31995L0007

Neuvoston direktiivi 95/7/EY, annettu 10 päivänä huhtikuuta 1995, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja uusista toimenpiteistä arvonlisäveron yksinkertaistamiseksi - tiettyjen vapautusten soveltamisala ja niiden täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Virallinen lehti nro L 102 , 05/05/1995 s. 0018 - 0024


NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/7/EY,

annettu 10 päivänä huhtikuuta 1995,

direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja uusista toimenpiteistä arvonlisäveron yksinkertaistamiseksi - tiettyjen vapautusten soveltamisala ja niiden täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

sisämarkkinoiden toimintaa voidaan parantaa yhteisön säännöin, joilla täsmennetään jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvolisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin (77/388/ETY) (1) 14 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tiettyjen vapautusten soveltamisala ja niiden täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt; tällaisista yhteisistä säännöistä säädetään kyseisessä direktiivissä, erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdassa ja 16 artiklan 3 kohdassa,

direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja toimenpiteistä arvonlisäveron yksinkertaistamiseksi 14 päivänä joulukuuta 1992 annetun direktiivin 92/111/ETY (2) 3 artiklassa säädetään verovelvollisten välisten ketjuliiketoimien verotusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamisesta; näillä toimenpiteillä olisi taattava sekä yhteisen arvonlisäverojärjestelmän puolueettomuusperiaatteen noudattaminen tavaroiden ja palvelujen alkuperään nähden että valittujen arvonlisäverotusta koskevien periaatteiden kunnioittaminen että tätä koskeva valvonta siirtymäkautena,

veron perusteeseen tuonnin yhteydessä olisi sisällytettävä kaikki sivukustannukset, jotka johtuvat kuljetuksesta mihin tahansa yhteisössä sijaitsevaan määräpaikkaan, jos tämä paikka on tiedossa silloin kuin tuonti toteutuu; tämän vuoksi kyseiset palvelut saavat hyväkseen direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan i alakohdassa säädetyt vapautukset,

mainitun direktiivin 15 artiklan 2 alakohdassa säädetään, että komissio tekee neuvostolle ehdotukset yhteisön verosäännöksiksi, joissa täsmennetään matkustajien henkilökohtaisissa matkatavaroissa kuljetettavien tavaroiden toimituksiin liittyvät vapautuksen soveltamisala ja sen käytännön soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

jäsenvaltioiden olisi voitava pidentää kyseisen direktiivin 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä oikaisulaskelmien perusteena olevaa kautta kahdeksikymmeneksi vuodeksi kiinteistöinvestointitavaroiden osalta, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden taloudellinen elinikä,

jäsenvaltioille olisi sallittava jatkaa edelleen saman verotuksen soveltamista valmistussopimukseen perustuvaan tavaraan, jota se sovelsi 1 päivänä tammikuuta 1993,

tavaroiden kuljettamiseen yhteisön sisällä liittyvien palvelujen alalla sovellettavat toimituspaikkaa ja verotusta koskevat säännöt toimivat selkeällä ja tyydyttävällä tavalla niin elinkeinoharjoittajien kuin jäsenvaltioiden hallintojen kannalta,

rinnastamalla jäsenvaltion sisällä tapahtuva kuljetus yhteisön sisäiseen tavarankuljetukseen niissä tapauksissa, joissa se on suoraan yhteydessä jäsenvaltioiden väliseen kuljetukseen on mahdollista yksinkertaistaa verotusperiaatteita ja verotusta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sekä sisäisten kuljetusten osalta että myös kuljetusten sivukustannusten ja näitä eri palveluja välittävien välittäjien antamien palvelujen osalta,

tiettyihin irtaimiin tavaroihin liittyvien tiettyjen töiden määritteleminen valmistussopimukseen perustuvaksi työksi on aiheuttanut vaikeuksia, jotka olisi poistettava,

irtaimeen tavaraan liittyvien palvelujen yhteisön sisäisen vaihdon helpottamiseksi olisi tarkistettava näiden toimien verotusta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, jos ne suoritetaan tietylle tilaajalle, joka on rekisteröity arvonlisäverovelvollisena muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa töiden todellinen suorittaminen tapahtuu,

