liittyvistä asiaankuuluvista haitallisista organismeista.