31993R1836

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993, teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Virallinen lehti nro L 168 , 10/07/1993 s. 0001 - 0018
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0210
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0210


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1836/93,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993,

teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteina ja periaatteina, sellaisina kuin ne ilmaistaan perustamissopimuksessa ja täsmennetään ympäristöalan ja kestävän kehityksen politiikkaa ja toimintaa koskevasta yhteisön ohjelmasta 1 päivänä helmikuuta 1993 annetussa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa (4) ja sitä edeltäneissä ympäristönsuojelualan politiikasta ja yhteisön toimintaohjelmista vuosina 1973 (5), 1977 (6), 1983 (7) ja 1987 (8) annetuissa päätöslauselmissa, on erityisesti estää, vähentää, ja siinä määrin kuin se on mahdollista, poistaa pilaantuminen, etenkin sen alkulähteellä saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti, sekä luonnonvarojen järkevän hoitamisen varmistaminen ja puhtaan tai puhtaamman teknologian käyttäminen,

perustamissopimuksen 2 artiklassa, sellaisena kuin se on Maastrichtissä 7 päivänä helmikuuta 1992 allekirjoitetussa Euroopan unionia koskevassa sopimuksessa, määrätään, että yhteisön yhtenä päämääränä on edistää kestävää kasvua koko yhteisössä; 1 päivänä helmikuuta 1993 annetussa neuvoston päätöslauselmassa korostetaan kestävän kasvun merkitystä,

Komission "Kohti kestävää kehitystä" -ohjelmassa, jonka päälinjat hyväksyttiin 1 päivänä helmikuuta 1993 annetussa neuvoston päätöslauselmassa, korostetaan yritysten osuutta ja vastuuta sekä talouden vahvistamisesta että ympäristönsuojelusta koko yhteisössä,

teollisuus on itse vastuussa toimintansa ympäristölle aiheuttamasta vaikutuksesta ja teollisuuden olisi näin ollen omaksuttava ennaltaehkäisevä lähestymistapa tällä alalla,

tämä vastuu edellyttää, että yritykset laativat ja panevat täytäntöön ympäristöpolitiikkaa, ympäristötavoitteita ja ympäristöohjelmia sekä tehokkaita ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä; yritysten olisi toteutettava sellaista ympäristöpolitiikkaa, joka sen lisäksi, että se edellyttää kaikkien ympäristöalaa koskevien merkityksellisten säännösten mukaisuutta, käsittää myös velvoitteita, joiden tarkoituksena on ympäristötoimien tehokkuuden kohtuullinen jatkuva parantaminen,

yritysten ympäristöasioiden hallintajärjestelmien soveltamisessa on otettava huomioon tarve valistaa työntekijöitä ja kouluttaa heitä, kun näitä järjestelmiä otetaan käyttöön ja pannaan täytäntöön,

ympäristöasioiden hallintajärjestelmien olisi käsitettävä ympäristöauditointimenettelyjä, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksen johtoa arvioimaan järjestelmien noudattamista ja niiden tehokkuutta yrityksen ympäristöpolitiikan toteuttamisessa,

se, että yritys antaa tietoa yleisölle yritystoiminnan ympäristönäkökohdista on hyvän ympäristönhoidon keskeinen tekijä ja se vastaa yleisön kasvavaan kiinnostukseen saada tätä tietoa,

tämän vuoksi yrityksiä olisi kannustettava julkaisemaan ja jakamaan määräajoin ympäristölausuntoja, jotka sisältävät yleisölle tarkoitettua tietoa yritysten toimipaikkojen todellisesta ympäristön tilasta sekä yritysten ympäristöpolitiikasta, ympäristöohjelmista, ympäristötavoitteista ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä,

yritysten toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta tällä alalla vahvistaa se, että akkreditoidut ympäristötarkastajat tarkastavat yritysten ympäristöpolitiikat, ympäristöohjelmat, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät, ympäristöauditointimenettelyt ja ympäristölausunnot sen todentamiseksi, että ne ovat tässä asetuksessa säädettyjen asian kannalta merkityksellisten vaatimusten mukaisia, ja että ympäristötodentajat vahvistavat ympäristölausunnot,

on tarpeen säätää riippumaton ja puolueeton ympäristötarkastajien akkreditointi- ja valvontajärjestelmästä kyseisen järjestelmän luotettavuuden varmistamiseksi,

on suotavaa kannustaa yrityksiä osallistumaan tällaiseen järjestelmään vapaaehtoisesti; järjestelmän sääntöjen, menettelyjen ja keskeisten vaatimusten on oltava samat kaikissa jäsenvaltioissa sen varmistamiseksi, että järjestelmä pannaan täytäntöön samalla tavalla koko yhteisössä,

yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän olisi alkuvaiheessa keskityttävä teollisuuteen, jossa nämä järjestelmät ovat jo käytössä; on toivottavaa, että samanlaisia säännöksiä sovelletaan kokeiluluonteisesti muihin aloihin kuin teollisuuteen, kuten jakelupalveluihin ja julkisiin palveluihin,

yrityksille aiheutuvien tarpeettoman raskaiden vaatimusten välttämiseksi sekä yhteisön järjestelmän ja kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmiä koskevien standardien yhteneväisyyden varmistamiseksi on niiden standardien, jotka komissio on hyväksynyt asianmukaista menettelyä noudattaen, katsottava noudattavan tämän asetuksen vastaavia vaatimuksia, ja yrityksiä ei saisi vaatia toistamaan säädettyjä menettelyjä,

on tärkeää, että pienet ja keskisuuret yritykset osallistuvat yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään ja niiden osallistumista olisi suosittava ottamalla käyttöön tai edistämällä teknisiä aputoimenpiteitä ja rakenteita, jotka on tarkoitettu tarjoamaan tarvittavaa asiantuntija-apua ja tukea tällaisille yrityksille,

komission olisi mukautettava yhteisön menettelyn mukaisesti tämän asetuksen liitteet, tunnustaa ympäristöasioiden hallintaa koskevat kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset standardit, vahvistaa suuntaviivat ympäristöauditoinnin suorittamistaajuuden määräämiseksi, sekä edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ympäristötodentajien akkreditoinnin ja valvonnan osalta, ja

on suotavaa tarkistaa tämä asetus saatujen kokemusten perusteella tietyn toiminta-ajan kuluttua,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä ja sen tavoitteet

1. Teollisen toiminnan ympäristötoimien tehokkuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi sekä asian kannalta merkityksellisten tietojen jakamiseksi yleisölle perustetaan yhteisön järjestelmä, jäljempänä `yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä` tai `järjestelmä`, johon teollista toimintaa harjoittavat yritykset saavat osallistua vapaaehtoisesti.

2. Tämän järjestelmän tavoitteena on edistää teollisen toiminnan ympäristötoimien tehokkuuden jatkuvaa parantamista:

a) laatimalla ja panemalla täytäntöön yritysten ympäristöpolitiikkoja, ympäristöohjelmia ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä yritysten toimipaikkoja varten,

b) arvioimalla järjestelmällisesti, puolueettomasti ja säännöllisesti edellä mainittujen tekijöiden tehokkuutta,

c) jakamalla yleisölle tietoa ympäristötoimien tehokkuudesta.

