31993R0793

Neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta

Virallinen lehti nro L 084 , 05/04/1993 s. 0001 - 0075
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0093
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0093


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 793/93,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993,

olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

olemassa olevien aineiden vaarojen arviointia koskevien, voimassa tai valmisteilla olevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten erot voivat estää jäsenvaltioiden välistä kauppaa ja luoda eriarvoiset kilpailun edellytykset,

sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan tähtäävien, jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä koskevien toimenpiteiden on terveyden, turvallisuuden, kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun osalta perustuttava suojelun korkeaan tasoon,

ihmisten, mukaan lukien työntekijät ja kuluttajat, ja ympäristön suojelemisen varmistamiseksi on yhteisön tasolla tarpeen arvioida järjestelmällisesti Einecsiin (4) (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon) sisältyvien, olemassa olevien aineiden vaarat,

tehokkuuden ja talouden vuoksi on tarpeen toteuttaa yhteisön politiikkaa, jolla varmistetaan tehtävien jakaminen ja yhteensovittaminen jäsenvaltioiden, komission ja teollisuuden kesken,

asetus on soveltuva oikeudellinen väline, koska sen avulla asetetaan suoraan valmistajille ja maahantuojille tarkat velvoitteet, jotka on toteutettava samaan aikaan ja samalla tavalla koko yhteisössä,

olemassa olevien aineiden aiheuttamien vaarojen alustavaksi arvioimiseksi ja välitöntä huomiota vaativien ensisijaisten aineiden määrittämiseksi on tarpeen kerätä tiettyjä tietoja ja kokeita koskevia tietoja olemassa olevista aineista,

on tarpeen vapauttaa tietojen keräämistä koskevasta velvollisuudesta tietyt aineet, joista aiheutuvia vaaroja pidetään niiden luontaisten ominaisuuksien perusteella yleisesti vain vähäisinä,

valmistajien ja maahantuojien on toimitettava nämä tiedot komissiolle, joka lähettää niistä jäljennökset kaikille jäsenvaltioille; jäsenvaltiolle on kuitenkin varattava mahdollisuus pyytää alueelleen sijoittautuneita valmistajia ja maahantuojia toimittamaan samanaikaisesti samat tiedot sen toimivaltaisille viranomaisille,

on tarpeen tiettyjen olemassa olevien aineiden mahdollisten vaarojen arvioimiseksi pyytää tietyissä tapauksissa valmistajia ja maahantuojia toimittamaan uusia tietoja tietyistä olemassa olevista aineista tai suosittamaan niillä lisäkokeita,

yhteisön tasolla on tarpeen laatia luettelot erityishuomiota vaativista ensisijaisista aineista; komissio esittää viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ensimmäisen ensisijaisten aineiden luettelon,

ensisijaisten aineiden luetteloissa esiintyvien aineiden vaarojen arviointi olisi annettava jäsenvaltioiden tehtäväksi; tehtävät olisi jaettava yhteisön tasolla jäsenvaltioiden tilanteen mukaisesti; yhteisön tasolla olisi myös laadittava vaarojen arviointiperiaatteet,

olemassa olevien aineiden määrittelyssä ja vaarojen arvioinnissa on tarpeen ottaa erityisesti huomioon aineen vaikutuksia koskevien tietojen puuttuminen, aiemmin muissa kansainvälisissä yhteyksissä, kuten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä, tehty työ sekä vaarallisia aineita koskeva muu yhteisön lainsäädäntö ja/tai niitä koskevat muut yhteisön ohjelmat,

yhteisön tasolla on tarpeen hyväksyä vaarojen arvioinnin tulokset sekä suositeltu toimintasuunnitelma ensisijaisten aineiden luetteloon sisältyvien aineiden vaarojen rajoittamiseksi,

on tarpeen vähimmäistää koetarkoituksiin käytettävien eläinten määrää kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY (5) mukaisesti; aina kun on mahdollista ja erityisesti neuvottelemalla Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen kanssa on vältettävä eläinten käyttöä käyttämällä niiden sijasta vaihtoehtoisia validoituja menetelmiä,

tähän asetukseen liittyvien, kemiallisilla aineilla tehtävien kokeiden suorittamisessa on tarpeen noudattaa hyvän laboratoriokäytännön periaatteita, hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 87/18/ETY mukaisesti (6),

on tarpeen siirtää komissiolle, jota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista, tarvittava toimivalta tiettyjen liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja asetuksen tiettyjen soveltamistoimenpiteiden toteuttamiseksi, ja

on tarpeen turvata eräiden teollisiin tai kaupallisiin salaisuuksiin liittyvien tietojen luottamuksellisuus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoitteet ja soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan:

a) olemassa olevia aineita koskevien tietojen keruuseen, levittämiseen ja saatavuuteen;

b) olemassa olevien aineiden ihmisille, työntekijät ja kuluttajat mukaan lukien, ja ympäristölle aiheuttamien vaarojen arviointiin, jotta vaarat voitaisiin paremmin hallita osana yhteisön toimenpiteitä.

2. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niiden kuitenkaan rajoittamatta työsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) 'aineilla' alkuaineita ja niiden yhdisteitä, sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai tuotantomenetelmin valmistettuina, joihin sisältyy kaikki tuotteen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja kaikki menetelmästä peräisin olevat epäpuhtaudet, lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai koostumukseen;

b) 'valmisteilla' seoksia tai liuoksia, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta aineesta;

c) 'maahantuonnilla' yhteisön tullialueelle tuomista;

d) 'tuotannolla' kiinteässä, nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa eristettyjen aineiden tuotantoa;

e) 'olemassa olevilla aineilla' kaikkia Einecsiin sisältyviä aineita.

1 OSA

TIETOJEN JÄRJESTELMÄLLINEN TOIMITTAMINEN JA ENSISIJAISTEN AINEIDEN LUETTELOIDEN LAADINTA

3 artikla

Suurina määrinä tuotettuja tai maahantuotuja olemassa olevia aineita koskevien tietojen toimittaminen

Valmistajan, joka on tuottanut, tai maahantuoja, joka on tuonut maahan olemassa olevaa ainetta sellaisenaan tai valmisteessa 1 000 tonnia vuodessa ainakin kerran tämän asetuksen antamista edeltäneinä kolmena vuonna ja/tai sitä seuraavana vuonna, on toimitettava komissiolle 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tämän asetuksen voimaantuloa seuraavien 12 kuukauden kuluessa, jos kyseessä on liitteessä I oleva aine, ja 24 kuukauden kuluessa, jos on kyseessä Einecsissä, mutta ei liitteessä I mainittu aine, seuraavat, liitteessä III tarkemmin määritellyt tiedot:

a) Einecsissä oleva aineen nimi ja numero;

b) aineen tuotettu tai maahantuotu määrä;

c) aineen luokitus vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (7) liitteen I mukaisesti tai kyseisen direktiivin mukainen väliaikainen luokitus, mukaan lukien vaarallisuusluokka, varoitusmerkki sekä vaaraa sekä turvallisuusohjeita koskevat vakiolausekkeet;

d) aineen kohtuudella ennakoitavissa olevia käyttötarkoituksia koskevat tiedot;

e) aineen fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot;

f) aineen kulkeutumista ja käyttäytymistä ympäristössä koskevat tiedot;

g) aineen ympäristömyrkyllisyyttä koskevat tiedot;

h) akuuttia ja subakuuttia myrkyllisyyttä koskevat tiedot;

i) karsinogeenisuutta, mutageenisuutta ja/tai aineen vaarallisuutta lisääntymiselle koskevat tiedot;

j) kaikki muut aineen aiheuttaman vaaran arvioinnille merkitykselliset tiedot,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Valmistajien ja maahantuojien on kaikin kohtuullisin tavoin pyrittävä saamaan olemassa olevat e-j alakohtaan liittyvät tiedot. Jos tietoja ei ole, valmistajat tai maahantuojat eivät ole kuitenkaan velvollisia tekemään lisäkokeita eläimillä pystyäkseen toimittamaan kyseiset tiedot.

4 artikla

Pienempinä määrinä tuotettuja tai maahantuotuja olemassa olevia aineita koskevien tietojen toimittaminen

1. Valmistajan, joka on tuottanut, tai maahantuojan, joka on tuonut maahan käytössä olevaa ainetta sellaisenaan tai valmisteessa enemmän kuin 10 tonnia, mutta enintään 1 000 tonnia vuodessa ainakin kerran tämän asetuksen antamista edeltäneinä kolmena vuonna ja/tai sitä seuraavana vuonna, on toimitettava komissiolle 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa siitä, kun tämä asetus on ollut voimassa kolme vuotta, seuraavat, liitteessä IV tarkemmin määritellyt tiedot:

a) Einecsissä oleva aineen nimi ja numero;

b) aineen tuotettu tai maahantuotu määrä;

c) aineen luokitus neuvoston direktiivin 67/548/ETY liitteen I mukaisesti tai mainitun direktiivin mukainen väliaikainen luokitus, mukaan lukien vaarallisuusluokka, varoitusmerkki sekä vaaraa ja turvallisuusohjeita koskevat vakiolausekkeet;

d) aineen kohtuudella ennakoitavissa olevia käyttötarkoituksia koskevat tiedot,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 1 kohdan soveltamista.

2. Neuvoteltuaan jäsenvaltioiden kanssa komissio määrittää ne tapaukset, joissa on tarpeen pyytää 1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen aineiden valmistajia tai maahantuojia toimittamaan lisätietoja liitteen III mukaisesti kyseisten aineiden fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, myrkyllisyydestä ja ympäristömyrkyllisyydestä, altistumisesta ja kaikista muista aineiden aiheuttaman vaaran arvioinnille merkityksellisistä näkökohdista. Valmistajat ja maahantuojat eivät ole kuitenkaan velvollisia suorittamaan lisäkokeita eläimillä tässä tarkoituksessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Toimitettavat erityistiedot ja tietojen toimittamisessa noudatettava menettely määritellään 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

Vapautukset

Liitteessä II olevat aineet vapautetaan 3 ja 4 artiklan säännöksistä. Liitteessä II olevia aineita koskevia tietoja voidaan kuitenkin pyytää 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

Tietojen toimittamista koskeva menettely

1. Jos useat valmistajat tai maahantuojat ovat tuottaneet tai tuoneet ainetta maahan, 3 artiklassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot voi toimittaa yksi valmistajista tai maahantuojista, joka toimii muiden asianomaisten valmistajien ja maahantuojien nimissä näiden suostumuksella. Jälkimmäisenä mainittujen on kuitenkin toimitettava komissiolle liitteessä III määrätyn tiedotteen 1.1 - 1.19 kohdassa täsmennetyt tiedot ja samalla viitattava valmistajan tai maahantuojan toimittamaan tiedotteeseen.

2. Edellä 3 artiklassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseksi valmistajien ja maahantuojien on käytettävä yksinomaan levykkeille tallennettuja ohjelmistopaketteja, jotka komissio on antanut ilmaiseksi heidän käyttöönsä.

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että niiden alueelle sijoittautuneet valmistajat ja maahantuojat ovat velvollisia toimittamaan niiden toimivaltaisille viranomaisille samanaikaisesti samat tiedot, jotka on toimitettava komissiolle 3 ja 4 artiklan mukaisesti.

4. Komission saatua 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut tiedot se lähettää niistä jäljennökset kaikille jäsenvaltioille.

7 artikla

Toimitettujen tietojen saattaminen ajan tasalle ja velvollisuus toimittaa oma-aloitteisesti tietyt tiedot

1. Valmistajien ja maahantuojien, jotka ovat toimittaneet aineesta tietoja 3 ja 4 artiklan mukaisesti, on päivitettävä komissiolle lähetettyjä tietoja.

Niiden on ilmoitettava tarvittaessa erityisesti:

a) uudet aineen käyttötavat, jotka muuttavat merkittävällä tavalla ihmisten tai ympäristön aineelle altistumisen tapaa, muotoa, määrää tai kestoa;

b) uudet tiedot, jotka on saatu aineen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, myrkyllisistä tai ympäristömyrkyllisistä vaikutuksista, jos ne voivat vaikuttaa aineen mahdollisen vaaran arviointiin;

c) muutos direktiivin 67/548/ETY mukaiseen väliaikaiseen luokitukseen.

Niillä on myös velvollisuus saattaa ajan tasalle kolmen vuoden välein 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja tuotettuja ja maahantuotuja määriä koskevat tiedot, jos liitteessä III tai IV ilmoitetut määrät ovat muuttuneet.

2. Jos olemassa olevan aineen valmistajalla tai maahantuojalla on hallussaan tietoa, joka antaa aihetta epäillä kyseisen aineen aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle, tämän on viipymättä toimitettava nämä tiedot komissiolle ja sille jäsenvaltioille, johon tämä on sijoittautunut.

3. Komission saatua 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot se lähettää niistä jäljennökset kaikille jäsenvaltioille.

8 artikla

Ensisijaisten aineiden luettelot

1. Komissio laatii jäsenvaltioita kuulleen valmistajien ja maahantuojien 3 ja 4 artiklan nojalla toimittamien tietojen ja kansallisten ensisijaisten aineiden luetteloiden perusteella säännöllisin välein luetteloita aineista tai aineryhmistä, jotka vaativat välitöntä huomiota niiden ihmisille tai ympäristölle aiheuttamien mahdollisten vaikutusten vuoksi jäljempänä 'ensisijaisten aineiden luettelot'. Luettelot hyväksytään 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ja komissio julkaisee ne ensimmäisen kerran tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan vuoden kuluessa.

2. Ensisijaisten aineiden luetteloiden laadinnassa on otettava huomioon seuraavat perusteet:

- aineen vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön,

- ihmisten ja ympäristön altistuminen aineelle,

- aineen vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön koskevien tietojen puuttuminen,

- muissa kansainvälisissä yhteyksissä jo tehty työ,

- vaarallisia aineita koskeva muu yhteisön lainsäädäntö ja/tai niitä koskevat muut yhteisön ohjelmat.

Yhteisön muun lainsäädännön mukaisesti arvioitavaksi asetettu aine voidaan sisällyttää ensisijaisten aineiden luetteloon ainoastaan silloin, jos kyseisessä arvioinnissa ei käsitellä aineen ympäristölle tai ihmisille, mukaan lukien työntekijöille ja kuluttajille, aiheuttamaa vaaraa tai jos näitä vaaroja ei ole arvioitu riittävällä tavalla. Yhteisön muun lainsäädännön mukaisesti toteutettua vastaavaa arviointia ei tule toistaa tämän asetuksen mukaisesti.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin aineisiin, joilla voi olla kroonisia vaikutuksia, erityisesti, jos aineiden tiedetään tai epäillään olevan karsinogeenisiä, mutageenisia tai lisääntymiselle vaarallisia tai jos niiden tiedetään tai epäillään lisäävän näiden vaikutusten esiintymistä.

9 artikla

Ensisijaisten aineiden luettelossa olevista aineista toimitettavat tiedot

1. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa ensisijaisten aineiden luetteloissa olevien aineiden osalta valmistajat ja maahantuojat, jotka ovat toimittaneet aineesta 3 ja 4 artiklan mukaisesti tietoja, ovat velvollisia kuuden kuukauden kuluessa luettelon julkaisemisesta esittämään 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetylle esittelijälle kaikki saatavilla olevat ja merkitykselliset tiedot sekä vastaavat tutkimuskertomukset kyseisen aineen vaaran arvioimiseksi.

2. Jos jotain direktiivin 67/548/ETY liitteessä VII A määrätyistä tiedoista ei tietyn ensisijaisen aineen osalta ole saatavissa, valmistajat ja maahantuojat, jotka ovat toimittaneet tiedot aineesta 3 ja 4 artiklan mukaisesti, ovat velvollisia suorittamaan tarvittavat kokeet saadakseen puuttuvan tiedon ja toimittamaan esittelijälle kokeiden tulokset ja kertomukset kokeista 12 kuukauden kuluessa edellä 1 kohdassa säädetyn velvoitteen lisäksi ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisesti vaadittavia kokeita.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, valmistajat ja maahantuojat voivat pyytää esittelijältä vapautusta kaikista lisäkokeista tai osasta niitä, jos kyseinen tieto ei ole tarpeen vaaran arvioimiseksi tai jos se on mahdoton saada; nämä voivat myös pyytää pidempää määräaikaa olosuhteiden niin vaatiessa. Poikkeusta koskevan pyynnön on oltava asianmukaisesti perusteltu, ja esittelijä päättää pyynnön hyväksymisestä. Jos poikkeus myönnetään tämän artiklan mukaisesti, esittelijä ilmoittaa viipymättä komissiolle päätöksestään. Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille. Jos yksi jäsenvaltio kyseenalaistaa esittelijän päätöksen, lopullinen päätös tehdään 15 artiklassa säädettyä komiteamenettelyä noudattaen.

2 OSA

VAAROJEN ARVIOINTI

10 artikla

Ensisijaisten aineiden luettelossa olevien aineiden vaarojen arviointi esittelijäksi nimetyn jäsenvaltion tasolla

1. Jokaiselle ensisijaisten aineiden luetteloissa olevalle aineelle nimetään jäsenvaltio, joka vastaa sen arvioinnista 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ottaen huomioon tehtävien tasapuolisen jaon jäsenvaltioiden kesken.

Jäsenvaltio nimeää 13 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten joukosta kyseisen aineen esittelijän.

Esittelijä vastaa valmistajan tai valmistajien ja maahantuojan tai maahantuojien 3, 4, 7 ja 9 artiklan säännösten mukaisesti toimittamien tietojen sekä kaikkien muiden saatavilla olevien tietojen arvioinnista ja, kuultuaan kyseisiä tuottajia tai maahantuojia, niiden tapausten määrittämisestä, joissa vaarojen arvioimiseksi olisi tarpeen pyytää edellä mainittuja ensisijaisten aineiden valmistajia ja maahantuojia toimittamaan lisätietoja ja/tai suorittamaan lisäkokeita.

2. Jos esittelijä arvioi lisätietojen ja/tai lisäkokeiden pyytämisen tarpeelliseksi, se ilmoittaa siitä komissiolle. Päätös pyytää kyseisiltä maahantuojilta tai valmistajilta lisätietoja ja/tai lisäkokeita sekä siihen vastaamiseen varatuista määräajoista tehdään 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Esittelijä arvioi kyseisen ensisijaisen aineen ihmisille ja ympäristölle aiheuttaman vaaran.

Esittelijä tekee tarvittaessa ehdotuksen vaarojen rajoittamiseen tarkoitetusta toimintaperiaatteesta, johon kuuluu valvontatoimenpiteitä ja/tai valvontaohjelmia. Jos valvontatoimenpiteet sisältävät markkinoille saattamisen ja aineen käytön rajoittamista koskevia suosituksia, esittelijä esittää analyysin aineen eduista ja haitoista sekä korvaavien aineiden saatavuudesta.

Esittelijä toimittaa komissiolle vaarojen arvioimista ja toimintaperiaatetta koskevan suosituksen.

4. Ihmisille ja ympäristölle aiheutuvat todelliset tai mahdolliset vaarat arvioidaan 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ennen 4 päivää kesäkuuta 1994 hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Näitä periaatteita käsitellään uudelleen säännöllisin välein ja niitä tarkistetaan tarvittaessa samaa menettelyä noudattaen.

5. Jos valmistajilta tai maahantuojilta pyydetään lisätietoja ja/tai lisäkokeita, niiden on ottaen huomioon tarpeen rajoittaa selkärankaisilla tehtäviä kokeita myös selvitettävä, onko ilmoitetun aineen entisillä valmistajilla tai maahantuojilla aineen arviointiin tarvittavia tietoja ja voidaanko ne saada mahdollista korvausta vastaan. Jos kokeet ovat välttämättömiä, on tutkittava, voidaanko eläinkokeet korvata tai voidaanko niitä rajoittaa käyttämällä muita menetelmiä.

Tarvittavat laboratoriokokeet on suoritettava direktiivissä 87/18/ETY vahvistettuja hyvän laboratoriokäytännön periaatteita sekä direktiivin 86/609/ETY säännöksiä noudattaen.

11 artikla

Ensisijaisten aineiden luettelossa olevien aineiden vaarojen arviointi yhteisön tasolla

1. Komissio tekee esittelijän suositteleman vaarojen arvioinnin ja toimintaperiaatteen perusteella 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle ensisijaisten aineiden arviointituloksia koskevan ehdotuksen sekä tarvittaessa antaa suosituksen vaarojen rajoittamiseksi tarvittavasta toimintaperiaatteesta.

2. Ensisijaisten aineiden vaarojen arvioinnin tulokset ja suositeltu toimintaperiaate hyväksytään yhteisön tasolla 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ja komissio julkaisee ne.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun vaarojen arvioinnin ja suositellun toimintaperiaatteen perusteella komissio päättää tarvittaessa ehdottaa yhteisön toimenpiteitä tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (8) yhteydessä tai muiden olemassa olevien yhteisön välineiden avulla.

12 artikla

Lisätietojen toimittamista ja lisäkokeita koskevat velvoitteet

1. Edellä 8 artiklan 1 kohdassa säädettyjen ensisijaisten aineiden luetteloissa olevien aineiden valmistajien ja maahantuojien, jotka ovat toimittaneet 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut tiedot, on tietyssä määräajassa toimitettava esittelijälle 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ainetta koskevat tiedot ja kokeiden tulokset.

2. Jos on päteviä syitä arvioida, että olemassa oleva aine voi aiheuttaa vakavan vaaran ihmisille tai ympäristölle, päätös pyytää kyseisen aineen valmistajaa/valmistajia ja maahantuojaa/maahantuojia toimittamaan käytössään olevia tietoja ja/tai suorittamaan aineelle kokeita ja esittämään tästä kertomuksen, tehdään 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 2 kohdan soveltamista.

3. Jos ainetta sellaisenaan tai valmisteeseen sisältyvänä ovat tuottaneet tai tuoneet maahan useat valmistajat tai maahantuojat, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut kokeet voi suorittaa yksi tai useampi asianomaisten valmistajien ja maahantuojien nimissä toimiva valmistaja tai maahantuoja. Muut valmistajat ja maahantuojat viittaavat kyseisen valmistajan tai maahantuojan tekemiin kokeisiin ja osallistuvat kuluihin oikeudenmukaisella ja kohtuullisella tavalla.

13 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö

Jäsenvaltiot nimeävät yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen osallistumaan tämän asetuksen täytäntöönpanoon yhteistyössä komission kanssa, erityisesti 8 ja 10 artiklassa tarkoitettujen tehtävien osalta. Jäsenvaltiot nimeävät myös viranomaisen/viranomaiset, jolle/joille komissio lähettää jäljennökset saamistaan tiedoista.

3 OSA

HALLINTO, LUOTTAMUKSELLISUUS, ERILAISIA SÄÄNNÖKSIÄ JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Liitteiden muutokset ja mukautukset

1. Tarvittavat muutokset liitteiden I, II, III ja IV mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen tehdään 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Komissio hyväksyy liitteen V muutokset ja mukautukset.

15 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

4. a) Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä lukuun ottamatta b kohdassa tarkoitettua tapausta.

b) Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, 11 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

16 artikla

Tietojen luottamuksellisuus

1. Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo, että tietojen luottamuksellisuuteen liittyy ongelma, tämä voi ilmoittaa ne 3, 4, 7 ja 12 artiklassa säädetyt tiedot, joita tämä pitää kaupallisesti arkoina ja joiden paljastuminen voisi vahingoittaa tätä kaupallisesti tai teollisesti ja jotka tämä sen vuoksi haluaa pitää sivullisilta salassa, jäsenvaltioita ja komissiota lukuun ottamatta. Näissä tapauksissa on esitettävä täydet perustelut.

Liike- ja ammattisalaisuuteen eivät kuulu:

- aineen nimi, sellaisena kuin se ilmoitetaan Einecsissä,

- valmistajan tai maahantuojan nimi,

- aineen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, ja aineen kulkeutumista ja käyttäytymistä ympäristössä koskevat tiedot,

- yhteenveto myrkyllisyyttä ja ympäristömyrkyllisyyttä koskevien kokeiden tuloksista, erityisesti karsinogeenisuutta, mutageenisuutta ja/tai aineen vaarallisuutta lisääntymiselle koskevat tiedot,

- tiedot, ainetta koskevista menetelmistä ja varotoimenpiteistä ja hätätoimenpiteistä,

- tiedot, joiden toimittamatta jättäminen johtaisi eläinkokeiden suorittamiseen tai niiden tarpeettomaan toistamiseen,

- analyysimenetelmät, joilla voidaan seurata vaarallista ainetta sen jouduttua ympäristöön ja määrittää ihmisen suoranainen altistuminen aineelle.

Jos valmistaja tai maahantuoja myöhemmin julkistaa itse tiedot, jotka olivat aikaisemmin luottamuksellisia, tämä on velvollinen ilmoittamaan asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Tiedot saanut viranomainen päättää omalla vastuullaan siitä, mitkä tiedot kuuluvat liike- ja ammattisalaisuuteen 1 kohdan mukaisesti.

Jos tiedot saanut viranomainen hyväksyy tiedon luottamukselliseksi, muidenkin viranomaisten on pidettävä sitä sellaisena.

17 artikla

Viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen antamisesta jäsenvaltioiden on vahvistettava soveltuvat oikeudelliset tai hallinnolliset menettelyt tämän asetuksen säännösten laiminlyöntien käsittelemiseksi.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. AUKEN

(1) EYVL N:o C 276, 5.11.1990, s. 1

(2) EYVL N:o C 280, 28.10.1991, s. 65 EYVL N:o C 337, 21.12.1992

(3) EYVL N:o C 102, 18.4.1991, s. 42

(4) EYVL N:o C 146, 15.6.1990, s. 1

(5) EYVL N:o L 358, 18.12.1986, s. 1

(6) EYVL N:o L 15, 17.1.1987, s. 29

(7) EYVL N:o 196, 16.8.1967, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/632/ETY (EYVL N:o L 338, 10.12.1991, s. 23)

(8) (9) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/659/ETY (EYVL N:o L 363, 31.12.1991, s. 36).

