31994S0265

Komission päätös N:o 265/94/EHTY, tehty 1 päivänä helmikuuta 1994, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 032 , 05/02/1994 s. 0006 - 0008
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 29 s. 0014
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 29 s. 0014


KOMISSION PÄÄTÖS N:o 265/94/EHTY,

tehty 1 päivänä helmikuuta 1994,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 74 ja 95 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehty Eurooppa-sopimus, jäljempänä "sopimus", on allekirjoitettu Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991,

ennen Eurooppa-sopimuksen voimaantuloa, sen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevia määräyksiä on sovellettu 1 päivästä maaliskuuta 1992 alkaen Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Puolan välisellä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevalla väliaikaisella sopimuksella(1),

21 ja 22 päivänä kesäkuuta 1993 kokoontuneen Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston Keski- ja Itä-Euroopan maille annettavia uusia kaupallisia myönnytyksiä koskevien johtopäätösten perusteella Eurooppa-sopimusten ja väliaikaisten sopimusten lisäpöytäkirja on allekirjoitettu 5 päivänä tammikuuta 1994 Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Puolan välillä(2),

komission päätöksessä N:o 522/92/EHTY(3) vahvistetaan Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Puolan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen eräät yksityiskohtaiset erityissäännöt,

olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan sopimuksen erilaiset määräykset ja erityisesti EHTY-tuotteita koskevaan pöytäkirjaan n:o 2 sisältyvät määräykset pannaan täytäntöön antamalla säännöksiä, jotka ovat samanlaisia kuin päätöksessä N:o 522/92/EHTY,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan välisestä assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3492/93(4) on vahvistettu tällaiset yksityiskohtaiset säännöt,

siinä määrin kuin sopimuksen määräykset edellyttävät, kaupan suojatoimenpiteiden osalta olisi vahvistettava erityisesti suojautumisesta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ulkopuolisista maista peräisin olevaa polkuhintaan tapahtuvaa tai tuettua tuontia vastaan 29 päivänä heinäkuuta 1988 tehdyssä komission päätöksessä N:o 2424/88/EHTY(5) määrätyt yleisiä sääntöjä koskevat erityismääräykset,

sopimuksessa määritellyt sitoumukset olisi otettava huomioon arvioitaessa, onko toteutettava suojatoimenpiteitä,

olisi varmistettava, että sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavat toimenpiteet ovat yhtä yhtenäisiä Euroopan hiili- ja teräsyhteisössä kuin Euroopan talousyhteisössä, ja

eräät sopimuksessa määrätyt toimet ylittävät perustamissopimuksessa määrätyn toimivallan ja tässä tapauksessa olisi sovellettava perustamissopimuksen 95 artiklan määräyksiä sen jälkeen kun on kuultu EHTYn neuvoa-antavaa komiteaa ja saatu neuvoston yksimielinen puoltava lausunto,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissio voi neuvoston puoltavan lausunnon mukaisesti päättää saattaa asian sopimuksen 28 artiklan ja 115 artiklan 2 kohdassa määrättyjä toimenpiteitä varten sopimuksessa perustetun assosiointineuvoston käsiteltäväksi. Tarvittaessa komissio toteuttaa toimenpiteet samaa menettelyä noudattaen.

Komissio voi tehdä näitä päätöksiä omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

2 artikla

1. Jos kyseessä ovat käytännöt, joiden osalta on perusteltua, että yhteisö soveltaa sopimuksen pöytäkirjassa n:o 2 olevassa 8 artiklassa määrättyjä toimenpiteitä, komissio antaa tapausta tutkittuaan omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä lausuntonsa siitä, ovatko käytännöt sopimuksen mukaiset. Tarvittaessa se toteuttaa suojatoimenpiteitä neuvoston puoltavan lausunnon mukaisesti, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyse on tuesta, johon sovelletaan päätöstä N:o 2424/88/EHTY, jolloin nämä jälkimmäiset toimenpiteet toteutetaan kyseisessä asetuksessa säädettyjä menettelyjä noudattaen.

Nämä suojatoimenpiteet toteutetaan ainoastaan sopimuksen pöytäkirjassa n:o 2 olevassa 8 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

2. Jos kyseessä ovat käytännöt, joiden osalta on perusteltua, että Puola toteuttaa yhteisöä koskevia toimenpiteitä sopimuksen pöytäkirjassa n:o 2 olevan 8 artiklan mukaisesti, komissio antaa tapausta tutkittuaan lausuntonsa siitä, ovatko käytännöt sopimukseen kirjattujen periaatteiden mukaiset. Tarvittaessa se tekee asianmukaiset päätökset Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 65 ja 66 artiklan ja Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 85 artiklan mukaisten arviointiperusteiden perusteella ja näistä valtion tukiin sovellettavien sääntöjen, mukaan lukien johdetun oikeuden, perusteella.

