31994R0400

Neuvoston asetus (EY) N:o 400/94, annettu 21 päivänä helmikuuta 1994, Euroopan metsätalouden tieto- ja viestintäjärjestelmän (Efics) käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1615/89 voimassaoloajan pidentämisestä

Virallinen lehti nro L 054 , 25/02/1994 s. 0005 - 0005
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 56 s. 0070
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 56 s. 0070


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 400/94,

annettu 21 päivänä helmikuuta 1994,

Euroopan metsätalouden tieto- ja viestintäjärjestelmän (Efics) käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1615/89 voimassaoloajan pidentämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

Euroopan metsätalouden tieto- ja viestintäjärjestelmän (Efics) käyttöön ottamisesta 29 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (ETY) N:o 1615/89(1), säädettiin sellaisen järjestelmän käyttöön ottamisesta, jonka tarkoituksena on metsätalousalaa ja sen kehitystä koskevien tietojen keruu, yhteensovittaminen, yhtenäistäminen ja käsittely,

järjestelmää ei ole voitu ottaa käyttöön mainitussa asetuksessa vahvistetun ajanjakson kuluessa,

kyseisen järjestelmän tarve on entisestään kasvanut ottaen huomioon metsätalousalan nykyinen tilanne,

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristönsuojelu- ja kehityskonferenssissa, joka pidettiin Riossa kesäkuussa 1992, sekä metsänsuojelua koskevassa ministerikonferenssissa, joka pidettiin Helsingissä kesäkuussa 1993, on tuotu esille metsätalousalaa koskevien puolueettomien ja vertai-lukelpoisten tietojen tarve yhteisön tasolla, ja

mainitun asetuksen voimassaoloaikaa olisi siis pidennettävä mukauttamalla se yhteisön lainsäädännön tämänhetkiseen tilanteeseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1615/89 seuraavasti:

1 Korvataan 1 artiklan ilmaus "asetusten (ETY) N:o 1609/89, (ETY) N:o 1610/89, (ETY) N:o 1611/89 ja (ETY) N:o 1612/89, päätöksen 89/367/ETY sekä asetusten (ETY) N:o 1613/89 ja (ETY) N:o 1614/89" ilmauksella "asetusten (ETY) N:o 1610/89, (ETY) N:o 2080/92(2) ja (ETY) N:o 867/90(3), päätöksen 89/367/ETY sekä asetusten (ETY) N:o 2157/92(4) ja (ETY) N:o 2158/92(5)".

2 Korvataan 3 artiklan ilmaus "perustamisen neljän vuoden pituisen ensimmäisen vaiheen" ilmauksella "perustamisvaiheen" ja päivämäärä "31 päivänä joulukuuta 1992" päivämäärällä "31 päivänä joulukuuta 1997".

3 Korvataan 4 artiklan vuosiluku "1992" vuosiluvulla "1997".

4 Korvataan 5 artiklan ensimmäisen virkkeen vuosiluku "1993" vuosiluvulla "1988". Korvataan 5 artiklan toisen virkkeen vuosiluku "1993" vuosiluvulla "1998" ja vuosiluku "1998" vuosiluvulla "2002".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. MORAITIS

(1) EYVL N:o L 165, 15.6.1989, s. 12

(2) EYVL N:o L 215, 30.7.1992, s. 96

(3) EYVL N:o L 91, 6.4.1990, s. 7

(4) EYVL N:o L 217, 3.7.1992, s. 1

(5) EYVL N:o L 217, 3.7.1992, s. 3