31993R3492

Neuvoston asetus (EY) N:o 3492/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 319 , 21/12/1993 s. 0004 - 0006
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 23 s. 0198
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 23 s. 0198


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3492/93,

annettu 13 päivänä joulukuuta 1993,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehty Eurooppa-sopimus on allekirjoitettu Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991,

ennen Eurooppa-sopimuksen voimaantuloa, sen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevia määräyksiä on sovellettu 1 päivästä maaliskuuta 1992 alkaen Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Puolan tasavallan välisellä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevalla väliaikaisella sopimuksella (),

Kööpenhaminassa 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston Keski- ja Itä-Euroopan maille annettavia uusia kaupallisia myönnytyksiä koskevien johtopäätösten perusteella väliaikaisen sopimuksen ja Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkir- jaa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 1993 () kunnes tekomenettelyt on saatettu päätökseen,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 518/92 () vahvistetaan väliaikaisen sopimuksen soveltamismenettelyt,

olisi vahvistettava Eurooppa-sopimuksen eri määräysten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt antamalla samat säännökset kuin asetuksessa (ETY) N:o 518/92,

siinä määrin kuin Eurooppa-sopimuksen määräykset edellyttävät, kaupan suojatoi- menpiteiden osalta olisi vahvistettava erityisesti tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelystä 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 288/82 () ja suojautumisesta Euroopan talousyhteisön ulkopuolisista maista peräisin olevaa polkuhintaan tapahtuvaa tai tuettua tuontia vastaan 11 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2423/88 () säädettyjä yleisiä sääntöjä koskevia erityissäännöksiä,

sopimuksessa esitetyt sitoumukset olisi otettava huomioon arvioitaessa, onko toteutettava suojatoimenpiteitä,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrättyjä suojalausekkeita koskevia menettelyjä olisi myös sovellettava,

Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjaan n:o 1 kuuluvia tekstiilituotteita koskevien suojatoimenpiteiden osalta on annettu erityissääntöjä, ja

olisi otettava käyttöön tietyt erityismenettelyt suojatoimenpiteiden soveltamiseksi maatalousaloilla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

Maataloustuotteet

1 artikla

Perustamissopimuksen liitteessä II tarkoitettujen maataloustuotteiden, joihin sovelletaan yhteisen markkinajärjestelyn yhteydessä tuontimaksujärjestelyä, sekä CN-koodeihin 0711 90 50 ja 2003 10 10 kuuluvien tuotteiden osalta Eurooppa-sopimuksen, jäljempänä 'sopimus', 20 artiklan 2 ja 4 kohdan soveltamista koskevat määräykset annetaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 () 23 artiklassa tai muiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen asetusten vastaavissa säännöksissä säädettyä menettelyä noudattaen. Näissä määräyksissä voidaan määrätä tuontitodistusjärjestelyn käyttöön ottamisesta aloilla, joilla tällaisista todistuksista ei yhteisessä markkinajärjestelyssä säädetä.

II OSASTO

Suojatoimenpiteet

2 artikla

Neuvosto voi päättää perustamissopimuksen 113 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen saattaa asian sopimuksen 28 artiklan ja 115 artiklan 2 kohdassa määrättyjä toimenpiteitä varten sopimuksessa perustetun assosiointineuvoston käsiteltäväksi. Tarvittaessa neuvosto toteuttaa toimenpiteet samaa menettelyä noudattaen.

Komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä tehdä asiasta aiheellisia ehdotuksia.

3 artikla

1. Jos kyseessä ovat käytännöt, joiden osalta on perusteltua, että yhteisö soveltaa sopimuksen 63 artiklassa määrättyjä toimenpiteitä, komissio antaa tapausta tutkittuaan omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä lausuntonsa siitä, ovatko käytännöt sopimuksen mukaiset. Tarvittaessa se tekee suojatoimenpiteiden toteuttamista koskevan ehdotuksen neuvostolle, joka tekee ratkaisunsa perustamissopimuksen 113 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyse on tuesta, johon sovelletaan asetusta (ETY) N:o 2423/88, jolloin toimenpiteet toteutetaan kyseisessä asetuksessa säädettyjä menettelyjä noudattaen. Toimenpiteet toteutetaan ainoastaan sopimuksen 63 artiklan 6 kohdassa esitettyjen edellytysten mukaisesti.

2. Jos kyseessä ovat käytännöt, joiden osalta on perusteltua, että Puola toteuttaa yhteisöä koskevia toimenpiteitä sopimuksen 63 artiklan mukaisesti, komissio antaa tapausta tutkittuaan lausuntonsa siitä, ovatko käytännöt sopimuksen periaatteiden mukaiset. Tarvittaessa se tekee asianmukaiset päätökset perustamissopimuksen 85, 86 ja 92 artiklan mukaisten arviointiperusteiden perusteella.

4 artikla

Jos kyseessä ovat käytännöt, joiden osalta on perusteltua, että yhteisö soveltaa sopimuksen 29 artiklassa määrättyjä toimenpiteitä, polkumyynnin vastaisten toimen- piteiden toteuttamisesta päätetään asetuksessa (ETY) N:o 2423/88 vahvistettuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen ja sopimuksen 33 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan b tai d alakohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

1. Jos jäsenvaltio pyytää komissiolta suojatoimenpiteiden soveltamista sopimuksen 30 ja 31 artiklan mukaisesti, sen on esitettävä komissiolle pyyntöä tukevat perustelut. Jos komissio päättää olla soveltamatta suojatoimenpiteitä, se ilmoittaa siitä neuvostolle ja jäsenvaltioille viiden arkipäivän kuluessa jäsenvaltion pyynnön vastaanottamisesta.

Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi 10 arkipäivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta.

Jos neuvosto määräenemmistöllä ilmaisee aikomuksensa päättää asiasta toisin, komissio antaa siitä viipymättä tiedon Puolalle ja ilmoittaa sille assosiointineuvostossa käytävien neuvottelujen aloittamisesta, sellaisina kuin niistä määrätään sopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin 20 arkipäivän kuluessa Puolan kanssa assosiointineuvostossa käytyjen neuvottelujen päättymisen jälkeen.

2. Komissiota avustaa jäsenvaltioiden edustajien muodostama komitea, jäljempänä 'komitea', jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Komitea kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtaja toimittaa jäsenvaltioille viipymättä kaikki aiheelliset tiedot.

3. Jos komissio toteaa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion aloitteesta, että on aiheellista soveltaa suojatoimenpiteitä sopimuksen 30 tai 31 artiklan mukaisesti:

- se ilmoittaa siitä jäsenvaltioille heti, jos se toimii omasta aloitteestaan, tai viiden arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, jos se toimii jonkin jäsenvaltion aloitteesta,

- se kuulee asiassa komiteaa,

- se antaa siitä viipymättä tiedon Puolalle ja ilmoittaa assosiointineuvostolle neuvottelujen aloittamisesta, sellaisina kuin niistä määrätään sopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa,

- se antaa samanaikaisesti assosiointineuvostolle kaikki neuvotteluja varten tarvittavat tiedot.

4. Assosiointineuvostossa käytyjä neuvotteluja pidetään joka tapauksessa päättyneinä 30 päivän kuluttua 1 kohdan neljännessä alakohdassa tai 3 kohdassa säädetyn ilmoituksen tekemisestä.

Neuvottelujen päätyttyä tai tarvittaessa 30 päivän määräajan päätyttyä ja jos mihinkään muuhun sopimukseen ei ole päästy, komissio voi komiteaa kuultuaan toteuttaa aiheelliset toimenpiteet sopimuksen 30 tai 31 artiklan täytäntöön panemiseksi.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettu päätös annetaan viipymättä tiedoksi neuvostolle, jäsenvaltioille ja Puolalle; siitä ilmoitetaan myös assosiointineuvostolle.

Sitä sovelletaan heti.

6. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi 10 arkipäivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta.

7. Jos komissio ei ole tehnyt 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä assosiointineuvostossa käytyjen neuvottelujen päättymistä seuraavan 10 arkipäivän kuluessa tai tarvittaessa mainitussa kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, jäsenvaltio, joka on saattanut asian komission käsiteltäväksi 3 kohdan mukaisesti, voi saattaa asian neuvoston käsiteltäväksi.

8. Edellä 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin kahden kuukauden kuluessa.

6 artikla

1. Sopimuksen 33 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi heti toteuttaa suojatoimenpiteitä sopimuksen 30 tai 31 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

2. Jos komissio on saanut jäsenvaltiolta pyynnön, se tekee päätöksen viiden arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Komission päätös annetaan tiedoksi neuvostolle ja jäsenvaltioille.

3. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi 5 artiklan 6 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Edellä 5 artiklan 7 ja 8 kohdassa säädettyä menettelyä on sovellettava.

Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä 2 kohdassa mainitun määräajan kuluessa, jokainen jäsenvaltio, joka on saattanut asian komission käsiteltäväksi, voi saattaa sen neuvoston käsiteltäväksi tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen.

7 artikla

Edellä 5 ja 6 artiklassa säädettyjä menettelyjä ei sovelleta sopimuksen pöytäkirjaan n:o 1 kuuluviin tuotteisiin.

8 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 ja 6 artiklassa säädetään, jos olosuhteet edellyttävät toimenpiteiden toteuttamista maataloustuotteiden osalta sopimuksen 21 tai 30 artiklan tai kyseisiä tuotteita koskevien liitteiden määräysten mukaan, nämä toimenpiteet toteutetaan noudattaen maatalouden yhteisistä markkinajärjestelyistä annetuissa asetuksissa sekä perustamissopimuksen 235 artiklan nojalla annetussa erityissääntelyssä säädettyjä menettelyjä, joita sovelletaan maataloustuotteista jalostettuihin tuotteisiin, edellyttäen, että sopimuksen 21 artiklassa tai 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään.

9 artikla

Komissio tekee yhteisön puolesta sopimuksessa määrätyt ilmoitukset assosiointineuvostolle.

10 artikla

Tämä asetus ei estä perustamissopimuksessa, erityisesti sen 109H ja 109I artiklassa, määrättyjen suojalausekkeiden soveltamista niiden osalta määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan Eurooppa-sopimuksen voimaantulosta alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 1993.

Neuvoston puolesta Puheenjohtaja Ph. MAYSTADT

() EYVL N:o L 114, 30.4.1992, s. 2

() EYVL N:o L 195, 4.8.1993, s. 45

() EYVL N:o L 56, 29.2.1992, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) no 2233/93 (EYVL N:o L 200, 10.8.1993, s. 3).

() EYVL N:o L 35, 9.2.1982, s.1 Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2875/92 (EYVL N:o L 287, 2.10.1992, s. 1).

() EYVL N:o L 209, 2.8.1988, s. 1

() Neuvoston asetus (ETY) N:o 1766/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21). Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2193/93 (EYVL N:o L 196, 5.8.1993, s. 22).