31994D0273

94/273/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 1994, eläinlääkärintodistuksista muualta peräisin olevien koirien ja kissojen markkinoille saattamisessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa

Virallinen lehti nro L 117 , 07/05/1994 s. 0037 - 0039
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 57 s. 0076
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 57 s. 0076


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä huhtikuuta 1994,

eläinlääkärintodistuksista muualta peräisin olevien koirien ja kissojen markkinoille saattamisessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa (94/273/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY(1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan vii alakohdan,

sekä katsoo, että

olisi tarpeen laatia eläinlääkärintodistus Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa markkinoille saatettaville koirille ja kissoille, jotka eivät ole näistä maista,

kyseisten eläinten olisi täytettävä hyväksytyn eläinlääkärin asianmukaisesti varmistamassa todistuksessa vahvistetut tarvittavat asianmukaiset terveysvaatimukset,

koirien ja kissojen mukana on oltava 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan vii alakohdan mukaisesti eläinkohtainen rokotustodistus, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan vii alakohdassa säädetyn todistuksen malli annetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54

LIITE

MALLI

TERVEYSTODISTUS(1)muualta peräisin olevien koirien tai kissojen markkinoille saattamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Irlannissa

>KAAVION ALKU>

KOIRAT/KISSAT(2)(3)

Lähettävä jäsenvaltio:

I. Eläinten lukumäärä:

II. Eläinten tunnistus

Eläinten

lukumäärä Laji/rotu Ikä tai

syntymäpäivä Sukupuoli Väri Turkin laji ja merkit Asetettuun

transponderiin

koodattu

numero

III. Eläinten alkuperä

Rekisteröidyn tilan osoite:

IV. Eläinten määräpaikka

Eläimet lähetetään:

(lähetyspaikka)

(määräpaikka)

rautateitse, maanteitse, lentoteitse, laivalla (2)(4).

Lähettäjän nimi ja osoite:

Vastaanottajan nimi ja osoite:

V. Terveyttä koskevat tiedot

Minä allekirjoittanut vakuutan, että edellä kuvatut eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) ne on tutkittu tänään eikä niissä esiinny mitään kliinisiä taudin oireita;

b) ne on rokotettu vähintään kuusi kuukautta sitten raivotautia vastaan ja lisäksi koirien osalta penikkatautia vastaan;

c) niille on tehty raivotautia vastaan annettua ensimmäistä rokotusta tai täydentävää rokotusta seuraavan ensimmäisen ja kolmannen kuukauden välisenä aikana serologinen koe, joka on osoittanut suojaavan vasta-aineen määräksi vähintään 0,5 kansainvälistä yksikköä. Tämä koe on suoritettu Maailman terveysjärjestön antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti;

d) rekisteröidyn tilan omistaja tai siitä vastuussa oleva henkilö on toimittanut minulle allekirjoitetun vakuutuksen, jossa vahvistetaan, että:

"Eläin on syntynyt / eläimet ovat syntyneet(1)(1) Tarpeeton viivataan yli.

rekisteröidyllä tilalla ja se on ollut / ne ovat olleet siellä syntymästään saakka joutumatta kosketuksiin raivotaudille alttiin luonnonvaraisen eläimen kanssa."

VI. Tämä todistus on voimassa kymmenen päivää tarkastuspäivästä alkaen.

Tehty,

(paikka)

(tarkastuspäivä)

(virkaeläinlääkärin tai toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman alkuperätilasta vastuussa olevan eläinlääkärin allekirjoitus)

(2) Tarpeeton viivataan yli.

(3) Todistus on voimassa ainoastaan yhdelle lajille kerrallaan.

(4) Kuorma-autojen, pakettiautojen tai autojen osalta ilmoitetaan rekisterinumero, lentokoneiden osalta lennon numero, laivojen osalta laivan nimi ja rautateitse tapahtuvan kuljetuksen osalta arvioitu saapumispäivä ja -aika.>KAAVION LOOPU>

(1) Terveystodistukset voidaan laatia ainoastaan samalla kuljetusvälineellä kuljetetuille, samalta tilalta tuleville ja samaan määräpaikkaan lähetetyille eläimille