LIITE 1

LUETTELO YHTEISÖN ALUEELLA VALMISTETUISTA TAI YHTEISÖN ALUEELLE TUODUISTA OLEMASSA OLEVISTA AINEISTA, JOIDEN MÄÄRÄ YLITTÄÄ 1 000 TONNIA VUODESSA (*)

N:o EINECS // ryhmä // N:o CAS

200-001-8 // 50-00-0

formaldehydi CH2O

200-002-3 // 50-01-1

guanidiinihydrokloridi CH5N3.ClH

200-064-1 // 50-78-2

O-asetyylisalisyylihappo C9H8O4

200-149-3 // 52-68-6

trikloorifoni C4H8Cl3O4P

200-198-0 // 54-21-7

natriumsalisylaatti C7H6O3.Na

200-231-9 // 55-38-9

fentioni C10H15O3PS2

200-262-8 // 56-23-5

hiilitetrakloridi CCl4

200-268-0 // 56-35-9

bis(tributyylitina)oksidi C24H54OSn2

200-271-7 // 56-38-2

parationi C10H14NO5PS

200-272-2 // 56-40-6

glysiini--rautasulfaatti (1:1) C2H5NO2

200-289-5 // 56-81-5

glyseroli C3H8O3

200-315-5 // 57-13-6

urea CH4N2O

200-338-0 // 57-55-6

propaani-1,2-dioli C3H8O2

200-362-1 // 58-08-2

kofeiini C8H10N4O2

200-385-7 // 58-55-9

teofylliini C7H8N4O2

200-401-2 // 58-89-9

ã-HCH tai ã-BHC (lindaani) C6H6Cl6

200-431-6 // 59-50-7

kloorikresoli C7H7ClO

200-449-4 // 60-00-4

edetiinihappo C10H16N2O8

200-456-2 // 60-12-8

2-fenyylietanoli C8H10O

200-464-6 // 60-24-2

2-merkaptoetanoli C2H6OS

200-467-2 // 60-29-7

dietyylieetteri C4H10O

200-480-3 // 60-51-5

dimetoaatti C5H12NO3PS2

200-486-6 // 60-80-0

fenatsoni C11H12N2O

200-521-5 // 61-82-5

amitroli C2H4N4

200-539-3 // 62-53-3

aniliini C6H7N

200-540-9 // 62-54-4

kalsiumdi(asetaatti) C2H4O2.1 / 2Ca

200-543-5 // 62-56-6

tiourea CH4N2S

200-563-4 // 63-74-1

sulfaniiliamidi C6H8N2O2S

200-573-9 // 64-02-8

tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti C10H16N2O8.4Na

200-578-6 // 64-17-5

etanoli C2H6O

200-579-1 // 64-18-6

muurahaishappo CH2O2

200-580-7 // 64-19-7

etikkahappo, pitoisuus suurempi kuin 10 paino-% etikkahappoa C2H4O2

200-589-6 // 64-67-5

dietyylisulfaatti C4H10O4S

200-618-2 // 65-85-0

bentsoehappo C7H6O2

200-655-4 // 67-48-1

koliinikloridi C5H14NO.Cl

200-659-6 // 67-56-1

metanoli CH4O

200-661-7 // 67-63-0

2-propanoli C3H8O

200-662-2 // 67-64-1

asetoni C3H6O

200-663-8 // 67-66-3

kloroformi CHCl3

200-664-3 // 67-68-5

dimetyylisulfoksidi C2H6OS

200-666-4 // 67-72-1

heksakloorietaani C2Cl6

200-675-3 // 68-04-2

trinatriumsitraatti C6H8O7.3Na

200-677-4 // 68-11-1

merkaptoetikkahappo C2H4O2S

200-679-5 // 68-12-2

N,N-dimetyyliformamidi C3H7NO

200-694-7 // 68-89-3

natrium-[(2,3-dihydro-1,5-dimetyyli-3-okso-2-fenyyli-1H-pyratsoli-4-yyli)metyyliamino]metaanisulfonaatti C13H17N3O4S.Na

200-712-3 // 69-72-7

salisyylihappo C7H6O3

200-719-1 // 69-91-0

á-fenyyliglysiini C8H9NO2

200-746-9 // 71-23-8

1-propanoli C3H8O

200-751-6 // 71-36-3

1-butanoli C4H10O

200-753-7 // 71-43-2

bentseeni, puhdas C6H6

200-756-3 // 71-55-6

1,1,1-trikloorietaani C2H3Cl3

200-812-7 // 74-82-8

kaasutilassa oleva metaani CH4

200-813-2 // 74-83-9

bromimetaani CH3Br

200-814-8 // 74-84-0

etaani C2H6

200-815-3 // 74-85-1

eteeni, puhdas C2H4

200-816-9 // 74-86-2

asetyleeni C2H2

200-817-4 // 74-87-3

kloorimetaani CH3Cl

200-820-0 // 74-89-5

metyyliamiini, vesiliuoksessa CH5N

200-821-6 // 74-90-8

syaanivety CHN

200-822-1 // 74-93-1

metaanitioli CH4S

200-825-8 // 74-96-4

bromietaani C2H5Br

200-827-9 // 74-98-6

nesteytetty propaani C3H8

200-830-5 // 75-00-3

kloorietaani C2H5Cl

200-831-0 // 75-01-4

kloorietyleeni (vinyylikloridi) C2H3Cl

200-834-7 // 75-04-7

etyyliamiini C2H7N

200-835-2 // 75-05-8

asetonitriili C2H3N

200-836-8 // 75-07-0

asetaldehydi C2H4O

200-837-3 // 75-08-1

etaanitioli C2H6S

200-838-9 // 75-09-2

dikloorimetaani CH2Cl2

200-842-0 // 75-12-7

formamidi CH3NO

200-843-6 // 75-15-0

rikkihiili CS2

200-846-2 // 75-18-3

dimetyylisulfidi C2H6S

200-848-3 // 75-20-7

kalsiumkarbidi C2Ca

200-849-9 // 75-21-8

etyleenioksidi C2H4O

200-857-2 // 75-28-5

isobutaani C4H10

200-860-9 // 75-31-0

isopropyyliamiini C3H9N

200-864-0 // 75-35-4

1,1-dikloorietyleeni C2H2Cl2

200-865-6 // 75-36-5

asetyylikloridi C2H3ClO

200-870-3 // 75-44-5

fosgeeni CCl2O

200-871-9 // 75-45-6

klooridifluorimetaani CHClF2

200-875-0 // 75-50-3

trimetyyliamiini, vesiliuoksessa C3H9N

200-877-1 // 75-54-7

dikloori(metyyli)silaani CH4Cl2Si

200-879-2 // 75-56-9

metyylioksiraani C3H6O

200-887-6 // 75-63-8

bromitrifluorimetaani CBrF3

200-888-1 // 75-64-9

tert-butyyliamiini C4H11N

200-889-7 // 75-65-0

2-metyyli-2-propanoli C4H10O

200-891-8 // 75-68-3

1-kloori-1,1-difluorietaani C2H3ClF2

200-892-3 // 75-69-4

trikloorifluorimetaani CCl3F

200-893-9 // 75-71-8

diklooridifluorimetaani CCl2F2

200-900-5 // 75-77-4

klooritrimetyylisilaani C3H9ClSi

200-901-0 // 75-78-5

dikloori(dimetyyli)silaani C2H6Cl2Si

200-902-6 // 75-79-6

trikloori(metyyli)silaani CH3Cl3Si

200-909-4 // 75-86-5

2-hydroksi-2-metyylipropionitriili C4H7NO

200-911-5 // 75-87-6

triklooriasetaldehydi C2HCl3O

200-915-7 // 75-91-2

tert-butyylihydroperoksidi C4H10O2

200-922-5 // 75-98-9

pivalihappo C5H10O2

200-927-2 // 76-03-9

trikloorietikkahappo C2HCl3O2

200-936-1 // 76-13-1

1,1,2-triklooritrifluorietaani C2Cl3F3

200-937-7 // 76-14-2

kryofluorietaani C2Cl2F4

200-938-2 // 76-15-3

klooripentafluorietaani C2ClF5

200-945-0 // 76-22-2

bornan-2-oni C10H16O

201-029-3 // 77-47-4

heksakloorisyklopentadieeni C5Cl6

201-052-9 // 77-73-6

3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeni C10H12

201-058-1 // 77-78-1

dimetyylisulfaatti C2H6O4S

201-069-1 // 77-92-9

sitruunahappo C6H8O7

201-074-9 // 77-99-6

propylidyynitrimetanoli C6H14O3

201-114-5 // 78-40-0

trietyylifosfaatti C6H15O4P

201-116-6 // 78-42-2

tris(2-etyyliheksyyli)fosfaatti C24H51O4P

201-126-0 // 78-59-1

3,5,5-trimetyylisykloheks-2-enoni C9H14O

201-134-4 // 78-70-6

linalooli C10H18O

201-143-3 // 78-79-5

isopreeni C5H8

201-148-0 // 78-83-1

2-metyyli-1-propanoli C4H10O

201-149-6 // 78-84-2

isobutyraldehydi C4H8O

201-152-2 // 78-87-5

1,2-diklooripropaani C3H6Cl2

201-155-9 // 78-90-0

propyleenidiamini C3H10N2

201-158-5 // 78-92-2

2-butanoli C4H10O

201-159-0 // 78-93-3

butanoni C4H8O

201-162-7 // 78-96-6

1-amino-2-propanoli C3H9NO

201-166-9 // 79-00-5

1,1,2-trikloorietaani C2H3Cl3

201-167-4 // 79-01-6

trikloorietyleeni C2HCl3

201-173-7 // 79-06-1

akryyliamidi C3H5NO

201-176-3 // 79-09-4

propionihappo C3H6O2

201-177-9 // 79-10-7

akryylihappo C3H4O2

201-178-4 // 79-11-8

kloorietikkahappo C2H3ClO2

201-185-2 // 79-20-9

metyyliasetaatti C3H6O2

201-186-8 // 79-21-0

peretikkahappo C2H4O3

201-187-3 // 79-22-1

metyyliklooriformiaatti C2H3ClO2

201-195-7 // 79-31-2

isovoihappo C4H8O2

201-196-2 // 79-33-4

1-(+)-maitohappo C3H6O3

201-197-8 // 79-34-5

1,1,2,2-tetrakloorietaani C2H2Cl4

201-199-9 // 79-36-7

diklooriasetyylikloridi C2HCl3O

201-202-3 // 79-39-0

metakryyliamidi C4H7NO

201-204-4 // 79-41-4

metakryylihappo C4H6O2

201-210-7 // 79-50-5

(±)-dihydro-3-hydroksi-4,4-dimetyylifuran-2(3H)-oni C6H10O3

201-234-8 // 79-92-5

kamfeeni C10H16

201-236-9 // 79-94-7

2,2',6,6'-tetrabromi-4,4'-isopropylideenidifenoli C15H12Br4O2

201-245-8 // 80-05-7

4,4'-isopropylideenidifenoli C15H16O2

201-254-7 // 80-15-9

á, á-dimetyylibentsyylihydroperoksidi C9H12O2

201-279-3 // 80-43-3

bis(á, á-dimetyylibentsyyli)peroksidi C18H22O2

201-281-4 // 80-47-7

1-metyyli-1-(4-metyylisykloheksyyli)etyylihydroperoksidi C10H20O2

201-291-9 // 80-56-8

pin-2(3)-eeni C10H16

201-297-1 // 80-62-6

metyylimetakrylaatti C5H8O2

201-325-2 // 81-11-8

4,4'-diaminostilbeeni-2,2'-disulfonihappo C14H14N2O6S2

201-331-5 // 81-16-3

2-aminonaftaleeni-1-sulfonihappo C10H9NO3S

201-380-2 // 81-84-5

naftaleeni-1,8-dikarboksyylihappoanhydridi C12H6O3

201-423-5 // 82-45-1

1-aminoantrakinoni C14H9NO2

201-427-7 // 82-49-5

9,10-dioksoantraseeni-1-sulfonihappo C14H8O5S

201-469-6 // 83-32-9

asenafteeni C12H10

201-487-4 // 83-56-7

naftaleeni-1,5-dioli C10H8O2

201-545-9 // 84-61-7

disykloheksyyliftalaatti C20H26O4

201-549-0 // 84-65-1

antrakinoni C14H8O2

201-550-6 // 84-66-2

dietyyliftalaatti C12H14O4

201-553-2 // 84-69-5

di-isobutyyliftalaatti C16H22O4

201-557-4 // 84-74-2

dibutyyliftalaatti C16H22O4

201-579-4 // 85-00-7

dikvattidibromidi C12H12N2.2Br

201-581-5 // 85-01-8

fenantreeni, puhdas C14H10

201-604-9 // 85-42-7

sykloheksaani-1,2-dikarboksyylihappoanhydridi C8H10O3

201-605-4 // 85-43-8

1,2,3,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi C8H8O3

201-607-5 // 85-44-9

ftaalihappoanhydridi C8H4O3

201-615-9 // 85-56-3

2-(4-klooribentsoyyli)bentsoehappo C14H9ClO3

201-622-7 // 85-68-7

bentsyylibutyyliftalaatti C19H20O4

201-684-5 // 86-57-7

1-nitronaftaleeni C10H7NO2

201-718-9 // 87-02-5

7-amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo C10H9NO4S

201-752-4 // 87-56-9

mukokloorihappo C4H2Cl2O3

201-757-1 // 87-61-6

1,2,3-triklooribentseeni C6H3Cl3

201-758-7 // 87-62-7

2,6-ksylidiini C8H11N

201-761-3 // 87-65-0

2,6-dikloorifenoli C6H4Cl2O

201-765-5 // 87-68-3

heksakloori-1,3-butadieeni C4Cl6

201-778-6 // 87-86-5

pentakloorifenoli C6HCl5O

201-782-8 // 87-90-1

symkloseeni C3Cl3N3O3

201-795-9 // 88-06-2

2,4,6-trikloorifenoli C6H3Cl3O

201-800-4 // 88-12-0

1-vinyyli-2-pyrrolidoni C6H9NO

201-831-3 // 88-44-8

4-aminotolueeni-3-sulfonihappo C7H9NO3S

201-853-3 // 88-72-2

2-nitrotolueeni C7H7NO2

201-854-9 // 88-73-3

1-kloori-2-nitrobentseeni C6H4ClNO2

201-855-4 // 88-74-4

2-nitroaniliini C6H6N2O2

201-857-5 // 88-75-5

2-nitrofenoli C6H5NO3

201-861-7 // 88-85-7

dinosebi C10H12N2O5

201-923-3 // 89-61-2

1,4-dikloori-2-nitrobentseeni C6H3Cl2NO2

201-933-8 // 89-72-5

2-sek-butyylifenoli C10H14O

201-944-8 // 89-83-8

tymoli C10H14O

201-956-3 // 89-98-5

2-klooribentsaldehydi C7H5ClO

201-961-0 // 90-02-8

salisyylialdehydi C7H6O2

201-963-1 // 90-04-0

o-anisidiini C7H9NO

201-964-7 // 90-05-1

guajakoli C7H8O2

201-983-0 // 90-30-2

N-1-naftyylianiliini C16H13N

201-993-5 // 90-43-7

bifenyyli-2-oli C12H10O

202-000-8 // 90-51-7

6-amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo C10H9NO4S

202-039-0 // 91-08-7

2-metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti C9H6N2O2

202-044-8 // 91-15-6

ftalonitriili C8H4N2

202-049-5 // 91-20-3

naftaleeni, puhdas C10H8

202-051-6 // 91-22-5

kinoliini C9H7N

202-052-1 // 91-23-6

2-nitroanisoli C7H7NO3

202-088-8 // 91-66-7

N,N-dietyylianiliini C10H15N

202-090-9 // 91-68-9

3-dietyyliaminofenoli C10H15NO

202-095-6 // 91-76-9

6-fenyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diyylidiamiini C9H9N5

202-109-0 // 91-94-1

3,3'-diklooribentsidiini C12H10Cl2N2

202-163-5 // 92-52-4

bifenyyli C12H10

202-180-8 // 92-70-6

3-hydroksi-2-naftoehappo C11H8O3

202-200-5 // 92-88-6

bifenyyli-4,4'-dioli C12H10O2

202-264-4 // 93-65-2

2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo C10H11ClO3

202-303-5 // 94-09-7

bentsokaiini C9H11NO2

202-327-6 // 94-36-0

dibentsoyyliperoksidi C14H10O4

202-354-3 // 94-68-8

N-etyyli-o-toluidiini C9H13N

202-360-6 // 94-74-6

(4-kloori-2-metyylifenoksi)etikkahappo C9H9ClO3

202-361-1 // 94-75-7

2,4-D C8H6Cl2O3

202-411-2 // 95-33-0

N-sykloheksyylibentsotiatsoli-2-sulfeeniamidi C13H16N2S2

202-422-2 // 95-47-6

o-ksyleeni C8H10

202-423-8 // 95-48-7

o-kresoli C7H8O

202-424-3 // 95-49-8

2-klooritolueeni C7H7Cl

202-425-9 // 95-50-1

1,2-diklooribentseeni C6H4Cl2

202-426-4 // 95-51-2

2-kloorianiliini C6H6ClN

202-429-0 // 95-53-4

o-toluidiini C7H9N

202-430-6 // 95-54-5

o-fenyleenidiamiini C6H8N2

202-431-1 // 95-55-6

2-aminofenoli C6H7NO

202-433-2 // 95-57-8

2-kloorifenoli C6H5ClO

202-445-8 // 95-73-8

2,4-diklooritolueeni C7H6Cl2

202-446-3 // 95-74-9

3-kloori-p-toluidiini C7H8ClN

202-448-4 // 95-76-1

3,4-dikloorianiliini C6H5Cl2N

202-453-1 // 95-80-7

4-metyyli-m-fenyleenidiamiini C7H10N2

202-455-2 // 95-82-9

2,5-dikloorianiliini C6H5Cl2N

202-466-2 // 95-94-3

1,2,4,5-tetraklooribentseeni C6H2Cl4

202-477-2 // 96-10-6

dietyylialumiinikloridi C4H10AlCl

202-486-1 // 96-18-4

1,2,3-triklooripropaani C3H5Cl3

202-490-3 // 96-22-0

3-pentanoni C5H10O

202-496-6 // 96-29-7

2-butanonioksiimi C4H9NO

202-498-7 // 96-31-1

1,3-dimetyyliurea C3H8N2O

202-500-6 // 96-33-3

metyyliakrylaatti C4H6O2

202-501-1 // 96-34-4

metyyliklooriasetaatti C3H5ClO2

202-509-5 // 96-48-0

ã-butyrolaktoni C4H6O2

202-551-4 // 97-00-7

1-kloori-2,4-dinitrobentseeni C6H3ClN2O4

202-576-0 // 97-36-9

2',4'-dimetyyliasetoasetanilidi C12H15NO2

202-597-5 // 97-63-2

etyylimetakrylaatti C6H10O2

202-599-6 // 97-65-4

itakonihappo C5H6O4

202-613-0 // 97-86-9

isobutyylimetakrylaatti C8H14O2

202-615-1 // 97-88-1

butyylimetakrylaatti C8H14O2

202-626-1 // 98-00-0

furfuryylialkoholi C5H6O2

202-627-7 // 98-01-1

2-furaldehydi C5H4O2

202-634-5 // 98-07-7

á,á,á-triklooritolueeni C7H5Cl3

202-635-0 // 98-08-8

á,á,á-trifluoritolueeni C7H5F3

202-636-6 // 98-09-9

bentseenisulfonyylikloridi C6H5ClO2S

202-640-8 // 98-13-5

trikloori(fenyyli)silaani C6H5Cl3Si

202-643-4 // 98-16-8

á,á,á-trifluori-m-toluidiini C7H6F3N

202-664-9 // 98-40-8

2-(etyyliamino)tolueeni-4-sulfonihappo C9H13NO3S

202-670-1 // 98-46-4

á,á,á-trifluori-3-nitrotolueeni C7H4F3NO2

202-675-9 // 98-51-1

4-tert-butyylitolueeni C11H16

202-676-4 // 98-52-2

4-tert-butyylisykloheksanoli C10H20O

202-679-0 // 98-54-4

4-tert-butyylifenoli C10H14O

202-681-1 // 98-56-6

4-kloori-á,á,á-trifluoritolueeni C7H4ClF3

202-696-3 // 98-73-7

4-tert-butyylibentsoehappo C11H14O2

202-704-5 // 98-82-8

kumeeni C9H12

202-705-0 // 98-83-9

2-fenyylipropeeni C9H10

202-708-7 // 98-86-2

asetofenoni C8H8O

202-709-2 // 98-87-3

á,á-diklooritolueeni C7H6Cl2

202-710-8 // 98-88-4

bentsoyylikloridi C7H5ClO

202-713-4 // 98-92-0

nikotinamidi C6H6N2O

202-715-5 // 98-94-2

sykloheksyylidimetyyliamiini C8H17N

202-716-0 // 98-95-3

nitrobentseeni C6H5NO2

202-728-6 // 99-08-1

3-nitrotolueeni C7H7NO2

202-764-2 // 99-54-7

1,2-dikloori-4-nitrobentseeni C6H3Cl2NO2

202-776-8 // 99-65-0

1,3-dinitrobentseeni C6H4N2O4

202-790-4 // 99-82-1

1-isopropyyli-4-metyylisykloheksaani C10H20

202-797-2 // 99-88-7

4-isopropyylianiliini C9H13N

202-804-9 // 99-96-7

4-hydroksibentsoehappo C7H6O3

202-808-0 // 99-99-0

4-nitrotolueeni C7H7NO2

202-809-6 // 100-00-5

1-kloori-4-nitrobentseeni C6H4ClNO2

202-810-1 // 100-01-6

4-nitroaniliini C6H6N2O2

202-811-7 // 100-02-7

4-nitrofenoli C6H5NO3

202-825-3 // 100-17-4

4-nitroanisoli C7H7NO3

202-830-0 // 100-21-0

tereftaalihappo C8H6O4

202-837-9 // 100-29-8

4-nitrofenetoli C8H9NO3

202-845-2 // 100-37-8

2-dietyyliaminoetanoli C6H15NO

202-849-4 // 100-41-4

etyylibentseeni C8H10

202-851-5 // 100-42-5

styreeni C8H8

202-853-6 // 100-44-7

á-klooritolueeni C7H7Cl

202-855-7 // 100-47-0

bentsonitriili C7H5N

202-859-9 // 100-51-6

bentsyylialkoholi C7H8O

202-860-4 // 100-52-7

bentsaldehydi C7H6O

202-873-5 // 100-63-0

fenyylihydratsiini C6H8N2

202-905-8 // 100-97-0

meteeniamiini C6H12N4

202-908-4 // 101-02-0

trifenyylifosfiitti C18H15O3P

202-910-5 // 101-05-3

anilatsiini C9H5Cl3N4

202-951-9 // 101-54-2

N-(4-aminofenyyli)aniliini C12H12N2

202-966-0 // 101-68-8

4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti C15H10N2O2

202-969-7 // 101-72-4

N-isopropyyli-N-fenyyli-p-fenyleenidiamiini C15H18N2

202-974-4 // 101-77-9

4,4'-metyleenidianiliini C13H14N2

202-980-7 // 101-83-7

disykloheksyyliamiini C12H23N

202-981-2 // 101-84-8

difenyylieetteri C12H10O

202-996-4 // 102-01-2

asetoasetanilidi C10H11NO2

203-002-1 // 102-06-7

1,3-difenyyliguanidiini C13H13N3

203-005-8 // 102-09-0

difenyylikarbonaatti C13H10O3

203-026-2 // 102-36-3

3,4-dikloorifenyyli-isosyanaatti C7H3Cl2NO

203-049-8 // 102-71-6

2,2',2''-nitrilotrietanoli C6H15NO3

203-051-9 // 102-76-1

triasetiini C9H14O6

203-052-4 // 102-77-2

2-(morfoliinitio)bentsotiatsoli C11H12N2OS2

203-058-7 // 102-82-9

tributyyliamiini C12H27N

203-070-2 // 103-01-5

N-fenyyliglysiini C8H9NO2

203-079-1 // 103-09-3

2-etyyliheksyyliasetaatti C10H20O2

203-080-7 // 103-11-7

2-etyyliheksyyliakrylaatti C11H20O2

203-090-1 // 103-23-1

bis(2-etyyliheksyyli)adipaatti C22H42O4

203-118-2 // 103-50-4

dibentsyylieetteri C14H14O

203-135-5 // 103-69-5

N-etyylianiliini C8H11N

203-136-0 // 103-70-8

formanilidi C7H7NO

203-137-6 // 103-71-9

fenyyli-isosyanaatti C7H5NO

203-150-7 // 103-84-4

asetanilidi C8H9NO

203-157-5 // 103-90-2

parasetamoli C8H9NO2

203-180-0 // 104-15-4

tolueeni-4-sulfonihappo C7H8O3S

203-212-3 // 104-54-1

kinnamyylialkoholi C9H10O

203-213-9 // 104-55-2

kinnamaldehydi C9H8O

203-234-3 // 104-76-7

2-etyyli-1-heksanoli C8H18O

203-253-7 // 104-93-8

4-metyylianisoli C8H10O

203-254-2 // 104-94-9

p-anisidiini C7H9NO

203-265-2 // 105-05-5

1,4-dietyylibentseeni C10H14

203-293-5 // 105-38-4

vinyylipropionaatti C5H8O2

203-294-0 // 105-39-5

etyyliklooriasetaatti C4H7ClO2

203-299-8 // 105-45-3

metyyliasetoasetaatti C5H8O3

203-305-9 // 105-53-3

dietyylimalonaatti C7H12O4

203-313-2 // 105-60-2

å-kaprolaktaami C6H11NO

203-328-4 // 105-76-0

dibutyylimaleaatti C12H20O4

203-383-4 // 106-31-0

voihappoanhydridi C8H14O3

203-396-5 // 106-42-3

p-ksyleeni C8H10

203-397-0 // 106-43-4

4-klooritolueeni C7H7Cl

203-398-6 // 106-44-5

p-kresoli C7H8O

203-400-5 // 106-46-7

1,4-diklooribentseeni C6H4Cl2

203-402-6 // 106-48-9

4-kloorifenoli C6H5ClO

203-403-1 // 106-49-0

p-toluidiini C7H9N

203-419-9 // 106-65-0

dimetyylisukkinaatti C6H10O4

203-430-9 // 106-75-2

oksidietyleenibis(kloroformiaatti) C6H8Cl2O5

203-438-2 // 106-88-7

1,2-epoksibutaani C4H8O

203-439-8 // 106-89-8

1-kloori-2,3-epoksipropaani C3H5ClO

203-444-5 // 106-93-4

1,2-dibromietaani C2H4Br2

203-448-7 // 106-97-8

butaani, puhdas C4H10

203-449-2 // 106-98-9

1-buteeni C4H8

203-450-8 // 106-99-0

1,3-butadieeni C4H6

203-452-9 // 107-01-7

buteeni, -1- ja -2- isomeerien seos C4H8

203-453-4 // 107-02-8

akryylialdehydi C3H4O

203-457-6 // 107-05-1

3-klooripropeeni C3H5Cl

203-458-1 // 107-06-2

1,2-dikloorietaani C2H4Cl2

203-462-3 // 107-10-8

propyyliamiini C3H9N

203-464-4 // 107-12-0

propionitriili C3H5N

203-466-5 // 107-13-1

akrylonitriili C3H3N

203-468-6 // 107-15-3

etyleenidiamiini C2H8N2

203-470-7 // 107-18-6

allyylialkoholi C3H6O

203-473-3 // 107-21-1

1,2-etaanidioli C2H6O2

203-474-9 // 107-22-2

glyoksaali C2H2O2

203-475-4 // 107-25-5

metyylivinyylieetteri C3H6O

203-481-7 // 107-31-3

metyyliformiaatti C2H4O2

203-489-0 // 107-41-5

2-metyylipentaani-2,4-dioli C6H14O2

203-508-2 // 107-64-2

dimetyylidioktadekyyliammoniumkloridi C38H80N.Cl

203-509-8 // 107-66-4

dibutyylivetyfosfaatti C8H19O4P

203-527-6 // 107-86-8

3-metyyli-2-butenaali C5H8O

203-532-3 // 107-92-6

voihappo C4H8O2

203-539-1 // 107-98-2

1-metoksi-2-propanoli C4H10O2

203-542-8 // 108-01-0

2-dimetyyliaminoetanoli C4H11NO

203-545-4 // 108-05-4

vinyyliasetaatti C4H6O2

203-550-1 // 108-10-1

4-metyyli-2-pentanoni C6H12O

203-551-7 // 108-11-2

4-metyyli-2-pentanoli C6H14O

203-560-6 // 108-20-3

di-isopropyylieetteri C6H14O

203-561-1 // 108-21-4

isopropyyliasetaatti C5H10O2

203-562-7 // 108-22-5

isopropenyyliasetaatti C5H8O2

203-564-8 // 108-24-7

etikkahappoanhydridi C4H6O3

203-571-6 // 108-31-6

maleiinihappoanhydridi C4H2O3

203-576-3 // 108-38-3

m-ksyleeni C8H10

203-577-9 // 108-39-4

m-kresoli C7H8O

203-581-0 // 108-42-9

3-kloorianiliini C6H6ClN

203-583-1 // 108-44-1

m-toluidiini C7H9N

203-584-7 // 108-45-2

m-fenyleenidiamiini C6H8N2

203-585-2 // 108-46-3

resorsinoli C6H6O2

203-603-9 // 108-65-6

2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti C6H12O3

203-604-4 // 108-67-8

mesityleeni C9H12

203-606-5 // 108-68-9

3,5-ksylenoli C8H10O

203-608-6 // 108-70-3

1,3,5-triklooribentseeni C6H3Cl3

203-614-9 // 108-77-0

2,4,6-trikloori-1,3,5-triatsiini C3Cl3N3

203-615-4 // 108-78-1

melamiini C3H6N6

203-618-0 // 108-80-5

syanuurihappo C3H3N3O3

203-619-6 // 108-82-7

2,6-dimetyyli-4-heptanoli C9H20O

203-620-1 // 108-83-8

2,6-dimetyyli-4-heptanoni C9H18O

203-624-3 // 108-87-2

metyylisykloheksaani C7H14

203-625-9 // 108-88-3

tolueeni C7H8

203-626-4 // 108-89-4

4-metyylipyridiini C6H7N

203-628-5 // 108-90-7

klooribentseeni C6H5Cl

203-629-0 // 108-91-8

sykloheksyyliamiini C6H13N

203-630-6 // 108-93-0

sykloheksanoli C6H12O

203-631-1 // 108-94-1

sykloheksanoni C6H10O

203-632-7 // 108-95-2

fenoli, puhdas C6H6O

203-636-9 // 108-99-6

3-metyylipyridiini C6H7N

203-643-7 // 109-06-8

2-metyylipyridiini C6H7N

203-678-8 // 109-53-5

isobutyylivinyylieetteri C6H12O

203-680-9 // 109-55-7

3-aminopropyylidimetyyliamiini C5H14N2

203-686-1 // 109-60-4

propyyliasetaatti C5H10O2

203-692-4 // 109-66-0

pentaani C5H12

203-696-6 // 109-69-3

1-klooributaani C4H9Cl

203-697-1 // 109-70-6

1-bromi-3-klooripropaani C3H6BrCl

203-699-2 // 109-73-9

butyyliamiini C4H11N

203-713-7 // 109-86-4

2-metoksietanoli C3H8O2

203-716-3 // 109-89-7

dietyyliamiini C4H11N

203-718-4 // 109-92-2

etyylivinyylieetteri C4H8O

203-726-8 // 109-99-9

tetrahydrofuraani C4H8O

203-728-9 // 110-01-0

tetrahydrotiofeeni C4H8S

203-733-6 // 110-05-4

di-tert-butyyliperoksidi C8H18O2

203-737-8 // 110-12-3

5-metyyli-2-heksanoni C7H14O

203-740-4 // 110-15-6

meripihkahappo C4H6O4

203-742-5 // 110-16-7

maleiinihappo C4H4O4

203-743-0 // 110-17-8

fumaarihappo C4H4O4

203-745-1 // 110-19-0

isobutyyliasetaatti C6H12O2

203-747-2 // 110-21-4

1,1-hydratsoformamidi C2H6N4O2

203-751-4 // 110-27-0

isopropyylimyristaatti C17H34O2

203-755-6 // 110-30-5

N,N'-etyleenidi(stearamidi) C38H76N2O2

203-766-6 // 110-42-9

metyylidekanoaatti C11H22O2

203-768-7 // 110-44-1

heksa-2,4-dieenihappo C6H8O2

203-772-9 // 110-49-6

2-metoksietyyliasetaatti C5H10O3

203-777-6 // 110-54-3

heksaani C6H14

203-786-5 // 110-63-4

butaani-1,4-dioli C4H10O2

203-787-0 // 110-64-5

2-buteeni-1,4-dioli C4H8O2

203-788-6 // 110-65-6

2-butyyni-1,4-dioli C4H6O2

203-794-9 // 110-71-4

1,2-dimetoksietaani C4H10O2

203-802-0 // 110-77-0

2-(etyylitio)etanoli C4H10OS

203-804-1 // 110-80-5

2-etoksietanoli C4H10O2

203-806-2 // 110-82-7

sykloheksaani C6H12

203-808-3 // 110-85-0

piperatsiini C4H10N2

203-809-9 // 110-86-1

pyridiini C5H5N

203-812-5 // 110-88-3

1,3,5-trioksaani C3H6O3

203-815-1 // 110-91-8

morfoliini C4H9NO

203-817-2 // 110-94-1

glutaarihappo C5H8O4

203-820-9 // 110-97-4

1,1'-iminodipropan-2-oli C6H15NO2

203-821-4 // 110-98-5

1,1'-oksidipropan-2-oli C6H14O3

203-835-0 // 111-11-5

metyylioktanoaatti C9H18O2

203-838-7 // 111-14-8

heptaanihappo C7H14O2

203-839-2 // 111-15-9

2-etoksietyyliasetaatti C6H12O3

203-851-8 // 111-26-2

heksyyliamiini C6H15N

203-856-5 // 111-30-8

glutaraali C5H8O2

203-865-4 // 111-40-0

2,2'-iminodi(etyyliamiini) C4H13N3

203-867-5 // 111-41-1

2-(2-aminoetyyliamino)etanoli C4H12N2O

203-868-0 // 111-42-2

2,2'-iminodietanoli C4H11NO2

203-870-1 // 111-44-4

bis(2-kloorietyyli)eetteri C4H8Cl2O

203-872-2 // 111-46-6

2,2'-oksidietanoli C4H10O3

203-874-3 // 111-48-8

tiodiglykoli C4H10O2S

203-893-7 // 111-66-0

1-okteeni C8H16

203-896-3 // 111-69-3

adiponitriili C6H8N2

203-905-0 // 111-76-2

2-butoksietanoli C6H14O2

203-906-6 // 111-77-3

2-(2-metoksietoksi)etanoli C5H12O3

203-907-1 // 111-78-4

syklo-okta-1,5-dieeni C8H12

203-911-3 // 111-82-0

metyylilauraatti C13H26O2

203-915-5 // 111-85-3

1-kloorioktaani C8H17Cl

203-917-6 // 111-87-5

1-oktanoli C8H18O

203-918-1 // 111-88-6

oktaani-1-tioli C8H18S

203-919-7 // 111-90-0

2-(2-etoksietoksi)etanoli C6H14O3

203-921-8 // 111-92-2

dibutyyliamiini C8H19N

203-924-4 // 111-96-6

bis(2-metoksietyyli)eetteri C6H14O3

203-933-3 // 112-07-2

2-butoksietyyliasetaatti C8H16O3

203-943-8 // 112-18-5

dodekyylidimetyyliamiini C14H31N

203-950-6 // 112-24-3

trientiini C6H18N4

203-953-2 // 112-27-6

2,2'-(etyleenidioksi)dietanoli C6H14O4

203-956-9 // 112-30-1

1-dekanoli C10H22O

203-961-6 // 112-34-5

2-(2-butoksietoksi)etanoli C8H18O3

203-962-1 // 112-35-6

2-(2-(2-metoksietoksi)etoksi)etanoli C7H16O4

203-967-9 // 112-40-3

dodekaani C12H26

203-978-9 // 112-50-5

2-(2-(2-etoksietoksi)etoksi)etanoli C8H18O4

203-982-0 // 112-53-8

1-dodekanoli C12H26O

203-984-1 // 112-55-0

dodekaani-1-tioli C12H26S

203-986-2 // 112-57-2

3,6,9-triatsaundekametyleenidiamiini C8H23N5

203-998-8 // 112-70-9

1-tridekanoli C13H28O

204-000-3 // 112-72-1

tetradekanoli C14H30O

204-004-5 // 112-76-5

stearoyylikloridi C18H35ClO

204-017-6 // 112-92-5

1-oktadekanoli C18H38O

204-038-0 // 113-98-4

kalium[2S-(2á,5á,6â)]-3,3-dimetyyli-7-okso-6-(fenyyliasetami di)-4-tia-1-atsabisyklo[3.2.0]heptaani-2-karboksylaatti C16H18N2O4S.K

