31994R1627

Neuvoston asetus (EY) N:o 1627/94, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1994, erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöksistä

Virallinen lehti nro L 171 , 06/07/1994 s. 0007 - 0013
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 6 s. 0086
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 6 s. 0086


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1627/94,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 1994,

erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöksistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

yhteisön järjestelmän perustamisesta kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi koskevan 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3690/93() 9 artiklan mukaisesti neuvoston on annettava erityiskalastuslupia koskevat yleiset säännökset, joita sovelletaan yhteisön kalastusaluksiin sekä kolmannen maan lipun alla purjehtiviin, yhteisön kalastusvyöhykkeellä toimiviin aluksiin,

yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92() 4 ja 8 artiklan mukaisesti neuvosto voi päättää vahvistaa yhteisön kalastusaluksille tiettyjä vesialueille ja kalavaroihin pääsyä koskevia edellytyksiä, joita varten voidaan tarvita erityiskalastuslupia,

neuvoston on päätettävä kunkin kalastuksen tarkoituksenmukaisimmasta määritelmästä tapauksittain, täsmentäen tarvittaessa muun muassa kalakannat tai kalakantaryhmät, kalastusalueet ja/tai pyydykset tätä kalastusta koskevan erityiskalastuslupajärjestelmän perustamista varten,

tähän mennessä ei kuitenkaan ole ilmennyt tarvetta säätää pieniäkin aluksia, jotka harjoittavat toimintaansa vain lippuvaltiona olevan jäsenvaltion aluevesillä, koskevista erityiskalastusluvista, koska näiden alusten pyyntiponnistusta voidaan tarvittaessa säännellä muilla tavoin,

yhteisön ja kolmansien maiden välillä tehtyjen kalastussopimusten yhteydessä on tarpeen saattaa kolmannen maan lipun alla purjehtivien, yhteisön kalastusvyöhykkeellä toimivien alusten harjoittama kalastustoiminta erityiskalastusluvalla täydennetyn kalastuslisenssin alaiseksi,

olisi laadittava yhteisön tasolla menettelyt, joita noudattaen kukin jäsenvaltio myöntää ja hoitaa lippunsa alla purjehtiviin aluksiin sovellettavia erityiskalastuslupia, sekä menettelyt, joita noudattaen komissio myöntää ja hoitaa kolmannen maan lipun alla purjehtiviin, yhteisön kalastusvyöhykkeellä toimiviin aluksiin sovellettavia, erityiskalastusluvalla täydennettyjä kalastuslisenssejä,

on tarpeen, että komissio voi taata yhteisön lainsäädännön noudattamisen sen osalta, että lippuvaltiona oleva jäsenvaltio hoitaa erityiskalastuslupia,

johdonmukaisen kalavarojen säilyttämis- ja hoitopolitiikan takaamiseksi on tarpeen säätää kansallisiin kalastuslupiin sisältyvien tietojen välittämistä koskevista menettelyistä,

mahdollisuus soveltaa yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93() säädettyjä rangaistusseuraamuksia, mukaan lukien mahdollisuus keskeyttää tai peruuttaa kalastuslisenssi, osaltaan parantaa kalavarojen hyväksikäyttöä koskevaa sääntelyä; tässä yhteydessä on tärkeää, että lippuvaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat hallinnollisen päätöksen perusteella ryhtyä toimiin erityiskalastusluvan keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi,

tämän vuoksi on tärkeää antaa jäsenvaltioiden tasolla kalastustoimintaa valvovien toimivaltaisten viranomaisten ja lippuvaltiona olevan jäsenvaltion rikkomuksista syyttävien toimivaltaisten viranomaisten välisten ilmoitusmenettelyjen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

erityiskalastuslupien piiriin kuuluvan kalastustoiminnan valvonnan takaamiseksi on tarpeen laatia lupia myöntävien ja niitä hoitavien toimivaltaisten viranomaisten ja kalastustoiminnan valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä koskevat yleiset säännöt, ja

