31994D0211

94/211/EY: Komission päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 1994, neuvoston päätöksen 91/596/ETY muuttamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa tarkoitetun ilmoitusten yhteenvetomallin osalta

Virallinen lehti nro L 105 , 26/04/1994 s. 0026 - 0044
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 13 s. 0122
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 13 s. 0122


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä huhtikuuta 1994,

neuvoston päätöksen 91/596/ETY muuttamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa tarkoitetun ilmoitusten yhteenvetomallin osalta (94/211/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä komissiolle yhteenveto kustakin direktiivin 90/220/ETY B osan mukaisesti vastaanottamastaan ilmoituksesta,

komissio on tätä varten vahvistanut päätöksessään 91/596/ETY(2) yhteenvetomallin, jota on käytettävä levitettäessä geneettisesti muunnettuja organismeja (GMO), riippumatta niiden lajista,

saadun kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon, että erityyppisistä GMO:i sta ilmoitetaan erilaiset tiedot, on tarpeen muuttaa kyseistä mallia,

tämän vuoksi on suotavaa muuttaa päätöstä 91/596/ETY jakamalla ilmoitusten yhteenvetomalli kahteen osaan: ensimmäistä osaa on käytettävä geneettisesti muunnettujen korkeampien kasvien levittämisen osalta ja toista osaa kaikkien muiden GMO:i en levittämisen osalta, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat direktiivin 90/220/ETY 21 artiklassa säädetyn komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 91/596/ETY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 1994.

Komission puolesta

Yannis PALEOKRASSAS

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 117, 8.5.1990, s. 15

(2) EYVL N:o L 322, 22.11.1991, s. 1

LIITE

ENSIMMÄINEN OSA GENEETTISESTI MUUNNETTUJEN KORKEAMPIEN KASVIEN (ANGIOSPERMIT JA GYMNOSPERMIT) LEVITTÄMISTÄ KOSKEVIEN ILMOITUSTEN YHTEENVETOMALLI

(laadittu direktiivin 90/220/ETY 9 artiklan mukaisesti)

Johdanto

Geneettisesti muunnettuja korkeampia kasveja koskevien ilmoitusten yhteenvetomalli on laadittu direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa säädetyn menettelyn täytäntöönpanoa varten.

Todettakoon, että korkeampia kasveja koskevien ilmoitusten yhteenvetomallia ei ole laadittu siten, että se sisältäisi niin täydellisiä ja yksityiskohtaisia tietoja kuin ne, joita vaaditaan ympäristövaarojen arviointia varten. Kutakin kysymystä varten varattu tila ei anna viitteitä ilmoitusten yhteenvetomallia varten tarvittujen tietojen tarkkuudesta.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

TOINEN OSA MUIDEN GENEETTISESTI MUUNNETTUJEN ORGANISMIEN KUIN KORKEAMPIEN KASVIEN LEVITTÄMISTÄ KOSKEVIEN ILMOITUSTEN YHTEENVETOMALLI

(laadittu direktiivin 90/220/ETY 9 artiklan mukaisesti)

JOHDANTO

Ilmoitusten yhteenvetomalli on laadittu direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa säädetyn menettelyn täytäntöönpanoa varten.

Todettakoon, että ilmoitusten yhteenvetomallia ei ole laadittu siten, että se sisältäisi niin täydellisiä ja yksityiskohtaisia tietoja kuin ne, joita vaaditaan ympäristövaarojen arviointia varten. Annettujen tietojen on kuitenkin asianmukaisesti (tiivistetyssä muodossa) välitettävä ne tiedot, jotka on toimitettu direktiivin 90/220/ETY 5 ja 6 artiklan soveltamiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin liitteen II johdannossa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Kutakin kysymystä varten varattu tila ei anna viitteitä ilmoitusten yhteenvetomallia varten tarvittujen tietojen tarkkuudesta.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>