mainitun direktiivin 16 artiklan 1 kohdan B-E jakson säännökset yhdessä erivapautusta tietyistä velvoitteista koskevan 22 artiklan 9 kohdan kanssa mahdollistavat niiden elinkeinoharjoittajien ongelmien ratkaisemisen, jotka osallistuvat sellaisten liiketoimien ketjuun, jotka koskevat varastojärjestelyn alaisena sijoitettuja ja säilytettyjä tavaroita,

tältä osin olisi varmistettava, että tiettyihin tullivarastojärjestelyn alaisiksi saatettuihin tavaroihin liittyviin toimituksiin ja palveluihin sovellettavaa verokohtelua voidaan soveltaa myös muun varastojärjestelyn kuin tullivarastojärjestelyn alaisiin tavaroihin liittyviin samoihin liiketoimiin,

nämä liiketoimet koskevat pääasiassa raaka-aineita ja muita tavaroita, joilla käydään kauppaa kansainvälisillä termiinimarkkinoilla; olisi laadittava luettelo tavaroista, joita nämä säännökset koskevat,

jollei arvonlisäverokomitean kuulemisesta muuta johdu, näiden muiden varastojärjestelyjen kuin tullivarastojärjestelyjen määritteleminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan; kuitenkin näiden järjestelyjen ulkopuolelle olisi periaatteessa rajattava tavarat, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi vähittäiskauppavaiheeseen,

olisi täsmennettävä mainitun direktiivin 16 artiklan 1 kohdan B-E jaksossa säädettyjä vientitulleja koskevia tiettyjä yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä, ja erityisesti näin maksettavaksi tulevan veron laskemista,

olisi täsmennettävä mainitun direktiivin 17 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisala direktiivin 28 l artiklassa tarkoitettujen siirtymäkautena sovellettavien säännösten suhteen, ja

tämän vuoksi olisi tarkistettava direktiiviä 77/388/ETY,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/388/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 5 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. Jäsenvaltiot voivat pitää tiettyjen rakennuskohteiden luovutusta 1 kohdassa tarkoitettuna luovutuksena."

2) Korvataan 11 artiklan B jakson 3 kohdan b alakohdan kolmas alakohta seuraavasti:

"Veron perusteeseen sisällytetään myös edellä tarkoitetut sivukustannukset myös silloin, kun ne johtuvat kuljetuksesta toiseen yhteisössä sijaitsevaan määräpaikkaan, jos tämä paikka on tiedossa silloin, kun verotettava tapahtuma toteutuu."

3) Korvataan 15 artiklan 2 alakohdan toinen ja kolmas alakohta kolmella alakohdalla seuraavasti:

"Jos toimitukset koskevat matkustajien henkilökohtaisissa matkatavaroissa kuljetettavia tavaroita, tämä vapautus voidaan myöntää edellyttäen, että:

- matkustaja ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle;

- tavarat kuljetetaan yhteisön ulkopuolelle kolmen kuukauden kuluessa siitä kuukaudesta, jona toimitus suoritettiin;

- toimituksen kokonaisarvo, arvonlisävero mukaan lukien, on kansallisena valuuttana enemmän kuin 175 ecua, määriteltynä direktiivin 69/169/ETY (*) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti; jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapauttaa verosta toimituksen, jonka kokonaisarvo on tätä määrää pienempi.

Toisessa alakohdassa:

- matkustajalla, joka ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle tarkoitetaan matkustajaa, jonka kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka ei sijaitse yhteisön alueella. Tässä säännöksessä kotipaikalla tai pysyvällä asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, joka on sellaisena mainittu passissa, henkilöllisyystodistuksessa tai muussa sen jäsenvaltion tunnustamassa henkilöllisyysasiakirjassa, jonka alueella toimitus tapahtuu,

- vienti osoitetaan esittämällä lasku tai laskun sijasta tosite, jonka se tullitoimipaikka on vahvistanut, jonka kautta tavarat poistuvat yhteisöstä.

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle näytteet leimoista, joita se käyttää antaessaan kolmannen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun hyväksymismerkinnän. Komissio toimittaa tämän tiedon muiden jäsenvaltioiden veroviranomaisille.

(*) EYVL N:o L 133, 4.6.1969, s. 6, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/4/EY (EYVL N:o L 60, 3.3.1994, s. 14)"

4) Korvataan 20 artiklan 2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

"Kiinteistöinvestointien osalta oikaisun perusteena toimivaa kautta voidaan pidentää kahteenkymmeneen vuoteen."