3. Järjestelmällä ei rajoiteta voimassa olevia ympäristötarkastuksia koskevia yhteisön tai kansallisen lainsäädännön taikka teknisten standardien soveltamista, eikä kyseisistä lainsäädännöistä ja standardeista yrityksille aiheutuvia velvoitteita.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) `ympäristöpolitiikalla` yrityksen ympäristöä koskevia yleistavoitteita ja toimintaperiaatteita, mukaan lukien kaikkien ympäristöalalla säädettyjen asian kannalta merkityksellisten määräysten noudattaminen;

b) `ympäristökatselmuksella` alustavaa perusteellista tutkimusta toimipaikalla harjoitettuun toimintaan liittyvistä ympäristökysymyksistä, ympäristövaikutuksesta ja ympäristötehokkuudesta;

c) `ympäristöohjelmalla` kuvausta niistä yrityksen erityisistä tavoitteista ja toimista, jotka on tarkoitettu parantamaan ympäristönsuojelua tietyllä toimipaikalla, mukaan lukien kuvaus sellaisista toteutetuista tai suunnitelluista toimenpiteistä, joiden avulla voidaan saavuttaa nämä tavoitteet, ja tarvittaessa näiden toimenpiteiden täytäntöönpanemiselle asetetut määräajat;

d) `ympäristöpäämäärillä` yksityiskohtaisia, yrityksen itselleen ympäristötoimien tehokkuuden osalta asettamia päämääriä;

e) `ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä` sitä osaa yleisestä hallintajärjestelmästä, johon kuuluvat organisaatiorakenne, vastuu, käytännöt, menettelyt, menetelmät ja voimavarat, joita tarvitaan ympäristöpolitiikasta päättämiseen ja sen täytäntöönpanoon;

f) `ympäristöauditoinnilla` yrityksen hallinnon apuvälinettä, johon sisältyy järjestelmällinen, kirjallisesti laadittu, säännöllinen ja puolueeton arvio organisaation, hallintajärjestelmän ja niiden menetelmien toiminnasta, joiden tarkoituksena on varmistaa ympäristönsuojelu, ja jonka tarkoituksena on:

i) helpottaa sellaisten käytäntöjen toiminnallista tarkastamista, jotka saattavat vaikuttaa ympäristöön,

ii) arvioida yrityksen eri ympäristöpolitiikkojen yhdenmukaisuus;

g) `auditointijaksolla` jaksoa, jonka aikana kaikki tietyn toimipaikan toiminnat auditoidaan 4 artiklan ja liitteen II säännösten mukaisesti sekä liitteessä I olevan C kohdan ympäristönäkökohdat huomioon ottaen;

h) `ympäristölausunnolla` lausuntoa, joka on laadittu yrityksessä tämän asetuksen ja erityisesti sen 5 artiklan mukaisesti;

i) `teollisella toiminnalla` kaikkea Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 1) pääluokassa C ja D lueteltua toimintaa, sellaisena kuin toimialaluokitus on vahvistettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3037/90 (9), sekä sähkön, kaasun, höyryn ja lämpimän veden tuotantoa sekä kiinteiden tai nestemäisten jätteiden kierrätystä, käsittelyä, hävittämistä tai niistä huolehtimista;

j) `yrityksellä` organisaatiota, joka valvoo tietyllä toimipaikalla harjoitettua toimintakokonaisuutta;

k) `toimipaikalla` sellaista maa-aluetta, jolla yrityksen valvonnan alaisena harjoitetaan teollista toimintaa tietyssä paikassa, mukaan lukien toimintaan liittyvien raaka-aineiden, sivutuotteiden, puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden ja jätteiden varastointi samoin kuin sekä kiinteät että irralliset laitteistot ja perusrakenne;

l) `auditoijalla` yrityksen henkilöstöön kuuluvaa tai sen ulkopuolista henkilöä tai ryhmää, joka toimii yrityksen johdon nimissä, jolla on yksilönä tai ryhmänä liitteessä II olevassa C kohdassa tarkoitetut toimivaltuudet ja joka on riittävän riippumaton auditoitavasta toiminnasta voidakseen antaa objektiivisen arvion;

m) `akkreditoidulla ympäristötodentajalla` henkilöä tai toimielintä, joka on riippumaton todentamisen kohteena olevasta yrityksestä ja joka on akkreditoitu 6 artiklassa tarkoitettujen edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti;

n) `akkreditointijärjestelmällä` ympäristötodentajien akkreditointi- ja valvontajärjestelmää, jota johtaa jäsenvaltion nimeämä tai luoma puolueeton toimielin, jolla on riittävät voimavarat ja toimivaltuudet ja jolla on käytössään asianmukaiset menettelyt niiden toimintojen suorittamista varten, jotka sellaiselle järjestelmälle on tässä asetuksessa määritelty;

o) `toimivaltaisilla toimielimillä` jäsenvaltioiden 18 artiklan mukaisesti nimeämiä toimielimiä, jotka suorittavat tässä asetuksessa tarkoitetut tehtävät.

3 artikla

Osallistuminen järjestelmään

Järjestelmä on avoin yrityksille, jotka toimivat yhdellä tai useammalla toimipaikalla, jolla harjoitetaan teollista toimintaa. Jotta toimipaikka voidaan rekisteröidä järjestelmään, yrityksen on:

a) toteutettava liitteessä I olevien asiaa koskevien määräysten mukaisesti yrityksen ympäristöpolitiikka, joka sen lisäksi, että se edellyttää kaikkien ympäristöalaa koskevien merkityksellisten säännösten mukaisuutta, käsittää velvoitteita, joiden tarkoituksena on kohtuullinen, jatkuva tehokkuuden parantaminen ympäristöalalla, jotta ympäristövaikutukset alenisivat tasoille, jotka eivät ylitä parhaan mahdollisen saatavilla olevan tekniikan taloudellisesti toteutettavissa olevan sovelluksen vaikutustasoa;

b) suoritettava toimipaikan ympäristökatselmus liitteessä I olevassa C jaksossa tarkoitettujen seikkojen osalta;

c) otettava käyttöön toimipaikkaa varten ympäristöohjelma edellä mainitun katselmuksen tulosten perusteella sekä kaikkeen toimipaikalla harjoitettavaan toimintaan sovellettava ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Ympäristöohjelman päämääränä on, että yrityksen ympäristöpolitiikkaan sisältyvät ympäristötoimien tehokkuuden jatkuvaa parantamista koskevat sitoumukset toteutuvat. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän on oltava liitteen I määräysten mukainen;

d) tehtävä tai antaa tehtäväksi ympäristöauditointi kyseisillä toimipaikoilla 4 artiklan mukaisesti;

e) asetettava johdon ylimmällä tasolla tavoitteita, joiden tarkoituksena on ympäristötoimien tehokkuuden jatkuva parantaminen auditoinnin johtopäätösten perusteella, sekä tarvittaessa tarkistettava ympäristöohjelmaa siten, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa toimipaikalla;

f) laadittava 5 artiklan mukaisesti ympäristöselonteko erikseen jokaisesta auditoidusta toimipaikasta. Ensimmäiseen selontekoon on sisällyttävä myös liitteessä V tarkoitetut tiedot;

g) annettava tutkittavaksi, että ympäristöpolitiikka, ympäristöohjelma, ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, ympäristökatselmus tai ympäristöauditointimenettely sekä ympäristölausunto tai -lausunnot ovat tässä asetuksessa säädettyjen asian kannalta merkityksellisten vaatimusten mukaisia sekä annettava ympäristölausunnot vahvistettaviksi 4 artiklan ja liitteen III mukaisesti;

h) toimitettava vahvistettu ympäristölausunto sen jäsenvaltion toimivaltaiselle toimielimelle, jossa toimipaikka sijaitsee, sekä jakaa tarvittaessa lausuntoa kyseisen jäsenvaltion yleisölle sen jälkeen kun toimipaikka on rekisteröity 8 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Auditointi ja vahvistaminen

1. Toimipaikan sisäisen ympäristöauditoinnin voivat tehdä joko yrityksen omat auditoijat tai yrityksen puolesta toimivat ulkopuoliset henkilöt tai toimielimet. Molemmissa tapauksissa auditointi on tehtävä liitteessä I olevassa C kohdassa ja liitteessä II määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

2. Auditointitaajuus määritetään liitteessä II olevassa H kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti niiden suuntaviivojen perusteella, jotka komissio laatii 19 artiklassa säädetyn menettelyn mukaan.

3. Riippumaton akkretidoitu ympäristötodentaja tutkii liitteen III perusteella ympäristöpolitiikat, ympäristöohjelmat, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät, ympäristökatselmukset tai ympäristöauditointimenettelyt sekä ympäristölausunnot todentaakseen, että ne ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, ja hän vahvistaa ympäristöselonteot.

