31993R3329

Neuvoston asetus (EY) N:o 3329/93, annettu 29 päivänä marraskuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Dominican liittovaltion hallituksen välisen kalastusta koskevan sopimuksen tekemisestä

Virallinen lehti nro L 299 , 04/12/1993 s. 0001 - 0001
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0136
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0136


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3329/93,

annettu 29 päivänä marraskuuta 1993,

Euroopan talousyhteisön ja Dominican liittovaltion hallituksen välisen kalastusta koskevan sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

sekä katsoo, että

Dominica ja Euroopan talousyhteisö ovat neuvotelleet ja parafoineet kalastussopimuksen, jolla taataan vastavuoroisuuden perusteella yhteisön kalastajille pyyntimahdollisuudet Dominican liittovaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä, sekä Dominican kalastajille yhteisön kalastusvyöhykkeellä Ranskan Guadeloupen ja Martiniquen departementtien rannikoiden edustalla, ja

tämän sopimuksen hyväksyminen on yhteisön etujen mukaista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Dominican liittovaltion välinen kalastusta koskeva sopimus.

Sopimusteksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus suorittaa sopimuksen 14 artiklassa määrätty ilmoitus ja nimetä henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1993.

Neuvoston puolesta Puheenjohtaja G. COËME

() Lausunto on annettu 17 päivänä marraskuuta 1993.