31994D0298

94/298/EY: Komission päätös, tehty 5 päivänä toukokuuta 1994, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/EY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 131 , 26/05/1994 s. 0024 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 57 s. 0159
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 57 s. 0159


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä toukokuuta 1994,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/EY muuttamisesta (94/298/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/494/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/121/EY(2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 94/85/EY(3) vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joista tuoreen siipikarjanlihan tuonti sallitaan,

tietyt kolmannet maat ovat antaneet kirjallisesti lisätakeita,

näiden takeiden vuoksi kyseiset maat täyttävät yhteisön vahvistamat edellytykset, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 94/85/EY liite seuraavasti:

1) Lisätään sanan "Liite" jälkeen seuraava maininta:

"Seuraava luettelo on ainoastaan periaatteellinen, ja tuotavan lihan on täytettävä asianmukaiset eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat edellytykset."

2) Lisätään ISO-koodin mukaisessa aakkosjärjestyksessä seuraavat maininnat:

">TAULUKON PAIKKA>

"

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1994.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 35

(2) EYVL N:o L 340, 31.12.1993, s. 39

(3) EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31