204-043-8 // 114-26-1

propoksuuri C11H15NO3

204-062-1 // 115-07-1

propeeni, puhdas C3H6

204-065-8 // 115-10-6

dimetyylieetteri C2H6O

204-066-3 // 115-11-7

2-metyylipropeeni C4H8

204-068-4 // 115-18-4

2-metyyli-3-buten-2-oli C5H10O

204-070-5 // 115-19-5

2-metyyli-3-butyn-2-oli C5H8O

204-104-9 // 115-77-5

pentaerytritoli C5H12O4

204-112-2 // 115-86-6

trifenyylifosfaatti C18H15O4P

204-118-5 // 115-96-8

tris(2-kloorietyyli)fosfaatti C6H12Cl3O4P

204-122-7 // 116-02-9

3,3,5-trimetyylisykloheksanoli C9H18O

204-126-9 // 116-14-3

tetrafluorietyleeni C2F4

204-127-4 // 116-15-4

heksafluoripropeeni C3F6

204-137-9 // 116-37-0

1,1'-isopropylideenibis(p-fenyleenioksi)dipropan-2-oli C21H28O4

204-159-9 // 116-81-4

1-amino-4-bromi-9,10-dioksoantraseeni-2-sulfonihappo C14H8BrNO5S

204-188-7 // 117-42-0

8-aminonaftaleeni-1,3,6-trisulfonihappo C10H9NO9S3

204-211-0 // 117-81-7

bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti C24H38O4

204-214-7 // 117-84-0

dioktyyliftalaatti C24H38O4

204-246-1 // 118-33-2

6-aminonaftaleeni-1,3-disulfonihappo C10H9NO6S2

204-255-0 // 118-48-9

4H-3,1-bentsoksatsiini-2,4(1H)-dioni C8H5NO3

204-269-7 // 118-69-4

2,6-diklooritolueeni C7H6Cl2

204-273-9 // 118-74-1

heksaklooribentseeni C6Cl6

204-287-5 // 118-92-3

antraniliinihappo C7H7NO2

204-289-6 // 118-96-7

2,4,6-trinitrotolueeni C7H5N3O6

204-317-7 // 119-36-8

metyylisalisylaatti C8H8O3

204-327-1 // 119-47-1

6,6'-di-tert-butyyli-2,2'-metyleenidi-p-kresoli C23H32O2

204-340-2 // 119-64-2

1,2,3,4-tetrahydronaftaleeni C10H12

204-371-1 // 120-12-7

antraseeni, puhdas C14H10

204-390-5 // 120-36-5

diklorproppi C9H8Cl2O3

204-411-8 // 120-61-6

dimetyylitereftalaatti C10H10O4

204-424-9 // 120-78-5

di(bentsotiatsol-2-yyli)disulfidi C14H8N2S4

204-427-5 // 120-80-9

pyrokatekoli C6H6O2

204-428-0 // 120-82-1

1,2,4-triklooribentseeni C6H3Cl3

204-429-6 // 120-83-2

2,4-dikloorifenoli C6H4Cl2O

204-445-3 // 121-03-9

4-nitrotolueeni-2-sulfonihappo C7H7NO5S

204-450-0 // 121-14-2

2,4-dinitrotolueeni C7H6N2O4

204-469-4 // 121-44-8

trietyyliamiini C6H15N

204-471-5 // 121-45-9

trimetyylifosfiitti C3H9O3P

204-482-5 // 121-57-3

sulfaniilihappo C6H7NO3S

204-493-5 // 121-69-7

N,N-dimetyylianiliini C8H11N

204-496-1 // 121-73-3

1-kloori-3-nitrobentseeni C6H4ClNO2

204-501-7 // 121-86-8

2-kloori-4-nitrotolueeni C7H6ClNO2

204-502-2 // 121-87-9

2-kloori-4-nitroaniliini C6H5ClN2O2

204-506-4 // 121-91-5

isoftaalihappo C8H6O4

204-524-2 // 122-14-5

fenitrotioni C9H12NO5PS

204-528-4 // 122-20-3

1,1',1''-nitrilotripropan-2-oli C9H21NO3

204-539-4 // 122-39-4

difenyyliamiini C12H11N

204-550-4 // 122-51-0

trietyyliortoformiaatti C7H16O3

204-552-5 // 122-52-1

trietyylifosfiitti C6H15O3P

204-591-8 // 123-01-3

dodekyylibentseeni C18H30

204-596-5 // 123-05-7

2-etyyliheksanaali C8H16O

204-616-2 // 123-30-8

4-aminofenoli C6H7NO

204-617-8 // 123-31-9

hydrokinoni C6H6O2

204-622-5 // 123-35-3

7-metyyli-3-metyleeniokta-1,6-dieeni C10H16

204-623-0 // 123-38-6

propionialdehydi C3H6O

204-624-6 // 123-39-7

N-metyyliformamidi C2H5NO

204-626-7 // 123-42-2

4-hydroksi-4-metyylipentan-2-oni C6H12O2

204-634-0 // 123-54-6

2,4-pentaanidioni C5H8O2

204-638-2 // 123-62-6

propionihappoanhydridi C6H10O3

204-646-6 // 123-72-8

butyraldehydi C4H8O

204-650-8 // 123-77-3

C,C'-atsodi(formamidi) C2H4N4O2

204-658-1 // 123-86-4

n-butyyliasetaatti C6H12O2

204-661-8 // 123-91-1

1,4-dioksaani C4H8O2

204-673-3 // 124-04-9

adipiinihappo C6H10O4

204-677-5 // 124-07-2

oktaanihappo C8H16O2

204-679-6 // 124-09-4

heksametyleenidiamiini C6H16N2

204-685-9 // 124-17-4

2-(2-butoksietoksi)etyyliasetaatti C10H20O4

204-686-4 // 124-18-5

dekaani C10H22

204-695-3 // 124-30-1

oktadekyyliamiini C18H39N

204-697-4 // 124-40-3

dimetyyliamiini, vesiliuoksessa C2H7N

204-699-5 // 124-41-4

natriummetanolaatti CH4O.Na

204-709-8 // 124-68-5

2-amino-2-metyylipropanoli C4H11NO

204-727-6 // 125-12-2

ekso-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yyliasetaatti C12H20O2

204-781-0 // 126-30-7

2,2-dimetyylipropaani-1,3-dioli C5H12O2

204-794-1 // 126-58-9

2,2,2',2'-tetrakis(hydroksimetyyli)-3,3'-oksidipropan-1-oli C10H22O7

204-800-2 // 126-73-8

tributyylifosfaatti C12H27O4P

204-818-0 // 126-99-8

2-kloori-1,3-butadieeni C4H5Cl

204-822-2 // 127-08-2

kaliumasetaatti C2H4O2.K

204-823-8 // 127-09-3

natriumasetaatti C2H4O2.Na

204-825-9 // 127-18-4

tetrakloorietyleeni C2Cl4

204-826-4 // 127-19-5

N,N-dimetyyliasetamidi C4H9NO

204-854-7 // 127-65-1

tosyyliklooriamidi-natrium C7H8ClNO2S.Na

204-857-3 // 127-68-4

natrium-3-nitrobentseenisulfonaatti C6H5NO5S.Na

204-872-5 // 127-91-3

pin-2(10)-eeni C10H16

204-875-1 // 128-03-0

kaliumdimetyyliditiokarbamaatti C3H7NS2.K

204-876-7 // 128-04-1

natriumdimetyyliditiokarbamaatti C3H7NS2.Na

204-881-4 // 128-37-0

2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli C15H24O

204-886-1 // 128-44-9

1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-oni-1,1-dioksidi, natriumsuola C7H5NO3S.Na

205-010-0 // 131-09-9

2-klooriantrakinoni C14H7ClO2

205-011-6 // 131-11-3

dimetyyliftalaatti C10H10O4

205-025-2 // 131-52-2

natriumpentakloorifenolaatti C6HCl5O.Na

205-107-8 // 133-49-3

pentaklooribentseenitioli C6HCl5S

205-138-7 // 134-32-7

1-naftyyliamiini C10H9N

205-182-7 // 135-19-3

2-naftoli C10H8O

205-286-2 // 137-26-8

tiraami C6H12N2S4

205-288-3 // 137-30-4

ziraami C6H12N2S4Zn

205-290-4 // 137-40-6

natriumpropionaatti C3H6O2.Na

205-293-0 // 137-42-8

metaami-natrium C2H5NS2.Na

205-341-0 // 138-86-3

dipenteeni, raaka C10H16

205-347-3 // 139-02-6

natriumfenolaatti C6H6O.Na

205-381-9 // 139-89-9

trinatrium-2-(karboksyyliatometyyli(2-hydroksietyyli)amino) etyyli-iminodi(asetaatti) C10H18N2O7.3Na

205-388-7 // 139-96-8

tris(2-hydroksietyyli)ammoniumdekyylisulfaatti C12H26O4S.C6H15NO3

205-391-3 // 140-01-2

pentanatrium(karboksyyliatometyyli)iminobis(etyleeninitrilo) tetra-asetaatti C14H23N3O10.5Na

205-399-7 // 140-11-4

bentsyyliasetaatti C9H10O2

205-410-5 // 140-29-4

fenyyliasetonitriili C8H7N

205-411-0 // 140-31-8

2-piperatsin-1-yylietyyliamiini C6H15N3

205-426-2 // 140-66-9

4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli C14H22O

205-438-8 // 140-88-5

etyyliakrylaatti C5H8O2

205-443-5 // 140-93-2

proksaani-natrium C4H8OS2.Na

205-480-7 // 141-32-2

butyyliakrylaatti C7H12O2

205-483-3 // 141-43-5

2-aminoetanoli C2H7NO

205-488-0 // 141-53-7

natriumformiaatti CH2O2.Na

205-500-4 // 141-78-6

etyyliasetaatti C4H8O2

205-502-5 // 141-79-7

4-metyyli-3-penten-2-oni C6H10O

205-516-1 // 141-97-9

etyyliasetoasetaatti C6H10O3

205-547-0 // 142-59-6

nabami C4H8N2S4.2Na

205-554-9 // 142-72-3

magnesiumdi(asetaatti) C2H4O2.

>NUM>1 >DEN>2

Mg

205-563-8 // 142-82-5

heptaani C7H16

205-565-9 // 142-84-7

dipropyyliamiini C6H15N

205-570-6 // 142-90-5

dodekyylimetakrylaatti C16H30O2

205-592-6 // 143-22-6

2-(2-(2-butoksietoksi)etoksi)etanoli C10H22O4

205-599-4 // 143-33-9

natriumsyanidi CNNa

205-633-8 // 144-55-8

natriumvetykarbonaatti CH2O3.Na

205-634-3 // 144-62-7

oksaalihappo C2H2O4

205-685-1 // 147-14-8

tetrabentso-5,10,15,20-diatsaporfyriiniftalosyaniini C32H16CuN8

205-736-8 // 149-30-4

bentsotiatsoli-2-tioli C7H5NS2

205-743-6 // 149-57-5

2-etyyliheksaanihappo C8H16O2

205-745-7 // 149-73-5

trimetyyliortoformiaatti C4H10O3

205-753-0 // 150-13-0

4-aminobentsoehappo C7H7NO2

205-771-9 // 150-78-7

1,4-dimetoksibentseeni C8H10O2

205-788-1 // 151-21-3

natriumdodekyylisulfaatti C12H26O4S.Na

205-792-3 // 151-50-8

kaliumsyanidi CKN

205-793-9 // 151-56-4

atsiridiini C2H5N

205-855-5 // 156-43-4

p-fenetidiini C8H11NO

206-019-2 // 288-32-4

imidatsoli C3H4N2

206-022-9 // 288-88-0

1,2,4-triatsoli C2H3N3

206-033-9 // 294-62-2

syklododekaani C12H24

206-050-1 // 298-00-0

parationi-metyyli C8H10NO5PS

206-056-4 // 298-07-7

bis(2-etyyliheksyyli)vetyfosfaatti C16H35O4P

206-058-5 // 298-12-4

glyoksyylihappo C2H2O3

206-059-0 // 298-14-6

kaliumvetykarbonaatti CH2O3.K

206-114-9 // 302-01-2

hydratsiini H4N2

206-354-4 // 330-54-1

diuroni C9H10Cl2N2O

206-537-9 // 353-59-3

bromiklooridifluorimetaani CBrClF2

206-991-8 // 409-21-2

piikarbidi CSi

206-992-3 // 420-04-2

syanamidi CH2N2

207-312-8 // 461-58-5

syanoguanidiini C2H4N4

207-336-9 // 463-51-4

keteeni C2H2O

207-439-9 // 471-34-1

kalsiumkarbonaatti CH2O3.Ca

207-586-9 // 482-89-3

2-(1,3-dihydro-3-okso-2H-indatsol-2-ylideeni)-1,2-dihydro-3H- indol-3-oni C16H10N2O2

207-826-2 // 496-72-0

4-metyyli-o-fenyleenidiamiini C7H10N2

207-838-8 // 497-19-8

natriumkarbonaatti CH2O3.2Na

207-938-1 // 502-44-3

heksan-6-olidi C6H10O2

207-950-7 // 502-69-2

6,10,14-trimetyylipentadekan-2-oni C18H36O

208-008-8 // 505-32-8

3,7,11,15-tetrametyyliheksadek-1-en-3-oli C20H40O

208-052-8 // 506-77-4

syanogeenikloridi CClN

208-058-0 // 506-87-6

diammoniumkarbonaatti CH2O3.2H3N

208-060-1 // 506-93-4

guanidiininitraatti CH5N3.HNO3

208-167-3 // 513-77-9

bariumkarbonaatti, luonnon CH2O3.Ba

208-419-2 // 527-60-6

2,4,6-trimetyylifenoli C9H12O

208-534-8 // 532-32-1

natriumbentsoaatti C7H6O2.Na

208-576-7 // 533-74-4

datsometti C5H10N2S2

208-580-9 // 533-96-0

trinatriumvetydikarbonaatti CH2O3.

>NUM>3 >DEN>2N

a

208-754-4 // 540-72-7

natriumtiosyanaatti CHNS.Na

208-778-5 // 541-41-3

etyyliklooriformiaatti C3H5ClO2

208-792-1 // 541-73-1

1,3-diklooribentseeni C6H4Cl2

208-826-5 // 542-75-6

1,3-diklooripropeeni C3H4Cl2

208-835-4 // 542-92-7

syklopentadieeni C5H6

208-863-7 // 544-17-2

kalsiumdiformiaatti CH2O2.

>NUM>1 >DEN>2

Ca

208-875-2 // 544-63-8

myristiinihappo, puhdas C14H28O2

208-915-9 // 546-93-0

magnesiumkarbonaatti CH2O3.Mg

208-993-4 // 551-16-6

6-aminopenisillaanihappo C8H12N2O3S

209-008-0 // 552-30-7

bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo-1,2-anhydridi C9H4O5

209-062-5 // 554-13-2

litiumkarbonaatti CH2O3.2Li

209-136-7 // 556-67-2

oktametyylisyklotetrasiloksaani C8H24O4Si4

209-141-4 // 556-82-1

3-metyylibut-2-en-1-oli C5H10O

209-151-9 // 557-05-1

sinkkidistearaatti, puhdas C18H36O2.

>NUM>1 >DEN>2

Zn

209-251-2 // 563-47-3

3-kloori-2-metyylipropeeni C4H7Cl

209-400-1 // 576-26-1

2,6-ksylenoli C8H10O

209-514-1 // 583-61-9

2,3-dimetyylipyridiini C7H9N

209-527-2 // 584-03-2

butaani-1,2-dioli C4H10O2

209-529-3 // 584-08-7

kaliumkarbonaatti CH2O3.2K

209-544-5 // 584-84-9

4-metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti C9H6N2O2

209-691-5 // 590-86-3

isovaleraldehydi C5H10O

209-751-0 // 592-35-8

butyylikarbamaatti C5H11NO2

209-753-1 // 592-41-6

1-hekseeni C6H12

209-803-2 // 593-70-4

kloorifluorimetaani CH2ClF

209-810-0 // 593-81-7

trimetyyliammoniumkloridi C3H9N.ClH

209-840-4 // 594-42-3

trikloorimetaanisulfenyylikloridi CCl4S

209-940-8 // 598-56-1

etyylidimetyyliamiini C4H11N

209-952-3 // 598-78-7

2-klooripropionihappo C3H5ClO2

210-036-0 // 603-35-0

trifenyylifosfiini C18H15P

210-095-2 // 605-71-0

1,5-dinitronaftaleeni C10H6N2O4

210-248-3 // 611-06-3

1,3-dikloori-4-nitrobentseeni C6H3Cl2NO2

210-359-7 // 613-90-1

bentsoyylisyanidi C8H5NO

210-483-1 // 616-45-5

2-pyrrolidoni C4H7NO

210-557-3 // 618-62-2

3,5-dikloorinitrobentseeni C6H3Cl2NO2

210-620-5 // 619-93-2

cis-4,4'-dinitrostilbeeni C14H10N2O4

210-708-3 // 621-82-9

kanelihappo C9H8O2

210-848-5 // 624-48-6

dimetyylimaleaatti C6H8O4

210-855-3 // 624-64-6

(E)-but-2-eeni C4H8

210-866-3 // 624-83-9

metyyli-isosyanaatti C2H3NO

210-871-0 // 624-92-0

dimetyylidisulfidi C2H6S2

211-020-6 // 627-93-0

dimetyyliadipaatti C8H14O4

211-074-0 // 629-11-8

heksaani-1,6-dioli C6H14O2

211-093-4 // 629-50-5

tridekaani C13H28

211-096-0 // 629-59-4

tetradekaani C14H30

211-128-3 // 630-08-0

hiilimonoksidi CO

211-448-3 // 645-62-5

2-etyyliheks-2-enaali C8H14O

211-617-1 // 674-82-8

but-3-en-3-olidi C4H4O2

211-661-1 // 682-09-7

2,2-bis(allyylioksimetyyli)butan-1-oli C12H22O3

211-694-1 // 687-47-8

etyyli-(S)-2-hydroksipropionaatti C5H10O3

211-746-3 // 693-23-2

dodekaanidihappo C12H22O4

211-838-3 // 700-13-0

2,3,5-trimetyylihydrokinoni C9H12O2

211-914-6 // 709-98-8

propaniili C9H9Cl2NO

212-058-6 // 757-86-8

metyyli[(dimetoksifosfiinitioyyli)tio]asetaatti C5H11O4PS2

212-079-0 // 760-23-6

3,4-dikloori-1-buteeni C4H6Cl2

212-081-1 // 760-67-8

2-etyyliheksanoyylikloridi C8H15ClO

212-091-6 // 762-04-9

dietyylifosfonaatti C4H11O3P

212-110-8 // 763-32-6

3-metyylibut-3-en-1-oli C5H10O

212-121-8 // 764-41-0

1,4-dikloori-2-buteeni C4H6Cl2

212-344-0 // 793-24-8

N-1,3-dimetyylibutyyli-N-fenyyli-p-fenyleenidiamiini C18H24N2

212-369-7 // 810-16-2

4,4'-[metyleenibis(metyyli-imino)]bis[1,2-dihydro-1,5-dimetyyli-2-fenyyli-3H-pyratsol-3-oni] C25H30N6O2

212-546-9 // 825-52-5

(hydroksi-imino)fenyyliasetonitriili C8H6N2O

212-595-6 // 830-13-7

syklododekanoni C12H22O

212-646-2 // 836-30-6

4-nitro-N-fenyylianiliini C12H10N2O2

212-658-8 // 838-88-0

4,4'-metyleenidi-o-toluidiini C15H18N2

212-660-9 // 839-90-7

tris(2-hydroksietyyli)-1,3,5-triatsiinitrioni C9H15N3O6

212-672-4 // 842-18-2

dikalium-7-hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonaatti C10H8O7S2.2K

212-762-3 // 867-56-1

natrium-(S)-laktaatti C3H6O3.Na

212-782-2 // 868-77-9

2-hydroksietyylimetakrylaatti C6H10O3

212-783-8 // 868-85-9

dimetyylifosfonaatti C2H7O3P

212-800-9 // 870-72-4

natriumhydroksimetaanisulfonaatti CH4O4S.Na

212-828-1 // 872-50-4

1-metyyli-2-pyrrolidoni C5H9NO

212-958-9 // 887-76-3

4,4'-atso-3-hydroksinaftaleeni-1-sulfonaatti C10H6N2O4S

213-030-6 // 917-61-3

natriumsyanaatti CHNO.Na

213-086-1 // 923-02-4

N-(hydroksimetyyli)metakryyliamidi C5H9NO2

213-090-3 // 923-26-2

2-hydroksipropyylimetakrylaatti C7H12O3

213-179-7 // 928-68-7

6-metyyli-2-heptanoni C8H16O

213-309-2 // 935-92-2

2,3,6-trimetyyli-p-bentsokinoni C9H10O2

213-424-8 // 947-04-6

dodekaani-12-laktaami C12H23NO

213-497-6 // 959-26-2

bis(hydroksietyyli)tereftalaatti C12H14O6

213-554-5 // 976-71-6

kanrenoni C22H28O3

213-666-4 // 999-81-5

kloorimekvattikloridi C5H13ClN.Cl

213-668-5 // 999-97-3

1,1,1,3,3,3-heksametyylidisilatsaani C6H19NSi2

213-911-5 // 1066-33-7

ammoniumvetykarbonaatti CH2O3.H3N

213-912-0 // 1066-35-9

klooridimetyylisilaani C2H7ClSi

213-997-4 // 1071-83-6

glyfosaatti C3H8NO5P

214-005-2 // 1072-35-1

lyijydistearaatti, puhdas C18H36O2.1 / 2Pb

214-222-2 // 1115-20-4

3-hydroksi-2,2-dimetyylipropyyli-3-hydroksi-2,2-dimetyylipropionaatti C10H20O4

214-277-2 // 1119-40-0

dimetyyliglutaraatti C7H12O4

214-419-3 // 1126-34-7

natrium-3-aminobentseenisulfonaatti C6H7NO3S.Na

214-566-3 // 1151-14-0

2-(4-etyylibentsoyyli)bentsoehappo C16H14O3

214-604-9 // 1163-19-5

bis(pentabromifenyyli)eetteri C12Br10O

214-987-2 // 1241-94-7

2-etyyliheksyylidifenyylifosfaatti C20H27O4P

215-077-8 // 1300-21-6

dikloorietaani C2H4Cl2

215-089-3 // 1300-71-6

ksylenoli, puhdas C8H10O

215-100-1 // 1302-42-7

alumiininatriumdioksidi AlO2.Na

215-116-9 // 1303-28-2

diarseenipentaoksidi As2O5

215-125-8 // 1303-86-2

dibooritrioksidi B2O3

215-137-3 // 1305-62-0

kalsiumdihydroksidi CaH2O2

215-138-9 // 1305-78-8

kalsiumoksidi CaO

215-146-2 // 1306-19-0

kadmiumoksidi CdO

215-154-6 // 1307-96-6

kobolttioksidi CoO

215-156-7 // 1308-04-9

dikobolttitrioksidi Co2O3

215-157-2 // 1308-06-1

trikobolttitetraoksidi Co3O4

215-160-9 // 1308-38-9

dikromitrioksidi Cr2O3

215-167-7 // 1309-36-0

pyriitti (FeS2) FeS2

215-168-2 // 1309-37-1

dirautatrioksidi Fe2O3

215-169-8 // 1309-38-2

magnetiitti Fe3O4

215-171-9 // 1309-48-4

magnesiumoksidi MgO

215-174-5 // 1309-60-0

lyijydioksidi O2Pb

215-175-0 // 1309-64-4

diantimonitrioksidi O3Sb2

215-181-3 // 1310-58-3

kaliumhydroksidi HKO

215-185-5 // 1310-73-2

natriumhydroksidi HNaO

215-199-1 // 1312-76-1

piihappo, kaliumsuola

215-202-6 // 1313-13-9

mangaanidioksidi, ryhmän 26 malmi MnO2

215-204-7 // 1313-27-5

molybdeenitrioksidi MoO3

215-208-9 // 1313-59-3

dinatriumoksidi Na2O

215-211-5 // 1313-82-2

dinatriumsulfidi Na2S

215-222-5 // 1314-13-2

sinkkioksidi OZn

215-235-6 // 1314-41-6

lyijymönjä O4Pb3

215-236-1 // 1314-56-3

difosforipentaoksidi O5P2

215-242-4 // 1314-80-3

difosforipentasulfidi P2S5

215-263-9 // 1317-33-5

molybdeenidisulfidi MoS2

215-266-5 // 1317-35-7

trimangaanitetraoksidi Mn3O4

215-267-0 // 1317-36-8

lyijymonoksidi OPb

215-269-1 // 1317-38-0

kuparioksidi CuO

215-270-7 // 1317-39-1

dikuparioksidi Cu2O

215-277-5 // 1317-61-9

trirautatetraoksidi Fe3O4

215-280-1 // 1317-70-0

anataasi (TiO2) O2Ti

215-282-2 // 1317-80-2

rutiili (TiO2) O2Ti

215-283-8 // 1318-02-1

zeoliitit

Kiteiset alumiinisilikaatit, jotka koostuvat vaihtelevissa suhteissa pääasiassa piidioksidista (SiO2) ja alumiinioksidista (Al2O3) sekä metallioksideista. Valmistetaan käsittelemällä kiinteää alumiinisilikaattia tai alumiinihydraatista ja natriumsilikaatista natriumhydroksidin reaktiolla saatua geeliä hydrotermisesti. Näin saadussa tuotteessa tai sen luonnossa esiintyvässä vastineessa voi tapahtua ioninvaihtoja, mikä mahdollistaa muiden kationien liittymisen. Määrätyt zeoliitit tunnistetaan merkitsemistavasta, joka osoittaa kiderakenteen ja vallitsevan kationin, esimerkiksi KA, CaX, NaY.

