31994D0984

94/984/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa tietyistä kolmansista maista (ETA:n kannalta merkityksellinen)

Virallinen lehti nro L 378 , 31/12/1994 s. 0011 - 0016
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 65 s. 0278
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 65 s. 0278


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä joulukuuta 1994,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa tietyistä kolmansista maista (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/984/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/494/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/121/EY(2), ja erityisesti sen 11 ja 12 artiklan,

sekä katsoo, että

komission päätöksellä 94/85/EY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/453/EY(4), vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joista tuoreen siipikarjanlihan tuonti sallitaan,

komission päätöksellä 94/438/EY(5) vahvistetaan kolmansien maiden luokittelussa noudatettavat lintuinfluenssaa (avian influenssa) ja Newcastlen tautia koskevat yleisperusteet tuoreen siipikarjanlihan tuonnin osalta,

on aiheellista rajoittaa tämä päätös koskemaan neuvoston direktiivin 71/118/ETY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ja ajan tasalle saatettuna direktiivillä 921/116/ETY(7) soveltamisalaan kuuluvaa siipikarjaa ja vahvistaa erillisellä päätöksellä terveyttä koskevat vaatimukset ja eläinlääkäritodistukset muulle siipikarjalle,

olisi suotavaa vahvistaa terveyttä koskevat vaatimukset ja tarvittavat eläinlääkärintodistukset; ottaen huomioon, että kolmansissa maissa on samankaltaisissa terveystilanteissa eri ryhmiä, olisi suotavaa määrätä erilaiset terveystodistukset, joissa nämä tilanteet otetaan huomioon,

tällä hetkellä kyseisistä kolmansista maista saadun tiedon ja komission viranomaisten joissakin noissa maissa suorittamien tarkastusten tulosten perusteella on mahdollista laatia kaksi todistusryhmää,

muiden kolmansien maiden, joille ei voida vielä laatia todistusta, tilannetta tutkitaan huolellisesti, jotta saataisiin selville, täyttävätkö ne yhteisön arviointiperusteet vai ei; siksi tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1995 luvan antamiseksi näistä kolmansista maista tulevalle tuonnille tai sen kieltämiseksi,

tätä päätöstä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan muuhun kuin ihmisravinnoksi tarkoitetun siipikarjanlihan tuonnin suhteen toteutettuja toimenpiteitä,

koska kyseessä on uusi todistusjärjestelmä, olisi sen täytäntöönpanolle määrättävä määräaika, ja

tällä päätöksellä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin liitteessä I mainituista kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, jos tämä liha vastaa liitteessä II esitetyn terveystodistuksen vaatimuksia ja jos sen mukana on tällainen asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu todistus. Todistukseen kuuluu liitteessä II olevassa 1 osassa esitetty yleisosa ja jokin liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyistä terveystodistuksista, joka on laadittu liitteessä I olevan mallin mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1995.

3 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1995.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 35

(2) EYVL N:o L 340, 31.12.1993, s. 39

(3) EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31

(4) EYVL N:o L 187, 22.7.1994, s. 11

(5) EYVL N:o L 181, 15.7.1994, s. 35

(6) EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23

(7) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 1

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

OSA 1

>KAAVION ALKU>

IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN TUOREEN SIIPIKARJANLIHAN TERVEYSTODISTUS(1)

Huomautus tuojalle: tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin ja alkuperäiskappaleen on oltava erän mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

OSA 2

>KAAVION ALKU>

Malli A

16 Terveystodistus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa direktiivin 91/494/ETY säännösten mukaisesti,

1) että...........(1),.......... alue(2), on vapaa lintuinfluenssasta ja Newcastlen taudista, sellaisina kuin ne on määritetty Maailman eläintautijärjestön OIE:n eläinterveyskoodissa;

2) että yllä kuvattu liha on peräisin siipikarjasta,

a) joka on ollut tarhattuna.............(1) alueella,............ (2) alueella munasta kuoriutumisestaan alkaen tai on tuotu päivän ikäisinä poikasina;

b) joka tulee kasvattamoista,

- jotka eivät ole joutuneet siipikarjataudista johtuvien terveysrajoitusten kohteeksi,

- joiden ympäristössä, kymmenen kilometrin säteellä, ei ole esiintynyt lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia vähintään viimeisten 30 päivän aikana;

c) jota ei ole teurastettu siipikarjan tautien valvonta- tai poisto-ohjelmien yhteydessä;

d) joka on/ei ole(3) rokotettu Newcastlen tautia vastaan elävällä rokotteella teurastusta edeltävien 30 päivän aikana;

e) joka ei ole ollut kosketuksissa teurastamoon kuljetuksen aikana lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia sairastavan siipikarjan kanssa;

3) että yllä mainittu liha

a) tulee teurastamoista, jotka teurastushetkellä eivät olleet lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä johtuvien rajoitustoimenpiteiden kohteena ja joiden ympäristössä kymmenen kilometrin säteellä ei ole esiintynyt lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin pesäkkeitä vähintään viimeisten 30 päivän aikana;

b) ei ole ollut kosketuksessa teurastuksen, leikkuun, varastoinnin tai kuljetuksen aikana lihaan, joka ei vastaa direktiivin 91/494/ETY vaatimuksia.