5) Lisätään 28 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"h) jäsenvaltiot, jotka 1 päivänä tammikuuta 1993 käyttivät hyväkseen 5 artiklan 5 kohdan a alakohdassa säädettyä mahdollisuutta sellaisena kuin se oli voimassa kyseisenä päivänä, voivat soveltaa valmistussopimukseen perustuvan työn toimitukseen samaa verokantaa kuin valmistussopimukseen perustuvan työn tuloksena saatuihin tavaroihin.

Tässä säännöksessä valmistussopimukseen perustuvan työn toimituksena pidetään sopimuspuolen asiakkaan tätä tarkoitusta varten sopimuspuolelle luovuttamasta materiaalista tai esineistä valmistamaa tai kokoamaa irtainta omaisuutta, jonka sopimuspuoli toimittaa asiakkaalleen, riippumatta siitä onko sopimuspuoli hankkinut mitään osaa käytetyistä valmistusaineista."

6) Muutetaan 28 a artiklan 5 kohta seuraavasti:

- Korvataan johdantolause seuraavasti:

"Korvausta vastaan suoritettaviin toimituksiin rinnastetaan:";

- poistetaan a alakohta;

- poistetaan b alakohdan toisen alakohdan neljäs luetelmakohta;

- korvataan b alakohdan toisen alakohdan viides luetelmakohta seuraavasti:

"- verovelvolliselle suoritettu palvelu, joka koskee kyseisiin tavaroihin kohdistuvaa työtä, joka fyysisesti suoritetaan siinä jäsenvaltiossa, johon tavaroiden lähetys tai kuljetus päättyy, jos tavarat työn jälkeen lähetetään takaisin sille verovelvolliselle siinä jäsenvaltiossa, josta ne alunperin lähetettiin tai kuljetettiin".

7) Muutetaan 28 b artikla seuraavasti:

- Lisätään C jakson 1 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan alakohta seuraavasti:

"Yhteisön sisäiseen kuljetukseen on rinnastettava sellainen tavaroiden kuljetus, jonka lähtöpaikka ja saapumispaikka sijaitsevat maan alueella, jos tämä kuljetus liittyy suoraan sellaiseen tavaroiden kuljetukseen, jonka lähtöpaikka ja saapumispaikka sijaitsevat kahden eri jäsenvaltion alueilla;";

- lisätään jakso seuraavasti:

"F. Palvelujen suorituspaikka irtaimeen aineelliseen omaisuuteen liittyvän asiantuntija-arvion tai työsuorituksen osalta

Poiketen siitä, mitä 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, palvelujen suorituspaikan katsotaan olevan sellaisen irtaimeen aineelliseen omaisuuteen liittyvän asiantuntija-arvion tai työsuorituksen osalta, joka tarjotaan asiakkaalle, joka on rekisteröity arvonlisäverovelvollisena muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa näiden palvelujen suoritus tosiasiassa tapahtuu, siinä jäsenvaltiossa, joka on antanut vastaanottajalle sen arvonlisäveronumeron, jota käyttäen palvelu annettiin tälle.

Tämä poikkeus ei koske tapauksia, joissa tavaroita ei lähetetä tai kuljeteta pois siitä jäsenvaltiosta, jossa palvelut tosiasiassa suoritetaan."

8) Poistetaan 28 c artiklan A jakson a alakohdan ensimmäisestä alakohdasta sanat "5 artiklan ja 28 a artiklan 5 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut".

9) Korvataan 28 c artiklan E jakson 1 alakohta seuraavasti:

"1) Direktiivin 16 artiklassa,

- korvataan 1 kohta seuraavasti:

`1. Rajoittamatta muiden yhteisön verosäännösten soveltamista, jäsenvaltiot voivat, jollei 29 artiklassa säädetyistä neuvotteluista muuta johdu, toteuttaa erityistoimenpiteitä kaikkien tai joidenkin seuraavien liiketoimien vapauttamiseksi verosta, edellyttäen, että mainitut liiketoimet eivät liity loppukäyttöön ja/tai -kulutukseen ja jos menettelyjen tai tilanteiden, joihin viitataan A-E jaksossa, päättyessä maksettava arvonlisäveromäärä vastaa sitä veromäärää, joka olisi ollut maksettava, jos kaikki nämä liiketoimet olisi verotettu maan alueella:

