31994R2701

Komission asetus (EY) N:o 2701/94, annettu 7 päivänä marraskuuta 1994, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen)

Virallinen lehti nro L 287 , 08/11/1994 s. 0007 - 0017
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 62 s. 0179
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 62 s. 0179


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2701/94,

annettu 7 päivänä marraskuuta 1994,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1430/94(2), ja erityisesti sen 6, 7 ja 8 artiklan,

sekä katsoo, että

tämän asetuksen antamisen jälkeen sen liitteitä on muutettu useita kertoja; näitä tekstejä on niiden lukumäärän ja monimutkaisuuden sekä Euroopan yhteisöjen eri virallisiin lehtiin hajaantuneisuuden vuoksi vaikea käyttää, ja niistä puuttuu näin ollen kaikelta oikeudellisuudelta sääntelyltä vaadittava selkeys; tästä syystä niistä olisi laadittava koonnelma; samalla on tarpeen täsmentää tai oikaista tiettyjen yhdisteiden nimitys tai kemiallinen nimi sekä korjata tietyt virheet, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat eläinlääkealan kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamisesta tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I, II, III ja IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 1994.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 1

(2) EYVL N:o L 156, 23.6.1994, s. 6

LIITE

"LIITE I

Luettelo farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämien enimmäismäärät (JEM) on vahvistettu

1 Anti-infektiiviset aineet

1.1 Kemoterapeuttiset aineet

1.1.1 Sulfonamidit

>TAULUKON PAIKKA>

1.2 Antibiootit

1.2.1 Penisilliinit

>TAULUKON PAIKKA>

1.2.2 Kefalosporiinit

>TAULUKON PAIKKA>

1.2.3 Kinolonit

>TAULUKON PAIKKA>

1.2.4 Makrolidit

>TAULUKON PAIKKA>

2 Antiparasiittiset aineet

2.1 Endoparasiitteihin vaikuttavat aineet

2.1.1 Avermektiinit

>TAULUKON PAIKKA>

2.1.2 Salisylaniliidit

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Luettelo aineista, joiden jäämiä varten ei ole enimmäismääriä

1 Epäorgaaniset kemialliset yhdisteet

>TAULUKON PAIKKA>

2 Orgaaniset yhdisteet

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

Luettelo eläinlääkkeissä käytetyistä farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämille on vahvistettu väliaikaiset enimmäismäärät

1 Anti-infektiiviset aineet

1.1 Kemoterapeuttiset aineet

1.1.1 Sulfonamidit

>TAULUKON PAIKKA>

1.1.2 Diaminopyrimidiinijohdannaiset

>TAULUKON PAIKKA>

1.1.3 Nitrofuraanit

>TAULUKON PAIKKA>

1.1.4 Nitromidatsolit

>TAULUKON PAIKKA>

1.2 Antibiootit

1.2.1 Tetrasykliinit

>TAULUKON PAIKKA>

1.2.2 Makrolidit

>TAULUKON PAIKKA>

1.2.3 Tiamfenikoli ja sen sukulaisyhdisteet

>TAULUKON PAIKKA>

2 Antiparasiittiset aineet

2.1 Endoparasiitteihin vaikuttavat aineet

2.1.1 Bentsimidatsolit ja probentsimidatsolit

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

2.1.2 Tetrahydroimidatsolit (imidatsoliatsolit)

>TAULUKON PAIKKA>

2.2 Ektoparasiitteihin vaikuttavat aineet

>TAULUKON PAIKKA>

3 Hermostoon vaikuttavat lääkeaineet

3.1 Keskushermostoon vaikuttavat aineet

3.1.1 Butyrofenoneihin kuuluvat neuroleptit

>TAULUKON PAIKKA>

3.2 Autonomiseen hermostoon vaikuttavat aineet

3.2.1 Antiadrenergiset aineet

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

Luettelo farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämiä varten ei ole mahdollista vahvistaa enimmäismääriä

1 Nitrofuraanit, lukuun ottamatta furatsolidonia (ks. liite III)

2 Ronidatsoli

3 Dapsoni

4 Kloramfenikoli"