olisi sovellettava asetuksen (ETY) N:o 3760/92 13 artiklan ja asetuksen (ETY) N:o 2847/93 37 artiklan tietojen luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä tämän asetuksen mukaisesti kerättyihin tietoihin; tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava asiaankuuluvia toimenpiteitä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tässä asetuksessa laaditaan yleiset säännöt, jotka koskevat:

a) erityiskalastuslupia, joita sovelletaan vesialueille ja kalavaroihin pääsyn edellytyksiä sääntelevien ja asetuksen (ETY) N:o 3760/92 4 ja 8 artiklan mukaisesti säädettyjen yhteisön toimenpiteiden piiriin kuuluvaan yhteisön kalastusalusten kalastustoimintaan. Aina kun neuvosto päättää näistä pääsyn edellytyksistä, se arvioi, onko käytettävä erityiskalastuslupia;

b) kalastuslisenssejä ja erityiskalastuslupia, joita sovelletaan kolmannen maan lipun alla purjehtiviin, yhteisön kalastusvyöhykkeellä yhteisön ja tämän maan välisen kalastussopimuksen mukaisesti toimiviin aluksiin;

c) kansallisiin kalastuslupiin sisältyvien tietojen välittämismenettelyjä.

2. Jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset, joiden kokonaispituus on alle 10 metriä ja jotka harjoittavat toimintaansa vain lippuvaltiona olevan jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla aluevesillä, vapautetaan velvollisuudesta omistaa erityiskalastuslupa.

2 artikla

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "erityiskalastusluvalla" kalastukseen oikeuttavaa yhteisön kalastusalukselle ennalta myönnettyä kalastuslupaa, joka täydentää aluksen kalastuslisenssiä ja antaa kalastusalukselle mahdollisuuden harjoittaa toimintaansa tietyn ajanjakson aikana, tietyllä alueella ja tiettyä kalastusta varten neuvoston toteuttamien toimenpiteiden mukaisesti;

b) "kolmannen maan lipun alla purjehtivan kalastusaluksen kalastuslisenssillä ja erityiskalastusluvalla" komission myöntämää aluksen tunnistamista, teknisiä ominaisuuksia ja varustusta koskevia vähimmäistietoja koskevaa todistusta, jota täydentää ennalta myönnetty lupa, joka antaa alukselle mahdollisuuden harjoittaa toimintaansa yhteisön kalastusvyöhykkeellä yhteisön oikeuden ja kyseisen maan kanssa tehdyn kalastussopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot voivat valita luvalle jonkin toisen nimen, jos siitä käy selvästi ilmi, että on kyse tämän asetuksen merkityksessä tarkoitetusta luvasta.

3 artikla

1. Jäljempänä olevan 7 artiklan mukaisesti myönnetyn erityiskalastusluvan on sisällettävä vähintään liitteessä I määrätyt tiedot.

2. Kolmannen maan lipun alla purjehtiviin kalastusaluksiin sovellettavien kalastuslisenssin ja erityiskalastusluvan on sisällettävä vähintään liitteessä II määrätyt tiedot.

4 artikla

1. Lippuvaltiona oleva jäsenvaltio myöntää ja hoitaa lippunsa alla purjehtivien alusten erityiskalastuslupia yhteisön oikeuden asiaa koskevien määräysten mukaisesti, mukaan lukien asetuksen (ETY) N:o 3760/92 11 artiklassa säädetyt toimenpiteet.

2. Komissio myöntää ja hoitaa yhteisön puolesta jonkin kolmannen maan lipun alla purjehtivien alusten kalastuslisenssejä ja erityiskalastuslupia yhteisön oikeuden asiaa koskevien määräysten ja kyseisen maan kanssa tehdyn kalastussopimuksen määräysten tai näiden sopimusten yhteydessä annettujen määräysten mukaisesti.