4. Akkreditoidun todentajan on oltava toimipaikan auditoijasta riippumaton.

5. Akkreditoitu todentaja todentaa 3 kohdan soveltamiseksi ja rajoittamatta niiden viranomaisten toimivaltaa, jotka jäsenvaltioissa valvovat annettujen säännösten soveltamista:

a) onko ympäristöpolitiikka vahvistettu ja vastaako se 3 artiklan vaatimuksia ja liitteessä I olevia asian kannalta merkityksellisiä vaatimuksia,

b) onko ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja ympäristöohjelma otettu käyttöön ja käytetäänkö niitä toimipaikalla sekä vastaavatko ne liitteessä I olevia asian kannalta merkityksellisiä määräyksiä,

c) onko ympäristökatselmus ja ympäristöauditointi suoritettu liitteessä I ja liitteessä II olevien asiaa koskevien merkityksellisten määräysten mukaisesti,

d) ovatko ympäristölausuntoon merkityt seikat ja tiedot luotettavia ja kattaako lausunto riittävän hyvin kaikki toimipaikkaan liittyvät merkittävät ympäristöasiat,

6. Akkreditoitu todentaja vahvistaa ympäristölausunnon vain, jos se täyttää 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

7. Yrityksen ulkopuoliset auditoijat ja akkreditoidut ympäristötodentajat eivät saa ilmaista ilman yrityksen johdon lupaa mitään auditointi- tai todentamistoiminnassaan tietoonsa saamiaan seikkoja tai tietoja.

5 artikla

Ympäristölausunto

1. Jokaisesta järjestelmään osallistuvasta toimipaikasta laaditaan ympäristölausunto valmistelevan ympäristökatselmuksen perusteella ja kunkin sitä seuraavan auditoinnin tai auditointijakson päättymisen jälkeen.

2. Ympäristölausunto on tarkoitettu yleisölle, ja se kirjoitetaan lyhyesti ja ymmärrettävästi. Sen oheen voidaan liittää teknisiä asiakirjoja.

3. Ympäristölausuntoon sisältyvät erityisesti seuraavat tekijät:

a) kuvaus yrityksen toiminnasta kyseisellä toimipaikalla,

b) arvio kaikista merkittävistä ympäristöasioista, jotka liittyvät kyseiseen toimintaan,

c) yhteenveto saastuttavien päästöjen, jätteen tuotannon, raaka-aineiden, energian ja veden kulutuksen sekä melun määristä ja tarvittaessa muista merkittävistä ympäristönäkökohdista,

d) muut ympäristötoimien tehokkuutta koskevat tekijät,

e) esitys yrityksen kyseisellä toimipaikalla toteuttamasta ympäristöpolitiikasta, ympäristöohjelmasta ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä,

f) määräpäivä seuraavan lausunnon esittämiselle,

g) akkreditoidun ympäristötodentajan nimi.

4. Ympäristölausunnossa kiinnitetään huomiota edellisen selonteon jälkeen tapahtuneisiin merkittäviin muutoksiin.

5. Välivuosina laaditaan yksinkertaistettu ympäristölausunto, joka perustuu vähintään 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin vaatimuksiin ja jossa otetaan tarvittaessa huomioon edellisen lausunnon jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset. Tällaiset yksinkertaistetut lausunnot vahvistetaan vain auditoinnin tai auditointijakson päätyttyä.

6. Vuosittaisen ympäristölausunnon laatimista ei kuitenkaan vaadita sellaisilta toimipaikoilta,

- joiden osalta akkreditoitu todentaja arvioi, että niiltä, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ollessa kyseessä, ei toimipaikalla suoritettavan toiminnan laadun tai laajuuden vuoksi ole tarpeen vaatia uutta ympäristölausuntoa ennen seuraavan auditoinnin päättymistä,

ja

- joissa on tapahtunut vain vähän merkittäviä muutoksia edellisen lausunnon antamisen jälkeen.

6 artikla

Ympäristötodentajien akkreditointi ja valvonta

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava järjestelmä riippumattomien ympäristötodentajien akkreditointia ja heidän toimintansa valvomista varten. Tätä varten jäsenvaltiot voivat joko käyttää olemassa olevia akkreditointielimiä tai 18 artiklassa mainittuja toimivaltaisia toimielimiä, taikka nimetä tai perustaa muita toimielimiä, joilla on asianmukainen asema.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että näiden järjestelmien kokoonpano on sellainen, että niiden riippumattomuus ja puolueettomuus tehtävien suorittamisessa on taattu.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että nämä järjestelmät ovat täysin toimintavalmiita 21 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niitä osapuolia, joita asia koskee, kuullaan asianmukaisesti akkreditointijärjestelmän käyttöönottamisesta.

4. Ympäristötodentajien akkreditointi ja heidän toimintansa valvominen toteutetaan liitteen III määräysten mukaisesti.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan soveltamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä.

6. Komissio edistää noudattaen 19 artiklassa säädettyä menettelyä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti:

- jäsenvaltioiden ympäristötodentajien akkreditoimisessa käyttämien perusteiden, edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen yhteensopimattomuuden välttämiseksi,

- ympäristötodentajien toiminnan valvonnan helpottamiseksi muissa jäsenvaltioissa kuin missä heidät on akkreditoitu.

7. Yhdessä jäsenvaltiossa akkreditoidut ympäristötodentajat voivat harjoittaa todentamistoimintaa kaikissa jäsenvaltioissa, edellyttäen että asiasta ilmoitetaan etukäteen sen jäsenvaltion akkreditointijärjestelmälle, jossa todentaminen tapahtuu ja edellyttäen että kyseinen akkreditointijärjestelmä valvoo todentajien toimintaa.

7 artikla

Luettelo akkreditoiduista ympäristötodentajista

Akkreditoimisjärjestelmät laativat, tarkistavat ja saattavat ajan tasalle luettelon kussakin jäsenvaltiossa akkreditoiduista ympäristötodentajista ja toimittavat luettelon komissiolle joka kuudes kuukausi.

Komissio julkaisee koko yhteisön kattavan luettelon Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

8 artikla

Toimipaikkojen rekisteröinti

1. Toimivaltainen toimielin rekisteröi toimipaikan ja antaa sille rekisterinumeron, kun toimielin on vastaanottanut vahvistetun ympäristöselonteon ja 11 artiklan mukaan mahdollisesti suoritettavan rekisteröintimaksun, ja kun toimipaikka täyttää toimielimen arvion mukaan kaikki tässä asetuksessa säädetyt edellytykset. Toimielin ilmoittaa toimipaikan johdolle toimipaikan rekisteröinnistä.

2. Toimivaltainen toimielin saattaa vuosittain ajan tasalle 1 kohdassa tarkoitettujen toimipaikkojen luettelon.

3. Jos yritys ei toimita vahvistettua ympäristöselontekoa eikä suorita rekisteröintimaksua toimivaltaisille toimielimille kolmen kuukauden kuluessa siitä kun yritykseltä on niitä pyydetty tai jos toimivaltainen toimielin havaitsee, että toimipaikka ei enää täytä kaikkia tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä, toimipaikka poistetaan luettelosta, ja asiasta ilmoitetaan toimipaikan johdolle.

4. Jos toimivaltainen täytäntöönpanoviranomainen ilmoittaa toimivaltaiselle toimielimelle, että toimipaikalla on rikottu ympäristöalaa koskevia merkityksellisiä vaatimuksia, tapauksen mukaan toimielin joko kieltäytyy rekisteröimästä toimipaikkaa tai poistaa sen väliaikaisesti luettelosta ja ilmoittaa asiasta toimipaikan johdolle.

Rekisteröinnistä kieltäytyminen tai väliaikainen luettelosta poistaminen voidaan peruuttaa jos toimivaltainen toimielin saa täytäntöönpanoviranomaiselta tyydyttävät todisteet siitä, että rikkomus on päättynyt ja riittävät toimenpiteet on toteutettu rikkomuksen toistumisen estämiseksi.

9 artikla

Luettelon julkaiseminen rekisteröidyistä toimipaikoista

Toimivaltaiset toimielimet toimittavat ennen kunkin vuoden loppua komissiolle kyseisen jäsenvaltion päätöksestä riippuen joko suoraan tai kansallisten viranomaisten välityksellä 8 artiklassa tarkoitetut luettelot ja niiden ajan tasalle saatetut toisinnot.

Komissio julkaisee vuosittain Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä luettelon yhteisössä rekisteröidyistä toimipaikoista.

10 artikla

Osallistumista koskeva ilmoitus

1. Yritykset voivat käyttää rekisteröityä toimipaikkaansa tai rekisteröityjä toimipaikkojansa varten jotakin liitteeseen IV merkityistä ilmoituksista, joiden tarkoituksena on tuoda selkeästi esiin järjestelmän erityispiirre.

Kuvaa saa käyttää ainoastaan jonkin osallistumista koskevan ilmoituksen yhteydessä.

