31995D0011

95/11/YUTP: Neuvoston päätös tehty 23 päivänä tammikuuta 1995 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella määritellystä yhteisestä kannasta Jugoslavian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) kauppaa koskevien tiettyjen rajoitusten keskeyttämisen jatkamisesta

Virallinen lehti nro L 020 , 27/01/1995 s. 0002 - 0002


NEUVOSTON PÄÄTÖS tehty 23 päivänä tammikuuta 1995 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella määritellystä yhteisestä kannasta Jugoslavian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) kauppaa koskevien tiettyjen rajoitusten keskeyttämisen jatkamisesta (95/11/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen J.2 artiklan,

ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 943 (1994) ja 970 (1995), jotka se on vastaavasti hyväksynyt 23 päivänä syyskuuta 1994 ja 12 päivänä tammikuuta 1995,

ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 943 (1994) ja 970 (1995), jotka se on vastaavasti hyväksynyt 23 päivänä syyskuuta 1994 ja 12 päivänä tammikuuta 1995, mukaisesti jatketaan Jugoslavian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) kauppaa koskevien tiettyjen rajoitusten keskeyttämistä.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 1995.

Neuvoston puolesta

A. JUPPÉ

Puheenjohtaja