5 artikla

1. Lippuvaltiona oleva jäsenvaltio ei voi myöntää erityiskalastuslupaa, jos kyseisellä aluksella ei ole asetuksen (EY) N:o 3690/93 mukaisesti saatua kalastuslisenssiä tai jos sen kalastuslisenssi on keskeytetty tai peruutettu mainitun asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

2. Erityiskalastuslupa raukeaa silloin, kun aluksen kalastuslisenssi peruutetaan lopullisesti; sen voimassaolo keskeytetään, kun lisenssi peruutetaan väliaikaisesti.

6 artikla

1. Vain 1 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut alukset, joilla on voimassa oleva erityiskalastuslupa, saavat luvassa mainituin edellytyksin kalastaa, pitää aluksella, jälleenlaivata ja purkaa aluksesta luvassa tarkoitettuun kalakantaan tai kalakantaryhmään kuuluvia kaloja, lukuun ottamatta neuvoston tapauksittain päättämiä sivusaaliisiin liittyviä poikkeussäännöksiä.

2. Kukin erityislupa on voimassa vain yhden kalastusaluksen osalta.

3. Kalastusaluksilla voi olla useita erillisiä erityiskalastuslupia.

Yhteisön kalastusvyöhykkeellä ja aavalla merellä toimivat yhteisön kalastusalukset

7 artikla

1. Lippuvaltiona oleva jäsenvaltio tunnistaa alukset, jotka voivat harjoittaa kalastustoimintaa, jota koskevat pääsyedellytykset sellaisina kuin niitä tarkoitetaan 1 artiklan a kohdassa. Jäsenvaltio varmistaa, että nämä alukset täyttävät neuvoston asettamat edellytykset, ja välittää komissiolle asiaan kuuluvat tiedot.

2. Komissio tutkii lippuvaltiona olevan jäsenvaltion toimittamat tiedot, tarkastaa niiden yhdenmukaisuuden yhteisön oikeuden asiaa koskevien määräysten ja 13 artiklan mukaisesti tehtyjen päätösten kanssa sekä ilmoittaa jäsenvaltiolle tutkintansa tulokset viimeistään kymmenen työpäivän määräajassa.

Neuvosto voi komission ehdotuksesta määräenemmistöllä tarvittaessa päättää muusta määräajasta, jos erityiskalastuslupajärjestelmää sovelletaan erityisellä tavalla.

3. Lippuvaltiona oleva jäsenvaltio voi myöntää erityiskalastusluvan komission tutkinnan tulokset saatuaan tai 2 kohdassa säädetyn määräajan mentyä umpeen.

4. Varmistaakseen, että asetuksen (ETY) N:o 3760/92 4 ja 8 artiklan mukaisesti säädettyjä yhteisön kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä noudatetaan, lippuvaltiona olevan jäsenvaltion on toteutettava asiaan kuuluvia toimenpiteitä, mukaan lukien erityiskalastusluvan muuttaminen tai peruuttaminen tarvittaessa täysin tai osittain, ja sen on ilmoitettava asiasta komissiolle.

8 artikla

1. Jos lippuvaltiona oleva jäsenvaltio on antanut asetuksen (ETY) N:o 3760/92 9 artiklan mukaisesti, kansallisen kalastusluvan muodossa, kansallisia säännöksiä, jotka liittyvät sille mainitun asetuksen 8 artiklan mukaisesti myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien jakamiseen yksittäisten alusten kesken, sen on vuosittain ilmoitettava komissiolle aluksiin, joille on näiden säännösten mukaisesti annettu lupa harjoittaa kalastustoimintaa tietyn kalastuksen alalla, liittyvät tiedot.

2. Jos jäsenvaltiot ovat asetuksen (ETY) N:o 3760/92 10 artiklan mukaisesti perustaneet kansallisen erityiskalastuslupajärjestelmän, niiden on vuosittain annettava komissiolle tiedoksi luettelo, johon sisältyvät tiedot kalastuslupahakemuksista ja niihin liittyvistä pyyntiponnistusten kokonaismääristä.