2. Toimipaikan tai -paikkojen nimi on tarvittaessa liitettävä osallistumista koskevaan ilmoitukseen.

3. Osallistumista koskevaa ilmoitusta ei saa käyttää tuotteiden mainostamiseen, itse tuotteissa tai niiden pakkauksissa.

11 artikla

Kulut ja maksut

Voidaan ottaa käyttöön maksujärjestelmä, jota koskevista yksityiskohtaisista säännöistä jäsenvaltiot säätävät, toimipaikkojen rekisteröintimenettelyyn ja ympäristötodentajien akkreditointiin sekä järjestelmän edistämiseen liittyvien hallintokulujen kattamiseksi.

12 artikla

Suhde kansallisiin, eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin

1. Yritysten, jotka soveltavat kansallisia, eurooppalaisia tai kansainvälisiä standardeja ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmiin ja jotka asianmukaista varmentamismenettelyä noudattaen ovat saaneet siitä todistuksen, katsotaan olevan tämän asetuksen vastaavien vaatimusten mukaisia, edellyttäen että:

a) komissio on tunnustanut edellä mainitut standardit ja menettelyt noudattaen 19 artiklassa säädettyä menettelyä,

b) varmentamisen on suorittanut toimielin, jonka akkreditointi on tunnustettu siinä jäsenvaltiossa, jossa toimipaikka sijaitsee.

Tiedot tunnustetuista standardeista ja perusteista julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Tehdäkseen mahdolliseksi tällaisten toimipaikkojen rekisteröimisen järjestelmään kyseisten yritysten on aina täytettävä 3 ja 5 artiklassa säädetyt ympäristölausuntoja koskevat vaatimukset, mukaan lukien lausunnon vahvistaminen, ja 8 artiklassa säädetyt vaatimukset.

13 artikla

Yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, kannustaminen osallistumaan

1. Jäsenvaltiot voivat kannustaa yrityksiä, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, osallistumaan ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään, ottamalla käyttöön ja edistämällä teknisiä aputoimenpiteitä ja rakenteita, joiden tarkoituksena on tarjota tällaisille yrityksille tarvittavaa asiantuntija-apua ja tukea, jotta ne voivat noudattaa tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä, edellytyksiä ja menettelytapoja ja erityisesti jotta ne voivat laatia ympäristöpolitiikkoja, ympäristöohjelmia ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä, toteuttaa auditointeja, sekä laatia ympäristölausuntoja ja saada ne hyväksytyiksi.

2. Komissio tekee neuvostolle auditointi- ja todentamismenettelyjä koskevia aiheellisia ehdotuksia, joilla pyritään edistämään pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista järjestelmään, erityisesti antamalla tietoa ja koulutusta sekä rakenteellista ja teknistä tukea.

14 artikla

Muiden alojen mukaantulo

Jäsenvaltiot voivat kokeiluluonteisesti soveltaa tätä ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää vastaavia säännöksiä muilla aloilla kuin teollisuudessa, esimerkiksi jakelupalvelujen ja julkisten palvelujen alalla.

15 artikla

Tiedottaminen

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava asianmukaisin keinoin siitä, että:

- yritykset saavat tietoa tämän asetuksen sisällöstä,

- yleisölle tiedotetaan järjestelmän päämääristä ja sen keskeisistä yksityiskohtaisista säännöistä.

16 artikla

Rikkomukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset oikeudelliset tai hallinnolliset toimenpiteet niissä tapauksissa, jolloin tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta.

17 artikla

Liitteet

Komissio mukauttaa 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tämän asetuksen liitteet järjestelmän käytöstä saatujen kokemusten perusteella.

18 artikla

Toimivaltaiset toimielimet

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta toimivaltainen toimielin, joka vastaa tässä asetuksessa ja erityisesti 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta, sekä ilmoitettava asiasta komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on valvottava, että näiden toimivaltaisten toimielinten kokoonpano on sellainen, että se takaa toimielinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden, ja että toimivaltaiset toimielimet soveltavat järjestelmällisesti tämän asetuksen säännöksiä. Toimivaltaisilla toimielimillä on erityisesti oltava tietyt menettelyt niiden havaintojen käsittelemiseksi, joita ne, joita asia koskee, ovat tehneet rekisteröidyistä toimipaikoista taikka niiden väliaikaisesti tai pysyvästi luettelosta poistamisesta.

19 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea, jonka muodostavat jäsenvaltioiden edustajat ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle esityksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

20 artikla

Järjestelmän tarkistaminen

Komissio tarkastelee järjestelmää uudelleen viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta järjestelmän toiminnasta saatujen kokemusten perusteella ja, mikäli tarpeellista, tekee neuvostolle ehdotuksen tarvittavista muutoksista erityisesti järjestelmän soveltamisalan ja logon mahdollisen käyttöönoton osalta.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sen julkaisemista seuraavan 21. kuukauden alusta alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. AUKEN

(1) EYVL N:o C 120, 30.4.1993, s. 3

(2) EYVL N:o C 42, 15.2.1993, s. 44

(3) EYVL N:o C 332, 16.12.1992, s. 44

(4) Sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(5) EYVL N:o C 112, 20.12.1973, s. 1

(6) EYVL N:o C 139, 13.6.1977, s. 1

(7) EYVL N:o C 46, 17.2.1983, s. 1

(8) EYVL N:o C 70, 18.3.1987, s. 1

(9) EYVL N:o L 293, 24.10.1990, s. 1

LIITE I

YMPÄRISTÖPOLITIIKKOJA, YMPÄRISTÖOHJELMIA JA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. Ympäristöpolitiikat, ympäristöpäämäärät ja ympäristöohjelmat

1. Yrityksen ympäristöpolitiikka ja toimipaikkaa koskeva ympäristöohjelma laaditaan kirjallisena. Liitteenä olevissa asiakirjoissa esitetään, miten toisaalta ympäristöohjelma ja toimipaikan hallintajärjestelmä ja toisaalta yrityksen kokonaispolitiikka ja kokonaisjärjestelmät liittyvät toisiinsa.

2. Yrityksen ylin johto vahvistaa yrityksen ympäristöpolitiikan, tutkii sitä säännöllisesti uudelleen erityisesti ympäristöauditointien perusteella ja tekee aiheellisia muutoksia. Tästä politiikasta tiedotetaan yrityksen henkilöstölle ja se asetetaan yleisön saataville.

3. Yrityksen ympäristöpolitiikan on perustuttava D jaksossa esitettyihin toimintaperiaatteisiin.

Sen lisäksi, että ympäristöpolitiikalla varmistetaan kaikkien ympäristöalalla säädettyjen asian kannalta merkityksellisten vaatimusten noudattaminen, ympäristöpolitiikan tarkoituksena on ympäristötoimien tehokkuuden jatkuva parantaminen.

Ympäristöpolitiikassa ja toimipaikan ympäristöohjelmassa käsitellään erityisesti C jaksossa esitettyjä asioita.

4. Ympäristöpäämäärät

Yritys täsmentää ympäristöpäämääränsä kaikilla asian kannalta merkityksellisillä tasoilla.

Päämäärien on oltava yhteensopivia ympäristöpolitiikan kanssa ja niissä on ilmaistava numeroin, silloin kun se on mahdollista, sitoutuminen ympäristötoimien tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen määrätyn aikataulun mukaan.

5. Toimipaikan ympäristöohjelma

Yritys laatii ohjelman ja pitää sitä yllä toimipaikalle asetettujen päämäärien saavuttamiseksi. Ohjelma sisältää erityisesti:

a) päämääriä koskevat vastuut yrityksen kussakin toiminnossa ja yrityksen kaikilla tasoilla,

b) keinot, joiden avulla päämäärät on saavutettava.

Erilliset ohjelmat laaditaan sellaisten ympäristöasioita koskevien hankkeiden hallintaa varten, jotka koskevat uutta kehitystä taikka uusia tai muutettuja tuotteita, palveluja tai menettelyjä, ja niissä määritellään:

1. ympäristöpäämäärät, jotka on saavutettava,

2. niiden saavuttamiseen käytettävät järjestelyt,

3. hankkeiden kehittyessä tapahtuviin muutoksiin ja muunnelmiin käytettävät menettelyt,

4. tarvittaessa käytettävät korjaavat menetelmät, ja niiden täytäntöönpanotapa sekä tapa, jolla mitataan niiden tehokkuus kaikissa erityisissä sovellutustilanteissa.

B. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä laaditaan, pannaan täytäntöön ja sitä sovelletaan siten, että jäljempänä määriteltyjen vaatimusten noudattaminen taataan.

1. Ympäristöpolitiikka, ympäristöpäämäärät ja ympäristöohjelmat

Yrityksen ympäristöpolitiikan, ympäristöpäämäärien ja toimipaikan ympäristöohjelmien laatiminen, niiden säännöllinen uudelleenarviointi ja tarvittaessa niiden tarkistaminen johdon ylimmällä asiaan soveltuvalla tasolla.

2. Organisaatio ja henkilöstö

Vastuu ja valtuudet

Sellaisten avainhenkilöiden, vastuun, valtuuksien ja keskinäisten suhteiden määrittely ja dokumentointi, jotka johtavat, suorittavat ja valvovat ympäristöön vaikuttavia tehtäviä.

Johdon edustaja

Sellaisen johdon edustajan nimeäminen, jolla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmän käyttöönottamiseen ja soveltamisen varmistamiseen tarvittavat valtuudet ja vastuu.

Henkilöstö, tiedottaminen ja koulutus

Siitä huolehtiminen, että yrityksen kaikilla tasoilla henkilöstö on tietoinen:

a) ympäristöpolitiikan ja ympäristöpäämäärien noudattamisen tärkeydestä sekä käyttöönotetussa ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä sovellettavien vaatimusten noudattamisen tärkeydestä,

b) heidän työtehtäviensä mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä parannetun ympäristötoimien tehokkuuden mukanaan tuomista ympäristöhyödyistä,

c) heidän osuudestaan ja vastuustaan ympäristöpolitiikan ja ympäristötavoitteiden noudattamisessa sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmän vaatimusten noudattamisessa,

d) mahdollisista seurauksista, jos sovittuja toiminnallisia menettelyjä ei noudateta.

Koulutustarpeen yksilöiminen ja tarvittavan koulutuksen järjestäminen kaikille niille työntekijöille, joiden työt voivat vaikuttaa merkittävästi ympäristöön.

Yrityksen on laadittava ja ylläpidettävä menettelyjä sekä yrityksen ympäristövaikutuksia ja ympäristöasioiden hallintaa koskevien (sisäisten ja ulkopuolisten) yhteydenottojen vastaanottamiseksi sellaisilta asian kannalta merkityksellisiltä henkilöiltä, joita asia koskee, että yhteydenottoihin liittyvien asiakirjojen laatimiseksi ja näihin yhteydenottoihin vastaamiseksi.

3. Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutusten arviointi ja luettelointi

Yrityksen toimipaikalla harjoittaman toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten tutkiminen ja arviointi sekä merkittäviksi katsottujen vaikutusten luettelointi. Tutkintaan kuuluu tapauksen mukaan:

a) valvotut ja valvomattomat päästöt ilmakehään,

b) valvotut ja valvomattomat päästöt veteen tai viemäristöön,

c) kiinteät sekä muut jätteet, erityisesti vaaralliset jätteet,

d) maan saastuttaminen,

e) maan, veden, polttoaineiden, energian sekä muiden luonnonvarojen käyttö,

f) lämpöenergia-, melu-, haju- ja pölypäästöt sekä aiheutettu tärinä ja visuaalinen vaikutelma,

g) vaikutukset ympäristön ja ekosysteemin erityisosiin.

Kyseiseen tutkintaan sisältyvät erityisesti sellaiset ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua:

1) tavanomaisista toimintaolosuhteista,

2) epätavallisista toimintaolosuhteista,

3) häiriöistä, onnettomuuksista ja mahdollisista hätätilanteista,

4) tehdyistä, nykyisistä tai suunnitelluista toimista.

Luettelo ympäristöpolitiikan säädöksistä ja muista vaatimuksista.

Yritys laatii ja soveltaa menettelyjä, joiden avulla voidaan luetteloida kaikki säädökset ja muut vaatimukset, jotka koskevat yrityksen toiminnan, tuotteiden ja palvelujen ympäristönäkökohtia.

4. Toiminnan valvonta

Toimintamenettelyjen laatiminen

Sellaisten toimintojen, toiminnan ja menettelyjen yksilöiminen, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa ympäristöön ja jotka ovat yrityksen politiikan ja tavoitteiden kannalta merkityksellisiä.

Näiden toimintojen, toiminnan ja menettelyjen suunnittelu ja valvonta, ottaen huomioon erityisesti:

a) yksityiskohtaiset kirjalliset toimintaohjeet, joissa määritellään, miten joko yrityksen omien työntekijöiden tai muiden sen nimissä toimivien on suoritettava toiminta. Näiden ohjeiden on oltava laadittu sellaisia tilanteita varten, joissa ohjeiden puute saattaisi johtaa ympäristöpolitiikan rikkomiseen,

b) hankinta- ja alihankintatoiminnassa käytettävät menettelyt sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajat ja yrityksen nimissä toimivat henkilöt noudattavat yrityksen ympäristöpolitiikkaa siltä osin kuin sitä sovelletaan heihin,

c) menetelmien oleellisten ominaisuuksien tarkkailu ja valvonta (esimerkiksi jätevedet ja jätteistä huolehtiminen)

d) suunniteltujen menetelmien ja laitteiden hyväksyntä,

e) tehokkuusperusteet, jotka on määrättävä kirjallisissa standardeissa.

Tarkkailu

Yrityksen suorittama tarkkailu, joka kohdistuu niiden vaatimusten noudattamiseen, jotka yritys on asettanut ympäristöpolitiikassaan, toimipaikkansa ympäristöohjelmassa ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä; tulosten luetteloinnin toteuttaminen ja luettelon ajan tasalla pitäminen.

Kunkin kyseisen toiminnan tai alan osalta tämä tarkoittaa:

a) saatavien tarkkailutietojen yksilöimistä ja dokumentointia,

b) käytettävien tarkkailumenettelyjen tarkentamista ja dokumentointia,

c) sellaisten hyväksymisperusteiden ja toimenpiteiden laatimista ja dokumentointia, joihin turvaudutaan, jos tulokset eivät ole tyydyttäviä,

d) aiempien tarkkailutietojen luotettavuuden arviointia ja dokumentointia siinä tapauksessa, että tarkkailujärjestelmien on havaittu toimivan puutteellisesti.

Noudattamatta jättäminen ja korjaavat toimenpiteet

Asian tutkiminen sekä korjaavat toimenpiteet silloin kun yrityksen ympäristöpolitiikkaa, ympäristöpäämääriä tai ympäristöstandardeja ei ole noudatettu, jotta voitaisiin:

a) selvittää syy,

b) laatia toimintasuunnitelma,

c) toteuttaa ehkäiseviä toimenpiteitä, jotka tasoltaan vastaavat kyseessä olevia vaaroja,

d) suorittaa tarkastuksia sen varmistamiseksi, että ehkäisevät toimenpiteet ovat tehokkaita,

e) kirjata kaikki menettelyjen muutokset, jotka aiheutuvat korjaavista toimenpiteistä.

5. Ympäristöasioiden hallintaan liittyvä dokumentointijärjestelmä

Sellaisen dokumentointijärjestelmän luominen, joka mahdollistaa:

a) ympäristöpolitiikan, ympäristöpäämäärien ja ympäristöohjelman esittämisen kokonaisuudessaan,

b) päätehtävien ja päävastuun selkeyttämisen,

c) järjestelmän eri tekijöiden välisten suhteiden kuvaamisen.

Sellaisen asiakirja-aineiston laatiminen, jolla voidaan osoittaa ympäristöasioiden hallintajärjestelmän vaatimusten noudattaminen, ja jolla voidaan määritellä, miltä osin asetetut ympäristöpäämäärät on saavutettu.

6. Ympäristöauditoinnit

Systemaattisen ja jaksottaisen ohjelman johtaminen, täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu sen määrittämiseksi:

a) ovatko ympäristöasioiden hallintatoimet ympäristöohjelman mukaisia, ja pannaanko ne tehokkaasti täytäntöön,

b) onko ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tehokas yrityksen ympäristöpolitiikan toteuttamisessa.