215-293-2 // 1319-77-3

kresoli, puhdas C7H8O

215-306-1 // 1320-67-8

metoksipropanoli C4H10O2

215-325-5 // 1321-74-0

divinyylibentseeni, puhdas C10H10

215-475-1 // 1327-36-2

alumiinisilikaatti

215-477-2 // 1327-41-9

emäksinen alumiinikloridi

215-481-4 // 1327-53-3

diarseenitrioksidi As2O3

215-524-7 // 1328-53-6

kuparia sisältävä ftalosyaniini, polykloori (C.I. Pigment Green 7)

Tämä aine on luetteloitu 'Colour Index'issä nimellä Colour Index Constitution Number C.I. 74260.

215-535-7 // 1330-20-7

ksyleeni, isomeerien seos, puhdas C8H10

215-540-4 // 1330-43-4

vedetön dinatriumtetraboraatti B4Na2O7

215-548-8 // 1330-78-5

tris(metyylifenyyli)fosfaatti C21H21O4P

215-565-0 // 1331-92-6

kinnamaldehydi, monopentyylijohdannainen C14H18O

215-570-8 // 1332-37-2

rautaoksidi

215-587-0 // 1333-39-7

hydroksibentseenisulfonihappo C6H6O4S

215-605-7 // 1333-74-0

vety H2

215-607-8 // 1333-82-0

kromitrioksidi CrO3

215-609-9 // 1333-86-4

hiilimusta

215-647-6 // 1336-21-6

ammoniakki, vesiliuos H5NO

215-657-0 // 1338-02-9

nafteenihapot, kuparisuolat

215-676-4 // 1341-49-7

ammoniumvetydifluoridi F2H5N

215-681-1 // 1343-88-0

piihappo, magnesiumsuola

215-683-2 // 1343-98-2

piihappo

215-684-8 // 1344-00-9

piihappo, alumiininatriumsuola

215-687-4 // 1344-09-8

piihappo, natriumsuola

215-691-6 // 1344-28-1

alumiinioksidi Al2O3

215-693-7 // 1344-37-2

lyijysulfokromaattikeltainen (C.I. Pigment Yellow 34)

Tämä aine on luetteloitu 'Colour Index'issä nimellä Colour Index Constitution Number C.I. 77603.

215-695-8 // 1344-43-0

mangaanioksidi MnO

215-710-8 // 1344-95-2

piihappo, kalsiumsuola

215-960-8 // 1461-25-2

tetrabutyylitina C16H36Sn

216-074-4 // 1490-04-6

DL-mentoli C10H20O

216-099-0 // 1498-51-7

etyylidikloorifosfaatti C2H5Cl2O2P

216-207-6 // 1528-48-9

triheptyylibentseeni-1,2,4-trikarboksylaatti C30H48O6

216-341-5 // 1561-92-8

natrium-2-metyyliprop-2-eeni-1-sulfonaatti C4H8O3S.Na

216-353-0 // 1563-66-2

karbofuraani C12H15NO3

216-381-3 // 1570-64-5

4-kloori-o-kresoli C7H7ClO

216-643-7 // 1633-05-2

strontiumkarbonaatti CH2O3.Sr

216-653-1 // 1634-04-4

tert-butyylimetyylieetteri C5H12O

216-732-0 // 1655-29-4

dinatriumnaftaleeni-1,5-disulfonaatti C10H8O6S2.2Na

216-734-1 // 1655-43-2

dinatriumnaftaleeni-1,6-disulfonaatti C10H8O6S2.2Na

216-768-7 // 1663-39-4

tert-butyyliakrylaatti C7H12O2

216-917-6 // 1698-53-9

4,5-dikloori-2,3-dihydro-2-fenyylipyridatsin-3-oni C10H6Cl2N2O

216-920-2 // 1698-60-8

kloridatsoni C10H8ClN3O

217-031-2 // 1724-39-6

syklododekanoli C12H24O

217-090-4 // 1738-25-6

3-dimetyyliaminopropionitriili C5H10N2

217-175-6 // 1762-95-4

ammoniumtiosyanaatti CHNS.H3N

217-326-6 // 1817-47-6

p-nitrokumeeni C9H11NO2

217-406-0 // 1836-75-5

nitrofeeni C12H7Cl2NO3

217-451-6 // 1854-26-8

4,5-dihydroksi-1,3-bis(hydroksimetyyli)imidatsolidin-2-oni C5H10N2O5

217-565-6 // 1888-91-1

N-asetyyliheksaanilaktaami C8H13NO2

217-615-7 // 1910-42-5

parakvatti-dikloridi C12H14N2.2Cl

218-577-4 // 2186-92-7

p-(dimetoksimetyyli)anisoli C10H14O3

218-717-4 // 2217-82-5

natrium[1,1'-bifenyyli]-4-sulfonaatti C12H10O3S.Na

218-791-8 // 2235-43-0

pentanatriumvety-C-C'-C''-nitrilotris(metyylifosfonaatti) C3H12NO9P3.5Na

218-817-8 // 2243-62-1

1,5-naftyleenidiamiini C10H10N2

218-962-7 // 2303-17-5

triallaatti C10H16Cl3NOS

218-986-8 // 2307-55-3

ammonium-2,4-dikloorifenoksiasetaatti C8H6Cl2O3.H3N

218-996-2 // 2310-17-0

fosaloni C12H15ClNO4PS2

219-283-9 // 2402-79-1

2,3,5,6-tetraklooripyridiini C5HCl4N

219-330-3 // 2416-94-6

2,3,6-trimetyylifenoli C9H12O

219-397-9 // 2431-50-7

2,3,4-trikloori-1-buteeni C4H5Cl3

219-460-0 // 2439-35-2

2-(dimetyyliamino)etyyliakrylaatti C7H13NO2

219-463-7 // 2439-55-6

N-metyylioktadekyyliamiini C19H41N

219-488-3 // 2444-90-8

dinatrium-4,4'-isopropylideenidifenolaatti C15H16O2.2Na

219-660-8 // 2492-26-4

natriumbentsotiatsol-2-yylisulfidi C7H5NS2.Na

219-669-7 // 2494-89-5

2-[(p-aminofenyyli)sulfonyyli]etyylivetysulfaatti C8H11NO6S2

219-754-9 // 2524-03-0

O,O-dimetyylitiofosforikloridaatti C2H6ClO2PS

219-755-4 // 2524-04-1

O,O-dietyylitiofosforikloridaatti C4H10ClO2PS

219-799-4 // 2536-05-2

2,2'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti C15H10N2O2

219-835-9 // 2549-53-3

tetradekyylimetakrylaatti C18H34O2

219-854-2 // 2551-62-4

rikkiheksafluoridi F6S

219-952-5 // 2581-34-2

4-nitro-m-kresoli C7H7NO3

219-956-7 // 2582-30-1

aminoguanidiinivetykarbonaatti CH6N4.CH2O3

220-120-9 // 2634-33-5

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni C7H5NOS

220-329-5 // 2720-73-2

kalium-O-pentyyliditiokarbonaatti C6H12OS2.K

220-433-0 // 2764-72-9

6,7-dihydrodipyrido[1,2-a :2',1'-c]pyratsiinidiyylium C12H12N2

220-548-6 // 2807-30-9

2-(propyylioksi)etanoli C5H12O2

220-608-1 // 2835-06-5

DL-á-fenyyliglysiini C8H9NO2

220-666-8 // 2855-13-2

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini C10H22N2

220-688-8 // 2867-47-2

2-dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti C8H15NO2

220-694-0 // 2869-34-3

tridekyyliamiini C13H29N

220-767-7 // 2893-78-9

natriumtrokloseeni C3HCl2N3O3.Na

221-221-0 // 3033-77-0

2,3-epoksipropyylitrimetyyliammoniumkloridi C6H14NO.Cl

221-242-5 // 3039-83-6

natriumetyleenisulfonaatti C2H4O3S.Na

221-496-7 // 3120-74-9

4-(metyylitio)-m-kresoli C8H10OS

221-508-0 // 3126-80-5

tetrakis(2-etyyliheksyyli)-bentseeni-1,2,4,5-tetrakarboksylaatti C42H70O8

221-641-4 // 3173-72-6

1,5-naftyleeni-di-isosyanaatti C12H6N2O2

221-717-7 // 3209-22-1

1,2-dikloori-3-nitrobentseeni C6H3Cl2NO2

221-838-5 // 3251-23-8

kuparidinitraatti Cu.2HNO3

221-882-5 // 3268-49-3

3-(metyylitio)propionialdehydi C4H8OS

221-975-0 // 3302-10-1

3,5,5-trimetyyliheksaanihappo C9H18O2

222-037-3 // 3323-53-3

adipiinihappo, yhdisteenä heksaani-1,6-diamiinin kanssa (1:1) C6H16N2.C6H10O4

222-048-3 // 3327-22-8

(3-kloori-2-hydroksipropyyli)trimetyyliammoniumkloridi C6H15ClNO.Cl

222-376-7 // 3452-97-9

3,5,5-trimetyyli-1-heksanoli C9H20O

222-823-6 // 3622-84-2

N-butyylibentseenisulfonamidi C10H15NO2S

222-884-9 // 3648-20-2

diundekyyliftalaatti C30H50O4

222-885-4 // 3648-21-3

diheptyyliftalaatti C22H34O4

222-981-6 // 3687-46-5

dekyylioleaatti C28H54O2

223-051-2 // 3709-43-1

dinatrium-4,4'-dinitrostilbeeni-2,2'-disulfonaatti C14H10N2O10S2.2Na

223-289-7 // 3811-04-9

kaliumkloraatti ClHO3.K

223-498-3 // 3926-62-3

natriumklooriasetaatti C2H3ClO2.Na

223-622-6 // 3982-91-0

tiofosforyylitrikloridi Cl3PS

223-795-8 // 4075-81-4

kalsiumdipropionaatti C3H6O2.1 / 2Ca

223-819-7 // 4088-22-6

N-metyylidioktadekyyliamiini C37H77N

223-861-6 // 4098-71-9

3-isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti C12H18N2O2

223-907-5 // 4116-10-3

2-kloori-N-metyyli-3-oksobutyramidi C5H8ClNO2

224-030-0 // 4170-30-3

krotonialdehydi C4H6O

224-644-9 // 4435-53-4

3-metoksibutyyliasetaatti C7H14O3

224-698-3 // 4454-05-1

3,4-dihydro-2-metoksi-2H-pyraani C6H10O2

224-791-9 // 4497-58-9

1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimetyylikinoliini C12H17N

224-923-5 // 4553-62-2

2-metyyliglutaronitriili C6H8N2

225-379-1 // 4812-20-8

o-isopropoksifenoli C9H12O2

225-533-8 // 4904-61-4

syklododeka-1,5,9-trieeni C12H18

225-625-8 // 4979-32-2

N,N-disykloheksyylibentsotiatsoli-2-sulfenamidi C19H26N2S2

225-768-6 // 5064-31-3

trinatriumnitrilotriasetaatti C6H9NO6.3Na

225-861-1 // 5123-63-7

natrium-m-(dietyyliamino)bentseenisulfonaatti C10H15NO3S.Na

225-935-3 // 5160-02-1

bariumbis[2-kloori-5-[(2-hydroksi-1-naftyyli)atso]tolueeni-4-sul fonaatti] C17H13ClN2O4S.1 / 2Ba

226-009-1 // 5216-25-1

á,á,á,4-tetraklooritolueeni C7H4Cl4

226-218-8 // 5329-14-6

sulfamidihappo H3NO3S

226-242-9 // 5333-42-6

2-oktyyli-1-dodekanoli C20H42O

226-394-6 // 5392-40-5

sitraali C10H16O

226-736-4 // 5460-09-3

natriumvety-4-amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti C10H9NO7S2.Na

226-939-8 // 5567-15-7

2,2'-[(3,3'-dikloori[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diyyli)bis(atso)bis[N-(4- kloori-2,5-dimetoksifenyyli)-3-oksobutyramidi C36H32Cl4N6O8

227-505-0 // 5860-35-5

2-buteeni-1,1-diyylidiasetaatti C8H12O4

227-813-5 // 5989-27-5

(R)-p-menta-1,8-dieeni C10H16

227-977-8 // 6055-52-3

heksametyleenidiammoniumdikloridi C6H16N2.2ClH

228-055-8 // 6104-30-9

N,N'-(isobutylideeni)diurea C6H14N4O2

228-126-3 // 6140-74-5

pentadekyylimetakrylaatti C19H36O2

228-391-5 // 6258-06-6

natrium-1-amino-4-bromi-9,10-dioksoantraseeni-2-sulfonaatti C14H8BrNO5S.Na

228-782-0 // 6358-64-1

4-kloori-2,5-dimetoksianiliini C8H10ClNO2

228-787-8 // 6358-85-6

2,2'-[(3,3'-dikloori[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diyyli)bis(atso)]bis[3-okso- N-fenyylibutyramidi] C32H26Cl2N6O4

229-146-5 // 6419-19-8

nitrilotrimetyleenitris(fosfonihappo) C3H12NO9P3

229-347-8 // 6484-52-2

ammoniumnitraatti H3N.HNO3

229-353-0 // 6485-55-8

cis-2,6-dimetyylimorfoliini C6H13NO

229-912-9 // 6834-92-0

dinatriummetasilikaatti H2O3Si.2Na

229-962-1 // 6864-37-5

2,2'-dimetyyli-4,4'-metyleenibis(sykloheksyyliamiini) C15H30N2

230-042-7 // 6923-22-4

monokrotofossi C7H12NO5P

230-086-7 // 6940-53-0

1-kloori-2,5-dimetoksi-4-nitrobentseeni C8H8ClNO4

230-785-7 // 7320-34-5

tetrakaliumpyrofosfaatti H4O7P2.4K

230-847-3 // 7336-20-1

dinatrium-4,4'-diaminostilbeeni-2,2'-disulfonaatti C14H14N2O6S2.2Na

230-898-1 // 7360-53-4

alumiinitriformiaatti CH2O2.1 / 3Al

230-991-7 // 7397-62-8

butyyliglykolaatti C6H12O3

231-068-1 // 7428-48-0

steariinihappo, lyijysuola C18H36O2.xPb

231-072-3 // 7429-90-5

alumiini Al

231-081-2 // 7434-40-4

etaani-1,2-diyylibis(oksietaani-2,1-diyyli)bisheptanoaatti C20H38O6

231-096-4 // 7439-89-6

rauta Fe

231-100-4 // 7439-92-1

lyijy Pb

231-106-7 // 7439-97-6

elohopea Hg

231-111-4 // 7440-02-0

nikkeli Ni

231-130-8 // 7440-21-3

pii, sisältäen yli 99,99 painoprosenttia piitä Si

231-131-3 // 7440-22-4

hopea Ag

231-132-9 // 7440-23-5

natrium Na

231-141-8 // 7440-31-5

tina Sn

231-152-8 // 7440-43-9

kadmium Cd

231-158-0 // 7440-48-4

koboltti Co

231-159-6 // 7440-50-8

kupari Cu

231-175-3 // 7440-66-6

sinkki Zn

231-177-4 // 7440-69-9

vismutti Bi

231-195-2 // 7446-09-5

rikkidioksidi O2S

231-197-3 // 7446-11-9

rikkitrioksidi O3S

231-198-9 // 7446-14-2

lyijysulfaatti H2O4S.Pb

231-208-1 // 7446-70-0

alumiinikloridi AlCl3

231-211-8 // 7447-40-7

kaliumkloridi ClK

231-212-3 // 7447-41-8

litiumkloridi ClLi

231-298-2 // 7487-88-9

magnesiumsulfaatti H2O4S.Mg

231-312-7 // 7491-74-9

piraketami C6H10N2O2

231-441-9 // 7550-45-0

titaanitetrakloridi Cl4Ti

231-448-7 // 7558-79-4

dinatriumvetyortofosfaatti H3O4P.2Na

231-449-2 // 7558-80-7

natriumdivetyortofosfaatti H3O4P.Na

231-509-8 // 7601-54-9

trinatriumortofosfaatti H3O4P.3Na

231-511-9 // 7601-89-0

natriumperkloraatti ClHO4.Na

231-545-5 // 7631-86-9

piidioksidi, kemiallisesti valmistettu O2Si

231-548-0 // 7631-90-5

natriumvetysulfiitti (vesiliuos) H2O3S.Na

231-554-3 // 7631-99-4

natriumnitraatti, typpipitoisuus kuivana yli 16,3 painoprosenttia HNO3.Na

231-555-9 // 7632-00-0

natriumnitriitti HNO2.Na

231-556-4 // 7632-04-4

natriumperoksometaboraatti BHO3.Na

231-569-5 // 7637-07-2

booritrifluoridi BF3

231-587-3 // 7646-69-7

natriumhydridi HNa

231-588-9 // 7646-78-8

tinatetrakloridi Cl4Sn

231-592-0 // 7646-85-7

sinkkikloridi Cl2Zn

231-595-7 // 7647-01-0

vetykloridi ClH

231-598-3 // 7647-14-5

natriumkloridi ClNa

231-599-9 // 7647-15-6

natriumbromidi BrNa

231-626-4 // 7659-86-1

2-etyyliheksyylimerkaptoasetaatti C10H20O2S

231-633-2 // 7664-38-2

ortofosforihappo H3O4P

231-634-8 // 7664-39-3

vetyfluoridi FH

231-635-3 // 7664-41-7

ammoniakki, vedetön H3N

231-639-5 // 7664-93-9

rikkihappo H2O4S

231-665-7 // 7681-38-1

natriumvetysulfaatti H2O4S.Na

231-667-8 // 7681-49-4

natriumfluoridi FNa

231-668-3 // 7681-52-9

natriumhypokloriitti ClHO.Na

231-673-0 // 7681-57-4

dinatriumdisulfiitti H2O5S2.2Na

231-714-2 // 7697-37-2

typpihappo HNO3

231-718-4 // 7699-45-8

sinkkibromidi Br2Zn

231-722-6 // 7704-34-9

rikki, saostettu, sublimoitu tai kolloidinen S

231-729-4 // 7705-08-0

rautatrikloridi Cl3Fe

231-748-8 // 7719-09-7

tionyylidikloridi Cl2OS

231-749-3 // 7719-12-2

fosforitrikloridi Cl3P

231-753-5 // 7720-78-7

rautasulfaatti Fe.H2O4S

231-760-3 // 7722-64-7

kaliumpermanganaatti HMnO4.K

231-765-0 // 7722-84-1

vetyperoksidi H2O2

231-767-1 // 7722-88-5

tetranatriumpyrofosfaatti H4O7P2.4Na

231-768-7 // 7723-14-0

fosfori P

231-778-1 // 7726-95-6

bromi Br2

231-784-4 // 7727-43-7

bariumsulfaatti, luonnon Ba.H2O4S

231-786-5 // 7727-54-0

diammoniumperoksodisulfaatti H3N.1 / 2H2O8S2

231-793-3 // 7733-02-0

sinkkisulfaatti H2O4S.Zn

231-818-8 // 7757-79-1

kaliumnitraatti HNO3.K

231-820-9 // 7757-82-6

natriumsulfaatti H2O4S.2Na

231-821-4 // 7757-83-7

natriumsulfiitti H2O3S.2Na

231-826-1 // 7757-93-9

kalsiumvetyortofosfaatti, fluoripitoisuus alle 0,005 painoprosenttia kuivasta, vedettömästä tuotteesta Ca.H3O4P

231-830-3 // 7758-02-3

kaliumbromidi BrK

231-834-5 // 7758-11-4

dikaliumvetyortofosfaatti H3O4P.2K

231-835-0 // 7758-16-9

dinatriumdivetypyrofosfaatti H4O7P2.2Na

231-836-6 // 7758-19-2

natriumkloriitti ClHO2.Na

231-837-1 // 7758-23-8

kalsiumbis(divetyortofosfaatti), fluoripitoisuus alle 0,005 painoprosenttia kuivasta, vedettömästä tuotteesta Ca.2H3O4P

231-838-7 // 7758-29-4

pentanatriumtrifosfaatti H5O10P3.5Na

231-843-4 // 7758-94-3

rautadikloridi Cl2Fe

231-845-5 // 7758-95-4

lyijydikloridi Cl2Pb

231-846-0 // 7758-97-6

lyijykromaatti CrH2O4.Pb

231-847-6 // 7758-98-7

kuparisulfaatti Cu.H2O4S

231-867-5 // 7772-98-7

natriumtiosulfaatti H2O3S2.2Na

231-887-4 // 7775-09-9

natriumkloraatti ClHO3.Na

231-889-5 // 7775-11-3

natriumkromaatti CrH2O4.2Na

231-890-0 // 7775-14-6

natriumditioniitti H2O4S2.2Na

231-892-1 // 7775-27-1

dinatriumperoksodisulfaatti H2O8S2.2Na

231-900-3 // 7778-18-9

kalsiumsulfaatti, luonnon Ca.H2O4S

231-906-6 // 7778-50-9

kaliumdikromaatti Cr2H2O7.2K

231-907-1 // 7778-53-2

trikaliumortofosfaatti H3O4P.3K

231-908-7 // 7778-54-3

kalsiumhypokloriitti Ca.2ClHO

231-912-9 // 7778-74-7

kaliumperkloraatti ClHO4.K

231-913-4 // 7778-77-0

kaliumdivetyortofosfaatti H3O4P.K

231-915-5 // 7778-80-5

kaliumsulfaatti, K2O-pitoisuus kuivana yli 52 painoprosenttia H2O4S.2K

231-944-3 // 7779-90-0

trisinkkibis(ortofosfaatti) H3O4P.3 / 2Zn

231-956-9 // 7782-44-7

happi O2

231-957-4 // 7782-49-2

seleeni Se

231-959-5 // 7782-50-5

kloori Cl2

231-964-2 // 7782-78-7

nitrosyylirikkihappo HNO5S

231-971-0 // 7782-92-5

natriumamidi H2NNa

231-973-1 // 7782-99-2

rikkihapoke H2O3S

231-977-3 // 7783-06-4

vetysulfidi H2S

231-982-0 // 7783-18-8

ammoniumtiosulfaatti H3N.1 / 2H2O3S2

231-984-1 // 7783-20-2

ammoniumsulfaatti H3N.1 / 2H2O4S

231-987-8 // 7783-28-0

diammoniumvetyortofosfaatti H3N.1 / 2H3O4P

232-051-1 // 7784-18-1

alumiinifluoridi AlF3

232-087-8 // 7785-70-8

(+)-pin-2(3)-eeni C10H16

232-089-9 // 7785-87-7

mangaanisulfaatti H2O4S.Mn

232-094-6 // 7786-30-3

magnesiumkloridi Cl2Mg

232-104-9 // 7786-81-4

nikkelisulfaatti H2O4S.Ni

232-143-1 // 7789-09-5

ammoniumdikromaatti Cr2H2O7.2H3N

232-149-4 // 7789-21-1

fluorisulfonihappo FHO3S

232-188-7 // 7789-75-5

kalsiumfluoridi CaF2

232-234-6 // 7790-94-5

kloorisulfonihappo ClHO3S

232-235-1 // 7790-98-9

ammoniumperkloraatti ClHO4.H3N

232-245-6 // 7791-25-5

sulfuryylidikloridi Cl2O2S

232-259-2 // 7803-49-8

hydroksyyliamiini H3NO

232-287-5 // 8001-58-9

kreosootti

Bitumipitoisen hiilen korkeassa lämpötilassa tapahtuvassa hiillytyksessä syntyneen kivihiilitervan tisle. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, happamista tervaöljyistä ja tervaemäksistä.

232-304-6 // 8002-26-4

mäntyöljy

Raakaa mäntysuopaa hapottamalla saatujen hartsi- ja rasvahappojen monimutkainen seos (raaka mäntyöljy) sekä mäntyöljyn tislauksesta saatu tislattu mäntyöljy. Sisältää hartsihappoja vähintään 10 %.

232-313-5 // 8002-53-7

montaanivaha

Ruskohiilestä uuttamalla saatu vaha.

232-350-7 // 8006-64-2

tärpätti

Koko jae tai vallitsevasti terpeeniä sisältävä haihtuva tisle, joka saadaan liuotinmenetelmällä uuttamalla, pihkasta keräämällä tai pehmeää puumassaa pelkistämällä. Koostuu pääasiassa C10H16 -terpeenisistä hiilivedyistä: á-pineeni, â-pineeni, limoneeni, 3-kareeni ja kamfeeni. Voi sisältää muita asyklisiä, monosyklisiä tai bisyklisiä terpeenejä, hapetettuja terpeenejä ja anetolia. Täsmällinen koostumus vaihtelee jalostusmenetelmien ja käytetyn puun iän, maantieteellisen sijainnin ja lajien mukaan.

232-391-0 // 8013-07-8

epoksoitu soijaöljy

232-394-7 // 8013-74-9

o-(tai p-)tolueenisulfonamidi C7H9NO2S

232-475-7 // 8050-09-7

pihkahartsi (kolofoni)

Puusta, erityisesti mäntypuusta, johdettu monimutkainen seos. Koostuu ensisijaisesti hartsihapoista ja modifioiduista hartsihapoista, kuten dimeereistä ja dekarboksyloiduista hartsihapoista. Sisältää katalyyttisellä toisiintumisella stabiloidun hartsin.

232-476-2 // 8050-15-5

hartsihapot ja hydratut kolofonihapot, metyyliesterit

232-482-5 // 8050-31-5

hartsihapot ja kolofonihapot, esterit glyserolin kanssa

232-688-5 // 9005-90-7

tärpätti

Pinus palustris -uutteet, Pinaceae, ja niiden fysikaalisesti modifioidut johdannaiset.

233-032-0 // 10024-97-2

dityppioksidi N2O

233-036-2 // 10025-67-9

dirikkidikloridi Cl2S2

233-042-5 // 10025-78-2

trikloorisilaani Cl3HSi

233-046-7 // 10025-87-3

fosforyylitrikloridi Cl3OP

233-054-0 // 10026-04-7

piitetrakloridi Cl4Si

233-060-3 // 10026-13-8

fosforipentakloridi Cl5P

233-118-8 // 10039-54-0

bis(hydroksyyliammonium)sulfaatti H3NO.

>NUM>1

>DEN>2

H2O4S

233-135-0 // 10043-01-3

alumiinisulfaatti Al.

>NUM>3

>DEN>2

H2O4S

233-139-2 // 10043-35-3

boorihappo, luonnon, BO3H3-pitoisuus enintään 85 painoprosenttia kuivasta tuotteesta BH3O3

233-140-8 // 10043-52-4

kalsiumkloridi CaCl2

233-187-4 // 10058-23-8

kaliumvetyperoksomonosulfaatti H2O5S.K

233-250-6 // 10101-39-0

kalsiumsilikaatti Ca.H2O3Si

233-253-2 // 10101-53-8

dikromitris(sulfaatti) Cr.

>NUM>3

>DEN>2

H2O4S

233-267-9 // 10102-18-8

natriumseleniitti H2O3Se.2Na

233-271-0 // 10102-43-9

typpimonoksidi NO

233-321-1 // 10117-38-1

kaliumsulfiitti H2O3S.2K

233-330-0 // 10124-31-9

fosforihappo, ammoniumsuola H3N.xH3O4P

233-332-1 // 10124-37-5

kalsiumnitraatti, typpipitoisuus vedettömänä yli 16 painoprosenttia Ca.2HNO3

233-606-0 // 10265-92-6

metamidofossi C2H8NO2PS

233-788-1 // 10361-37-2

bariumkloridi BaCl2

233-826-7 // 10377-60-3

magnesiumnitraatti HNO3.

>NUM>1

>DEN>2

Mg

234-123-8 // 10543-57-4

N,N-etyleenibis[N-asetyyliasetamidi] C10H16N2O4

234-129-0 // 10545-99-0

rikkidikloridi Cl2S

234-186-1 // 10584-98-2

2-etyyliheksyyli-4,4-dibutyyli-10-etyyli-7-okso-8-oksa-3,5- ditia-4-tinatetradekanoaatti C28H56O4S2Sn

234-190-3 // 10588-01-9

natriumdikromaatti Cr2H2O7.2Na

234-294-9 // 11071-47-9

iso-okteeni C8H16

234-304-1 // 11081-15-5

iso-oktyylifenoli C14H22O

234-324-0 // 11099-06-2

piihappo, etyyliesteri

234-343-4 // 11113-50-1

boorihappo

234-390-0 // 11138-47-9

perboorihappo, natriumsuola

234-409-2 // 12001-85-3

nafteenihapot, sinkkisuolat

234-448-5 // 12004-14-7

heksakalsiumheksaoksotris[sulfaatti(2-)]dialuminaatti(12-) Al2O18S3.6Ca

234-588-7 // 12013-56-8

kalsiumdisilisidi CaSi2

234-630-4 // 12018-01-8

kromidioksidi CrO2

234-933-1 // 12042-91-0

dialumiinipentahydroksikloridi Al2ClH5O5

235-067-7 // 12065-90-6

pentalyijytetraoksisulfaatti O8Pb5S

235-105-2 // 12068-77-8

dikromirautatetraoksidi Cr2FeO4

235-123-0 // 12070-12-1

volframikarbidi CW

235-137-7 // 12075-68-2

trietyylidialumiinitrikloridi C6H15Al2Cl3

235-183-8 // 12124-97-9

ammoniumbromidi BrH4N

235-184-3 // 12124-99-1

ammoniumvetysulfidi H5NS

235-186-4 // 12125-02-9

ammoniumkloridi ClH4N

235-227-6 // 12136-45-7

dikaliumoksidi K2O

235-252-2 // 12141-20-7

trilyijydioksifosfonaatti HO5PPb3

235-380-9 // 12202-17-4

tetralyijytrioksisulfaatti O7Pb4S

235-416-3 // 12222-60-5

heksanatrium-2,2'-[atsobis[(2-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)vinyleeni- (3-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)]]bis[2H-nafto[1,2-d]triatsoli-5- sulfonaatti] C48H32N8O18S6.6Na

235-490-7 // 12252-33-4

kalsium[ortosilikaatti(4-)]dioksodialuminaatti(2-) Al2O6Si.Ca

235-595-8 // 12336-95-7

kromihydroksisulfaatti CrHO5S

235-649-0 // 12410-14-9

rautakloridisulfaatti ClFeO4S

235-654-8 // 12427-38-2

manebi C4H6MnN2S4

235-759-9 // 12656-85-8

kromaatti-, molybdaatti- ja lyijysulfaattipuna (C.I. Pigment Red 104)

Tämä aine on luetteloitu 'Colour Index'issä nimellä Colour Index Constitution Number C.I. 77605.

