31994R2965

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta

Virallinen lehti nro L 314 , 07/12/1994 s. 0001 - 0005
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 3 s. 0208
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 3 s. 0208


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2965/94,

annettu 28 päivänä marraskuuta 1994,

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo, että

valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisen, Euroopan yhteisöjen sekä Europolin laitosten ja yksikköjen kotipaikan vahvistamisesta 29 päivänä lokakuuta 1993 tehdyn päätöksen () johdosta jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat antaneet yhteisen julistuksen Luxemburgissa sijaitsevan komission käännösyksikön yhteyteen perustettavasta Euroopan unionin elinten käännöskeskuksesta, joka huolehtii käännöspalveluista, joita toiminnassaan tarvitsevat laitokset ja yksiköt, joiden kotipaikka on vahvistettu kyseisellä päätöksellä, lukuun ottamatta Euroopan rahapoliittista instituuttia,

yhden erikoistuneen keskuksen perustaminen on järkevä tapa tyydyttää monien unionin alueella hajallaan olevien elinten käännöstarpeet,

käännöskeskukselle olisi laadittava perussääntö, joka antaa sille mahdollisuuden tarjota palveluita elimille, jotka ovat kukin oikeushenkilöitä, joilla on itsenäinen johto ja joilla on oma talousarvio, kuitenkin säilyttäen toiminnallinen yhteys keskuksen ja komission välillä, ja

perustamissopimuksessa ei ole muita kuin 235 artiklan määräykset toimivaltuuksista tämän päätöksen tekemiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustetaan Euroopan unionin elinten käännöskeskus, jäljempänä "keskus".

2 artikla

1. Keskus tarjoaa käännöspalveluita, joita seuraavat elimet tarvitsevat toiminnassaan:

- Euroopan ympäristökeskus,

- Euroopan koulutussäätiö,

- Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus,

- eurooppalainen lääkkeiden arviointijärjestö,

- Työturvallisuus- ja työterveysjärjestö,

- Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit, piirustukset ja mallit),

- Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumeyksikkö.

Keskus ja kukin edellä mainituista elimistä sopivat järjestelyistä, joilla määritellään niiden yhteistyön yksityiskohtaiset säännöt.

2. Neuvoston perustamat, muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut elimet voivat käyttää keskuksen palveluita keskuksen kanssa sovittavien järjestelyjen perusteella.

3 artikla

1. Keskus on oikeushenkilö.

2. Tehtäviensä täyttämiseksi sillä on kaikissa jäsenvaltioissa laajin niiden lainsäädännön mukaan oikeushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus.

4 artikla

1. Keskuksella on johtokunta, joka muodostuu:

a) kunkin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elimen yhdestä edustajasta; kaikissa 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa järjestelyissä voidaan määrätä kyseiseen järjestelyyn kuuluvan elimen edustuksesta,

b) kunkin Euroopan unionin jäsenvaltion yhdestä edustajasta ja

c) kahdesta komission edustajasta.

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille edustajille nimitetään varajäsenet edustajien tilalle näiden poissa ollessa.

3. Toinen komission edustajista hoitaa johtokunnan puheenjohtajan tehtävää.

5 artikla

1. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

2. Johtokunnan jäsenten toimikautta voidaan jatkaa.

6 artikla

1. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle vähintään kahdesti vuodessa ja jos vähintään kolmasosa 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista jäsenistä sitä pyytää.

2. Johtokunta tekee päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

3. Kullakin johtokunnan jäsenellä on yksi ääni.

4. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

7 artikla

Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

1. Johtokunta hyväksyy keskuksen vuosittaisen toimintaohjelman johtajan valmisteleman luonnoksen perusteella.

2. Edellä kohdassa 1 tarkoitetun menettelyn perusteella suunnitelmaa voidaan vuoden aikana mukauttaa.

3. Viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta johtokunta antaa vuosikertomuksen keskuksen toiminnasta. Johtaja toimittaa sen 2 artiklassa tarkoitetuille elimille sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

9 artikla

1. Keskuksen päällikkönä on johtaja, jonka johtokunta nimittää komission ehdotuksesta viisivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa.

2. Johtaja on keskuksen laillinen edustaja. Hän on vastuussa:

- toimintaohjelman ja johtokunnan päätösten asianmukaisesta laatimisesta ja täytäntöönpanosta,

- päivittäisestä hallinnosta,

- keskuksen tehtävien toteuttamisesta,

- talousarvion toteuttamisesta,

- kaikista henkilöstöasioista,

- johtokunnan kokousten valmistelusta.

