31994R1131

Neuvoston asetus (EY) N:o 1131/94, annettu 16 päivänä toukokuuta 1994, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 127 , 19/05/1994 s. 0001 - 0001
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 6 s. 0129
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 6 s. 0129


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1131/94,

annettu 16 päivänä toukokuuta 1994,

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat hyväksyessään Euroopan yhteisöjen ja Europolin tiettyjen elinten ja yksiköiden sijaintipaikoista 29 päivänä lokakuuta 1993 tehdyn päätöksen(4) yhteisymmärryksessä hyväksyneet Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen kotipaikkaa koskevan julistuksen,

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10 päivänä helmikuuta 1975 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 337/75(5) olisi muutettava keskuksen kotipaikan osalta, ja

niistä ehdotuksen kohdista, jotka koskevat keskuksen henkilökuntaa, olisi säädettävä myöhemmin; tällä asetuksella ei ole vaikutusta keskuksen henkilökunnan asemaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 337/75 1 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

"Keskus ei tavoittele voittoa. Se sijaitsee Thessalonikissa."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Th. PANGALOS

(1) EYVL N:o C 74, 12.3.1994, s. 12

(2) EYVL N:o C 128, 9.5.1994

(3) 27 päivänä huhtikuuta 1994 annettu lausunto.

(4) EYVL N:o C 323, 30.11.1993, s. 1

(5) EYVL N:o L 39, 13.2.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1946/93 (EYVL N:o L 181, 23.7.1993, s. 11).