235-837-2 // 13001-46-2

kalium-O-isobutyyliditiokarbonaatti C5H10OS2.K

235-845-6 // 13005-36-2

kaliumfenyyliasetaatti C8H8O2.K

235-921-9 // 13048-33-4

heksametyleenidiakrylaatti C12H18O4

236-598-7 // 13446-48-5

ammoniumnitriitti H3N.HNO2

236-670-8 // 13463-40-6

pentakarbonyylirauta C5FeO5

236-675-5 // 13463-67-7

titaanidioksidi O2Ti

236-688-6 // 13464-80-7

dihydratsiinisulfaatti H4N2.

>NUM>1

>DEN>2

H2O4S

236-878-9 // 13530-65-9

sinkkikromaatti CrH2O4.Zn

237-004-9 // 13573-18-7

trifosforihappo, natriumsuola H5O10P3.xNa

237-066-7 // 13598-36-2

fosfonihappo H3O3P

237-081-9 // 13601-19-9

tetranatriumheksasyanoferraatti C6FeN6.4Na

237-158-7 // 13674-84-5

tris(2-kloori-1-metyylietyyli)fosfaatti C9H18Cl3O4P

237-199-0 // 13684-63-4

fenmedifaami C16H16N2O4

237-215-6 // 13693-11-3

titaanibis(sulfaatti) H2O4S.

>NUM>1

>DEN>2

Ti

237-239-7 // 13705-05-0

2,4-dikloori-6-(metyylitio)-1,3,5-triatsiini C4H3Cl2N3S

237-410-6 // 13775-53-6

trinatriumheksafluorialuminaatti AlF6.3Na

237-574-9 // 13845-36-8

pentakaliumtrifosfaatti H5O10P3.5K

237-722-2 // 13943-58-3

tetrakaliumheksasyanoferraatti C6FeN6.4K

237-732-7 // 13952-84-6

sek-butyyliamiini C4H11N

238-688-1 // 14639-98-6

triammoniumpentakloorisinkaatti(3-) Cl5Zn.3H4N

238-877-9 // 14807-96-6

talkki (Mg3H2(SiO3)4) H2O3Si.

>NUM>3

>DEN>4

Mg

238-878-4 // 14808-60-7

kvartsi (SiO2) O2Si

238-887-3 // 14816-18-3

foksimi C12H15N2O3PS

238-932-7 // 14861-17-7

4-(2,4-dikloorifenoksi)aniliini C12H9Cl2NO

239-106-9 // 15022-08-9

diallyylikarbonaatti C7H10O3

239-148-8 // 15096-52-3

trinatriumheksafluorialuminaatti AlF6.3Na

239-263-3 // 15206-55-0

metyylibentsoyyliformiaatti C9H8O3

239-289-5 // 15245-12-2

typpihappo, ammoniumkalsiumsuola Ca.xH3N.xHNO3

239-592-2 // 15545-48-9

klooritoluroni C10H13ClN2O

239-622-4 // 15571-58-1

2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-di tia-4-tinatetradekanoaatti C36H72O4S2Sn

239-670-6 // 15593-75-6

trinatriumantimonaatti(3-) Na.

>NUM>1

>DEN>3

O4Sb

239-701-3 // 15625-89-5

2-etyyli-2-[[(1-oksoallyyli)oksi]metyyli]-1,3-propaanidiyylidia krylaatti C15H20O6

239-707-6 // 15630-89-4

dinatriumkarbonaatti, yhdisteenä vetyperoksidin kanssa (2:3) CH2O3.

>NUM>3

>DEN>2

H2O2.2Na

239-784-6 // 15687-27-1

ibuprofeeni C13H18O2

239-931-4 // 15827-60-8

[[(fosfonimetyyli)imino]bis[etaani-2,1-diyylinitrilobis(metylee ni)]]tetrakisfosfonihappo C9H28N3O15P5

240-032-4 // 15894-70-9

N,N"-1,6-heksaanidiyylibis[N-syanoguanidiini] C10H18N8

240-286-6 // 16118-49-3

karbetamidi C12H16N2O3

240-347-7 // 16219-75-3

5-etylideeni-8,9,10-trinorborn-2-eeni C9H12

240-383-3 // 16291-96-6

puuhiili

Puusta tai muusta orgaanisesta aineesta hapettamalla tai osittain hiillyttämällä saatu amorfinen hiili.

240-596-1 // 16529-56-9

2-metyyli-3-buteeninitriili C5H7N

240-778-0 // 16721-80-5

natriumvetysulfidi HNaS

240-795-3 // 16731-55-8

dikaliumdisulfiitti H2O5S2.2K

240-896-2 // 16871-90-2

dikaliumheksafluorisilikaatti F6Si.2K

240-898-3 // 16872-11-0

tetrafluoriboorihappo BF4.H

240-934-8 // 16893-85-9

dinatriumheksafluorisilikaatti F6Si.2Na

240-969-9 // 16919-27-0

dikaliumheksafluorititanaatti F6Ti.2K

241-034-8 // 16961-83-4

heksafluoripiihappo F6Si.2H

241-164-5 // 17095-24-8

tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-3,6-bis[[4-[[2-[sulfonaattioksi) etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti C26H25N5O19S6.4Na

241-342-2 // 17321-47-0

O,O-dimetyylitiofosforiamidaatti C2H8NO2PS

241-624-5 // 17639-93-9

metyyli-2-klooripropionaatti C4H7ClO2

242-159-0 // 18282-10-5

tinadioksidi O2Sn

242-348-8 // 18467-77-1

diprogulihappo C12H18O7

242-358-2 // 18479-49-7

3,7-dimetyyliokt-1-en-3-oli C10H20O

242-505-0 // 18691-97-9

metabentstiatsuroni C10H11N3OS

243-215-7 // 19666-30-9

3-[2,4-dikloori-5-(1-metyylietoksi)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylie tyyli)-1,3,4-oksadiatsoli-2(3H)-oni C15H18Cl2N2O3

243-473-0 // 20030-30-2

2,5,6-trimetyylisykloheks-2-en-1-oni C9H14O

243-723-9 // 20306-75-6

N-metyyli-3-oksobutyramidi C5H9NO2

243-746-4 // 20344-49-4

rautahydroksidioksidi FeHO2

244-492-7 // 21645-51-2

alumiinihydroksidi AlH3O3

244-742-5 // 22036-77-7

[etyleenibis[nitrilobis(metyleeni)]]tetrakisfosfonihappo, natriumsuola C6H20N2O12P4.xNa

244-848-1 // 22224-92-6

fenamifossi C13H22NO3PS

245-883-5 // 23783-42-8

3,6,9,12-tetraoksotridekanoli C9H20O5

246-307-5 // 24544-08-9

2,6-dietyyli-p-toluidiini C11H17N

246-309-6 // 24549-06-2

6-etyyli-2-toluidiini C9H13N

246-347-3 // 24602-86-6

tridemorfi C19H39NO

246-376-1 // 24634-61-5

kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaatti C6H8O2.K

246-466-0 // 24800-44-0

[(metyylietyleeni)bis(oksi)]dipropanoli C9H20O4

246-562-2 // 25013-15-4

vinyylitolueeni C9H10

246-585-8 // 25057-89-0

bentatsoni C10H12N2O3S

246-613-9 // 25103-09-7

iso-oktyylimerkaptoasetaatti C10H20O2S

246-617-0 // 25103-52-0

iso-oktaanihappo C8H16O2

246-619-1 // 25103-58-6

tert-dodekaanitioli C12H26S

246-672-0 // 25154-52-3

nonyylifenoli C15H24O

246-673-6 // 25154-54-5

dinitrobentseeni C6H4N2O4

246-689-3 // 25167-67-3

buteeni C4H8

246-690-9 // 25167-70-8

2,4,4-trimetyylipenteeni C8H16

246-770-3 // 25265-71-8

oksidipropanoli C6H14O3

246-771-9 // 25265-77-4

isovoihappo, monoesteri 2,2,4-trimetyylipentaani-1,3-diolin kanssa C12H24O3

246-814-1 // 25311-71-1

isofenfossi C15H24NO4PS

246-835-6 // 25321-09-9

di-isopropyylibentseeni C12H18

246-837-7 // 25321-22-6

diklooribentseeni C6H4Cl2

246-869-1 // 25339-17-7

isodekyylialkoholi C10H22O

246-910-3 // 25376-45-8

diaminotolueeni C7H10N2

247-099-9 // 25551-13-7

trimetyylibentseeni C9H12

247-134-8 // 25620-58-0

trimetyyliheksaani-1,6-diamiini C9H22N2

247-148-4 // 25637-99-4

heksabromisyklododekaani C12H18Br6

247-323-5 // 25899-50-7

(Z)-pent-2-eeninitriili C5H7N

247-477-3 // 26140-60-3

terfenyyli C18H14

247-571-4 // 26266-68-2

2-etyyliheksenaali C8H14O

247-693-8 // 26444-49-5

difenyylitolyylifosfaatti C19H17O4P

247-714-0 // 26447-40-5

metyleenidifenyylidi-isosyanaatti C15H10N2O2

247-722-4 // 26471-62-5

m-tolylideenidi-isosyanaatti C9H6N2O2

247-977-1 // 26761-40-0

di-"isodekyyli"ftalaatti C28H46O4

247-979-2 // 26761-45-5

2,3-epoksipropyylineodekanoaatti C13H24O3

248-092-3 // 26896-18-4

isononaanihappo C9H18O2

248-097-0 // 26898-17-9

dibentsyylitolueeni C21H20

248-133-5 // 26952-21-6

iso-oktan-1-oli C8H18O

248-206-1 // 27070-59-3

syklododekatrieeni C12H18

248-289-4 // 27176-87-0

dodekyylibentseenisulfonihappo C18H30O3S

248-310-7 // 27193-28-8

(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli C14H22O

248-339-5 // 27215-95-8

noneeni C9H18

248-363-6 // 27247-96-7

2-etyyliheksyylinitraatti C8H17NO3

248-368-3 // 27253-26-5

di-isotridekyyliftalaatti C34H58O4

248-405-3 // 27323-18-8

kloori-1,1'-bifenyyli C12H9Cl

248-433-6 // 27375-52-6

N-[4-[(2-hydroksietyyli)sulfonyyli]fenyyli]asetamidi

C10H13NO4S

248-469-2 // 27458-92-0

isotridekan-1-oli C13H28O

248-471-3 // 27458-94-2

isononyylialkoholi C9H20O

248-523-5 // 27554-26-3

di-iso-oktyyliftalaatti C24H38O4

248-654-8 // 27776-01-8

bentsyylitolueeni C14H14

248-704-9 // 27871-49-4

metyyli-(S)-(-)-laktaatti C4H8O3

248-948-6 // 28299-41-4

ditolyylieetteri C14H14O

248-953-3 // 28305-25-1

kalsium-(S)-2-hydroksipropionaatti C3H6O3.

>NUM>1

>DEN>2

Ca

248-983-7 // 28348-53-0

natriumkumeenisulfonaatti C9H12O3S.Na

249-048-6 // 28473-21-4

1-nonanoli C9H20O

249-050-7 // 28479-22-3

3-kloori-p-tolyyli-isosyanaatti C8H6ClNO

249-079-5 // 28553-12-0

di-"isononyyli"ftalaatti C26H42O4

249-482-6 // 29171-20-8

3,7-dimetyyliokt-6-en-1-yn-3-oli C10H16O

249-828-6 // 29761-21-5

isodekyylidifenyylifosfaatti C22H31O4P

249-894-6 // 29857-13-4

natrium-1,4-di-isodekyylisulfonaattisukkinaatti

C24H46O7S.Na

250-178-0 // 30399-84-9

iso-oktadekaanihappo C18H36O2

250-247-5 // 30574-97-1

(E)-2-metyyli-2-buteeninitriili C5H7N

250-354-7 // 30845-78-4

kalium-9,10-dihydro-9,10-dioksoantraseeni-1-sulfonaatti

C14H8O5S.K

250-378-8 // 30899-19-5

pentanoli C5H12O

250-439-9 // 31027-31-3

p-isopropyylifenyyli-isosyanaatti C10H11NO

250-702-8 // 31565-23-8

di(tert-dodekyyli)pentasulfidi C24H50S5

250-709-6 // 31570-04-4

tris(2,4-ditert-butyylifenyyli)fosfiitti C42H63O3P

251-013-5 // 32360-05-7

oktadekyylimetakrylaatti C22H42O2

251-087-9 // 32536-52-0

difenyylieetteri, oktabromi-johdannainen C12H2Br8O

251-835-4 // 34123-59-6

3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea C12H18N2O

252-104-2 // 34590-94-8

(2-metoksimetyylietoksi)propanoli C7H16O3

252-276-9 // 34893-92-0

1,3-dikloori-5-isosyanaattibentseeni C7H3Cl2NO

253-149-0 // 36653-82-4

1-heksadekanoli C16H34O

253-178-9 // 36734-19-7

3-(3,5-dikloorifenyyli)-2,4-diokso-N-isopropyyli-imidatsolidii ni-1-karboksamidi C13H13Cl2N3O3

253-407-2 // 37220-82-9

9-oktadekeenihappo, (Z)-, esteri 1,2,3-propaanitriolin kanssa

253-733-5 // 37971-36-1

2-fosfonibutaani-1,2,4-trikarboksyylihappo C7H11O9P

254-159-8 // 38861-78-8

1-[4-(2-metyylipropyyli)fenyyli]etan-1-oni C12H16O

254-320-2 // 39148-24-8

alumiinitrietyylitrifosfonaatti C2H7O3P.

>NUM>1

>DEN>3

Al

254-400-7 // 39290-78-3

alumiinihydroksikloridisulfaatti

255-349-3 // 41394-05-2

4-amino-3-metyyli-6-fenyyli-1,2,4-triatsin-5-oni C10H10N4O

255-894-7 // 42576-02-3

metyyli-5-(2,4-dikloorifenoksi)-2-nitrobentsoaatti

C14H9Cl2NO5

256-103-8 // 43121-43-3

1-(4-kloorifenoksi)-3,3-dimetyyli-1-(1,2,4-triatsol-1-yyli)butanoni C14H16ClN3O2

256-176-6 // 44992-01-0

[2-(akryloyylioksi)etyyli]trimetyyliammoniumkloridi

C8H16NO2.Cl

256-735-4 // 50723-80-3

3-isopropyyli-1H-2,1,3-bentsotiadiatsin-4(3H)-oni-2,2-dioksidi, natriumsuola C10H12N2O3S.Na

256-759-5 // 50780-99-9

di-isobutyylimalonaatti C11H20O4

257-098-5 // 51274-00-1

raudan magneettinen oksidikeltainen (C.I. Pigment Yellow 42)

Tämä aine on luetteloitu 'Colour Index'issä nimellä Colour Index Constitution Number C.I. 77492.

257-180-0 // 51407-46-6

2-(4-isobutyylifenyyli)propionialdehydi C13H18O

257-413-6 // 51774-11-9

isoheptan-1-oli C7H16O

258-290-1 // 53003-10-4

salinomysiini C42H70O11

258-556-7 // 53445-37-7

2,2,4(tai 2,4,4)-trimetyyliadipiinihappo C9H16O4

258-587-6 // 53500-83-7

isopropyyli-3-metyyli-3-(p-isobutyylifenyyli)oksiraani-2-kar- boksylaatti C17H24O3

258-649-2 // 53585-53-8

dibentsyylibentseeni, ar-metyyli-johdannainen C21H20

259-537-6 // 55219-65-3

á-tert-butyyli-â-(4-kloorifenoksi)-1H-1,2,4-triatsoli-1-etanoli

C14H18ClN3O2

261-204-5 // 58302-43-5

natriumbis[4-hydroksi-3-[(2-hydroksi-1-naftyyli)atso]bentseeni- sulfonamidaatti(2-)]koboltaatti(1-) C32H22CoN6O8S2.Na

261-233-3 // 58391-97-2

boorihappo (H3BO3), esteri2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etanolin ja 2,2'-oksibis[etanoli]:n kanssa

262-373-8 // 60676-86-0

kvartsilasi O2Si

262-967-7 // 61788-32-7

hydrattu terfenyyli

262-977-1 // 61788-46-3

kookosalkyyliamiinit

263-004-3 // 61788-76-9

alkaanit, kloori

263-055-1 // 61789-36-4

nafteenihapot, kalsiumsuolat

263-058-8 // 61789-40-0

1-propanaminium, 3-amino-N-(karboksimetyyli)N,N-dimetyyli-, kookoksen N-asyylijohdannaiset, hydroksidit, sisäiset suolat

263-064-0 // 61789-51-3

nafteenihapot, kobolttisuolat

263-066-1 // 61789-53-5

kookosnitriilit

263-107-3 // 61790-12-3

mäntyrasvahapot

263-120-4 // 61790-28-1

talinitriilit

263-125-1 // 61790-33-8

talialkyyliamiinit

264-150-0 // 63449-39-8

parafiinivahat ja hiilivetyvahat, kloori

264-347-1 // 63589-25-3

4-diatso-3,4-dihydro-7-nitro-3-oksonaftaleeni-1-sulfonihappo

C10H5N3O6S

264-459-0 // 63785-12-6

ammoniumvetydipropionaatti C3H6O2.

>NUM>1

>DEN>2

H3N

264-848-5 // 64365-17-9

hydratut hartsihapot ja kolofonihapot, esterit pentaerytritolin kanssa

266-010-4 // 65996-77-2

koksi (hiili)

Hiilen korkeassa lämpötilassa tapahtuvassa (yli 700 °C) kuivatislauksessa syntyvä hiilipitoinen, solumainen massa. Koostuu pääasiassa hiilestä. Voi sisältää vaihtelevissa määrin myös rikkiä ja tuhkaa.

266-027-7 // 65996-92-1

kivihiilitervan tisleet

Kivihiilitervasta syntyvä tisle, jonka kiehuma-alue on likimain 100 - 450 °C. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, jotka sisältävät 2-4 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiemäksistä.

266-028-2 // 65996-93-2

korkean lämpötilan kivihiilitervan piki

Korkeassa lämpötilassa tapahtuvan kivihiilitervan tislauksen jäännös. Väriltään musta, kiinteä aine, jonka pehmenemispiste sijaitsee likimain välillä 30 - 180 °C. Koostuu pääasiassa aromaattisten hiilivetyjen monimutkaisesta seoksesta, joka sisältää kolme- tai useampijäsenisiä kondensoituneita renkaita.

266-030-3 // 65996-95-4

väkevöidyt superfosfaatit

Apatiittia fosforihapolla käsiteltäessä saatu aine. Sisältää tavallisesti 40 % tai enemmän käyttökelpoista fosforioksidia (P2O5). Koostuu pääasiassa kalsiumfosfaatista.

266-041-3 // 65997-06-0

hydrattu kolofoni

266-042-9 // 65997-13-9

hydratut hartsihapot ja kolofonihapot, esterit glyserolin kanssa

266-043-4 // 65997-15-1

portlandsementti, kemialliset tuotteet

Portlandsementti on korkeassa lämpötilassa (yli 1 200 °C) tapahtuvien erilaisten raaka-aineiden, pääasiassa kalsiumkarbonaatin, alumiinioksidin, piidioksidin ja rautaoksidin, poltossa tai sintrauksessa syntyvien kemiallisten aineiden seos. Valmistetut kemialliset aineet ovat muodoltaan kiteistä massaa. Tämä ryhmä käsittää kaikki alla mainitut kemialliset aineet, kun niitä luonnollisesti portlandsementin valmistuksen yhteydessä syntyy. Pääasialliset aineet ovat Ca2SiO4 ja Ca3SiO5. Muut alla mainitut yhdisteet voivat esiintyä yhdistelmänä näiden kahden vallitsevan aineen kanssa.

CaAl2O4 Ca2Al2SiO7

CaAl4O7 Ca4Al6SO16

CaAl12O19 Ca12Al14Cl2O32

Ca3Al2O6 Ca12Al14F2O32

Ca12Al14O33 Ca4Al2Fe2O10

CaO Ca6Al4Fe2O15

Ca2Fe2O5

266-047-6 // 65997-18-4

sulatteet, kemialliset tuotteet

Sulate on kemiallisten epäorgaanisten aineiden seos, joka valmistetaan karkaisemalla nopeasti sula, monimutkainen aineseos siten, että valmistetut kemialliset aineet saadaan kiinteiksi lasimaisiksi hiutaleiksi tai rakeiksi. Tämä ryhmä käsittää kaikki alla mainitut sulatteen valmistuksen aikana luonnollisesti syntyvät kemialliset aineet. Tämän ryhmän tärkeimmät alkuaineet ovat, tapauksen mukaisesti, kaikkien tai osan alla mainittujen alkuaineiden oksideja. Tämä ryhmä voi käsittää myös näiden alkuaineiden fluorideja, yhdistelmänä näiden tärkeimpien aineiden kanssa.

Alumiini

Antimoni

Arseeni

Barium

Boori

Cerium

Fosfori

Hopea

Kadmium

Kalium

Kalsium

Koboltti

Kromi

Kulta

Kupari

Lantaani

Litium

Lyijy // Magnesium

Mangaani

Molybdeeni

Natrium

Neodyymi

Nikkeli

Niobium

Pii

Rauta

Sinkki

Strontium

Tina

Titaani

Vanadiini

Vismutti

Volframi

Zirkonium

266-639-4 // 67306-03-0

4-[3-[4-(1,1-dimetyylietyyli)fenyyli]-2-metyylipropyyli]-2,6- dimetyylimorfoliini C20H33NO

267-006-5 // 67762-25-8

C12-18 -alkoholit

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C12-C18 alkyl alcohol ja SDA Reporting Number 16-060-00.

267-008-6 // 67762-27-0

C16-18 -alkoholit

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C16-C18 alkyl alcohol ja SDA Reporting Number 19-060-00.

267-009-1 // 67762-30-5

C14-18 -alkoholit

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C14-C18 alkyl alcohol ja SDA Reporting Number 17-060-00.

267-019-6 // 67762-41-8

C10-16 -alkoholit

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C10-C16 alkyl alcohol ja SDA Reporting Number 15-060-00.

267-051-0 // 67774-74-7

bentseeni, C10-13 -alkyylijohdannaiset

268-106-1 // 68002-94-8

C16-18 -alkoholit ja tyydyttymättömät C18

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C16-C18 unsaturated alkyl alcohol ja SDA Reporting Number 11-060-00.

268-213-3 // 68037-49-0

sulfonihapot, C10-18 -alkaanit, natriumsuolat

268-531-2 // 68122-86-1

imidatsoliumyhdisteet, 4,5-dihydro-1-metyyli-nortali-2-alkyy li-1-(2-taliamidietyyli), metyylisulfaatit

268-589-9 // 68130-43-8

rikkihappo, C8-18 -monoalkyyliesterit, natriumsuolat

268-626-9 // 68131-73-7

amiinit, polyetyleenipoly-

268-770-2 // 68140-00-1

kookosamidit, N-(hydroksietyyli)

268-860-1 // 68153-01-5

naftaleenisulfonihapot

268-930-1 // 68155-00-0

C14-18 -alkoholit ja tyydyttymättömät C16-18

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl alcohol ja SDA Reporting Number 04-060-00.

269-127-9 // 68187-82-6

bisulfiittikalaöljyt

269-227-2 // 68201-59-2

fumaraatilla käsitellyt hartsihapot ja kolofonihapot, natriumsuola

269-228-8 // 68201-60-5

maleaatilla käsitellyt hartsihapot ja kolofonihapot, natriumsuolat

269-587-0 // 68298-96-4

2-[(2-hydroksietyyli)amino]etyylidivetyortoboraatti

C4H12BNO4

269-798-8 // 68333-89-1

bentseeni, (1-metyylietyyli)-, hapetettu, polyfenyylijäännökset

Kumeenin ja fenolin reaktiotuotteita tislaamalla saatu korkeassa lämpötilassa kiehuva, haihtumaton jäännös. Koostuu pää asiassa substituoiduista fenyyli-ryhmistä, joita hiili-happi -sidokset ja fenyylialifaattiset sidokset yhdistävät.

269-922-0 // 68391-03-7

kvaternääriset ammoniumyhdisteet, C12-18 -alkyylitrimetyylit, kloridit

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C12-C18 alkyl trimethyl ammonium chloride ja SDA Re porting Number 16-045-00.

270-115-0 // 68411-30-3

bentseenisulfonihappo, C10-13 -alkyylijohdannaiset, natriumsuolat

270-184-7 // 68412-37-3

piihappo (H4SiO4), tetraetyyliesteri, hydrolysoitu

270-407-8 // 68439-57-6

sulfonihapot, C14-16 -hydroksialkaanit ja C14-16 -alkeenit, natriumsuolat

270-461-2 // 68440-56-2

hartsihapot ja kolofonihapot, magnesiumsuolat

270-486-9 // 68442-69-3

bentseeni, C10-14 -monoalkyylijohdannaiset

270-691-3 // 68476-52-8

C4-hiilivedyt, eteenin valmistuksen sivutuote

Eteenin valmistusyksikössä tapahtuvan katalyyttisen krakkauksen tuloksena saatuja tuotteita tislaamalla saatujen hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa C4-hiilivedyistä.

271-067-3 // 68515-25-3

bentseeni, C1-9 -alkyylijohdannaiset

271-073-6 // 68545-32-2

bentseeni, C12-14 -monoalkyylijohdannaiset, jakotislauksen pohjatuotteet

Jakotislauksen pohjatuotteet, joiden kiehumispiste on likimain yli 360 °C.

271-083-0 // 68515-41-3

1,2-bentseenidikarboksyylihappo, C7-9 -dialkyyliesterit, haaroittuneet ja suorat

271-085-1 // 68515-43-5

1,2-bentseenidikarboksyylihappo, C9-11 -dialkyyliesterit, haaroittuneet ja suorat

271-212-0 // 68526-55-6

C8-10 -alkeenit, C9-pitoisuus suuri

271-231-4 // 68526-83-0

C7-9 -alkoholit, iso-, C8-pitoisuus suuri

271-233-5 // 68526-84-1

C8-10 -alkoholit, iso-, C9-pitoisuus suuri

271-234-0 // 68526-85-2

C9-11 -alkoholit, iso-, C10-pitoisuus suuri

271-235-6 // 68526-86-3

C11-14 -alkoholit, iso-, C13-pitoisuus suuri

271-363-2 // 68551-11-1

1-propeeni, hydroformylointituotteet, korkeassa lämpötilassa kiehuva jae

Propeenin hydroformyloinnissa syntyvän butanaalin hydraustuotteita tislaamalla saatu monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa orgaanisista yhdisteistä, kuten aldehydeistä, alkoholeista, estereistä, eettereistä ja karboksyylihapoista, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C4-C32, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 143 - 282 °C.

271-528-9 // 68584-22-5

bentseenisulfonihappo, C10-16 -alkyylijohdannaiset

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C10-C16 alkyl benzene sulfonic acid ja SDA Reporting Number 15-080-00.

271-642-9 // 68603-15-6

C6-12 -alkoholit

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C6-C12 alkyl alcohol ja SDA Reporting Number 13-060-00.

271-657-0 // 68603-42-9

kookosamidit, N,N-bis(hydroksietyyli)

271-678-5 // 68603-87-2

C4-6 -karboksyylihapot, di-

271-774-7 // 68608-15-1

sulfonihapot, alkaanit, natriumsuolat

271-801-2 // 68608-80-0

bentseeni, C6-12 -alkyylijohdannaiset

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C6-C12 alkyl benzene ja SDA Reporting Number 13-079-00.

271-893-4 // 68611-44-9

silaani, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteet piidioksidin kanssa

272-490-6 // 68855-56-1

C12-16 -alkoholit

272-492-7 // 68855-58-3

C10-16 -alkeenit,

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C10-C16 alkyl alpha olefin ja SDA Reporting Number 15-057-00.

272-647-9 // 68901-05-3

propaani-1,3-diyylibis(oksipropaani-1,3-diyyli)diakrylaatti C14H28Cl4Cr2F9NO9S

272-740-4 // 68910-45-2

sulfonihapot, alkaanit, kloori, natriumsuolat

272-924-4 // 68920-70-7

C6-18 -alkaanit, kloori

273-050-6 // 68936-98-1

bentseeni, (1-metyylietyyli), tislausjäännökset

Kumeenin valmistuksessa syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa di-isopropyylibentseenistä, sekä pienistä määristä C4-substituoituja bentseenejä ja raskaampia ei-aromaattisia hiilivetyjä.

273-094-6 // 68937-83-7

C6-10 -rasvahapot, metyyliesterit

273-095-1 // 68937-84-8

C12-18 -rasvahapot, metyyliesterit

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C12-C18 alkyl carboxylic acid methyl ester ja SDA Reporting Number 16-010-00.

273-114-3 // 68938-07-8

C9-13 -rasvahapot, neo-

273-281-2 // 68955-55-5

amiinit, C12-18 -alkyylidimetyylit, N-oksidit

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C12-C18 alkyl dimethyl amine oxide ja SDA Reporting Number 16-041-00.