Kolmannen maan lipun alla purjehtivat, yhteisön kalastusvyöhykkeellä toimivat kalastusalukset

9 artikla

1. Neuvoston toteuttamien ja kolmannen maan lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaisesti kyseisen maan toimivaltaisten viranomaisten on välitettävä komissiolle lippunsa alla purjehtivia aluksia, jotka voivat harjoittaa kalastustoimintaa yhteisön kalastusvyöhykkeellä yhteisön kyseiselle maalle myöntämien kalastusmahdollisuuksien mukaisesti, koskevat kalastuslisenssi- ja erityiskalastuslupahakemukset.

2. Komissio tutkii 1 kohdassa tarkoitetut hakemukset ja myöntää kalastuslisenssit ja erityiskalastusluvat neuvoston toteuttamien toimenpiteiden ja kyseisen maan kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyvien tai tämän sopimuksen yhteydessä annettujen määräysten mukaisesti.

3. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille valvontaviranomaisille kalastuslisenssit ja erityiskalastusluvat, jotka on myönnetty.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle kaikki havaitsemansa kolmannen maan lipun alla purjehtivaa alusta koskevat rikkomukset.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen seurauksena komissio voi keskeyttää tai peruuttaa asianomaiselle alukselle 9 artiklan mukaisesti myönnetyn kalastuslisenssin tai erityiskalastusluvan sekä voi olla myöntämättä tälle alukselle uutta kalastuslisenssiä tai erityiskalastuslupaa. Komission päätös annetaan lippuvaltiona olevalle kolmannelle maalle tiedoksi.

3. Komissio antaa välittömästi niiden jäsenvaltioiden, joita asia koskee, valvontaviranomaisille tiedoksi 2 kohdan mukaisesti toteuttamansa toimenpiteet.

Yleiset säännökset

11 artikla

Lippuvaltiona olevan jäsenvaltion on täydennettävä asetuksen (EY) N:o 3690/93 6 artiklassa tarkoitettua alusluetteloa tai alusluetteloita lisätäkseen luetteloon tai luetteloihin kaikki lippunsa alla purjehtiville aluksille tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti myöntämiensä erityiskalastuslupien tiedot, siltä osin kuin näitä tietoja ole kerätty yhteisön kalastusalusrekisteristä 19 päivänä tammikuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 109/94() mukaisesti, minkä tarkoituksena on 14 artiklassa säädetyn yhteistyön tehostaminen.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on nimettävä 7 artiklassa säädettyjä erityiskalastuslupia myöntävät toimivaltaiset viranomaiset ja toteutettava kaikki asiaan kuuluvat toimenpiteet järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi. Niiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle näiden toimivaltaisten viranomaisten nimi ja osoite. Niiden on ilmoitettava komissiolle toteuttamistaan toimenpiteistä viimeistään kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ja muutosten ollessa kyseessä mahdollisimman pian.

13 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen tai kansainvälisen tarkastusjärjestelmän toteuttamista koskevassa sääntelyssä annettujen määräysten seurauksena lippuvaltiona olevan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on käynnistettävä, jos se osoittautuu tarpeelliseksi, kansallisten säännösten mukainen menettely, josta voi rikkomuksen vakavuuden mukaan seurata:

- rahalliset sakot,

- kiellettyjen pyydysten ja saaliiden talteen ottaminen,

- aluksen talteen ottaminen,

- aluksen väliaikainen käytöstä poisto,

- erityiskalastusluvan määräaikainen keskeyttäminen,

- erityiskalastusluvan peruuttaminen;

ottaen huomioon mahdolliset rikkomuksen havainneiden toimivaltaisten viranomaisten määräämät rangaistusseuraamukset.

2. Komissio antaa 1 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, erityisesti antaakseen lippuvaltiona oleville jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa mainittua kohtaa oikeudenmukaisin ja selkein edellytyksin.

14 artikla

1. Lippuvaltiona olevien jäsenvaltioiden ja omaan suvereniteettiinsa tai lainkäyttövaltaansa kuuluvien vesialueiden valvonnasta vastuussa olevien jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä taatakseen, että erityiskalastusluvissa olevia edellytyksiä noudatetaan.

