31994R3320

Neuvoston asetus (EY) N:o 3320/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, ecun määritelmää koskevan voimassa olevan yhteisön lainsäädännön yhtenäistämisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulon jälkeen

Virallinen lehti nro L 350 , 31/12/1994 s. 0027 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 3 s. 0229
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 3 s. 0229


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3320/94,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1994,

ecun määritelmää koskevan voimassa olevan yhteisön lainsäädännön yhtenäistämisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulon jälkeen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon Euroopan rahapoliittisen instituutin lausunnon,

ottaa huomioon raha-asiain komitean lausunnon,

sekä katsoo, että

ecun valuuttakoostumuksen määritelmä sisältyy moniin yhteisön teksteihin, ja tätä määritelmää koskevien yhteisön säädösten yhtenäistäminen asetuksella olisi yhteisön oikeuden selkeyden kannalta hyödyllistä,

tällä hetkellä ovat voimassa seuraavat Euroopan yhteisöjen laskentayksikköä koskevat säädökset:

- komission päätös N:o 3289/75/EHTY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1975, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen alaan kuuluvissa päätöksissä, suosituksissa, lausunnoissa ja tiedonannoissa käytettävän laskentayksikön määritelmästä ja muuntamisesta (),

- neuvoston asetus (ETY) N:o 3180/78, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, Euroopan rahapoliittisen yhteistyörahaston käyttämän laskentayksikön arvon muuttamisesta (),

- neuvoston asetus (ETY) N:o 3181/78, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, Euroopan valuuttajärjestelmästä (),

- Euroopan investointipankin valtuuston päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 1977, Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta pankin laskentayksikön arvon uuden määritelmän hyväksymisen vuoksi,

- neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 3308/80, annettu 16 päivänä joulukuuta 1980, Euroopan laskentayksikön korvaamisesta eculla yhteisön säädöksissä (),

- Euroopan investointipankin valtuuston päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 1981, Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta ecun pankin laskentayksiköksi hyväksymisen vuoksi,

- neuvoston asetus (ETY) N:o 3813/92, annettu 28 päivänä joulukuuta 1992, yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä (),

- komission asetus (ETY) N:o 1068/93, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1993, maatalousalalla käytettävien muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (),

ecu-korin koostumus jäsenvaltioiden valuutoista on määritelty Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa () julkaistussa komission tiedonannossa eikä siitä ole annettu neuvoston asetusta,

asetuksen (ETY) N:o 3180/78 1 artiklassa ecu määritellään jäsenvaltioiden valuuttojen osuuksien summana; tätä koostumusta voidaan muuttaa neuvoston mainitun asetuksen 2 artiklassa vahvistamin edellytyksin, ja

edellä mainitun asetuksen 2 artiklan on tehnyt tarpeettomaksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 g artikla, jonka mukaan ecu-korin valuuttakoostumus pysyy muuttumattomana Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulosta alkaen, ja kolmannen vaiheen alusta ecun arvo vahvistetaan lopullisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 l artiklan 4 kohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ecun määritelmä

Ecu-kori koostuu jäsenvaltioiden valuutoista seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Voimassa olevien yhteisön säädösten mukauttaminen

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 3180/78.

2. Ecun määritelmä muutetaan kaikissa tämän asetuksen voimaantulohetkellä sovellettavissa yhteisön säädöksissä tämän asetuksen 1 artiklassa esitetyn määritelmän mukaiseksi.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. SEEHOFER

() EYVL N:o C 130, 12.5.1994, s. 7

() EYVL N:o C 305, 31.10.1994, s. 146

() EYVL N:o L 327, 19.12.1975, s. 4. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä N:o 3334/81/EHTY (EYVL N:o L 349, 23.12.1980, s. 27).

() EYVL N:o L 379, 30.12.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2626/84 (EYVL N:o L 247,16.9.1984, s. 1) ja asetuksella (ETY) N:o 1971/89 (EYVL N:o L 189, 4.7.1989, s. 1).

() EYVL N:o L 379, 30.12.1978, s. 2. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3066/85 (EYVL N:o L 290, 1.11.1985, s. 95).

() EYVL N:o L 345, 20.12.1980, s. 1

() EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3528/93 (EYVL N:o L 320, 22.12.1993, s. 32).

() EYVL N:o L 100, 1.5.1993, s. 106. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 547/94 (EYVL N:o L 69, 12.3.1994, s. 1).

() EYVL N:o C 241, 21.9.1989, s. 1