273-295-9 // 68955-98-6

C16-18 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C18, haaroittuneet ja suorat

274-367-2 // 70179-79-2

ammoniumtetraformiaatti CH2O2

>NUM>1

>DEN>4

H3N

276-451-4 // 72187-40-7

4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroksietyyli)amino]-6-[(4-sulfofenyyli)ami no]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]stilbeeni-2,2'-disulfonihappo, kaliumnatriumsuola C40H44N12O16S4.xK.xNa

277-704-1 // 74070-46-5

2-kloori-6-nitro-3-fenoksianiliini C12H9ClN2O3

278-404-3 // 76253-60-6

dikloori[(dikloorifenyyli)metyyli]metyylibentseeni C14H10Cl4

279-420-3 // 80206-82-2

C12-14 -alkoholit

280-895-4 // 83803-77-4

di-tert-dodekyylitrisulfidi C24H50S3

281-018-8 // 83846-43-9

bentsoehappo, 2-hydroksi-, C13 :a suuremmat monoalkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (2:1)

283-810-9 // 84713-17-7

2,2,4(tai 2,4,4)-trimetyyliheksaanidinitriili C9H14N2

284-090-9 // 84777-61-7

kalsium(II)iso-oktanoaatti C8H16O2

>NUM>1

>DEN>2

Ca

284-315-0 // 84852-06-2

1,2-bentseenidikarboksyylihappo, C7-10 -di-isoalkyyliesterit

284-660-7 // 84961-70-6

bentseeni, C10-13 -monoalkyylijohdannaiset, tislausjäännökset

284-895-5 // 84989-06-0

happamat tervaöljyt, ksylenolijae

Happamien tervaöljyjen jae, jossa 2,4-dimetyylifenolin ja 2,5-dimetyylifenolin pitoisuudet ovat suuret, ja joka saadaan kivihiilitervan alhaisessa lämpötilassa kiehuvia raakoja happoöljyjä tislaamalla.

285-207-6 // 85049-37-2

C16-18 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C18, 2-etyyliheksyyliesterit

286-490-9 // 85251-77-0

C16-18 -glyseridit, mono- ja di-

287-032-0 // 85408-69-1

C8-18 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C16-18, natriumsuolat

287-075-5 // 85409-09-2

C8-10 -glyseridit

287-476-5 // 85535-84-8

C10-13 -alkaanit, kloori

287-477-0 // 85535-85-9

C14-17 -alkaanit, kloori

287-479-1 // 85535-87-1

C10-13 -alkeenit

287-493-8 // 85536-13-6

muurahaishappo, C8-10 -isoalkyyliesterit, C9-pitoisuus suuri

287-494-3 // 85536-14-7

bentseenisulfonihappo, 4-C10-13 -sek-alkyylijohdannaiset

287-625-4 // 85566-16-1

C13-15 -alkoholit, haaroittuneet ja suorat

287-735-2 // 85567-22-2

2,5,8,10,13,16,17,20,23-nonaoksa-1,9-dibooribisyklo[7.7.7]triko saani C12H24B2O9

288-284-4 // 85711-26-8

C9-11 -alkoholit, haaroittuneet ja suorat

288-331-9 // 85711-70-2

sulfonihapot, C14-18 -sek-alkaanit, natriumsuolat

288-474-7 // 85736-63-6

kvaternääriset ammoniumyhdisteet, C12-18 -alkyyli(hydroksietyyli)dimetyylit, kloridit

289-151-3 // 86088-85-9

imidatsoliumyhdisteet, 4,5-dihydro-1-metyyli-nortali-2-alkyyli-3-(tali-2-amidoetyyli), metyylisulfaatit

289-219-2 // 86290-80-4

C8-10 -alkeenit, x-

290-178-8 // 90082-86-3

ratamo, Plantago ovata, uutteet

Plantago ovata -uutteet, Plantaginaceae, ja niiden fysikaalisesti modifioidut johdannaiset, kuten väriaineet, tiivistymät, absoluutit, eteeriset öljyt, pihkat, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset, jne.

290-580-3 // 90193-76-3

1,2-bentseenidikarboksyylihappo, C16-18 -dialkyyliesterit

290-597-6 // 90193-91-2

1,2-bentseenidikarboksyylihappo, dekyyli-, heptyyli-, heksyyli- ja oktyylidiestereiden seos

290-644-0 // 90194-34-6

bentseenisulfonihappo, C1-18 -monoalkyylijohdannaiset

290-658-7 // 90194-47-1

bentseenisulfonihappo, C15-36 -haaroittuneet monoalkyylijohdannaiset

290-660-8 // 90194-49-3

bentseenisulfonihappo, C15-36 -haaroittuneet monoalkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat

291-554-4 // 90431-32-6

lyijy, emäksiset 2-etyyliheksanoaatin ja iso-oktanoaatin kompleksit

292-426-0 // 90622-26-7

C8-9 -alkeenit, hydroformylointituotteet, tislausjäännökset

292-463-2 // 90622-61-0

C12-14 -alkeenit, x-

292-694-9 // 90989-38-1

C8 -aromaattiset hiilivedyt

292-701-5 // 90989-44-9

C7-10 -aromaattiset hiilivedyt, eteenin valmistuksen sivutuote

292-951-5 // 91031-48-0

C16-18 -rasvahapot, 2-etyyliheksyyliesterit

293-086-6 // 91051-34-2

palmuöljyn rasvahapot, metyyliesterit

293-145-6 // 91051-89-7

talin rasvahapot, metyyliesterit, tislausjäännökset

293-263-8 // 91053-01-9

C4-hiilivedyt, ilman 1,3-butadieeniä, polymeroidut, tri-isobuty leenijae

Teollisuusbensiinin (naftan) höyrykrakkauksessa syntyvästä C4-jakeesta, joka ei sisällä 1,3-butadieeniä, tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa olefiinisista C8, C12, C16 ja C20 -hiilivedyistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 170 - 185 °C.

293-346-9 // 91078-64-7

naftaleenisulfonihapot, haaroittuneet ja suorat butyylijohdannaiset, natriumsuolat

293-721-7 // 91082-11-0

sulfonihapot, C15-25 -alkaanit, kloori, natriumsuolat

293-728-5 // 91082-17-6

sulfonihapot, C10-12 -alkaanit, fenyyliesterit

293-741-6 // 91082-29-0

sulfonyylikloridit, C10-21 -alkaanit

293-744-2 // 91082-32-5

sulfonyylikloridit, C16-34 -alkaanit, kloori

294-557-9 // 91723-50-1

C5-7 -hiilivedyt, C6-pitoisuus suuri, eteenin valmistuksen sivutuotteet

294-595-6 // 91744-33-1

C10-18 -glyseridit, mono-, di- ja tri-

295-548-2 // 92062-33-4

kivihiilitervan emäkset, pikoliinijae

Pyridiiniemäkset, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 125 - 160 °C, ja joita saadaan tislaamalla bitumipitoisista kivihiilitervoista tislaamalla saatua, emäksiä sisältävää tervajakeen neutraloitua happouutetta. Koostuu pääasiassa lutidiineista ja pikoliineista.

295-571-8 // 92112-70-4

hypokloorihappo, reaktiotuotteet propeenin kanssa, diklooripropaanijäännökset

295-766-8 // 92128-69-3

tyydyttymättömät hiilivedyt, tislausjäännökset

295-885-5 // 92129-83-4

sulfonihapot, C19-31 -alkaanit, natriumsuolat

297-626-1 // 93685-78-0

C4-hiilivedyt, ilman 1,3-butadieenä, polymeroidut, hydrattu dibutyleenijae

297-628-2 // 93685-80-4

C4-hiilivedyt, ilman 1,3-butadieeniä, polymeroidut, hydrattu tetraisobutyleenijae

297-629-8 // 93685-81-5

C4-hiilivedyt, ilman 1,3-butadieeniä, polymeroidut, hydrattu tri-isobutyleenijae

298-697-1 // 93821-12-6

C10-14 -alkeenit, haaroittuneet ja suorat, C12-pitoisuus suuri

300-949-3 // 93965-02-7

4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroksietyyli)amino]-6-[(4-sulfofenyyli)ami no]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]stilbeeni-2,2'-disulfonihappo, natriumsuola, yhdisteenä 2,2'-iminodietanolin kanssa C40H44N12O16S4.xC4H11NO2.xNa

302-189-8 // 94094-87-8

naftaleenisulfonihapot, reaktiotuotteet formaldehydin ja sulfonyylibis[fenoli]:n kanssa, ammoniumsuolat

302-613-1 // 94113-79-8

C12-18 -aldehydit

304-180-4 // 94247-05-9

isotridekyylimetakrylaatti C17H32O2

305-180-7 // 94349-61-8

C7-12 -aldehydit

306-479-5 // 97280-83-6

haaroittunut dodekeeni

306-523-3 // 97281-24-8

C8-10 -rasvahapot, estereiden seos neopentyyliglykolin ja trimetylolipropaanin kanssa

307-146-7 // 97552-93-7

C12-14 -alkoholit, reaktiotuotteet dimetyyliamiinin kanssa

307-159-8 // 97553-05-4

C16-18 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C16, iso-oktyyliesterit, epoksoidut

309-928-3 // 101357-30-6

piihappo, alumiininatriumsuola, rikillä käsitelty

310-080-1 // 102242-49-9

C6-24 -alkoholit, tislausjäännökset

C6-24 -rasvahappojen metyyliestereiden hydrauksesta saaduista C6-24 -rasva-alkoholeista tyhjötislaamalla syntyvä monimutkainen jäännös. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä rasva-alkoholeista, joiden hiiliatomien lukumäärä on suurempi kuin C18, dimerointituotteista ja pitkäketjuisista estereistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on suurempi kuin C32. Sen kiehumispiste on yli 250 °C paineen ollessa 10 torria.

310-084-3 // 102242-53-5

C6-24 -rasvahapot, tislausjäännökset

Saippuoitujen luonnonrasvojen, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C6-24, hydrauksesta saaduista C6-24-rasvahapoista tislauksella syntyvä monimutkainen jäännös. Koostuu pääasiassa C6-24 -rasvahappojen glyserideistä, steroleista ja parafiiniestereistä. Sen kiehumispiste on yli 150 °C paineen ollessa 10 torria.

310-085-9 // 102242-54-6

C12-24 -tyydyttymättömät rasvahapot, tislausjäännökset

Luonnonrasvojen, joiden hiiliatomien lukumäärä on rajoissa C12-24, saippuoinnista saaduista C12-24 -tyydyttymättömistä rasvahapoista tislauksella syntyvä monimutkainen jäännös. Koostuu pääasiassa C12-24 -tyydyttymättömien rasvahappojen glyserideistä, steroleista ja parafiiniestereistä. Sen kiehumispiste on yli 150 °C paineen ollessa 10 torria.

232-298-5 // 1 // 8002-05-9

maaöljy

Hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alifaattisista, alisyklisistä ja aromaattisista hiilivedyistä. Voi sisältää myös pieniä määriä typpi-, happi- ja rikkiyhdisteitä. Tämä ryhmä käsittää kevyet, keskiraskaat ja raskaat maaöljyt, samoin kuin asfalttihiekoista uutetut öljyt. Ryhmä ei käsitä hiilivetyaineita, joiden talteenotto tai muuttaminen öljynjalostuksen syöttöraaka-aineiksi aiheuttaa merkittäviä kemiallisia muutoksia, kuten raa'at tai jalostetut liuskeöljyt, tai hiiliperäiset polttonesteet.

232-343-9 // 2 // 8006-14-2

maakaasu

Raaka maakaasu, sellaisena kuin sitä esiintymissään tavataan, tai kaasumaisten hiilivetyjen seos, jossa hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C1-C4, erotettu raa'asta maakaasusta poistamalla maakaasun kondensaatit, maakaasun nesteet ja kondensaatti/maakaasu -yhdistelmät.

268-629-5 // 2 // 68131-75-9

C3-C4 -kaasu (maaöljy)

Raakaöljyn krakkauksessa syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C3-C4, pää asiassa propaanista ja propeenista, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P51 - P1 °C.

269-624-0 // 2 // 68308-04-3

loppukaasu (maaöljy), kaasujen talteenottoyksikkö

Sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C1-C5.

269-625-6 // 2 // 68308-05-4

loppukaasu (maaöljy), kaasujen talteenottoyksikkö, etaanin poistoyksikkö

Sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C1-C4.

270-071-2 // 2 // 68409-99-4

kaasu (maaöljy), katalyyttinen krakkaus, huipputuotteet

Katalyyttisestä krakkauksesta saatuja tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C3-C5, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P48 - 32 °C.

270-085-9 // 2 // 68410-63-9

kuiva maakaasu

Maakaasusta erotettu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C1-C4, pääasiassa metaanista ja etaanista.

270-651-5 // 2 // 68475-57-0

C1-2 -alkaanit

270-652-0 // 2 // 68475-58-1

C2-3 -alkaanit

270-653-6 // 2 // 68475-59-2

C3-4 -alkaanit

270-654-1 // 2 // 68475-60-5

C4-5 -alkaanit

270-667-2 // 2 // 68476-26-6

polttokaasut

Kevyiden kaasujen seos. Koostuu pääasiassa vedystä ja/tai pienen moolimassan hiilivedyistä.

270-670-9 // 2 // 68476-29-9

polttokaasut, raakaöljytisleet

Raakaöljyn tislauksella ja teollisuusbensiinin (naftan) katalyyttisellä reformoinnilla saatu kevyiden kaasujen monimutkainen seos. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C1-C4, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P217 - P12 °C.

270-681-9 // 2 // 68476-40-4

C3-4 -hiilivedyt

270-682-4 // 2 // 68476-42-6

C4-5 -hiilivedyt

270-689-2 // 2 // 68476-49-3

C2-4 -hiilivedyt, C3-pitoisuus suuri

270-704-2 // 2 // 68476-85-7

nesteytetyt maaöljykaasut

Raakaöljyn tislauksella saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C3-C7, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P40 - 80 °C.

270-705-8 // 2 // 68476-86-8

makeutetut nesteytetyt maaöljykaasut

Monimutkainen hiilivetyjen seos, joka saadaan nesteytettyjen maaöljykaasuseosten makeutusprosessilla, merkaptaanien muuttamiseksi tai happoepäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C3-C7, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P40 - 80 °C.

270-724-1 // 2 // 68477-33-8

C3-4 -kaasut (maaöljy), isobutaanipitoisuus suuri

Tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien hiilivetyjen, joiden hiili atomien lukumäärä vaihtelee tavallisesti C3 :sta C6 :een, pää asiassa butaanin ja isobutaanin tislauksella syntyvä hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiili- vedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C3-C4, pääosin isobutaanista.

270-726-2 // 2 // 68477-35-0

C3-6 -tisleet (maaöljy), piperyleenipitoisuus suuri

Tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien alifaattisten hiilivetyjen, joiden hiiliatomien lukumäärä vaihtelee tavallisesti C3 :sta C6 :een, tislauksella syntyvä hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C3-C6, pääosin piperyleeneistä.

270-754-5 // 2 // 68477-72-5

pohjakaasut (maaöljy), butaanin poisto katalyyttisesti krakatusta teollisuusbensiinistä (naftasta), C3-5 -pitoisuus suuri

Katalyyttisestä krakkauksesta saatavan teollisuusbensiinin stabiloinnissa syntyvä hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C3-C5.

270-757-1 // 2 // 68477-75-8

kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkaus, C1-5 -pitoisuus suuri

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C1-C6, pääasiassa C1 :stä C5 :een.

270-760-8 // 2 // 68477-79-2

kaasut (maaöljy), katalyyttinen reformointi, C1-4 -pitoisuus suuri

Katalyyttisen reformoinnin tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C1-C6, pääasiassa C1 :stä C4 :ään.

270-765-5 // 2 // 68477-83-8

kaasut (maaöljy), C3-5 -olefiininen ja parafiininen alkylointisyöttö

Olefiinisten ja parafiinisten hiilivetyjen, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C3-C5, monimutkainen seos, jota käytetään alkylointisyöttönä. Ympäröivät lämpötilat ylittävät yleensä näiden seosten kriittisen lämpötilan.

270-767-6 // 2 // 68477-85-0

kaasut (maaöljy), C4 -pitoisuus suuri

Katalyyttisen fraktioinnin tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C3-C5, pääasiassa C4 :stä.

270-769-7 // 2 // 68477-87-2

huippukaasut (maaöljy), isobutaanin poistokolonni

Butaani-butyleeni -seoksen ilmakehässä tapahtuvassa tislauksessa saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C3-C4.

270-773-9 // 2 // 68477-91-8

huippukaasut (maaöljy), propaanin poistoyksikkö

Katalyyttisen krakkauksen bensiini- ja kaasujakeista syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C2-C4.

270-990-9 // 2 // 68512-91-4

C3-4 -pitoiset hiilivedyt, maaöljytisle

Raakaöljyn kondensoinnilla ja tislauksella saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C3-C5, pääasiassa C3 :sta ja C4 :stä.

271-032-2 // 2 // 68514-31-8

C1-4 -hiilivedyt

Lämpökrakkauksella ja absorptiolla sekä raakaöljyn tislauksella valmistettu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C1-C4, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P164 - P0,5 °C.

271-038-5 // 2 // 68514-36-3

makeutetut C1-4 -hiilivedyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan hiilivetykaasuja makeuttamalla, jonka tarkoituksena on merkaptaanien muuttaminen tai happoepäpuhtauksien poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C1-C4, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P164 - P0,5 °C.

271-259-7 // 2 // 68527-16-2

C1-3 -hiilivedyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, jossa hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C1-C3, ja jonka kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P164 - P42 °C.

271-261-8 // 2 // 68527-19-5

C1-4 -hiilivedyt, butaaniton jae

271-734-9 // 2 // 68606-25-7

C2-4 -hiilivedyt

271-735-4 // 2 // 68606-26-8

C3 -hiilivedyt

272-183-7 // 2 // 68783-07-3

kaasu (maaöljy), jalostamoseos

Jalostamon erilaisista prosesseista saatu monimutkainen seos. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja hiilivedyistä, joiden hiili atomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C1-C5.

272-205-5 // 2 // 68783-65-3

makeutetut C2-4 -kaasut (maaöljy)

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan makeuttamalla maaöljytislettä merkaptaanien muuttamiseksi tai happoepäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C2-C4, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P51 - P34 °C.

272-871-7 // 2 // 68918-99-0

jäännöskaasut (maaöljy), raakaöljyn fraktiointi

Raakaöljyä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C1-C5.

272-872-2 // 2 // 68919-00-6

jäännöskaasut (maaöljy), heksaanin poistoyksikkö

Teollisuusbensiinien (naftojen) seosta fraktioimalla saatujen hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C1-C5.

273-169-3 // 2 // 68952-76-1

kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiinin (naftan) butaanin poistoyksikkö

Katalyyttisessä krakkauksessa syntyvää teollisuusbensiiniä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pää asiassa rajoissa C1-C4

289-339-5 // 2 // 87741-01-3

C4 -hiilivedyt

292-456-4 // 2 // 90622-55-2

C1-4 -alkaanit, C3-pitoisuus suuri

295-404-9 // 2 // 92045-22-2

höyrykrakkauksen kaasut (maaöljy), C3-pitoisuus suuri

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatujen hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pää asiassa propeenista ja hieman propaanista; sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P70 - 0 °C.

295-405-4 // 2 // 92045-23-3

C4 -hiilivedyt, höyrykrakkauksen tisleet

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa C4-hiilivedyistä, ensisijaisesti 1-buteenista ja 2-buteenista, ja sisältää myöskin butaania ja isobuteenia; sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P12 - 5 °C.

295-463-0 // 2 // 92045-80-2

nesteytetyt maaöljykaasut, makeutetut, C4 -jae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan saattamalla nesteytettyjen maaöljykaasujen seos makeutusprosessiin, jonka tarkoituksena on merkaptaanien hapettaminen tai happoepäpuhtauksien poistaminen. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä C4-hiilivedyistä.

306-004-1 // 2 // 95465-89-7

C4 -hiilivedyt, ilman 1,3-butadieeniä ja isobuteenia

232-349-1 // 3A // 8006-61-9

luonnonbensiini

Maakaasusta jäähdys- tai absorptiomenetelmin erotettu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C8, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 20 - 120 °C.

232-443-2 // 3A // 8030-30-6

teollisuusbensiini (nafta)

Maakaasusta tislaamalla saadut jalostetut, osittain jalostetut tai jalostamattomat maaöljytuotteet. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C6, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 100 - 200 °C.

232-453-7 // 3A // 8032-32-4

ligroiini

Maaöljyä jakotislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos, jonka kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 20 - 135 °C.

265-041-0 // 3A // 64741-41-9

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), suoratislaus

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C6-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 65 - 230 °C.

265-042-6 // 3A // 64741-42-0

laajan kiehuma-alueen teollisuusbensiini (maaöljy), suoratislaus

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 220 °C.

265-046-8 // 3A // 64741-46-4

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), suoratislaus

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 180 °C.

265-192-2 // 3A // 64742-89-8

kevyt alifaattinen teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy)

Raakaöljyä tai luonnonbensiiniä tislaamalla saatujen hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 160 °C.

271-025-4 // 3A // 68514-15-8

bensiini, höyryn talteenotto

Höyryn talteenottojärjestelmissä syntyvistä kaasuista jäähdyttämällä erotettu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pää asiassa rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 196 °C.

271-727-0 // 3A // 68606-11-1

suoratislauksen bensiini, fraktiointiyksikkö

Raakaöljyn tislauksen aikana fraktiointiyksikössä syntyvien hiilivetyjen monimutkainen seos. Sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 36,1 - 193,3 °C.

272-186-3 // 3A // 68783-12-0

makeuttamaton teollisuusbensiini (maaöljy)

Erilaisten jalostusprosessien tuloksena syntyviä teollisuusbensiinin (naftan) jakeita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C5-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 0 - 230 °C.

272-931-2 // 3A // 68921-08-4

tisleet (maaöljy), stabilisaattorin päätuotteet, suoratislauksen kevytbensiinin fraktiointi

Suoratislauksessa syntyvää kevytbensiiniä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C3-C6.

309-945-6 // 3A // 101631-20-3

suoratislauksen raskas teollisuusbensiini (maaöljy), sisältää aromaatteja

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C8-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 130 - 210 °C.

265-066-7 // 3B // 64741-64-6

laajan kiehuma-alueen teollisuusbensiini (maaöljy), alkylointi

Isobutaanin ja yleensä C3-C5 -mono-olefiinisten hiilivetyjen reaktiotuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä hiilivedyistä, pääosin haaraketjuisista, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C7-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 90 - 220 °C.

265-067-2 // 3B // 64741-65-7

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), alkylointi

Isobutaanin ja yleensä C3-C5 -mono-olefiinisten hiilivetyjen reaktiotuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä hiilivedyistä, pääosin haaraketjuisista, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 220 °C.

265-068-8 // 3B // 64741-66-8

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), alkylointi

Isobutaanin ja yleensä C3-C5 -mono-olefiinisten hiilivetyjen reaktiotuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä hiilivedyistä, pääosin haaraketjuisista, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C7-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 90 - 160 °C.

265-073-5 // 3B // 64741-70-4

teollisuusbensiini (maaöljy), isomerointi

Suoraketjuisten C4-C6 -parafiinisten hiilivetyjen katalyyttisellä isomeroinnilla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, kuten isobutaanista, isopentaanista, 2,2-dimetyylibutaanista, 2-metyylipentaanista ja 3-metyylipentaanista.

265-086-6 // 3B // 64741-84-0

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostettu

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 190 °C.

265-095-5 // 3B // 64741-92-0

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostettu

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 90 - 230 °C.

271-267-0 // 3B // 68527-27-5

laajalla kiehuma-alueella alkyloitava teollisuusbensiini (maaöljy), sisältää butaania

Isobutaanin ja mono-olefiinisten hiilivetyjen, joiden hiiliatomien lukumäärä vaihtelee yleensä C3 :sta C5 :een, reaktiotuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääosin tyydyttyneistä ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C7-C12, sekä joistakin butaaneista, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 200 °C.

295-315-5 // 3B // 91995-53-8

kevyet tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinin (naftan) höyrykrakkauksen johdannaiset, vedyllä käsitellyt ja liuotinmenetelmällä jalostetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan raffinaattina liuottimeen tapahtuvan uuton aikana, höyrykrakatusta teollisuusbensiinistä johdetun kevyen, vedyllä käsitellyn tisleen toimiessa liuottimena.

295-436-3 // 3B // 92045-55-1

hiilivedyt, vedyllä käsitellyn kevyen teollisuusbensiinin (naftan) tisleet, liuotinmenetelmällä jalostetut

Hiilivetyjen seos, joka saadaan tislaamalla vedyllä käsiteltyä teollisuusbensiiniä, sitten liuottimeen uuttamalla ja tislaamalla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 94 - 99 °C.

295-440-5 // 3B // 92045-58-4

teollisuusbensiini (maaöljy), isomerointi, C6 -jae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tislaamalla katalyyttisesti isomeroitua bensiiniä. Koostuu pääasiassa heksaanin isomeereistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 60 - 66 °C.

295-446-8 // 3B // 92045-64-2

C6-7 -hiilivedyt, teollisuusbensiinin (naftan) krakkaus, liuotinmenetelmällä jalostetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan adsorboimalla bentseeniä bentseenirikkaasta hiilivetyjen jakeesta, joka on läpikäynyt täydellisen katalyyttisen hydrauksen, tämän jakeen syntyessä ennalta hydratun ja krakatun teollisuusbensiinin tislauksen tuloksena. Koostuu pääasiassa parafiinisista ja nafteenisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C6-C7, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 70 - 100 °C.

309-871-4 // 3B // 101316-67-0

C6 -pitoiset hiilivedyt, vedyllä käsitellyn kevyen teollisuusbensiinin (naftan) tisleet, liuotinmenetelmällä jalostetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tislaamalla vedyllä käsiteltyä teollisuusbensiiniä ja sitten liuottimeen uuttamalla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 65 - 70 °C.

265-055-7 // 3C // 64741-54-4

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttinen krakkaus

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C6-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 65 - 230 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttymättömiä hiilivetyjä.

265-056-2 // 3C // 64741-55-5

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttinen krakkaus

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 190 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttymättömiä hiilivetyjä.

270-686-6 // 3C // 68476-46-0

C3-11 -hiilivedyt, tisleet katalyyttisen krakkauksen tuotteista

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C3-C11, ja joiden kiehumispiste on likimain alle 204 °C.

272-185-8 // 3C // 68783-09-5

kevyt tislattu teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttinen krakkaus

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C1-C5.

295-311-3 // 3C // 91995-50-5

kevyet aromaattiset tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinin (naftan) höyrykrakkauksen johdannaiset, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä höyrykrakatusta teollisuusbensiinistä johdettua kevyttä tislettä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä.

295-431-6 // 3C // 92045-50-6

katalyyttisen krakkauksen raskas teollisuusbensiini (maaöljy), makeutettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan katalyyttisesti krakatun maaöljytisleen makeutusprosessilla, jonka tarkoituksena on merkaptaanien muuttaminen tai happoepäpuhtauksien poistaminen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C6-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 60 - 200 °C.

295-441-0 // 3C // 92045-59-5

katalyyttisen krakkauksen kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), makeutettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan katalyyttisessä krakkauksessa syntyvän teollisuusbensiinin (naftan) makeutusprosessilla, jonka tarkoituksena on merkaptaanien muuttaminen tai happoepäpuhtauksien poistaminen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 210 °C.

295-794-0 // 3C // 92128-94-4

katalyyttisen krakkauksen C8-12 -hiilivedyt, kemiallisesti neutraloidut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tislaamalla katalyyttisessä krakkauksessa syntyvää, alkalisen pesun läpikäynyttä jaetta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C8-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 130 - 210 °C.

309-974-4 // 3C // 101794-97-2

C8-12 -hiilivedyt, katalyyttisen krakkauksen tisleet

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C8-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 140 - 210 °C.

309-987-5 // 3C // 101896-28-0

C8-12 -hiilivedyt, katalyyttinen krakkaus, kemiallinen neutralointi, makeutus

265-065-1 // 3D // 64741-63-5

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttinen reformointi

Katalyyttisen reformoinnin tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C5-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 190 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän aromaattisia hiilivetyjä ja haaraketjuisia hiilivetyjä. Voi sisältää 10 tilavuus-% tai enemmän bentseeniä.

265-070-9 // 3D // 64741-68-0

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttinen reformointi

Katalyyttisen reformoinnin tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C7-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 90 - 230 °C.

270-660-4 // 3D // 68475-79-6

tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformoinnin pentaanin poistoyksikkö

Katalyyttisen reformoinnin tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C3-C6, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P49 - 63 °C.

270-687-1 // 3D // 68476-47-1

C2-6 -hiilivedyt, C6-8 :n katalyyttinen reformointi

270-794-3 // 3D // 68478-15-9

jäännökset (maaöljy), C6-8 -syöttöjen katalyyttinen reformointi

C6-8 -syöttöjen katalyyttisen reformoinnin monimutkainen jäännös. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C2-C6.

270-993-5 // 3D // 68513-03-1

katalyyttisen reformoinnin kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), aromaatit poistettu

Katalyyttisen reformoinnin tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C8, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 120 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän haaraketjuisia hiilivetyjä, joiden aromaattiset aineosat on poistettu.

271-058-4 // 3D // 68514-79-4

maaöljytuotteet, Hydrofining-Powerforming -reformaatit

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan Hydrofining-Powerforming -prosessilla, ja jonka kiehumispiste vaihtelee likimain välillä 27 - 210 °C.

272-895-8 // 3D // 68919-37-9

reformoinnin teollisuusbensiini (maaöljy), laaja tislausalue

Katalyyttisen reformoinnin tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C5-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 230 °C.

273-271-8 // 3D // 68955-35-1

katalyyttisen reformoinnin teollisuusbensiini (maaöljy)

Katalyyttisen reformoinnin tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 30 - 220 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän aromaattisia hiilivetyjä ja haaraketjuisia hiilivetyjä. Voi sisältää 10 tilavuus-% tai enemmän bentseeniä.