C. Käsiteltävät kysymykset

Ympäristöpolitiikassa ja ympäristöohjelmissa sekä ympäristöauditoinneissa käsitellään seuraavat kysymykset.

1. Kyseessä olevan toiminnan vaikutuksen arviointi ja valvonta sekä sen vaikutusten vähentäminen ympäristön eri aloilla.

2. Energia-asioiden hoito, energian säästäminen ja energiamuodon valinta.

3. Raaka-ainehuolto, raaka-aineiden säästäminen, valinta ja kuljettaminen: vesihuolto ja veden säästäminen.

4. Jätteiden syntymisen välttäminen, kierrätys, uudelleenkäyttö, kuljettaminen ja jätteistä huolehtiminen.

5. Toimipaikan ja sen ulkopuolisen melun arviointi, valvonta ja vähentäminen.

6. Uusien tuotantomenetelmien valinta ja muutokset olemassa olevissa tuotantomenetelmissä.

7. Tuotesuunnittelu (muotoilu, pakkaus, kuljettaminen, käyttö ja hävittäminen).

8. Urakoitsijoiden, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien harjoittaman ympäristönsuojelun tehokkuus ja ympäristökäytännöt.

9. Ympäristöonnettomuuksien ehkäiseminen ja vähentäminen.

10. Hätätoimenpiteiden määrittely ympäristöonnettomuuksien varalle.

11. Henkilöstölle annettava tieto ja koulutus ympäristöasioiden osalta.

12. Yrityksen ulkopuolelle annettava tieto ympäristöasioiden osalta.

D. Hyvä johtamistapa

Yrityksen ympäristöpolitiikan on perustuttava jäljempänä esitettyihin toimintaperiaatteisiin; yrityksen toiminta tarkastetaan säännöllisesti sen toteamiseksi, että näitä periaatteita ja ympäristötoimien tehokkuuden jatkuvan parantamisen periaatetta noudatetaan.

1. Vastuuntuntoa ympäristöasioissa kannustetaan kaikilla henkilöstötasoilla.

2. Uuden toiminnan sekä uusien tuotteiden ja menetelmien ympäristövaikutukset arvioidaan etukäteen.

3. Sovellettavien toimintatapojen vaikutus paikalliseen ympäristöön arvioidaan ja sitä tarkkaillaan, ja näiden toimien merkittävät vaikutukset ympäristöön yleensä tutkitaan.

4. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi, ja jos tämä ei ole mahdollista, pilaavien päästöjen ja jätteiden tuottamisen alentamiseksi mahdollisimman vähiin sekä raaka-aineiden säästämiseksi ottaen huomioon mahdolliset puhtaat tekniikat.

5. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet aineiden tai energian tahattomien päästöjen ehkäisemiseksi.

6. Luodaan ja sovelletaan tarkkailumenettelyjä sen valvomiseksi, että ympäristöpolitiikkaa noudatetaan, ja kun nämä menettelyt vaativat mittauksia ja kokeita, saaduista tuloksista laaditaan ja pidetään ajan tasalla luetteloita.

7. Laaditaan ja pidetään ajan tasalla menettelyjä ja toimenpiteitä niitä tapauksia varten, jolloin havaitaan, että ympäristöpolitiikkaa, ympäristöpäämääriä tai ympäristötavoitteita ei noudateta.

8. Varmistetaan yhteistyö julkisten viranomaisten kanssa, jotta voidaan luoda ja pitää ajan tasalla hätämenettelyjä kaikesta huolimatta mahdollisesti tapahtuvien tahattomien päästöjen ympäristövaikutusten alentamiseksi mahdollisimman vähiin.

9. Yleisölle tarjotaan yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksen ymmärtämiseksi tarvittavaa tietoa ja yleisön kanssa keskustellaan avoimesti.

10. Asiakkaille tarjotaan asianmukaisia neuvoja yrityksen valmistamien tuotteiden käsittelyn, käytön ja hävittämisen ympäristönäkökohdista.

11. Toteutetaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että toimipaikalla yrityksen lukuun työskentelevät urakoitsijat noudattavat samanlaisia ympäristöstandardeja kuin yritys.

LIITE II

YMPÄRISTÖAUDITOINTIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Auditointi suunnitellaan ja toteutetaan kansainvälisen ISO 10011 standardin (1990, 1 osa, erityisesti kohdat 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, ja 5.4.2) sisältämien asian kannalta merkityksellisten suuntaviivojen perusteella ja muiden asian kannalta merkityksellisten kansainvälisten standardien perusteella sekä tämän asetuksen erityisperiaatteiden ja erityisvaatimusten mukaan (1*).

Erityisesti:

A. Päämäärät

Toimipaikan ympäristöauditointiohjelmissa määritellään kirjallisesti kunkin auditoinnin ja auditointijakson päämäärät, sekä kunkin toiminnan auditointitaajuus.

Päämäärien on erityisesti sisällettävä sovellettavien hallintajärjestelmien arviointi ja sen määritteleminen, ovatko ne yrityksen politiikkojen ja toimipaikalle määrätyn ohjelman mukaisia, mikä tarkoittaa myös ympäristöalalla säädettyjen asian kannalta merkityksellisten vaatimusten noudattamista.

B. Ala

Kunkin auditoinnin tai tarvittaessa auditointijakson kunkin vaiheen ala on määriteltävä selkeästi ja siinä on selvästi ilmaistava:

1) käsitellyt aihealueet,

2) auditoitavat toiminnat,

3) huomioon otettavat ympäristöstandardit,

4) auditoinnin kattama jakso.

Ympäristöauditointi sisältää niiden tosiasiallisten seikkojen tarkastelun, jotka ovat tarpeen tehokkuuden arvioinnissa.

C. Organisaatio ja voimavarat

Ympäristöauditoinnin suorittavat sellaiset henkilöt tai henkilöryhmät, joilla on asianmukaiset tiedot tarkastettavista aloista ja aihealueista sekä erityisesti tiedot ja kokemus asian kannalta merkittävissä ympäristöasioiden hallintaan, tekniikkaan, ympäristöön ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa ja lisäksi asetettujen päämäärien saavuttamiseksi riittävä koulutus ja toimivaltuudet auditoinnin erityistekniikkoihin liittyvissä asioissa. Auditointiin käytettyjen voimavarojen ja ajan on oltava oikeassa suhteessa auditoinnin alaan ja sen päämääriin.

Yrityksen johdon on tuettava auditointia.

Auditoijien on oltava riittävän riippumattomia auditoitavasta toiminnasta, voidakseen antaa objektiivisen ja puolueettoman arvion.

D. Toimipaikan auditoinnin suunnittelu ja valmistelu

Jokainen auditointi suunnitellaan ja valmistellaan erityisesti sen varmistamiseksi, että:

- auditointiin tarvittavat voimavarat on myönnetty,

- kaikki auditointiin osallistuvat henkilöt (mukaan lukien auditoijat, toimipaikan johto ja henkilöstö) ymmärtävät osuutensa ja ovat tietoisia vastuustaan.

Valmisteluun sisältyy tutustuminen toimipaikalla suoritettavaan toimintaan ja käyttöönotettuun ympäristöasioiden hallintajärjestelmään sekä edellisten auditointien toteamusten ja johtopäätösten uudelleenarviointi.

E. Auditointitoimet

1. Toimipaikalla suoritettaviin auditointitoimiin sisältyy keskusteluja toimipaikalla työskentelevän henkilöstön kanssa, toimintaolosuhteiden ja laitteiden tarkastaminen, rekisterien, asiaa koskevien merkityksellisten kirjallisten menettelyjen ja muiden asiakirjojen tarkastaminen, jotta toimipaikan ympäristötoimien tehokkuus voidaan arvioida sen osalta, onko toimipaikka sovellettavien standardien mukainen, ja onko ympäristövastuun hoitamiseksi käyttöön otettu järjestelmä tehokas ja asianmukainen.

2. Erityisesti seuraavat vaiheet sisältyvät auditointimenettelyyn:

a) hallintajärjestelmien ymmärtäminen,

b) hallintajärjestelmien vahvojen ja heikkojen puolien arviointi,

c) asian kannalta merkityksellisten tietojen kerääminen,

d) auditoinnin toteamusten arviointi,

e) auditoinnin johtopäätösten valmistelu,

f) auditoinnin toteamuksista ja johtopäätöksistä annettava selostus.

