31994D0610

94/610/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä syyskuuta 1994, yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön swine vesicular -taudin vertailulaboratorion, Yhdistyneen kuningaskunnan Pirbright AFRC Institute of Animal Healthin, toimintaan

Virallinen lehti nro L 241 , 16/09/1994 s. 0024 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0049
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 61 s. 0049


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä syyskuuta 1994,

yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön swine vesicular -taudin vertailulaboratorion, Yhdistyneen kuningaskunnan Pirbright AFRC Institute of Animal Healthin, toimintaan (94/610/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/370/ETY(2), ja erityisesti sen 28 artiklan,

sekä katsoo, että

yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/119/ETY(3) liitteessä II olevassa 6 kohdassa nimetään Yhdistyneen kuningaskunnan AFRC Institute of Animal Health, Pirbright, yhteisön swine vesicular -taudin vertailulaboratorioksi,

kaikki vertailulaboratoriossa suoritettavat tehtävät määritellään mainitun direktiivin liitteessä III,

olisi siis säädettävä yhteisön taloudellisesta tuesta, jotta yhteisön vertailulaboratoriossa kyettäisiin suorittamaan mainitussa direktiivissä säädetyt tehtävät,

yhteisön taloudellisesta tuesta olisi ensin säädettävä vuoden ajaksi; tämän säännöksen voimassaolon jatkamista tarkastellaan uudelleen ennen alkuperäisen ajanjakson päättymistä,

Euroopan yhteisön ja swine vesicular -taudin vertailu-laboratorioksi nimetyn laitoksen kesken on tehtävä sopimus ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisö myöntää direktiivin 92/119/ETY liitteessä II nimetylle Yhdistyneen kuningaskunnan Pirbright AFRC Institute of Animal Health:ille taloudellista tukea enintään 50 000 ecua.

2 artikla

1. Komissio tekee 1 artiklassa tarkoitetun sopimuksen Euroopan yhteisön puolesta vertailulaboratorion kanssa.

2. Maatalouden pääosaston pääjohtajalla on lupa allekirjoittaa sopimus Euroopan yhteisöjen komission puolesta.

3. Edellä 1 artiklassa tarkoitettu sopimus kestää yhden (1) vuoden.

4. Edellä 1 artiklassa määrätty taloudellinen tuki maksetaan vertailulaboratoriolle 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen ehtojen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä syyskuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 19

(2) EYVL N:o L 168, 2.7.1994, s. 31

(3) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 69