285-509-8 // 3D // 85116-58-1

kevyet tisleet (maaöljy), vetykäsittely, katalyyttinen reformointi, C8-12 -aromaattinen jae

Maaöljystä saatavan teollisuusbensiinin (naftan) katalyyttisellä reformoinnilla saatu alkyylibentseenien monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alkyylibentseeneistä, joiden hiili atomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C8-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 160 - 180 °C.

295-279-0 // 3D // 91995-18-5

C8 -aromaattiset hiilivedyt, katalyyttisen reformoinnin johdannaiset

297-401-8 // 3D // 93571-75-6

C7-12 -aromaattiset hiilivedyt, C8 -pitoisuus suuri

Platformaattia sisältävästä jakeesta erottamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C12 (pääasiassa C8 :sta); voi sisältää myös ei-aromaattisia hiilivetyjä. Näiden kahden tyyppisten hiilivetyjen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 130 - 200 °C.

297-458-9 // 3D // 93572-29-3

C5-11 -bensiini, reformoinnista, stabiloitu, oktaaniluku korkea

Monimutkaisten hiilivetyjen korkeaoktaaninen seos, joka saadaan vallitsevasti nafteenia sisältävän teollisuusbensiinin (naftan) katalyyttisellä dehydrauksella. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja ei-aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiili atomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 45 - 185 °C.

297-465-7 // 3D // 93572-35-1

C7-12 -hiilivedyt, suurempien kuin C9 -aromaattien pitoisuus suuri, reformoinnin raskas jae

Platformaattia sisältävästä jakeesta erottamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 120 - 210 °C, samoin kuin aromaattisista vähintään C9-hiilivedyistä.

297-466-2 // 3D // 93572-36-2

C5-11 -hiilivedyt, ei-aromaattisten pitoisuus suuri, reformoinnin kevytjae

Platformaattia sisältävästä jakeesta erottamalla saatujen hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 125 °C, sekä bentseenistä ja tolueenista.

265-075-6 // 3E // 64741-74-8

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), lämpökrakkaus

Lämpökrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C8, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P10 - 130 °C.

265-079-8 // 3E // 64741-78-2

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), vetykrakkaus

Vetykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C6-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 65 - 230 °C.

265-085-0 // 3E // 64741-83-9

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), lämpökrakkaus

Lämpökrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C6-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 65 - 220 °C.

267-563-4 // 3E // 67891-79-6

raskaat aromaattiset tisleet (maaöljy)

Etaanin ja propaanin lämpökrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista C5-C7 -hiilivedyistä sekä joistakin tyydyttymättömistä alifaattisista hiilivedyistä, pääosin C5 :stä, kiehumispisteen ollessa suhteellisen korkea. Voi sisältää bentseeniä.

267-565-5 // 3E // 67891-80-9

kevyet aromaattiset tisleet (maaöljy)

Etaanin ja propaanin lämpökrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista C5-C7 -hiilivedyistä sekä joistakin tyydyttymättömistä alifaattisista hiilivedyistä, pääosin C5 :stä, kiehumispisteen ollessa suhteellisen alhainen. Voi sisältää bentseeniä.

270-344-6 // 3E // 68425-29-6

tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinin (naftan) ja jalosteen pyrolysaattijohdannaiset, bensiiniseos

Teollisuusbensiiniä ja jalostetta 816 °C:ssa tapahtuvalla pyrolyysillä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa C9 -hiilivedyistä, joiden kiehumispiste on likimain 204 °C.

270-658-3 // 3E // 68475-70-7

C6-8 -aromaattiset hiilivedyt, teollisuusbensiinin (naftan) ja jalosteen pyrolysaattijohdannaiset

Teollisuusbensiiniä ja jalostetta 816 °C:ssa tapahtuvalla pyrolyysillä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiili atomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C6-C8, ja varsinkin bentseenistä.

271-631-9 // 3E // 68603-00-9

tisleet (maaöljy), lämpökrakkauksen teollisuusbensiini (nafta) ja kaasuöljy

Lämpökrakattua teollisuusbensiiniä ja/tai kaasuöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa olefiinisista C5 -hiilivedyistä, joiden kiehumislämpötila sijaitsee likimain välillä 33 - 60 °C.

271-632-4 // 3E // 68603-01-0

tisleet (maaöljy), lämpökrakkauksen teollisuusbensiini (nafta) ja kaasuöljy, sisältävät C5 -dimeerejä

Lämpökrakatusta teollisuusbensiinistä ja/tai kaasuöljystä uuttotislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa C5 -hiilivedyistä sekä joistakin dimeroituneista C5 -ole-fiineista, joiden kiehumislämpötila sijaitsee likimain välillä 33 - 184 °C.

271-634-5 // 3E // 68603-03-2

tisleet (maaöljy), lämpökrakatun teollisuusbensiinin (naftan) ja kaasuöljyn uuttotislaus

Lämpökrakatusta teollisuusbensiinistä ja/tai kaasuöljystä uuttotislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, pääasiassa iso-amyleeneistä, kuten 2-metyyli-1-buteenista ja 2-metyyli-2-buteenista, joiden kiehumislämpötila sijaitsee likimain välillä 31 - 40 °C.

273-266-0 // 3E // 68955-29-3

kevyet tisleet (maaöljy), lämpökrakkaus, butaanittomat aromaatit

Lämpökrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, pääosin bentseenistä.

295-447-3 // 3E // 92045-65-3

lämpökrakkauksen kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), makeutettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan saattamalla raskasöljyjakeista korkeassa lämpötilassa tapahtuvalla lämpökrakkauksella saatu maaöljytisle makeutusprosessiin, jonka tarkoituksena on merkaptaanien muuttaminen. Koostuu pääasiassa aromaateista, olefiineista ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 20 - 100 °C.

265-150-3 // 3F // 64742-48-9

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), vedyllä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pää asiassa rajoissa C6-C13, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 65 - 230 °C.

265-151-9 // 3F // 64742-49-0

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), vedyllä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pää asiassa rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 190 °C.

265-178-6 // 3F // 64742-73-0

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Katalyyttisellä hydrodesulfurointimenetelmällä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 190 °C.

265-185-4 // 3F // 64742-82-1

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Katalyyttisellä hydrodesulfurointimenetelmällä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 90 - 230 °C.

270-092-7 // 3F // 68410-96-8

vedyllä käsitellyt keskiraskaat tisleet (maaöljy), keskivälin kiehumispiste

Keskitisleiden vetykäsittelyssä syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C5-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 127 - 188 °C.

270-093-2 // 3F // 68410-97-9

vedyllä käsitellyt kevyet tisleet (maaöljy), alhainen kiehumispiste

Kevyttisleiden vetykäsittelyssä syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C6-C9, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 3 - 194 °C.

285-511-9 // 3F // 85116-60-5

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), lämpökrakkaus, rikin poisto vetykäsittelyllä

Lämpökrakatusta tisleestä, josta rikki on vetykäsittelyllä poistettu, fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 23 - 195 °C.

285-512-4 // 3F // 85116-61-6

vedyllä käsitelty kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), sisältää sykloalkaaneja

Maaöljyjaetta tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alkaaneista ja sykloalkaaneista, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 190 °C.

295-432-1 // 3F // 92045-51-7

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), höyrykrakkaus, hydraus

295-433-7 // 3F // 92045-52-8

laajan tislausalueen teollisuusbensiini (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Katalyyttisellä hydrodesulfuroinnilla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 30 - 250 °C.

295-438-4 // 3F // 92045-57-3

höyrykrakkauksen kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), vedyllä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä pyrolyysistä johdettua maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 190 °C.

295-443-1 // 3F // 92045-61-9

C4-12 -hiilivedyt, teollisuusbensiinin (naftan) krakkaus, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tislaamalla teollisuusbensiinin höyrykrakkauksen tuloksena syntyvää tuotetta, sitten kumeja muodostavien tuotteiden selektiivisellä katalyyttisellä hydrauksella. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 30 - 230 °C.

295-529-9 // 3F // 92062-15-2

kevyt nafteeninen teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy), vedyllä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu pääasiassa sykloparafiinisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C6-C7, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 73 - 85 °C.

296-942-7 // 3F // 93165-55-0

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), höyrykrakkaus, hydraus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan erottamalla, sitten hydraamalla eteenin valmistukseen tarkoitettuja höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä parafiineista, syklisistä parafiineista ja syklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C10 ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 50 - 200 °C. Bentseenisten hiilivetyjen vaihteleva osuus voi saavuttaa 30 paino-%. Tämä seos voi sisältää myös pieniä määriä rikkiä ja happipitoisia yhdisteitä.

297-852-0 // 3F // 93763-33-8

C6-11 -hiilivedyt, vedyllä käsitellyt, aromaatit poistettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä liuottimia vedyllä aromaattien muuttamiseksi katalyyttisellä hydrauksella nafteeneiksi.

297-853-6 // 3F // 93763-34-9

C9-12 -hiilivedyt, vedyllä käsitellyt, aromaatit poistettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä liuottimia vedyllä aromaattien muuttamiseksi katalyyttisellä hydrauksella nafteeneiksi.

265-047-3 // 3G // 64741-47-5

maakaasu (maaöljy), kondensaatit

Maakaasusta pintaerottimessa retrogradisella kondensaatiolla nestemäisenä erotettu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C2-C20. Esiintyy ilmakehän paineessa ja lämpötilassa nesteenä.

265-048-9 // 3G // 64741-48-6

maakaasu (maaöljy), käsittelemätön nesteseos

Maakaasusta kaasujen kierrätysyksikössä prosesseilla, kuten jäähdytys tai absorptio, nesteen muodossa erotettu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C2-C8.

265-071-4 // 3G // 64741-69-1

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), vetykrakkaus

Vetykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 180 °C.

265-089-2 // 3G // 64741-87-3

teollisuusbensiini (maaöljy), makeutettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan maaöljystä saatavaa teollisuusbensiiniä (naftaa) makeuttamalla merkaptaanien muuttamiseksi tai happoepäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P10 - 230 °C.

265-115-2 // 3G // 64742-15-0

teollisuusbensiini (maaöljy), happokäsitelty

Rikkihappokäsittelyn aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C7-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 90 - 230 °C.

265-122-0 // 3G // 64742-22-9

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C6-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 65 - 230 °C.

265-123-6 // 3G // 64742-23-0

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 190 °C.

265-187-5 // 3G // 64742-83-2

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), höyrykrakkaus

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 190 °C. Voi sisältää 10 tilavuus-% tai enemmän bentseeniä.

265-199-0 // 3G // 64742-95-6

kevyt aromaattinen teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy)

Aromaattisten jakeiden tislauksella saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C8-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 135 - 210 °C.

268-618-5 // 3G // 68131-49-7

C6-10 -aromaattiset hiilivedyt, happokäsitellyt, neutraloidut

270-725-7 // 3G // 68477-34-9

C3-5 -tisleet (maaöljy), 2-metyyli-2-buteeni -pitoisuus suuri

Hiilivetyjen, joiden hiiliatomien lukumäärä vaihtelee tavallisesti C3 :sta C5 :een, pääasiassa isopentaanin ja 3-metyyli-1-buteenin tislauksessa syntyvien hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C3-C5, pääosin 2-metyyli-2-buteenista.

270-735-1 // 3G // 68477-50-9

tisleet (maaöljy), polymeroituneet höyrykrakkauksen maaöljytisleet, C5-12 -jae

Höyrykrakattua ja polymeroitunutta maaöljytislettä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C12.

270-736-7 // 3G // 68477-53-2

höyrykrakkauksen tisleet (maaöljy), C5-12 -jae

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu orgaanisten yhdisteiden monimutkainen seos. Koostuu tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C12.

270-738-8 // 3G // 68477-55-4

höyrykrakkauksen tisleet (maaöljy), C5-10 -jae, seos maaöljystä saatavaa teollisuusbensiiniä (naftaa) kevyesti höyrykrakkaamalla saatavan C5 -jakeen kanssa

270-741-4 // 3G // 68477-61-2

C4-6 -uutteet kylmään happoon (maaöljy)

Orgaanisten yhdisteiden monimutkainen seos, joka saadaan uuttamalla tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiiliatomien lukumäärä vaihtelee tavallisesti C3 :sta C6 :een, pääasiassa pentaaneja ja amyleenejä, kylmään happoon. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C4-C6, erityisesti C5 :stä.

270-771-8 // 3G // 68477-89-4

huipputisleet (maaöljy), pentaanin poistoyksikkö

Katalyyttisen krakkauksen kaasuseoksesta saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C6.

270-791-7 // 3G // 68478-12-6

jäännökset (maaöljy), butaanin erotuskolonnin pohjat

Butaanivirran monimutkainen tislausjäännös. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C6.

270-795-9 // 3G // 68478-16-0

tislauksen jäännösöljyt (maaöljy), isobutaanin poistoyksikkö

Butaani-buteeni -seoksen ilmakehässä tapahtuvassa tislauksessa syntyvä monimutkainen jäännös. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C6.

271-138-9 // 3G // 68516-20-1

aromaattinen keskiraskas teollisuusbensiini (maaöljy), höyrykrakkaus

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 130 - 220 °C.

271-262-3 // 3G // 68527-21-9

suoratislauksen laajan kiehuma-alueen teollisuusbensiini (maaöljy), savikäsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä suoratislauksesta saatavaa laajan kiehuma-alueen teollisuusbensiiniä (naftaa) luonnonsavella tai modifioidulla savella, yleensä suodannalla, polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 220 °C.

271-263-9 // 3G // 68527-22-0

suoratislauksen kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), savikäsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä suoratislauksesta saatavaa kevyttä teollisuusbensiiniä (naftaa) luonnonsavella tai modifioidulla savella, yleensä suodannalla, polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 93 - 180 °C.

271-264-4 // 3G // 68527-23-1

höyrykrakkauksen kevyt aromaattinen teollisuusbensiini (maaöljy)

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C9, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 110 - 165 °C.

271-266-5 // 3G // 68527-26-4

höyrykrakkauksen kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), bentseenitön

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 80 - 218 °C.

271-726-5 // 3G // 68606-10-0

pyrolyysibensiini, propaanin poistoyksikön jäännökset

Propaanin poistolaitteen jäännöksiä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C5.

272-206-0 // 3G // 68783-66-4

makeutettu kevyt teollisuusbensiini (maaöljy)

Maaöljytislettä makeuttamalla, merkaptaanien muuttamiseksi tai happoepäpuhtauksien poistamiseksi, saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C3-C6, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P20 - 100 °C.

272-896-3 // 3G // 68919-39-1

maakaasu, kondensaatit

Maakaasusta sen kuljetuksen aikana erottuneiden ja/tai kondensoituneiden hiilivetyjen monimutkainen seos, joka kerätään lähteistä ja/tai tuotanto-, keräys-, välitys- ja jakeluputkistoista, syvänteistä, laskeutusaltaista tai vastaavista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C2-C8.

285-510-3 // 3G // 85116-59-2

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttinen reformointi, aromaatiton jae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka jää jäljelle kun kevyen teollisuusbensiinin (naftan) katalyyttisellä reformoinnilla saadut aromaattiset yhdisteet on selektiivisellä absorptiolla poistettu. Koostuu pääasiassa parafiinisista ja syklisistä yhdisteistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C8, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 66 - 121 °C.

289-220-8 // 3G // 86290-81-5

bensiini

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka koostuu pääasiassa parafiineista, sykloparafiineista ja aromaattisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden enemmistön hiiliatomien lukumäärä on suurempi kuin C3, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 30 - 260 °C.

292-698-0 // 3G // 90989-42-7

C7-8 -aromaattiset hiilivedyt, dealkylointituotteet, tislausjäännökset

295-298-4 // 3G // 91995-38-9

C4-6 -hiilivedyt, kevyt pentaaniton jae, aromaattien vetykäsittely

Aromaattivirtojen vetykäsittelyä edeltävän pentaanin poistokolonnin ensimmäisenä jakeena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C6, pääasiassa pentaaneista ja penteenistä, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 25 - 40 °C.

295-302-4 // 3G // 91995-41-4

tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinin (naftan) höyrykrakkaus ja kypsytys, C5 -pitoisuus suuri

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tislaamalla höyrykrakattua ja kypsytettyä teollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C4-C6, erityisesti C5 :stä.

295-331-2 // 3G // 91995-68-5

liuotinuutteet (maaöljy), katalyyttisen reformoinnin kevyt teolli- suusbensiini (nafta)

Katalyyttisen reformoinnin maaöljyjakeeseen, joka toimii liuottimena, tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C8, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 100 - 200 °C.

295-434-2 // 3G // 92045-53-9

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä ja aromaatit poistettu

Hydrodesulfuroitujen ja aromaatittomien kevyiden maaöljyjen jaetta tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa C7 -parafiineista ja -sykloparafiineista, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 90 - 100 °C.

295-442-6 // 3G // 92045-60-8

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), C5 -pitoisuus suuri, makeutettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan saattamalla maaöljystä saatava teollisuusbensiini (nafta) makeutusprosessiin, jonka tarkoituksena on merkaptaanien muuttaminen tai happoepäpuhtausien poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C4-C5, erityisesti C5 :stä, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä P10 - 35 °C.

295-444-7 // 3G // 92045-62-0

C8-11 -hiilivedyt, teollisuusbensiinin (naftan) krakkaus, tolueenijae

Ennalta hydratusta, krakatusta teollisuusbensiinistä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C8-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 130 - 205 °C.

295-445-2 // 3G // 92045-63-1

C4-11 -hiilivedyt, teollisuusbensiinin (naftan) krakkaus, aromaatit poistettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan ennalta hydratusta, krakatusta teollisuusbensiinistä, bentseeniä ja tolueenia sisältävien hiilivetyjakeiden tislaamalla tapahtuneen erotuksen jälkeen, ja korkeamman kiehumispisteen jakeesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C11, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 30 - 205 °C.

296-028-8 // 3G // 92201-97-3

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), kypsytys, höyrykrakkaus

Kypsytyksen jälkeen talteenotettua höyrykrakattua teollisuusbensiiniä (naftaa) fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C4-C6, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 0 - 80 °C.

296-903-4 // 3G // 93165-19-6

tisleet (maaöljy), C6 -pitoisuus suuri

Maaöljysyöttöä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C5-C7, C6 -pitoisuuden ollessa suuri, ja joiden kiehumispiste vaihtelee likimain välillä 60 - 70 °C.

302-639-3 // 3G // 94114-03-1

pyrolyysibensiini, hydrattu

Pyrolyysibensiinin hydrauksessa syntyvä tislausjae, jonka kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 20 - 200 °C.

305-750-5 // 3G // 95009-23-7

höyrykrakkauksen tisleet (maaöljy), polymeroitunut C8-12 -jae, kevyet tislaustuotteet

Maaöljytisleiden höyrykrakkauksessa syntyvää polymeroitunutta C8-C12 -jaetta tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C8-C12.

308-261-5 // 3G // 97926-43-7

liuotinuutteet (maaöljy), raskas teollisuusbensiini (nafta), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä raskaassa teollisuusbensiiniliuottimessa olevaa maaöljyuuttetta valkaisumaalla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C6-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 80 - 180 °C.

308-713-1 // 3G // 98219-46-6

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), höyrykrakkaus, bentseenin poisto, lämpökäsittely

Bentseenitöntä höyrykrakkauksen kevyttä teollisuusbensiiniä (naftaa) tislaamalla ja käsittelemällä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 95 - 200 °C.

308-714-7 // 3G // 98219-47-7

kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), höyrykrakkaus, lämpökäsittely

Höyrykrakkauksen kevyttä teollisuusbensiiniä (naftaa) tislaamalla ja käsittelemällä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C6, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 35 - 80 °C.

309-862-5 // 3G // 101316-56-7

C8 -pitoisuudeltaan suuret C7-9 -tisleet (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä ja aromaatit poistettu

Hydrodesulfuroitua ja aromaatitonta kevyttä maaöljyjaetta tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C7-C9, pääosin C8 -parafiineista ja -sykloparafiineista, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 120 - 130 °C.

309-870-9 // 3G // 101316-66-9

C6-8 -hiilivedyt, hydratut ja aromaatit poistettu adsorptiolla, tolueenin jalostus

Vedyllä katalysaattorin läsnäollessa käsitellystä krakatun bensiinin - maaöljyjakeesta johdetun tolueenin adsorption aikana saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C6-C8, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 80 - 135 °C.

309-976-5 // 3G // 101795-01-1

makeutettu kevyt teollisuusbensiini (maaöljy)

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan saattamalla maaöljystä saatava teollisuusbensiini (nafta) makeutusprosessiin merkaptaanien muuttamiseksi tai happoepäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C5-C8, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 20 - 130 °C.

310-012-0 // 3G // 102110-14-5

C3-6 -hiilivedyt, C5 -pitoisuus suuri, höyrykrakkauksen teollisuusbensiini (nafta)

Höyrykrakkauksen teollisuusbensiiniä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C3-C6, erityisesti C5 :stä.

310-013-6 // 3G // 102110-15-6

disyklopentadieeniä sisältävät C5 -pitoiset hiilivedyt

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa C5-hiilivedyistä ja disyklopentadieenistä; sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 30 - 170 °C.

310-057-6 // 3G // 102110-55-4

höyrykrakkauksen kevyet jäännökset (maaöljy), aromaattiset

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tislaamalla höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tai hyvin kevyiden tuotteiden poistamisen jälkeen samanlaisilla käsittelyillä, jotka tuottavat hiililukumäärältään C5 :tä suuremman hiilivetyjen jäännösyhdisteen. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on suurempi kuin C5, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 40 °C.

232-366-4 // 3H // 8008-20-6

keroseeni (maaöljy)

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 290 °C.

265-191-7 // 3H // 64742-88-7

alifaattinen keskiraskas teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy)

Raakaöljyä tai luonnonbensiiniä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C9-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 140 - 220 °C.

265-200-4 // 3H // 64742-96-7

alifaattinen raskas teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy)

Raakaöljyä tai luonnonbensiiniä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C11-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 190 - 290 °C.

295-418-5 // 3H // 92045-37-9

keroseeni (maaöljy), suoratislauksen laaja jae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan ilmakehässä tapahtuvan tislauksen laajana palavana hiilivetyjakeena, ja jonka kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 70 - 220 °C.

265-194-3 // 3I // 64742-91-2

tisleet (maaöljy), höyrykrakkaus

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 90 - 290 °C.

270-728-3 // 3I // 68477-39-4

tisleet (maaöljy), maaöljytisleet, höyrykrakkaus, väkevöimistislaus, sitten krakkaus, C8-10 -jae

Monimutkainen hiilivetyjen seos, joka saadaan tislaamalla tisleitä, jotka ovat läpikäyneet höyrykrakkauksen, väkevöimistislauksen ja krakkauksen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C8-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 129 - 194 °C.

270-729-9 // 3I // 68477-40-7

tisleet (maaöljy), maaöljytisleet, höyrykrakkaus, väkevöimistislaus, sitten krakkaus, C10-12 -jae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tislaamalla tisleitä, jotka ovat läpikäyneet höyrykrakkauksen, väkevöimistislauksen ja krakkauksen. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C10-C12.

270-737-2 // 3I // 68477-54-3

höyrykrakkauksen tisleet (maaöljy), C8-12 -jae

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu orgaanisten yhdisteiden monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C8-C12.

285-507-7 // 3I // 85116-55-8

keroseeni (maaöljy), lämpökrakkaus, rikinpoisto vetykäsittelyllä

Hydrodesulfuroidusta lämpökrakatusta tisleestä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C8-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 120 - 283 °C.

292-621-0 // 3I // 90640-98-5

vähintään C10 -aromaattiset hiilivedyt, höyrykrakkauksesta, vetykäsittely

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu ja vedyllä katalysaattorin läsnäollessa käsiteltyjen hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 320 °C.

292-637-8 // 3I // 90641-13-7

höyrykrakkauksen teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty, C9-10 -aromaattien pitoisuus suuri

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä ja vedyllä katalysaattorin läsnäollessa käsiteltyjä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C9-C10, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 140 - 200 °C.

309-881-9 // 3I // 101316-80-7

raskas aromaattinen teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy), vetykrakkaus

Vetykrakattua maaöljytislettä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C9-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 235 - 290 °C.

265-074-0 // 3J // 64741-73-7

tisleet (maaöljy), alkylointi

Isobutaanin ja yleensä C3-C5 -mono-olefiinisten hiilivetyjen reaktiotuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä hiilivedyistä, pääosin haaraketjuisista, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C11-C17, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 320 °C.

265-099-7 // 3J // 64741-98-6

liuotinuutteet (maaöljy), raskas teollisuusbensiini (nafta)

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C12, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 90 - 220 °C.

265-132-5 // 3J // 64742-31-0

kevyet tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 290 °C.

265-149-8 // 3J // 64742-47-8

kevyet tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pää asiassa rajoissa C9 -C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 290 °C.

265-184-9 // 3J // 64742-81-0

keroseeni (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljysyöttöä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C9-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 290 °C.

265-198-5 // 3J // 64742-94-5

raskas aromaattien teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy)

Aromaattisia jakeita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C9-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 165 - 290 °C.

269-778-9 // 3J // 68333-23-3

koksauksen raskas teollisuusbensiini (maaöljy)

Nestekoksauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C6-C15, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 157 - 288 °C.

285-508-2 // 3J // 85116-57-0

hydrodesulfuroitu raskas teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttinen reformointi, aromaattinen jae

Katalyyttisesti reformoitua hydrodesulfuroitua teollisuusbensiiniä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiili atomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C7-C13, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 98 - 218 °C.

294-799-5 // 3J // 91770-15-9

makeutettu keroseeni (maaöljy)

Maaöljytislettä makeuttamalla, merkaptaanien muuttamiseksi tai happoepäpuhtauksien poistamiseksi, saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääosin hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee välillä 130 - 290 °C.

295-416-4 // 3J // 92045-36-8

keroseeni (maaöljy), makeutettu ja liuotinmenetelmällä jalostettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan varastoitua maaöljyä liuotinmenetelmällä jalostamalla ja makeuttamalla, ja jonka kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 260 °C.

297-854-1 // 3J // 93763-35-0

C9-16 -hiilivedyt, vedyllä käsitellyt, aromaatit poistettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä liuottimia vedyllä, aromaattien muuttamiseksi katalyyttisellä hydrauksella nafteeneiksi.

307-033-2 // 3J // 97488-94-3

keroseeni (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostettu, rikki poistettu vetykäsittelyllä

309-864-6 // 3J // 101316-58-9

koksauksen laajan kiehuma-alueen keskiraskaat tisleet (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hydrodesulfuroitua koksaustislettä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C8-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 120 - 283 °C.

309-882-4 // 3J // 101316-81-8

raskas aromaattinen teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Maaöljyjakeen katalyyttisellä hydrodesulfuroinnilla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C13, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 180 - 240 °C.

309-884-5 // 3J // 101316-82-9

keskiraskas teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Maaöljyjakeen katalyyttisellä hydrodesulfuroinnilla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C13, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 175 - 220 °C.

309-944-0 // 3J // 101631-19-0

keroseeni (maaöljy), vedyllä käsitelty

Maaöljyä tislaamalla, sitten vedyllä käsitellen saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alkaaneista, sykloalkaaneista ja alkyylibentseeneistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C12-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 270 °C.

265-043-1 // 4A // 64741-43-1

kaasuöljyt (maaöljy), suoratislaus

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C11-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 400 °C.

265-044-7 // 4A // 64741-44-2

keskiraskaat tisleet (maaöljy), suoratislaus

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C11-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 -345 °C.

272-341-5 // 4A // 68814-87-9

suoratislauksen keskiraskaat tisleet (maaöljy), laaja kiehuma-alue

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 400 °C.

272-817-2 // 4A // 68915-96-8

suoratislauksen raskaat tisleet (maaöljy)

Raakaöljyn ilmakehässä tapahtuvalla tislauksella saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 288 - 471 °C.

272-818-8 // 4A // 68915-97-9

suoratislauksen kaasuöljyt (maaöljy), korkeassa lämpötilassa kiehuva jae

Raakaöljyn ilmakehässä tapahtuvalla tislauksella saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 282 - 349 °C.

294-454-9 // 4A // 91722-55-3

suoratislauksen keskiraskaat tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla normaalit parafiinit maaöljyjakeesta liuottimeen kiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C11-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 345 °C.

295-528-3 // 4A // 92062-14-1

raskas teollisuusbensiiniliuotin (maaöljy)

Maaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C20, sisältäen pieniä määriä aromaatteja, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 185 - 210 °C.

296-468-0 // 4A // 92704-36-4

kaasuöljyt (maaöljy), suoratislaus, savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 160 - 410 °C.

265-060-4 // 4B // 64741-59-9

kevyet tisleet (maaöljy), katalyyttinen krakkaus

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 400 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän aromaattisia bisyklisiä hiilivetyjä.

265-062-5 // 4B // 64741-60-2

keskitisleet (maaöljy), katalyyttinen krakkaus

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C11-C30, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 450 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän aromaattisia trisyklisiä hiilivetyjä.

265-078-2 // 4B // 64741-77-1

kevyet tisleet (maaöljy), vetykrakkaus

Vetykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C18, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 160 - 320 °C.

265-084-5 // 4B // 64741-82-8

kevyet tisleet (maaöljy), lämpökrakkaus

Lämpökrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C22, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 160 - 370 °C.

269-781-5 // 4B // 68333-25-5

kevyet tisleet (maaöljy), katalyyttinen krakkaus, rikin poisto vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä katalyyttisen krakkauksen kevyttisleitä vedyllä, orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C9-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 400 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän aromaattisia bisyklisiä hiilivetyjä.

