31994R1831

Komission asetus (EY) N:o 1831/94, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1994, koheesiorahaston rahoituksen yhteydessä esiintyvistä epäsäännönmukaisuuksista ja perusteettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta

Virallinen lehti nro L 191 , 27/07/1994 s. 0009 - 0012
Suomenk. erityispainos Alue 14 Nide 1 s. 0211
Ruotsink. erityispainos Alue 14 Nide 1 s. 0211


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1831/94,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 1994,

koheesiorahaston rahoituksen yhteydessä esiintyvistä epäsäännönmukaisuuksista ja perusteettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon koheesiorahaston perustamisesta 16 toukokuuta 1994 annetun neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 1164/94 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo, että

periaatteet epäsäännönmukaisuuksien ehkäisyjärjestelmälle sekä väärinkäytösten tai huolimattomuuden vuoksi menetettyjen summien takaisinperinnälle koheesiorahaston alalla määritetään asetuksen (EY) N:o 1164/94 12 artiklassa,

yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta koskevat kaikkia asetuksen (EY) N:o 1164/94 3 artiklassa säädettyjä toimia, joihin voidaan myöntää tukea,

tämä asetus koskee ainoastaan tietyiltä osin edunsaaville jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1164/94 2 artiklassa säädettyjä velvoitteita; tämä asetus ei näin ollen ole ristiriidassa muiden mainitun asetuksen 12 artiklasta johtuvien velvoitteiden kanssa,

jotta voitaisiin varmistaa yhteisön tuntevan paremmin edunsaavien jäsenvaltioiden epäsäännönmukaisuuksien poistamiseksi antamat säännökset, olisi täsmennettävä yksityiskohtaisesti komissiolle tiedoksiannettavat kansalliset säännökset,

epäsäännönmukaisten käytäntöjen luonteen ja epäsäännönmukaisuuksien taloudellisten vaikutusten tuntemiseksi sekä aiheettomasti maksettujen summien takaisinperimiseksi on tarpeen antaa komissiolle tieto havaituista epäsäännönmukaisuuksista neljännesvuosittain; tiedonantoa täydennetään tiedoilla hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen kulusta,

komission on syytä saada säännöllisesti tietoa epäsäännönmukaisuuksiin syyllistyneisiin henkilöihin kohdistuvista oikeudellisista tai hallinnollisista rangaistusmenettelyistä; on myös syytä varmistaa järjestelmällinen tiedottaminen jäsenmaiden yhteisön taloudellisen edun suojelemiseksi suorittamista toimenpiteistä,

jäsenvaltioiden ja komission väliset menettelyt sellaisten tapausten varalle, joissa epäsäännönmukaisuuksista johtuvia taloudellisia menetyksiä ei voida maksattaa takaisin olisi täsmennettävä,

olisi vahvistettava vähimmäisraja, jonka ylittävistä epäsäännönmukaisuuksista jäsenvaltioiden on tiedotettava ilman erillisiä toimenpiteitä,

tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta kansallisiin sääntöihin rangaistusmenettelyistä ja jäsenvaltioiden keskenäisestä avunannosta rikosasioissa rangaistusten osalta,

on tarkoituksenmukaista säätää yhteisön mahdollisuudesta osallistua oikeuskuluihin sekä suoraan oikeudenkäyntiin liittyviin kuluihin,

epäsäännönmukaisuuksista tiedottamiseksi on syytä vahvistaa jäsenmaiden ja komission yhteistyötä samalla huolehtien tämän toiminnan luottamuksellisuudesta, ja

tämän asetuksen säännöksiä täsmennetään sovellettavan myös niihin tapauksiin, joissa koheesiorahastosta myönnettyä maksua ei ole suoritettu epäsäännönmukaisuuden tultua ilmi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1164/94 12 artiklasta johtuvia velvoitteita tämä asetus koskee kaikkea asetuksen (EY) N:o 1164/94 3 artiklassa säädetyn perusteella tuettavaa toimintaa.