A. Sellaisten tavaroiden tuonti, jotka on tarkoitettu saatettavaksi muiden varastomenettelyjen kuin tullivarastomenettelyjen alaisiksi;

B. Sellaisten tavaroiden toimitus, jotka on tarkoitettu:

a) tullattaviksi ja tarvittaessa sijoitettaviksi väliaikaiseen varastoon;

b) sijoitettaviksi vapaa-alueelle tai vapaavarastoon;

c) saatettaviksi tullivarastomenettelyjen tai sisäisen jalostuksen menettelyjen alaisiksi;

d) saatettaviksi aluevesille:

- poraus- tai tuotantolautoille tällaisten lauttojen rakennus-, korjaus-, kunnossapito-, muutos- tai varustelutarkoituksiin tai tällaisten poraus- tai tuotantolauttojen yhdistämiseksi mannermaahan,

- poraus- tai tuotantolauttojen polttoaineen tai varastojen toimittamiseksi;

e) saatettaviksi maan alueella muiden varastomenettelyjen kuin tullivarastomenettelyjen alaisiksi.

Tässä artiklassa muuna varastona kuin tullivarastona pidetään:

- valmisteveron alaisten tuotteiden osalta paikkoja, jotka määritellään neuvoston direktiivin 92/12/ETY 4 artiklan b alakohdassa verottomiksi varastoiksi;

- niiden tuotteiden osalta, jotka eivät ole valmisteveron alaisia, jäsenvaltioiden määrittelemiä paikkoja. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa säätää muusta varastomenettelystä, jos tavarat on tarkoitettu toimitettavaksi vähittäiskauppavaiheessa.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää tällaisesta menettelystä tavaroille, jotka on tarkoitettu:

- verovelvollisille 28 k artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa suoritettavaa toimitusta varten;

- 28 k artiklan mukaisesti verovapaille kaupoille toimitettaviksi lento- tai merimatkoja kolmansiin maihin suorittaville matkustajille, kun nämä toimitukset on vapautettu verosta 15 artiklan mukaisesti;

- verovelvollisille toimitettaviksi matkustajille lentokoneessa tai laivassa lennon tai merimatkan aikana, kun määräpaikka sijaitsee yhteisön ulkopuolella;

- verovelvollisille 15 artiklan 10 alakohdan mukaisia verovapaita toimituksia varten.

Edellä a, b, c ja d alakohdassa tarkoitetut paikat määritellään voimassaolevien yhteisön tullimääräysten mukaisesti.

C. Sellaisten palvelujen toimitus, jotka liittyvät B jaksossa tarkoitettujen tavaroiden toimitukseen;

D. Tavaroiden ja palvelujen toimitus, joka suoritetaan:

a) edellä B jakson a-d alakohdassa luetelluissa paikoissa, jos tavarat ja palvelut ovat edelleen jossakin siinä mainitussa tilanteessa;

b) edellä B jakson e alakohdassa luetelluissa paikoissa, jos tavarat ovat edelleen maan alueella kyseisessä alakohdassa mainitussa tilanteessa.

Kun jäsenvaltiot käyttävät hyväkseen a alakohdassa säädettyä tullivarastossa suoritettavia liiketoimia koskevaa mahdollisuutta, niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne ovat määritelleet ne muut varastomenettelyt kuin tullivarastomenettelyt, jotka tekevät mahdolliseksi soveltaa b alakohdan säännöksiä J liitteessä lueteltuihin tavaroihin kohdistuviin samoihin liiketoimiin, jotka suoritetaan tällaisissa muissa varastoissa kuin tullivarastoissa;

E. Toimitukset:

- jotka koskevat 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tavaroita, jotka on edelleen kokonaan vapautettu tuontiverosta väliaikaisen tuonnin yhteydessä tai jotka ovat ulkoisten passitusmenettelyjen alaisia;

- jotka koskevat 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tavaroita, jotka ovat edelleen 33 a artiklassa tarkoitetun yhteisön sisäisen passituksen alaisia,

sekä tällaisiin toimituksiin liittyvät palvelut.

Poiketen siitä, mitä 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, velvollinen maksamaan ensimmäisen alakohdan mukaisen veron on se henkilö, jonka toiminnan tuloksena tavarat eivät enää ole tässä kohdassa lueteltujen menettelyjen tai tilanteiden alaisia.