Tehty

(paikka) (päiväys)

Leima(4) (virkaeläinlääkärin allekirjoitus)(4)

(nimi suuraakkosin, virka-asema ja arvo)

(1) Alkuperämaan nimi

(2) Täytetään vain, jos vientilupa yhteisöön rajoittuu kyseisen kolmannen maan tietyille alueille

(3) Tarpeeton viivataan yli. Jos siipikarja on rokotettu teurastusta edeltävien 30 päivän aikana, erää ei saa lähettää niihin jäsenvaltioihin tai niille jäsenvaltioiden alueille, joita pidetään direktiivin 90/539/ETY 12 artiklan säännöksiä vastaavina (tällä hetkellä Tanska, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta ja Pohjois-Irlanti)

(4) Leima ja allekirjoitus eri värillä kuin painatuksessa käytetty väri

Malli B

16 Terveystodistus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa direktiivin 91/494/ETY säännösten mukaisesti,

1) että...........(1),.......... alue(2), on vapaa lintuinfluenssasta ja Newcastlen taudista, sellaisina kuin ne on määritetty Maailman eläintautijärjestön OIE:n eläinterveyskoodissa;

2) että yllä kuvattu liha on peräisin siipikarjasta

a) joka on ollut tarhattuna.............(1) alueella,............(2) alueella munasta kuoriutumisestaan alkaen tai on tuotu päivän ikäisinä poikasina;

b) joka tulee kasvattamoista,

- jotka eivät ole joutuneet siipikarjataudista johtuvien terveysrajoitusten kohteeksi,

- joiden ympäristössä, kymmenen kilometrin säteellä, ei ole ilmaantunut lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia vähintään viimeisten 30 päivän aikana;

c) jota ei ole teurastettu siipikarjan tautien valvonta- tai poisto-ohjelmien yhteydessä;

d) joka on/ei ole(3) rokotettu Newcastlen tautia vastaan elävällä rokotteella teurastusta edeltävien 30 päivän aikana;

e) joka ei ole ollut yhteydessä teurastamoon kuljetuksen aikana lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia sairastavan siipikarjan kanssa;

3 a) että teurassiipikarjan kaupallista parvea, josta liha tulee, ei ole rokotettu sellaisilla rokotteilla, jotka on valmistettu Newcastlen tautiviruksen alkuviljelmän erästä, jonka patogeenisuus on suurempi kuin lentogeenisten viruskantojen;

b) että teurassiipikarjan kaupalliselle parvelle, josta liha tulee, on tehty virallisessa laboratoriossa teurastuksen yhteydessä Newcastlen taudin viruksen eristämiskoe sattumanvaraisesti vähintään 60 linnusta parvea kohti yhteissuolesta otettujen pyyhkäisynäytteiden perusteella, joissa ei ole todettu ICPI-luvultaan yli 0,4 olevaa lintujen paramyksovirusta

ja

c) se ei ole ollut teurastusta edeltävien 30 päivän aikana kosketuksissa a ja b alakohdassa mainittuja takeita vastaamattoman siipikarjan kanssa;

4) että yllämainittu liha:

a) tulee teurastamoista, jotka teurastushetkellä eivät olleet lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä johtuvien rajoitustoimenpiteiden kohteena ja joiden ympäristössä kymmenen kilometrin säteellä ei ole ilmaantunut lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin pesäkkeitä vähintään viimeisten 30 päivän aikana;

b) ei ole ollut yhteydessä teurastuksen, leikkuun, varastoinnin tai kuljetuksen aikana lihaan, joka ei vastaa direktiivin 91/494/ETY vaatimuksia.

Tehty

(paikka) (päiväys)

Leima(4)(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)(4)

(nimi suuraakkosin, virka-asema ja arvo)

(1) Alkuperämaan nimi

(2) Täytetään vain, jos vientilupa yhteisöön rajoittuu kyseisen kolmannen maan tietyille alueille

(3) Tarpeeton viivataan yli. Jos siipikarja on rokotettu teurastusta edeltävien 30 päivän aikana, erää ei saa lähettää niihin jäsenvaltioihin tai niille jäsenvaltioiden alueille, joita pidetään direktiivin 90/539/ETY 12 artiklan säännöksiä vastaavina (tällä hetkellä Tanska, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta ja Pohjois-Irlanti)

(4) Leima ja allekirjoitus eri värillä kuin painatuksessa käytetty väri>KAAVION LOOPU>