2. Tätä tarkoitusta varten lippuvaltiona olevan jäsenvaltion on ilmoitettava valvonnasta vastuussa olevalle jäsenvaltiolle:

a) myöntäessään erityiskalastuslupia aluksille, jotka voivat kalastaa kyseisillä merialueilla, näihin lupiin liittyvät tiedot;

b) kalastusvuoden aikana valvonnasta vastaavan jäsenvaltion pyynnöstä välittömästi kalastustoimintaansa kyseisillä merialueilla harjoittavan aluksen erityiskalastusluvan voimassaoloaika, sekä omasta aloitteestaan ne erityiskalastusluvat, joiden voimassaoloaika on päättynyt.

3. Lippuvaltiona olevan jäsenvaltion on, komission tai valvonnasta vastuussa olevan jäsenvaltion pyynnöstä, toimitettava komissiolle viipymättä tiedoksi 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot.

15 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3760/92 13 artiklaa ja asetuksen (ETY) N:o 2847/93 37 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti saatuihin tietoihin.

16 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt 7, 8, ja 10 artiklan soveltamisesta annetaan asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

17 artikla

Neuvosto päättää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994 komission ehdottamista säännöksistä, jotka koskevat jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtiviin ja jonkin kolmannen maan kalastusvyöhykkeellä yhteisön ja tämän maan välisen kalastussopimuksen mukaisesti toimiviin aluksiin sovellettavaa erityiskalastuslupajärjestelmää, ottaen huomioon ne vaikutukset, jotka tämän järjestelmän soveltamisesta on jäsenvaltioiden lainsäädäntöihin.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. SIMITIS

() EYVL N:o C 310, 16.11.1993, s. 13

() EYVL N:o C 20, 24.1.1994, s. 540

() EYVL N:o C 34, 2.2.1994, s. 73

() EYVL N:o L 341, 31.12.1993, s. 93

() EYVL N:o L 389, 31.12.1992, s. 1

() EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

() EYVL N:o L 19, 22.1.1994, s. 5

LIITE I

VÄHIMMÄISTIEDOT, JOIDEN ON SISÄLLYTTÄVÄ 7 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTYIHIN ERITYISKALASTUSLUPIIN

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE II

VÄHIMMÄISTIEDOT, JOIDEN ON SISÄLLYTTÄVÄ JONKIN KOLMANNEN MAAN LIPUN ALLA PURJEHTIVILLE ALUKSILLE MYÖNNETTYIHIN KALASTUSLISENSSEIHIN JA ERITYISKALASTUSLUPIIN

>KAAVION ALKU>

KALASTUSLISENSSI

I Tunnistaminen

A. Alus

1. Aluksen nimi:

2. Lippuvaltio:

3. Rekisteröintisatama:

4. Rekisterinumero:

5. Ulkoinen tunnus:

6. Kansainvälinen radiokutsutunnus:

B. Aluksen käyttäjä

1. Omistajan/omistajien tai laivanvarustajan nimi/nimet:

Osoite:

2. Rahtaajan/rahtaajien nimi/nimet:

Osoite:

(oikeushenkilön tai yhdistyksen ollessa kyseessä edustajan/edustajien nimi/nimet):

II Tekniset ominaisuudet ja varustus

1. Aluksen tyyppi:

2. Pääasialliset pyydystyypit:

1.

2.

3.

4.

3. Moottorin teho:

4. Pituus - suurin kokonaispituus tai

- perpendikkelipituus tai

- muun standardin mukainen pituus0008

5. Vetoisuus - "Oslo" tai

- "Lontoo" tai

- muun standardin mukainen vetoisuus

ERITYISKALASTUSLUVAT

III Kalastuksen edellytykset

1. Suunniteltu kalastusmenetelmä:

2. Kalastusalue:

3. Kalalajit, joita aluksen sallitaan kalastavan:

4. Myöntämispäivä:

5. Erityiskalastusluvan voimassaoloaika:

6. Muut edellytykset:

>KAAVION LOOPU>