F. Selostus auditoinnin toteamuksista ja johtopäätöksistä

1. Auditoijat laativat muodoltaan ja sisällöltään asianmukaisen kirjallisen auditointiselostuksen sen varmistamiseksi, että auditoinnin toteamukset ja johtopäätökset esitetään kokonaisuudessaan ja virallisesti kunkin auditoinnin tai auditointijakson lopussa.

Auditoinnin toteamukset ja johtopäätökset on toimitettava virallisesti yrityksen ylimmälle johdolle.

2. Kirjallisen auditointiselostuksen perustavoitteena on:

a) kuvata auditoinnin laajuus,

b) antaa yrityksen johdolle tietoa siitä, miten yrityksen ympäristöpolitiikkaa noudatetaan ja miten toimipaikalla on edistytty ympäristöalalla,

c) antaa yrityksen johdolle tietoa ympäristövaikutusten tarkkailujärjestelyjen tehokkuudesta ja luotettavuudesta toimipaikalla,

d) osoittaa tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden välttämättömyys.

G. Auditoinnin seuranta

Auditointimenettely päättyy suunnitelmaan tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja suunnitelman täytäntöönpanoon.

Auditoinnin tulosten seuraamisen varmistamiseksi tarvittavat menettelyt on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön.

H. Auditointitaajuus

Auditointi suoritetaan tai auditointijakso päätetään tapauksen mukaan jaksoissa, jotka kestävät enintään kolme vuotta. Yrityksen ylin johto vahvistaa taajuuden toimipaikan kunkin toiminnan osalta, ottaen huomioon toimipaikalla suoritettujen toimintojen mahdollinen yleinen ympäristövaikutus ja toimipaikalle määrätty ympäristöohjelma, ja huomiota kiinnitetään erityisesti seuraaviin tekijöihin:

a) toimien laatu, laajuus ja monimuotoisuus,

b) päästöjen, jätteiden, samoin kuin sekä raaka-aineiden että energian kulutuksen ja yleensäkin ympäristöön liittyvien seikkojen laatu ja laajuus,

c) valmistelevan ympäristökatselmuksen tai sitä edellisen auditoinnin seurauksena todettujen ongelmien tärkeys ja kiireellisyys,

d) ympäristöongelmien tausta.

(1*) Tätä asetusta sovellettaessa edellä mainitun standardin ilmaisuilla tarkoitetaan seuraavaa:

- `laatujärjestelmällä` tarkoitetaan `ympäristöasioiden hallintajärjestelmää`,

- `laatustandardilla` tarkoitetaan `ympäristöstandardia`,

- `laatukäsikirjalla` tarkoitetaan `ympäristöasioiden hallintakäsikirjaa`,

- `laatuauditoinnilla` tarkoitetaan `ympäristöauditointia`,

- `asiakkaalla` tarkoitetaan `yrityksen johtoa`,

- `auditoitavalla` tarkoitetaan `toimipaikkaa`.

LIITE III

YMPÄRISTÖTODENTAJIEN AKKREDITOINTIA JA HEIDÄN TEHTÄVIÄÄN KOSKEVAT VAATIMUKSET

A. Ympäristötodentajien akkreditoinnin edellytykset

1. Ympäristötodentajien akkreditointiperusteisiin kuuluvat seuraavat tekijät:

Henkilöstö

Ympäristötodentaja on toimivaltainen akkreditointialaan kuuluvissa toimissa, ja hänen on tuotettava ja ylläpidettävä henkilöstönsä kelpoisuutta, koulutusta ja kokemusta koskevia tietoja ainakin seuraavilla aloilla:

- ympäristöauditoinnin menetelmät,

- hallintoa koskevat tiedot ja menettelyt,

- ympäristöasiat,

- sovellettava lainsäädäntö ja standardit, mukaan lukien tässä asetuksessa määritellyt erityiset suuntaviivat,

- todennettavan toiminnan asianmukainen tekninen tuntemus.

Riippumattomuus ja objektiivisuus

Todentajan on oltava riippumaton ja puolueeton.

Ympäristötodentajan on osoitettava, että hänen toimielimensä ja henkilöstönsä ovat vapaita kaikesta kaupallisesta, taloudellisesta tai muusta sidonnaisuudesta, joka saattaisi vaikuttaa heidän arvioonsa tai vaarantaa arvion puolueettomuuden ja heidän riippumattomuutensa työtehtävien suorittamisessa, ja että tältä osin noudatetaan kaikkia sääntöjä.

Todentajat, jotka täyttävät EN 45 012 standardin 4 ja 5 artiklan vaatimukset, täyttävät nämä vaatimukset.

Menettelyt

Tämän asetuksen todentamista koskevien vaatimusten toteuttamiseksi ympäristötodentajalla on oltava käytössään dokumentoidut todentamismenetelmät ja -menettelyt, mukaan lukien laadunvalvontajärjestelyt sekä salassapitoa koskevat säännökset.

Toimielimet

Jos ympäristötodentajana on toimielin, ympäristötodentajalla on oltava organisaatiokaavio, jossa on yksilöity toimielimen sisäiset rakenteet ja vastuunjako, sekä oikeudellista muotoa, omistajuutta ja rahoituslähteitä koskeva selvitys; organisaatiokaavio ja selvitys on esitettävä pyydettäessä.

2. Henkilöiden akkreditointi

Yksityinen henkilö voidaan akkreditoida, kuitenkin siten, että akkreditointi rajoittuu toimiin, joiden laatu ja laajuus ovat sellaisia, että henkilöllä on niiden osalta tarvittavat toimivaltuudet ja kokemus B kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi.

Niiden toimipaikkojen osalta, joilla harjoitetaan edellä tarkoitettua toimintaa, hakijan on osoitettava, että hänellä on toimivaltuudet ja riittävä asiantuntemus sellaisissa tekniikkaan, ympäristöön ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, jotka ovat merkityksellisiä akkreditoinnin laajuuden osalta, sekä tarkastusmenetelmissä ja -menettelyissä. Hakijan on oltava 1 kohdassa tarkoitettujen riippumattomuutta, objektiivisuutta ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukainen.

3. Akkreditoinnin hakeminen

Ympäristötodentajaksi hakevan on täytettävä ja allekirjoitettava virallinen hakulomake, jossa hän ilmoittaa tuntevansa akkreditointijärjestelmän toiminnan ja noudattavansa akkreditointimenettelyä sekä maksavansa tarvittavat maksut ja jossa hän suostuu täyttämään akkreditointiperusteet ja ilmoittaa aiemmista hakemuksista ja akkreditoinneista.

Ympäristötodentajaksi hakevan on saatava yksityiskohtainen kuvaus akkreditointimenettelystä, akkreditoitujen ympäristötodentajien oikeuksista ja velvollisuuksista, mukaan lukien suoritettavat maksut. Aiheellista lisätietoa on toimitettava hakijalle pyynnöstä.

4. Akkreditointimenettely

Akkreditointimenettelyyn sisältyy:

a) hakijan arvioinnissa tarvittavien asianmukaisten tietojen kerääminen, joihin kuuluvat yleistiedot, kuten hakijan nimi, osoite, oikeudellinen muoto, henkilöstö, kuuluminen laajempaan yhteisöön jne. sekä sellaisten tietojen kerääminen, joiden avulla voidaan arvioida yhdenmukaisuus 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden kanssa sekä asettaa mahdollisia rajoituksia akkreditoinnin laajuuteen,

b) joko akkreditointielimen henkilöstön tai sen nimeämien edustajien arviointi hakijasta; he tutkivat annettuja tietoja ja asian kannalta merkityksellisiä tehtäviä, tekevät tarvittaessa täydentäviä tutkimuksia, joihin voi sisältyä tapaamisia henkilöstön kanssa ja antavat lausunnon siitä, vastaako hakija akkreditointiperusteita. Hakijalle ilmoitetaan tästä tutkinnasta, ja hän voi esittää siitä huomautuksia,

c) akkreditointielimen suorittama tutkinta, joka koskee kaikkea akkreditoinnista päättämiseksi tarpeellista aineistoa,

d) akkreditointielimen b kohdassa tarkoitettujen tutkimusten perusteella tekemä perusteltu päätös myöntää akkreditointi tai olla myöntämättä akkreditointia tietyin ehdoin ja yksityiskohtaisin säännöin tai akkreditoinnin alan rajoituksin. Akkreditointielimillä on oltava käytössään kirjalliset menettelyt akkreditoitujen ympäristötodentajien tekemien akkreditoinnin alan laajentamishakemusten käsittelemiseksi.