3 artikla

Jos kyseessä ovat käytännöt, joiden osalta on perusteltua, että yhteisö soveltaa sopimuksen 29 artiklassa määrättyjä toimenpiteitä, komissio päättää polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden toteuttamisesta päätöksessä N:o 2424/88/EHTY vahvistettuja menettelyä noudattaen ja sopimuksen 33 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan b tai d alakohdassa määrättyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

4 artikla

1. Jos jäsenvaltio pyytää komissiolta suojatoimenpiteiden soveltamista sopimuksen 30 ja 31 artiklan mukaisesti ja jos komissio päättää olla soveltamatta suojatoimenpiteitä, se ilmoittaa siitä neuvostolle ja jäsenvaltioille viiden arkipäivän kuluessa jäsenvaltion pyynnön vastaanottamisesta.

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tarpeellisia tietoja suojatoimenpiteiden soveltamispyyntöjä koskevien perustelujen tukemiseksi.

Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi 10 arkipäivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta.

Jos neuvosto ilmaisee perustamissopimuksen 28 artiklan 4 kohdassa määrätyllä määräenemmistöllä aikomuksensa päättää asiasta toisin, komissio antaa siitä viipymättä tiedon Puolalle ja ilmoittaa sille assosiointineuvostossa käytävien neuvottelujen sopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta aloittamisesta,

Neuvosto voi määräenemmistöllä pyytää komissiota toteuttamaan suojatoimenpiteitä yhden kuukauden kuluessa Puolan kanssa assosiointineuvostossa käytyjen neuvottelujen päättymisen jälkeen.

2. Jos komissio toteaa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion aloitteesta, että on aiheellista soveltaa suojatoimenpiteitä sopimuksen 30 tai 31 artiklan mukaisesti:

- se ilmoittaa siitä jäsenvaltioille heti tai, jos se toimii jonkin jäsenvaltion aloitteesta, viiden arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta,

- se kuulee asiassa asetuksen (EY) N:o 3942/93 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua komiteaa, jäljempänä "komitea",

- se antaa siitä viipymättä tiedon Puolalle ja ilmoittaa assosiointineuvostolle neuvottelujen aloittamisesta, sellaisina kuin niistä määrätään sopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa,

- se antaa samanaikaisesti assosiointineuvostolle kaikki neuvotteluja varten tarvittavat tiedot.

3. Assosiointineuvostossa käytyjä neuvotteluja pidetään joka tapauksessa päättyneinä 30 päivän kuluttua 1 kohdan neljännessä alakohdassa tai 2 kohdassa säädetyn ilmoituksen tekemisestä.

Neuvottelujen päätyttyä tai tarvittaessa 30 päivän määräajan päätyttyä ja jos mihinkään muuhun sopimukseen ei ole päästy, komissio voi komiteaa kuultuaan toteuttaa aiheelliset toimenpiteet sopimuksen 30 tai 31 artiklan täytäntöön panemiseksi.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu päätös annetaan viipymättä tiedoksi neuvostolle, jäsenvaltioille ja Puolalle; siitä ilmoitetaan myös assosiointineuvostolle.

Sitä sovelletaan heti.

5. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa 3 kohdassa tarkoitetun komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi 10 arkipäivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta.

6. Jos komissio ei ole tehnyt 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä assosiointineuvostossa käytyjen neuvottelujen päättymistä seuraavan 10 arkipäivän kuluessa tai tarvittaessa mainitussa kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, jäsenvaltio, joka on saattanut asian komission käsiteltäväksi 2 kohdan mukaisesti, voi saattaa asian neuvoston käsiteltäväksi.

7. Edellä 5 kohdassa mainituissa tapauksissa neuvosto voi määräenemmistöllä kuukauden kuluessa pyytää komissiota toteuttamaan erilaisia suojatoimenpiteitä ja 6 kohdassa mainituissa tapauksissa pyytää komissiota toteuttamaan toimenpiteitä.

5 artikla

1. Sopimuksen 33 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi heti toteuttaa suojatoimenpiteitä sopimuksen 30 tai 31 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

2. Jos komissio on saanut jäsenvaltiolta pyynnön, se tekee päätöksen viiden arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Komission päätös annetaan tiedoksi neuvostolle ja jäsenvaltioille.

3. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi 4 artiklan 5 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Edellä 4 artiklan 5-7 kohdassa määrättyä menettelyä on sovellettava.

Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 2 kohdassa mainitun määräajan kuluessa, jokainen jäsenvaltio, joka on saattanut asian komission käsiteltäväksi, voi saattaa sen neuvoston käsiteltäväksi edeltävissä alakohdissa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

Komissio tekee yhteisön ilmoitukset sopimuksessa määrätylle assosiointineuvostolle.

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona Eurooppa-sopimus tulee voimaan.

Tämä päätös on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 1994.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 114, 30.4.1992, s. 2

(2) EYVL N:o L 25, 29.1.1994, s. 2

(3) EYVL N:o L 56, 29.2.1992, s. 35

(4) EYVL N:o L 319, 21.12.1993, s. 4

(5) EYVL N:o L 209, 2.8.1988, s. 18