3. Johtaja vastaa toiminnastaan johtokunnalle.

10 artikla

1. Kullekin kalenterivuotta vastaavalle varainhoitovuodelle laaditaan kaikista keskuksen tuloista ja menoista arviot, jotka on otettava keskuksen talousarvioon.

2. a) Talousarvioon otettavien tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

b) Jollei käynnistysvaihetta käsittelevässä c alakohdassa mainituista säännöksistä muuta johdu, tulot ovat peräisin niiden elinten suorittamista maksuista, joita varten keskus toimii, korvauksena sen tarjoamista palveluista,

c) Käynnistysvaiheen aikana, joka on enintään kolme varainhoitovuotta:

- elimet, joita varten keskus toimii, maksavat kiinteämääräisen maksuosuuden, joka vastaa tiettyä osuutta niiden talousarviosta ja joka määritetään kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella ja jota mukautetaan tosiasiallisesti toteutettujen tehtävien mukaisesti,

- Euroopan yhteisöjen yleisessä talousarvioissa voidaan keskukselle myöntää rahoitusosuus sen toiminnan turvaamiseksi.

3. Keskuksen menoihin kuuluvat erityisesti henkilöstökustannukset, palkat, hallintoja infrastruktuurimenot sekä toimintakulut.

11 artikla

1. Ennen 19 artiklassa määrättyä uudelleenkäsittelyä jokainen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elin, jolle mahdollisesti tulee keskuksen tarjoamiin palveluihin liittyviä erityisongelmia, voi kääntyä keskuksen puoleen näiden ongelmien ratkaisemiseksi sopivimmalla mahdollisella tavalla.

2. Jos ratkaisuun ei päästä kolmessa kuukaudessa, kyseinen elin voi antaa asianmukaisesti perustellun tiedon asiasta komissiolle, jotta komissio voisi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja tarvittaessa järjestää keskuksessa ja sen avustuksella järjestelmällisemmin kolmansien osapuolten käytön kyseisten asiakirjojen kääntämiseksi.

12 artikla

Keskuksen kanssa sovittavien järjestelyjen perusteella komissio antaa keskukselle kustannusten korvausta vastaan seuraavaa apua:

1) tukipalvelut: terminologia, tietokannat, dokumentaatio, konekääntäminen, freelance-kääntäjien koulutus ja tiedot sekä virkailijoiden siirtäminen keskuksen tehtäviin,

2) perushallintotehtävät: palkkojen maksu, sairasvakuutukset, eläkejärjestelmä, sosiaalipalvelujen järjestämien.

13 artikla

1. Kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä johtaja laatii ennakkoarvioluonnoksen keskuksen tuloista ja menoista seuraavaksi varainhoitovuodeksi ja toimittaa sen sekä siihen liitetyn henkilöstön määrää kuvaavan taulukon johtokunnalle.

2. Johtokunta laatii ennakkoarvion ja siihen liitetyn henkilöstön määrää kuvaavan taulukon, minkä jälkeen se välittömästi toimittaa ennakkoarvion komissiolle, joka ottaa sen huomioon vahvistaessaan 2 artiklassa tarkoitetuille elimille myönnettyjä avustuksia vastaavat arviot talousarvioesitykseen, jonka se saattaa neuvoston käsiteltäväksi perustamissopimuksen 203 artiklan mukaisesti.

3. Johtokunta vahvistaa keskuksen talousarvion ennen kunkin varainhoitovuoden alkua ja mukauttaa sitä tarpeen mukaan 2 artiklassa tarkoitettujen elinten suorittamiin maksuihin.

14 artikla

1. Johtaja toteuttaa keskuksen talousarviota.

2. Komission varainhoidon valvoja valvoo keskuksen kaikkea sitoutumista menoihin ja menojen maksuja sekä kaikkien sen tulojen toteamista ja saatavien perintää.

3. Kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä johtaja toimittaa komissiolle, johtokunnalle ja tilintarkastustuomioistuimelle keskuksen kaikkien tulojen ja menojen tilit kuluneelta varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa ne perustamissopimuksen 188 c artiklan mukaisesti.

4. Johtokunta myöntää johtajalle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden.

15 artikla

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon jälkeen ja neuvoteltuaan komission kanssa johtokunta hyväksyy varainhoitoa koskevat sisäiset säännökset, joissa annetaan erityisesti yksityiskohtaiset säännöt keskuksen talousarvion laatimisesta ja toteuttamisesta.

16 artikla

Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa sovelletaan keskukseen.

17 artikla

1. Keskuksen henkilöstöön kuuluvat ovat Euroopan yhteisöjen virkamiehiä ja muuta henkilöstöä koskevien asetusten ja säännösten alaisia.