Tämä asetus ei vaikuta jäsenmaiden rangaistuskäytäntöön eikä jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa koskeviin sääntöihin rikosasioissa.

2 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1164/94 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edunsaajina olevien jäsenvaltioiden on annettava kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta komissiolle tiedoksi:

- kaikki asetuksen (EY) N:o 1164/94 12 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista koskevat lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset sekä hallinnolliset käytännöt,

- luettelo niistä osastoista ja virastoista, jotka vastaavat näiden toimenpiteiden soveltamisesta sekä näiden osastojen sekä virastojen tehtävää ja toimivuutta koskevista tärkeistä säädöksistä sekä menettelyistä, joiden soveltamisesta ne ovat vastuussa.

2. Edunsaajina olevat jäsenvaltiot toimittavat viipymättä komissiolle tiedon 1 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen muutoksista.

3. Komissio tutkii edunsaajina olevien jäsenvaltioiden ilmoitukset ja antaa näille tiedon johtopäätöksistään. Komissio ylläpitää tämän asetuksen soveltamisen vaatimia asiamukaisia yhteyksiä jäsenvaltioon.

3 artikla

1. Kutakin neljännesvuotta seuraavan kahden kuukauden kuluessa edunsaajina olevat jäsenvaltiot antavat komissiolle selvityksen epäsäännönmukaisista tapauksista, joista on tehty hallinnollinen tai oikeudellinen esitutkinta.

Tässä tarkoituksessa ne täsmentävät mahdollisimman tarkasti seuraavat seikat:

- kyseisen hankkeen tai toiminnan yksilöiminen,

- säännös tai määräys, jota on rikottu,

- kulujen luonne ja suuruus; jos yhtään maksua ei ole suoritettu, summat, jotka olisi maksettu, jos epäsäännönmukaisuutta ei oltaisi havaittu, lukuun ottamatta virheistä tai huolimattomuudesta aiheutuneet epäsäännönmukaisuudet, jotka eivät anna aihetta hallinnolliseen tai oikeudelliseen rangaistukseen,

- kokonaissumma ja sen jakautuminen eri rahoituslähteiden kesken,

- aika tai ajanjakso, jona epäsäännönmukaisuus on tapahtunut,

- menettely, jota on käytetty epäsäännönmukaisuuteen syyllistyttäessä,

- epäsäännönmukaisuuden havaitsemistapa,

- epäsäännönmukaisuuden havainneet kansalliset osastot tai virastot,

- taloudelliset seuraamukset, mahdollinen maksujen lykkääminen ja takaisinperinnän mahdollisuudet,

- ensimmäisen epäsäännönmukaisuuden mahdollisuuteen viittaavan tiedon päivämäärä ja lähde,

- epäsäännönmukaisuuden toteamisen päivämäärä,

- tarvittaessa jäsenvaltiot ja kolmannet maat, joita asia koskee,

- asianosaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden henkilöllisyys, paitsi tapauksissa, joissa tällä tiedolla ei ole merkitystä epäsäännönmukaisuuksien ehkäisyssä kyseisen epäsäännönmukaisuuden luonteesta johtuvista syistä.

2. Mikäli jokin 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista, erityisesti epäsäännönmukaisuuden toteuttamiskeinot ja tapa millä se on havaittu, ei ole saatavilla, edunsaajina olevat jäsenmaat täydentävät tietoja kaikin mahdollisin keinoin antaessaan komissiolle seuraavia neljännesvuosiselvityksiä.

3. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään salassapitovelvollisuudesta tutkintamenettelyssä, kaikkien kyseisten tietojen toimittamiseen on oltava toimivaltaisen oikeusviranomaisen lupa.

4 artikla

Kukin edunsaajavaltio antaa viipymättä komissiolle, ja tarvittaessa toisille asianosaisille jäsenvaltioille tiedon havaituista tai epäillyistä epäsäännönmukaisuuksista, jotka saattaisivat:

- vaikuttaa hyvin nopeasti sen oman alueen ulkopuolella

ja/tai

- paljastaa uuden epäsäännönmukaisen käytännön.