Kun tavaroiden poistaminen tässä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen tai tilanteiden alaisuudesta aiheuttaa 7 artiklan 3 kohdan mukaisen tuonnin, on tuontijäsenvaltion toteutettava tarvittavat toimenpiteet kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi maassa.`

- lisätään kohta seuraavasti:

`1 a. Kun jäsenvaltiot käyttävät hyväkseen 1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisön sisäiseen sellaisten tavaroiden hankintaan, jotka on tarkoitettu 1 kohdan B jaksossa tarkoitettuun menettelyyn tai tilanteeseen, sovelletaan samoja säännöksiä kuin tavaroiden toimitukseen, joka suoritetaan maassa samoissa olosuhteissa.`"

10) Korvataan 28 f artiklan 1 kohdassa 17 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) arvonlisäveroon, joka on maan alueella maksettu tai maksettava tavaroista tai palveluista, jotka toinen verovelvollinen on toimittanut tai toimittaa hänelle;".

11) Korvataan 28 g artiklassa 21 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) henkilö, jolle toimitetaan 9 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja palveluja tai henkilö, joka on maassa rekisteröity arvonlisäverovelvollisena ja jolle toimitetaan 28 b artiklan C, D, E ja F jaksossa tarkoitettuja palveluja, jos palvelut toimittaa ulkomaille sijoittautunut verovelvollinen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että palvelujen toimittaja on yhteisvastuullinen veron maksamisesta;".

12) Muutetaan 28 h artikla seuraavasti:

- korvataan 22 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) Verovelvollisen on pidettävä rekisteriä niistä tavaroista, jotka hän on lähettänyt tai kuljettanut tai jotka on hänen puolestaan lähetetty tai kuljetettu 3 artiklassa tarkoitetun alueen ulkopuolelle yhteisön sisällä 28 a artiklan 5 kohdan b alakohdan viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä luetelmakohdassa tarkoitettuja liiketoimia varten.

Verovelvollisen on pidettävä riittävän yksityiskohtaista tilastoa, jotta voidaan tunnistaa ne tavarat, jotka hänelle on toisesta jäsenvaltiosta kyseisessä jäsenvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity henkilö lähettänyt tai joku muu hänen puolestaan, mihin liittyen on suoritettu 9 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmannen tai neljännen luetelmakohdan mukainen palvelu;";

- korvataan 22 artiklan 3 kohdan b alakohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- edellä 28 b artiklan C, D, E ja F jaksossa tarkoitettujen liiketoimien osalta numero, jolla verovelvollinen tunnistetaan maan alueella ja numero, jolla palvelujen saaja tunnistetaan ja jolla numerolla palvelu on toimitettu hänelle,";

- korvataan 22 artiklan 6 kohdan b alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Arvonlisäverovelvollisena rekisteröidyn verovelvollisen on myös toimitettava yhteenvetoilmoitus arvonlisäverovelvollisina rekisteröidyistä hankkijoista, joille hän on toimittanut tavaroita 28 c artiklan A jakson a ja d alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, sekä sellaisten liiketoimien arvonlisäverovelvollisina rekisteröidyistä vastaanottajista, joihin viitataan viidennessä alakohdassa."

- korvataan 22 artiklan 6 kohdan b alakohdan kolmannen alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- numero, jolla tavaroita hankkiva henkilö on rekisteröity arvonlisäverovelvollisena toisessa jäsenvaltiossa ja jota käyttäen tavarat on toimitettu hänelle,";

- poistetaan 22 artiklan 6 kohdan b alakohdan viides alakohta.

13) Lisätään liite J tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivänä tammikuuta 1996. Niiden on ilmoitettava viipymättä tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten tällainen viittaus tehdään.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet saattaakseen 1 artiklan 3, 4 ja 9 alakohdassa tarkoitetut säännökset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1996.

Saksan liittotasavalta ja Luxemburgin suurherttuakunta saavat kuitenkin luvan toteuttaa lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet pannakseen 1 artiklan 9 alakohdassa tarkoitetut säännökset täytäntöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1997.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle kirjallisina.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 1995.

Neuvoston puolesta

A. JUPPÉ

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/76/EY (EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 53)

(2) EYVL N:o L 384, 30.12.1992, s. 47