2. Keskus käyttää nimittävälle viranomaiselle annettuja valtuuksia henkilöstönsä osalta.

3. Johtokunta antaa yhteisymmärryksessä komission kanssa aiheelliset yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, erityisesti tiettyjen tehtävien luottamuksellisuuden takaamiseksi.

18 artikla

1. Keskuksen sopimusoikeudellisen vastuun määrittelee kulloinkin kyseessä olevaan sopimukseen sovellettava lainsäädäntö.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia keskuksen tekemissä sopimuksissa olevan välityslausekkeen nojalla.

2. Sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun perusteella keskus korvaa keskuksen virkamiesten tai sen henkilöstöön kuuluvien tehtäväänsä suorittaessaan aiheuttaman vahingon jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan kaikki näiden vahinkojen korvaamiseen liittyvät kiistat.

3. Keskuksen virkamiesten tai henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaisesta vastuusta säädetään heihin sovellettavissa säännöksissä.

19 artikla

Neuvosto voi komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin lausunnon jälkeen käsitellä uudelleen keskuksen yksityiskohtaisia toimintasääntöjä, sellaisina kuin ne on määritelty tässä asetuksessa, kolmen vuoden kuluessa keskuksen käynnistysvaiheen päättymisestä, joka kestää enintään kolme varainhoitovuotta.

20 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. KINKEL

JULKILAUSUMA 1

NEUVOSTON JULKILAUSUMA

Neuvosto kiinnittää erittäin suurta huomiota tehokkuus- ja kannattavuusperiaatteiden oikeaan soveltamiseen.

Tässä suhteessa se muistuttaa, että varainhoitoasetuksessa on seuraavat säännökset:

"Talousarviomäärärahat on käytettävä moitteettoman varainhoidon periaatteen sekä erityisesti taloudellisuuden ja kustannusvaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti. On määritettävä määrinä ilmaistavia tavoitteita ja taattava niiden toteuttamisen seuranta.""Kun kyseessä on luonteeltaan operatiivinen toiminta, rahoitusta koskevaan selvitykseen kuuluu erityisesti yhteisön toimintaan tarvittavan määrän tarkoituksenmukainen perustelu, tarvittaessa aiheellisilla tilastotiedoilla tuettuna."

JULKILAUSUMA 2

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN JULKILAUSUMA

Käännöskeskuksen perustamisen yhteydessä neuvosto ja komissio vahvistavat, että keskus on järjestettävä siten, että Euroopan yhteisöjen virallisia kieliä voidaan kohdella yhdenmukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityissäännöksiä, joilla säännellään sellaisten yhteisöjen kieliä koskevia järjestelyjä, joita varten keskus toimii.

JULKILAUSUMA 3

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN JULKILAUSUMA (17 ARTIKLA)

Neuvosto ja komissio katsovat, että ottaen huomioon tehtävänsä ja talousarvionsa rakenteen käännöskeskus noudattaa niin joustavia yksityiskohtaisia henkilöstöhallinnon sääntöjä kuin mahdollista ilman että sen tehtävien toteuttaminen vaarantuu.

JULKILAUSUMA 4

NEUVOSTON JULKILAUSUMA (17 ARTIKLA)

Neuvosto kehottaa komissiota:

- esittämään ennen vuoden 1994 loppua kertomuksen, jossa selvitetään missä määrin henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 5 artiklan säännökset ovat yhä perusteltuja ja jossa erityisesti selvitetään niiden kustannusvaikuttavuutta,

- esittämään asianmukaisia ehdotuksia näiden säännösten muuttamiseksi edellä mainitun kertomuksen perusteella.

JULKILAUSUMA 5

SAKSAN VALTUUSKUNNAN JULKILAUSUMA (17 ARTIKLA)

Saksan liittotasavalta, huolimatta vakavista varauksista, antaa suostumuksensa 17 artiklaa koskevalle kompromissille, jottei jäsenvaltioiden yksimielisyys ja keskuksen toiminnan alku vaarantuisi. Se katsoo, että kiistelty säännös vaatii pikaista tarkistusta. Se on antanut suostumuksensa toivoen, että tänään laadittu pyyntö johtaisi lopulta komission vastaaviin ehdotuksiin.

JULKILAUSUMA 6

KOMISSION JULKILAUSUMA

Komissio tekee, toimivaltansa rajoissa, aloitteen ehdottaakseen hallintopäälliköiden kollegiossa, että kyseisen kollegion alaisuuteen perustettaisiin pikaisesti toimielinten välinen käännöskomitea, jonka tehtävänä on edistää eri toimielinten käännösyksiköiden sekä unionin toimielinten käännöskeskuksen yhteensovittamista.

() EYVL N:o C 323, 30.11.1993, s. 1