5 artikla

1. Kutakin neljännesvuotta seuraavan kahden kuukauden kuluessa edunsaajina olevat jäsenvaltiot antavat komissiolle selvityksen viitaten mahdollisiin aiempiin 3 artiklan mukaisesti annettuihin tietoihin oikeudenkäynneistä, joita on aloitettu aiemmin todettujen epäsäännönmukaisuuksien johdosta, sekä oikeudenkäynneissä tapahtuneista merkittävistä muutoksista, mukaan lukien:

- takaisinsaatujen ja perittävien rahaerien suuruus,

- jäsenvaltioiden turvatoimet aiheettomasti maksettujen rahaerien takaisinperinnän suojelemiseksi,

- aloitetut hallinnolliset sekä oikeudelliset toimet aiheettomasti maksettujen rahaerien takaisinperimiseksi ja rangaistusten langettamiseksi,

- takaisinperintämenettelyn keskeyttämisen syyt; komissiolle annetaan tieto mahdollisuuksien mukaan ennen päätöksen tekoa,

- nostettujen kanteiden peruuttaminen.

Edunsaajina olevat jäsenvaltiot antavat komissiolle tiedoksi kyseisten menettelyjen päätökseen saattamista koskevat hallinnolliset ja oikeudelliset päätökset tai niiden tärkeimmät kohdat.

2. Kun edunsaajana oleva jäsenvaltio arvelee kokonaissumman takaisinperinnän olleen tai olevan mahdotonta, se antaa komissiolle tiedoksi erityisen tiedonannon, josta käy ilmi perimättä jääneen summan suuruus sekä jäsenvaltion arvio syistä, joiden vuoksi joko yhteisön tai jäsenvaltion tulisi vastata summasta. Näiden tietojen on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta komissio voisi asianomaisen jäsenvaltion viranomaisia kuultuaan mahdollisimman nopeasti päättää asetuksen (EY) N:o 1164/94 12 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa merkityksessä taloudellisten seuraamusten kantajan.

3. Komissio voi pyytää edunsaajana olevaa jäsenvaltiota jatkamaan takaisinperintämenettelyä 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

6 artikla

Jos viiteajanjakson kuluessa ei tule ilmi ilmoitettavaa epäsäännönmukaisuutta, edunsaajina olevat jäsenvaltiot antavat siitäkin tiedon komissiolle 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa.

7 artikla

Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset päättävät komission sitä erikseen pyydettyä ryhtyä oikeustoimiin tai jatkaa oikeudenkäyntiä aiheettomasti maksettujen maksujen takaisinperimiseksi, komissio voi sitoutua korvaamaan kokonaan tai osittain oikeudenkäyntikulut sekä oikeudenkäyntiin suoranaisesti liittyvät kulut tositteiden perusteella, vaikka oikeudenkäyntiä ei saataisikaan päätökseen.

8 artikla

1. Komissio ylläpitää asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa aiheellisia yhteyksiä täydentääkseen 3 artiklassa tarkoitettuja tietoja epäsäännönmukaisuuksista, tietoja 5 artiklassa säädetyistä menettelyistä sekä erityisesti tietoja takaisinperintämahdollisuuksista.

2. Komissio antaa 1 kohdasta riippumatta tiedon jäsenvaltioille, jos epäsäännönmukaisuuden luonne antaa aiheen epäillä, että samoja tai samankaltaisia keinoja saatettaisiin käyttää muissa jäsenvaltioissa.

3. Komissio järjestää yhteisötasolla asianomaisten jäsenvaltioiden edustajille tiedotuskokouksia, joiden osallistujat tutkivat 3, 4 ja 5 artiklan sekä tämän artiklan 1 kohdan perusteella saatuja tietoja erityisesti epäsäännönmukaisuuksien, ehkäisevien toimenpiteiden ja kanteiden osalta.

4. Tapauksissa, joissa jonkin voimassa olevan säännöksen tai määräyksen soveltaminen toisi esiin yhteisön edun kannalta haitallisen puutteen, jäsenvaltiot ja komissio neuvottelevat keskenään jonkin jäsenvaltion tai komission pyynnöstä korjatakseen tämän puutteen.