5. Akkreditoitujen ympäristötodentajien valvonta

Toimenpiteitä toteutetaan enintään 36 kuukauden säännöllisin välein sen varmistamiseksi, että akkreditoitu ympäristötodentaja täyttää edelleen akkreditoinnin edellytykset, ja suoritettujen todennusten laadun valvomiseksi.

Akkreditoidun ympäristötodentajan on viipymättä ilmoitettava akkreditointielimelle kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat akkreditointiin tai sen alaan.

Akkreditointielimen päätös akkreditoinnin poistamisesta tai pidättämisestä tai sen alan supistamisesta voidaan tehdä vasta kun akkreditoidulle ympäristötodentajalle on järjestetty mahdollisuus tulla kuulluksi.

Kun akkreditoitu todentaja suorittaa todentamistoimintaa muualla kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hänet on akkreditoitu, todentajan on ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion akkreditointielimelle, jossa todentaminen suoritetaan.

6. Akkreditoinnin alan laajentaminen

Akkreditointielimellä on oltava käytössään kirjalliset menettelyt sellaisten akkreditoitujen ympäristötodentajien arvioimista varten, jotka hakevat akkreditointinsa alan laajentamista.

B. Todentajien tehtävä

1. Akkreditoidut ympäristötodentajat tutkivat ympäristöpolitiikat, ympäristöohjelmat, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät, ympäristökatselmus- ja auditointimenettelyt ja ympäristöselonteot, ja he vahvistavat nämä selonteot.

Todentajien tehtävänä on todentaa, että:

- kaikkia tämän asetuksen säännöksiä noudatetaan, erityisesti ympäristöpolitiikkaa, ympäristöohjelmaa, ympäristökatselmusta, ympäristöasioiden hallintajärjestelmää, ympäristöauditoinnin menettelyjä ja ympäristöselontekoja koskevia säännöksiä,

- ympäristöselonteossa esitetyt seikat ja tiedot ovat luotettavia, ja että selonteossa on käsitelty riittävän laajasti kaikki toimipaikalle kuuluvat merkittävät ympäristöasiat, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltuuksia säännösten vaatimusten noudattamista koskevassa valvonnassa.

Todentajan on ammatillisesti asianmukaisella tavalla tutkittava erityisesti yrityksen täytäntöönpaneman ympäristökatselmuksen, ympäristöauditoinnin tai muiden menettelyjen luotettavuus toistamatta kuitenkaan turhaan näitä menettelyjä.

2. Todentajan on toimittava yrityksen kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen perusteella, jossa määritellään työn ala ja joka mahdollistaa todentajan ammattimaisen ja riippumattoman toiminnan sekä velvoittaa yritystä osallistumaan tarvittavaan yhteistyöhön.

Todentamiseen on sisällyttävä asiakirjojen tutkiminen, käynti toimipaikalla ja erityisesti keskustelut henkilöstön kanssa sekä yrityksen johdolle osoitetun kertomuksen laatiminen ja kertomuksessa mainittujen ongelmien ratkaiseminen.

Ennen toimipaikalla käyntiä on tutkittava sellaisia asiakirjoja, jotka sisältävät perustietoja toimipaikasta ja siellä harjoitetusta toiminnasta, ympäristöpolitiikasta ja ympäristöohjelmasta, kuvauksen toimipaikan ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä, edellisen ympäristökatselmuksen tai auditoinnin yksityiskohdista, kertomus kyseisestä katselmuksesta tai auditoinnista ja kaikista korjaavista toimenpiteistä, jotka on niiden perusteella tehty, sekä ehdotuksen ympäristöselonteoksi.

3. Todentajan yrityksen johdolle antamassa kertomuksessa on täsmennettävä:

a) yleisluontoisesti tapaukset, joissa tämän asetuksen säännöksiä ei ole noudatettu, sekä erityisesti,

b) ympäristökatselmuksen, auditointimenetelmän, ympäristöasioiden hallintajärjestelmän tai minkä tahansa asiaa koskevan menettelyn tekniset puutteet,

ja

c) kohdat, joissa poiketaan ehdotuksesta ympäristölausunnoksi sekä sellaiset yksityiskohtaiset lisäykset ja muutokset, joita ympäristölausuntoon olisi tehtävä.

4. Seuraavat tapaukset ovat mahdollisia:

a) jos:

- ympäristöpolitiikka on laadittu tässä asetuksessa säädettyjen merkityksellisten vaatimusten mukaisesti,

- ympäristökatselmusta ja ympäristöauditointia pidetään teknisesti tyydyttävinä,

- ympäristöohjelmassa käsitellään kaikki merkittävät esiin tulleet asiat,

- ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä noudatetaan liitteessä I esitettyjä vaatimuksia,

- selonteko on täsmällinen, riittävän yksityiskohtainen ja ympäristöauditointijärjestelmän vaatimusten mukainen,

todentaja vahvistaa lausunnon;

b) jos:

- ympäristöpolitiikka on laadittu tässä asetuksessa säädettyjen merkityksellisten vaatimusten mukaisesti,

- ympäristökatselmusta ja ympäristöauditointia pidetään teknisesti tyydyttävinä,

- ympäristöohjelmassa käsitellään kaikki merkittävät esiin tulleet asiat,

- ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä noudatetaan liitteessä I esitettyjä vaatimuksia,

mutta kun

- lausuntoa on muutettava ja/tai täydennettävä, tai jos välivuoden vahvistamattoman lausunnon on havaittu olevan virheellinen tai harhaanjohtava taikka jos sellaisena välivuotena, jolloin olisi pitänyt laatia lausunto, sitä ei ole laadittu,

todentajan on tutkittava yrityksen johdon kanssa tarvittavat muutokset eikä hän saa vahvistaa selontekoa ennen kuin yritys on tehnyt siihen tarvittavat lisäykset ja/tai muutokset, mukaan lukien tarvittaessa viittaus aiempiin vahvistamattomiin lausuntoihin tehtäviin muutoksiin tai viittaus lisätietoihin, jotka olisi pitänyt julkaista välivuosien aikana;

c) jos:

- ympäristöpolitiikkaa ei ole laadittu tässä asetuksessa säädettyjen merkityksellisten vaatimusten mukaisesti,

- ympäristökatselmus tai ympäristöauditointi eivät ole teknisesti tyydyttäviä,

- ympäristöohjelmassa ei käsitellä kaikkia merkittäviä esiin tulleita asioita tai

- ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä ei noudateta liitteessä I esitettyjä vaatimuksia,

todentajan on toimitettava yrityksen johdolle asianmukaiset suositukset tarvittavista parannuksista eikä hän saa vahvistaa selontekoa ennen kuin politiikan ja/tai ohjelmien ja/tai menettelyjen puutteet on täydennetty tai ennen kuin menettelyt on aloitettu tarvittavilta osin uudelleen ja lausuntoa on tämän seurauksena muutettu.

LIITE IV

OSALLISTUMISTA KOSKEVAT ILMOITUKSET

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE V

TIEDOT, JOTKA ON ILMOITETTAVA TOIMIVALTAISILLE TOIMIELIMILLE REKISTERÖIMISHAKEMUSTA JÄTETTÄESSÄ TAI MYÖHEMMIN VAHVISTETTUA YMPÄRISTÖLAUSUNTOA ESITETTÄESSÄ

1. Yrityksen nimi.

2. Toimipaikan nimi ja sen sijainti.

3. Lyhyt kuvaus toimipaikalla harjoitettavasta toiminnasta (tarvittaessa viittaus liitteenä oleviin asiakirjoihin).

4. Sen akkreditoidun ympäristötodentajan nimi ja osoite, joka on vahvistanut liitteenä olevan lausunnon.

5. Seuraavan vahvistetun ympäristölausunnon esittämiselle asetetun määräajan viimeinen päivä.

Hakemukseen on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a) lyhyt kuvaus ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä,

b) kuvaus toimipaikalle laaditusta auditointiohjelmasta,

c) vahvistettu ympäristölausunto.