9 artikla

Komissio antaa jäsenvaltioille yhteistyötä väärinkäytösten torjumisen alalla käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa säännöllisesti tietoja havaittuja epäsäännönmukaisuuksia koskevista rahamääristä ja tapaustyypeistä luokiteltuina tapaustyypeittäin ja lukumäärän mukaan.

10 artikla

1. Jäsenvaltiot ja yhteisö toteuttavat kaikki tarvittavat varmuustoimenpiteet säilyttääkseen vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuuden.

2. Tässä asetuksessa tarkoitettuja tietoja ei voida luovuttaa muille kuin sellaisille henkilöille, joiden tulee joko jäsenvaltioissa tai yhteisön toimielimessä hoitamansa toimen perusteella saada ne tietoonsa, paitsi jos tiedot antanut jäsenvaltio on nimenomaisesti suostunut muuhun.

3. Luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden nimet voidaan antaa toiselle jäsenvaltiolle tai toiselle toimielimelle ainoastaan, jos tämä tieto on tarpeen epäsäännönmukaisuuksien ehkäisemiseksi, kanteen nostamiseksi tai epäiltyjen epäsäännönmukaisuuksien todentamiseksi.

4. Tämän asetuksen nojalla annetut tai saadut tiedot ovat ammattisalaisuuksia ja niitä suojellaan tiedon muodosta riippumatta samoin kuin vastaavia tietoja suojellaan tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti sekä vastaavin yhteisön toimielimiin sovellettavin säädöksin.

Tämän lisäksi tietoa ei voida käyttää muihin kuin tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin, paitsi jos tiedot antanut viranomainen on erityisesti muuhun suostunut, ja jos jäsenvaltiossa, jossa tiedot vastaanottanut viranomainen toimii, voimassa olevissa säännöksissä tai määräyksissä ei kielletä tämän tiedon antamista tai käyttöä.

5. Tätä asetusta sovellettaessa saatujen tietojen käyttöä koheesiorahaston osalta yhteisön lainsäädännön rikkomisesta aiheutuneissa oikeustoimissa tai oikeudenkäynneissä ei estetä 1 ja 4 kohdassa. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa käytöstä ennalta tiedon.

6. Kun jäsenvaltio antaa komissiolle tiedon, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka nimi on annettu tiedoksi tämän asetuksen säännösten nojalla, osoittautuu tutkimusta täydennettäessä epäsäännönmukaisuuteen syyttömäksi, komissio antaa siitä heti tiedon niille, joille se on välittänyt nimen tämän asetuksen mukaisesti. Kyseistä henkilöä ei enää kohdella syyllisenä ensimmäisen ilmoituksen syynä olleeseen epäsäännönmukaisuuteen.

11 artikla

Koheesiorahaston ja jäsenvaltion välisen yhteisrahoituksen ollessa kyseessä takaisinperityt summat jaetaan yhteisön ja kyseisen jäsenvaltion kesken suhteutettuna kummankin osaksi tulleisiin kuluihin.

12 artikla

1. Jos epäsäännönmukaisuudet rasittavat yhteisön talousarviota alle 4 000 ecun arvosta, edunsaajina olevat jäsenmaat antavat komissiolle 3 ja 5 artiklassa tarkoitetut tiedot vain, jos tämä niitä erityisesti pyytää.

2. Rahasumma, jota 1 artiklassa tarkoitetaan, muunnetaan kansalliseksi valuutaksi soveltaen sitä Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa julkaistua vaihtokurssia, joka on voimassa sen vuoden ensimmäisenä työpäivänä, jona tiedot epäsäännönmukaisuudesta annetaan.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Voimaantulopäivän ja kuluvan vuosineljänneksen päättymisen välinen ajanjakso ymmärretään 3 ja 5 artiklassa tarkoitetuksi vuosineljänneksi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1994.

Komission puolesta

Peter SCHMIDHUBER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 130, 25.5.1994, s. 1