270-662-5 // 4B // 68475-80-9

tisleet (maaöljy), höyrykrakkauksen kevyt teollisuusbensiini (nafta)

Höyrykrakkauksessa syntyviä tuotteita toistuvasti tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C18.

270-727-8 // 4B // 68477-38-3

tisleet (maaöljy), maaöljytisleet, höyrykrakkaus, sitten krakkaus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tislaamalla höyrykrakattua ja krakattua tislettä ja/tai sen fraktiointituotteita. Koostuu hiilivedyistä, jotka lähtevät pääasiassa yhdisteistä C10 ja jatkuvat pienimoolimassaisiin polymeereihin.

271-260-2 // 4B // 68527-18-4

höyrykrakkauksen kaasuöljyt (maaöljy)

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C9, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 400 °C.

285-505-6 // 4B // 85116-53-6

keskiraskaat tisleet (maaöljy), lämpökrakkaus, rikin poisto vetykäsittelyllä

Hydrodesulfuroitujen, lämpökrakattujen tisleiden syöttöä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C11-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 400 °C.

295-411-7 // 4B // 92045-29-9

kaasuöljy (maaöljy), lämpökrakkaus, rikki poistettu vetykäsittelyllä

295-514-7 // 4B // 92062-00-5

jäännökset (maaöljy), hydrattu höyrykrakkauksen teollisuusbensiini (nafta)

Vedyllä käsitellyn höyrykrakatun teollisuusbensiinin tislauksessa jäännösjakeena syntyvien hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 200 - 350 °C.

295-517-3 // 4B // 92062-04-9

tislausjäännökset (maaöljy), teollisuusbensiinin (naftan) höyry krakkaus

Korkeassa lämpötilassa kiehuvan teollisuusbensiinin höyry krakkauksen poistovirtojen erotuksen aikana kolonnin pohjalta saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 147 - 300 °C, ja sen lopputuoteöljyn viskositeetti on 18 cSt / 50 °C.

295-991-1 // 4B // 92201-60-0

kevyet tisleet (maaöljy), katalyyttinen krakkaus, terminen hajotus

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos, jota on käytetty lämmönsiirtonesteenä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 190 - 340 °C. Voi sisältää orgaanisia rikkiyhdisteitä.

297-905-8 // 4B // 93763-85-0

jäännökset (maaöljy), höyrykrakkauksen teollisuusbensiini (nafta), kypsytys

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan kypsytetyn ja höyrykrakatun teollisuusbensiinin tislausjäännöksenä, ja jonka kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 350 °C.

307-662-2 // 4B // 97675-88-2

C16-20 -hiilivedyt, parafiininen tislausjäännös, vetykrakkaus ja parafiinien poisto liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan vetykrakatun parafiinisen tisleen tislauksessa syntyvästä jäännöksestä, poistamalla parafiinit liuotinmenetelmällä. Koostuu pää asiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C16-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 360 - 500 °C; lopputuoteöljyn viskositeetti on 4,5 cSt / n. 100 °C.

308-278-8 // 4B // 97926-59-5

kevyet tyhjökaasuöljyt (maaöljy), rikin poisto vetykäsittelyllä ja lämpökrakkaus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan lämpökrakatun kevyen maaöljypohjaisen tyhjökaasuöljyn katalyyttisellä hydrodesulfuroinnilla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C14-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 270 - 370 °C.

309-865-1 // 4B // 101316-59-0

koksauksen keskiraskaat tisleet (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hydrodesulfuroituja koksauksen tislesyöttöjä fraktioimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C12-C21, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 200 - 360 °C.

309-939-3 // 4B // 101631-14-5

raskaat tisleet (maaöljy), höyrykrakkaus

Höyrykrakkauksen raskaita jäännöksiä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa erittäin alkyloiduista raskaista aromaattisista hiilivedyistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 250 - 400 °C.

265-049-4 // 5A // 64741-49-7

kondensaatit (maaöljy), tyhjökolonni

Raakaöljyn ilmakehässä tapahtuvan tislauksen jäännöstä tyhjötislaamalla, alimmassa lämpötilassa kiehuvana jakeena, saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C11-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 400 °C.

265-059-9 // 5A // 64741-58-8

kevyet kaasuöljyt (maaöljy), tyhjötislaus

Raakaöljyn ilmakehässä tapahtuvan tislauksen jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pää asiassa rajoissa C13-C30, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 450 °C.

265-190-1 // 5A // 64742-87-6

kevyet tyhjökaasuöljyt (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Katalyyttisellä hydrodesulfurointimenetelmällä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C13-C30, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 450 °C.

295-407-5 // 5A // 92045-24-4

kevyet tyhjökaasuöljyt (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kevyitä maaöljypohjaisia tyhjökaasuöljyjä vedyllä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C30, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 450 °C.

295-408-0 // 5A // 92045-26-6

kevyet tyhjökaasuöljyt (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan maaöljyn tyhjötisleestä poistamalla parafiinit liuotinkäsittelyillä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C30, ja joiden lopputuoteöljyn viskositeetti sijaitsee välillä 20 - 25 cSt / 40 °C.

295-409-6 // 5A // 92045-27-7

kevyet tyhjökaasuöljyt (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C13-C30, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 450 °C.

307-750-0 // 5A // 97722-01-5

nafteeniset kevyet tyhjökaasuöljyt

Raakanafteenia tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C27, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 240 - 400 °C; lopputuoteöljyn viskositeetti on 9,5 cSt / 40 °C.

307-754-2 // 5A // 97722-05-9

C16-20 -hiilivedyt, vedyllä käsitelty tisle, tyhjötislauksen kevyt jae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan ensimmäisenä jakeena viskositeetiltaan 2 cSt:n (100 °C) tisleen katalyyttisen vetykäsittelyn poistovirtojen tyhjötislauksessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C16-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 290 - 350 °C.

307-756-3 // 5A // 97722-07-1

nafteeniset keskiraskaat C11-17 -hiilivedyt

Viskositeetiltaan 2,2 cSt:n (40 °C) nafteenista tislettä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C11-C17, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 200 - 300 °C.

309-693-7 // 5A // 100684-22-8

kevyet tyhjökaasuöljyt (maaöljy), hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kevyitä tyhjökaasuöljyjä aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pää asiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C30.

309-694-2 // 5A // 100684-23-9

kevyet tyhjökaasuöljyt (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kevyitä tyhjökaasuöljyjä valkaisumaalla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C30.

265-088-7 // 5B // 64741-86-2

keskiraskaat tisleet (maaöljy), makeutetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan maaöljytislettä makeuttamalla merkaptaanien muuttamiseksi tai happoepäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 345 °C.

265-092-9 // 5B // 64741-90-8

kaasuöljyt (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C11-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 400 °C.

265-093-4 // 5B // 64741-91-9

keskiraskaat tisleet (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C9-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 345 °C.

265-112-6 // 5B // 64742-12-7

kaasuöljyt (maaöljy), happokäsitellyt

Rikkihappokäsittelyn aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C13-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 400 °C.

265-113-1 // 5B // 64742-13-8

keskiraskaat tisleet (maaöljy), happokäsitellyt

Rikkihappokäsittelyn aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C11-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 345 °C.

265-114-7 // 5B // 64742-14-9

kevyet tisleet (maaöljy), happokäsitellyt

Rikkihappokäsittelyn aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 290 °C.

265-129-9 // 5B // 64742-29-6

kaasuöljyt (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C13-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 400 °C.

265-130-4 // 5B // 64742-30-9

keskiraskaat tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C11-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 345 °C.

265-139-3 // 5B // 64742-38-7

keskiraskaat tisleet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, yleensä suodannalla, tarkoituksena polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 345 °C.

265-148-2 // 5B // 64742-46-7

keskiraskaat tisleet (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pää asiassa rajoissa C11-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 400 °C.

265-182-8 // 5B // 64742-79-6

kaasuöljyt (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljysyöttöä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 400 °C.

265-183-3 // 5B // 64742-80-9

keskiraskaat tisleet (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljysyöttöä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C11-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 400 °C.

269-822-7 // 5B // 68334-30-5

dieselpolttoaineet

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C9-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 163 - 357 °C.

270-671-4 // 5B // 68476-30-2

polttoöljy N:o 2

Öljymäinen tisle, jonka viskositeetti sijaitsee välillä 32,6 - 37,9 SUS / 37,7 °C.

270-673-5 // 5B // 68476-31-3

polttoöljy N:o 4

Öljymäinen tisle, jonka viskositeetti sijaitsee välillä 45 - 125 SUS / 37,7 °C.

270-676-1 // 5B // 68476-34-6

dieselmoottoripolttoaineet N:o 2

Öljymäinen tisle, jonka viskositeetti sijaitsee välillä 32,6 - 40,1 SUS / 37,7 °C. Kutsutaan yleisesti `dieselöljyksi` tai `kaasuöljyksi`.

270-719-4 // 5B // 68477-29-2

korkeassa lämpötilassa kiehuvat tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformoinnin fraktiointijäännös

Katalyyttisen reformoinnin fraktiointikolonnin jäännöstä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 343 - 399 °C.

270-721-5 // 5B // 68477-30-5

keskivälillä kiehuvat tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformoinnin fraktiointijäännös

Katalyyttisen reformoinnin fraktiointikolonnin jäännöstä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 288 - 371 °C.

270-722-0 // 5B // 68477-31-6

alhaisessa lämpötilassa kiehuvat tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformoinnin fraktiointijäännös

Katalyyttisen reformoinnin fraktiointikolonnin jäännöstä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Sen kiehumispiste on likimain alle 288 °C.

292-615-8 // 5B // 90640-93-0

keskiraskaat tisleet (maaöljy), korkeasti jalostetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta useammalla seuraavista käsittelyistä: suodatus, sentrifugointi, ilmakehän paineessa tapahtuva tislaus, tyhjötislaus, happokäsittely, neutralointi ja savikäsittely. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C20.

295-294-2 // 5B // 91995-34-5

tisleet (maaöljy), katalyyttinen reformointi, raskas aromaattinen rikaste

Katalyyttisesti reformoitua maaöljyjaetta tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C16, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 200 - 300 °C.

300-227-8 // 5B // 93924-33-5

parafiiniset kaasuöljyt

Tisle, joka saadaan uudelleen tislaamalla hiilivetyjen monimutkaista seosta, joka on saatu parafiinien voimakkaassa katalyyttisessä vetykäsittelyssä syntyvien poistovirtojen tislauksesta. Sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 190 - 330 °C.

307-035-3 // 5B // 97488-96-5

raskas teollisuusbensiini (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostettu, rikki poistettu vetykäsittelyllä

307-659-6 // 5B // 97675-85-9

C16-20 -hiilivedyt, vedyllä käsitelty keskiraskas tisle, kevyt tislausjae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan keskiraskaan tisleen vetykäsittelyn poistovirtojen tyhjötislauksen aikana ensimmäisenä jakeena. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C16-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 290 - 350 °C; lopputuoteöljyn viskositeetti on 2 cSt / 100 °C.

307-660-1 // 5B // 97675-86-0

vedyllä käsitellyt parafiiniset C12-20 -hiilivedyt, kevyt tislausjae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan raskaiden parafiinien, katalysaattorin läsnäollessa tapahtuvan, vetykäsittelyn poistovirtojen tyhjötislauksen aikana ensimmäisenä jakeena. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C12-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 350 °C; lopputuoteöljyn viskositeetti on 2 cSt / 100 °C.

307-757-9 // 5B // 97722-08-2

kevyet nafteeniset C11-17-hiilivedyt, uutto liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan uuttamalla aromaatteja kevyeen, viskositeetiltaan 2,2 cSt:n (40 °C) nafteeniseen tisleeseen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C11-C17, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 200 - 300 °C.

308-128-1 // 5B // 97862-78-7

vedyllä käsitellyt kaasuöljyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan katalysaattorin läsnäollessa vetykäsiteltyjä parafiinien poistovirtoja uudelleen tislaamalla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C17-C27, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 330 - 340 °C.

309-667-5 // 5B // 100683-97-4

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljystä saatavaa öljyjaetta aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C12-C28.

309-668-0 // 5B // 100683-98-5

parafiiniset keskitisleet (maaöljy), hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyä aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C16-C36.

309-669-6 // 5B // 100683-99-6

parafiiniset keskitisleet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyä valkaisumaalla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C16-C36.

265-045-2 // 6A // 64741-45-3

jäännökset (maaöljy), ilmakehän paineessa toimiva kolonni Ilmakehän paineessa tapahtuvan raakaöljytislauksen monimutkainen jäännös.

Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 350 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-058-3 // 6A // 64741-57-7

raskaat kaasuöljyt (maaöljy), tyhjötislaus

Ilmakehän paineessa tapahtuvan raakaöljytislauksen jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C20-C50, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 350 - 600 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-063-0 // 6A // 64741-61-3

raskaat tisleet (maaöljy), katalyyttinen krakkaus

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C15-C35, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 260 - 500 °C. Tämä jae voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-064-6 // 6A // 64741-62-4

selkeytetyt öljyt (maaöljy), katalyyttinen krakkaus

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyvien tuotteiden tislausjäännösjakeena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 350 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-069-3 // 6A // 64741-67-9

fraktiointijäännökset (maaöljy), katalyyttinen reformointi

Katalyyttisen reformoinnin tuloksena syntyvien tuotteiden tislausjäännösjakeena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääosin aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C10-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 160 - 400 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-076-1 // 6A // 64741-75-9

jäännökset (maaöljy), vetykrakkaus

Vetykrakkauksen tuloksena syntyvien tuotteiden tislausjäännösjakeena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 350 °C.

265-081-9 // 6A // 64741-80-6

jäännökset (maaöljy), lämpökrakkaus

Lämpökrakkauksen tuloksena syntyvien tuotteiden tislausjäännösjakeena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 350 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-082-4 // 6A // 64741-81-7

raskaat tisleet (maaöljy), lämpökrakkaus

Lämpökrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C36, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 260 - 480 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-162-9 // 6A // 64742-59-2

tyhjökaasuöljyt (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pää asiassa rajoissa C13-C50, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 600 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-181-2 // 6A // 64742-78-5

ilmakehän paineessa toimivan kolonnin jäännökset (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä ilmakehän paineessa toimivan kolonnin jäännöstä vedyllä katalysaattorin läsnäollessa, olosuhteissa, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti poistaa orgaaniset rikkiyhdisteet. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 350 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-189-6 // 6A // 64742-86-5

raskaat tyhjökaasuöljyt (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Katalyyttisellä hydrodesulfurointimenetelmällä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C20-C50, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 350 - 600 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-193-8 // 6A // 64742-90-1

jäännökset (maaöljy), höyrykrakkaus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan höyrykrak kauksen (sisältäen eteenin valmistukseen tarkoitetun höyrykrakkauksen) tuloksena syntyvän tuotteen tislausjäännösjakeena. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C14, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 260 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

269-777-3 // 6A // 68333-22-2

ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännökset (maaöljy)

Ilmakehän paineessa tapahtuvan raakaöljytislauksen monimutkainen jäännös. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C11, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 200 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

269-782-0 // 6A // 68333-26-6

selkeyteyt öljyt (maaöljy), katalyyttinen krakkaus, rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä katalyyttisen krakkauksen selkeytettyjä öljyjä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 350 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

269-783-6 // 6A // 68333-27-7

keskitisleet (maaöljy), katalyyttinen krakkaus, rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä katalyyttisen krakkauksen keskitisleitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C11-C30, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 205 - 450 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän aromaattisia trisyklisiä hiilivetyjä.

269-784-1 // 6A // 68333-28-8

raskaat tisleet (maaöljy), katalyyttinen krakkaus, rikin poisto vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä katalyyttisen krakkauksen raskaita tisleitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C35, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 260 - 500 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

270-674-0 // 6A // 68476-32-4

polttoöljy, suoratislauksen kaasuöljyjäännökset, rikkipitoisuus suuri

270-675-6 // 6A // 68476-33-5

jäännöspolttoöljy

Erilaisista jalostusjakeista, yleensä jäännöksistä, syntyvä nestemäinen tuote. Sen koostumus on monimutkainen ja vaihtelee raakaöljyn alkuperästä riippuen.

270-792-2 // 6A // 68478-13-7

tislausjäännökset (maaöljy), katalyyttisen reformoinnin fraktiointijäännös

Katalyyttisen reformoinnin fraktiointijäännöksen monimutkainen tislausjäännös. Sen kiehumispiste on likimain yli 399 °C.

270-796-4 // 6A // 68478-17-1

jäännökset (maaöljy), koksauksen raskas kaasuöljy ja tyhjökaasuöljy

Koksauksen raskaan kaasuöljyn ja tyhjökaasuöljyn tislausjäännösjakeena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C13, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 230 °C.

270-983-0 // 6A // 68512-61-8

koksauksen raskaat jäännökset ja kevyet tyhjöjäännökset (maaöljy)

Koksauksen raskaan kaasuöljyn ja kevyen tyhjökaasuöljyn tislauksen aikana jäännösjakeena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C13, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 230 °C.

270-984-6 // 6A // 68512-62-9

kevyet tyhjöjäännökset (maaöljy)

Ilmakehän paineessa tapahtuvan raakaöljytislauksen jäännöksen monimutkainen tyhjötislausjäännös. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C13, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 230 °C.

271-013-9 // 6A // 68513-69-9

höyrykrakkauksen kevyet jäännökset (maaöljy)

Höyrykrakkauksen tuloksena syntyvien tuotteiden monimutkainen tislausjäännös. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on suurempi kuin C7, ja joiden kiehumispiste vaihtelee likimain välillä 101 - 555 °C.

271-384-7 // 6A // 68553-00-4

polttoöljy N:o 6

Polttoöljy, jonka viskositeetti sijaitsee välillä 900-9000 SUS / 37,7 °C.

271-763-7 // 6A // 68607-30-7

rikkipitoisuudeltaan alhaiset jäännökset (maaöljy), fraktiointiyksikkö

Rikkipitoisuudeltaan alhainen, hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan raakaöljyn jakotislauksen jäännösjakeena suoratislauksella tapahtuvan bensiini-, keroseeni- ja kaasuöljyjakeiden poiston jälkeen.

272-184-2 // 6A // 68783-08-4

raskaat ilmakehän paineessa olevat kaasuöljyt (maaöljy)

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C7-C35, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 121 - 510 °C.

272-187-9 // 6A // 68783-13-1

koksipesutornin jäännökset (maaöljy), sisältävät kondensoituneita renkaita sisältäviä aromaatteja

Hiilivetyjen hyvin monimutkainen seos, joka saadaan tyhjöjäännöksen tislauksen jäännösjakeena ja lämpökrakkauksen tuloksena syntyvistä tuotteista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 350 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

273-263-4 // 6A // 68955-27-1

tyhjötisleet (maaöljy), maaöljyjäännökset

Raakaöljyn ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos.

273-272-3 // 6A // 68955-36-2

hartsimaiset höyrykrakkauksen jäännökset (maaöljy)

Maaöljyn höyrykrakkausjäännösten tislauksessa syntyvä monimutkainen jäännös.

274-683-0 // 6A // 70592-76-6

tyhjökeskitisleet (maaöljy)

Raakaöljyn ilmakehän paineessa tapahtuvassa tislauksessa syntyvää jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C14-C42, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 250 - 545 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

274-684-6 // 6A // 70592-77-7

kevyet tyhjötisleet (maaöljy)

Raakaöljyn ilmakehän paineessa tapahtuvassa tislauksessa syntyvää jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C11-C35, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 250 - 545 °C.

274-685-1 // 6A // 70592-78-8

tyhjötisleet (maaöljy)

Raakaöljyn ilmakehän paineessa tapahtuvassa tislauksessa syntyvää jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C15-C50, ja joiden kiehumispiste sijaitsee välillä 270 - 600 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

285-555-9 // 6A // 85117-03-9

raskaat tyhjökaasuöljyt (maaöljy), koksaus, rikin poisto vetykäsittelyllä

Koksauksen raskaita tislesyöttöjä hydrodesulfuroimalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C18-C44, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 304 - 548 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

295-396-7 // 6A // 92045-14-2

raskas polttoöljy, rikkipitoisuus suuri

Raakaöljyä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa alifaattisista, aromaattisista ja sykloalifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 400 °C.

295-511-0 // 6A // 92061-97-7

jäännökset (maaöljy), katalyyttinen krakkaus

Katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyvien tuotteiden tislausjäännösjakeena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääosin hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääasiassa suurempi kuin C11, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 200 °C.

295-990-6 // 6A // 92201-59-7

keskitisleet (maaöljy), katalyyttinen krakkaus, terminen hajotus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tislaamalla katalyyttisen krakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita, ja jota on käytetty lämmönsiirtonesteenä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 220 - 450 °C. Voi sisältää orgaanisia rikkiyhdisteitä.

298-754-0 // 6A // 93821-66-0

jäännösöljyt (maaöljy)

Hiilivetyjen, rikkiyhdisteiden ja metallipitoisten orgaanisten yhdisteiden monimutkainen seos, joka saadaan jäännöksenä krakkauksen ja fraktioinnin jalostusmenetelmissä. Lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 2 cSt / 100 °C.

308-733-0 // 6A // 98219-64-8

höyrykrakkauksen jäännökset, lämpökäsittely

Höyrykrakattua raakaa teollisuusbensiiniä (naftaa) käsittelemällä ja tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden kiehumispiste on likimain yli 180 °C.

278-011-7 // 6B // 74869-21-9

voitelurasvat

Hiilivetyjen monimutkainen seos, jonka hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C12-C50, ja joka voi sisältää alkalimetallien orgaanisia suoloja, maa-alkalimetalleja ja/tai alumiiniyhdisteitä.

265-051-5 // 7A // 64741-50-0

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy)

Raakaöljyn ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C15-C30, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, joiden esiintyminen raakaöljyn tällä tislausalueella on tavallista.

265-052-0 // 7A // 64741-51-1

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy)

Raakaöljyn ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C20-C50, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä.

265-053-6 // 7A // 64741-52-2

kevyet nafteeniset tisleet (maaöljy)

Raakaöljyn ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C15-C30, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-054-1 // 7A // 64741-53-3

raskaat nafteeniset tisleet (maaöljy)

Raakaöljyn ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännöstä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C20-C50, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-117-3 // 7A // 64742-18-3

raskaat nafteeniset tisleet (maaöljy), happokäsitellyt

Rikkihappokäsittelyn aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-118-9 // 7A // 64742-19-4

kevyet nafteeniset tisleet (maaöljy), happokäsitellyt

Rikkihappokäsittelyn aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-119-4 // 7A // 64742-20-7

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), happokäsitellyt

Rikkihappokäsittelyn aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C.

265-121-5 // 7A // 64742-21-8

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), happokäsitellyt

Rikkihappokäsittelyn aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C.

265-127-8 // 7A // 64742-27-4

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän alifaattisia hiilivetyjä.

265-128-3 // 7A // 64742-28-5

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C.

265-135-1 // 7A // 64742-34-3

raskaat nafteeniset tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-136-7 // 7A // 64742-35-4

kevyet nafteeniset tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

232-455-8 // 7B // 8042-47-5

valkoinen mineraaliöljy (maaöljy)

Korkealle jalostettu maaöljyn mineraaliöljy. Käsittää hiilivetyjen monimutkaisen seoksen, joka saadaan maaöljyjakeen ja rikkihapon tai oleumin voimakkaalla käsittelyllä, tai hydrauksella tai yhdistämällä hydraus ja happokäsittely. Tämä menetelmä voi käsittää lisäksi pesu- ja käsittelyvaiheet. Koostuu tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C15-C50.

276-735-8 // 7B // 72623-83-7

voiteluöljyt (maaöljy), suuremmat kuin C25, bright stock -pohjaiset, vetykäsittely

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä jäännösöljyä, josta asfaltit on liuotinmenetelmällä poistettu, vedyllä katalysaattorin läsnäollessa, kahdessa vaiheessa, parafiinien poiston tapahtuessa näiden välissä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25, ja joiden lopputuoteöljyn viskositeetti on likimain 440 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä hiilivetyjä.

295-425-3 // 7B // 92045-44-8

voiteluöljyt (maaöljy), bright stock -pohjaiset, vetykäsitellyt

Liuotinmenetelmällä jalostetun jäännöksen vetykäsittelyllä saatujen hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pää asiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C50, ja joiden lopputuoteöljyn viskositeetti sijaitsee välillä 650-750 cSt / 40 °C.

295-426-9 // 7B // 92045-45-9

voiteluöljyt (maaöljy), bright stock -pohjaiset, liuotinmenetelmällä jalostetut ja vetykäsitellyt

Liuotinmenetelmällä jalostetun jäännöksen vetykäsittelyllä saatujen hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pää asiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C40, ja joiden lopputuoteöljyn viskositeetti sijaitsee välillä 450-500 cSt / 40 °C.

295-550-3 // 7B // 92062-35-6

kevyt valkoinen mineraaliöljy (maaöljy)

Korkealle jalostettu maaöljyn mineraaliöljy. Käsittää hiilivetyjen monimutkaisen seoksen, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaketta voimakkaasti rikkihapolla ja oleumilla, hydrauksella tai hydrauksella ja happokäsittelyllä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, jotka ovat pääosin suurempia kuin C12.

265-077-7 // 7C // 64741-76-0

raskaat tisleet (maaöljy), vetykrakkaus

Vetykrakkauksen tuloksena syntyviä tuotteita tislaamalla saatujen hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pää asiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C39, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 260 - 600 °C.

265-090-8 // 7C // 64741-88-4

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C.

265-091-3 // 7C // 64741-89-5

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C.

265-096-0 // 7C // 64741-95-3

jäännösöljyt (maaöljy), asfaltit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan C3-C4-jäännöksestä liukoisena jakeena liuotinmenetelmällä tapahtuvan asfalttien poiston aikana. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25, ja jonka kiehumispiste on likimain yli 400 °C.

265-097-6 // 7C // 64741-96-4

raskaat nafteeniset tisleet (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-098-1 // 7C // 64741-97-5

kevyet nafteeniset tisleet (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-101-6 // 7C // 64742-01-4

jäännösöljyt (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan liukenemattomana jakeena jalostettaessa jäännöstä polaarisella orgaanisella liuottimella, kuten fenolilla tai furfuraalilla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 400 °C.

265-137-2 // 7C // 64742-36-5

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä hiilivetyjä.

265-138-8 // 7C // 64742-37-6

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä hiilivetyjä.

265-143-5 // 7C // 64742-41-2

jäännösöljyt (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä jäännösöljyä luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 400 °C.

265-146-1 // 7C // 64742-44-5

raskaat nafteeniset tisleet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C20-C50, ja joiden lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-147-7 // 7C // 64742-45-6

kevyet nafteeniset tisleet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-155-0 // 7C // 64742-52-5

raskaat nafteeniset tisleet (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-156-6 // 7C // 64742-53-6

kevyet nafteeniset tisleet (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-157-1 // 7C // 64742-54-7

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä hiilivetyjä.

265-158-7 // 7C // 64742-55-8

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä hiilivetyjä.

265-159-2 // 7C // 64742-56-9

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla normaalit parafiinit maaöljyjakeesta liuottimeen kiteyttämällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C.

265-160-8 // 7C // 64742-57-0

jäännösöljyt (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 400 °C.

265-166-0 // 7C // 64742-62-7

jäännösöljyt (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla jäännösöljystä pitkäketjuiset haaroittuneet hiilivedyt liuottimeen kiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 400 °C.

265-167-6 // 7C // 64742-63-8

raskaat nafteeniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla normaalit parafiinit maaöljyjakeesta liuottimeen kiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-168-1 // 7C // 64742-64-9

kevyet nafteeniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla normaalit parafiinit maaöljyjakeesta liuottimeen kiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-169-7 // 7C // 64742-65-0

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla normaalit parafiinit maaöljyjakeesta liuottimeen kiteyttämällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C.

265-172-3 // 7C // 64742-68-3

raskaat nafteeniset öljyt (maaöljy), parafiinien poisto katalyyttisesti

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla parafiinit katalyyttisellä menetelmällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-173-9 // 7C // 64742-69-4

kevyet nafteeniset öljyt (maaöljy), parafiinien poisto katalyyttisesti

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla parafiinit katalyyttisellä menetelmällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-174-4 // 7C // 64742-70-7

raskaat parafiiniset öljyt (maaöljy), parafiinien poisto katalyyttisesti

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla parafiinit katalyyttisellä menetelmällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C.

265-176-5 // 7C // 64742-71-8

kevyet parafiiniset öljyt (maaöljy), parafiinien poisto katalyyttisesti

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla parafiinit katalyyttisellä menetelmällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C.

265-179-1 // 7C // 64742-75-2

raskaat nafteeniset öljyt (maaöljy), parafiinit poistettu kompleksin muodostuksella

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla suoraketjuiset parafiiniset hiilivedyt kiinteässä muodossa käsittelemällä vaikuttavan aineen, kuten urean kanssa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

265-180-7 // 7C // 64742-76-3

kevyet nafteeniset öljyt (maaöljy), parafiinit poistettu kompleksin muodostuksella

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla parafiinit katalyyttisellä menetelmällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

276-736-3 // 7C // 72623-85-9

voiteluöljyt (maaöljy), C20-50, neutraaliöljypohjaiset, vetykäsittely, korkea viskositeetti

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kevyttä ja raskasta tyhjökaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta asfaltit on liuotinmenetelmällä poistettu, vedyllä, katalysaattorin läsnäollessa, kahdessa vaiheessa, joiden välissä tapahtuu parafiinien poisto. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on likimain 112 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä hiilivetyjä.

276-737-9 // 7C // 72623-86-0

voiteluöljyt (maaöljy), C15-30, neutraaliöljypohjaiset, vetykäsittely

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kevyttä ja raskasta tyhjökaasuöljyä vedyllä, katalysaattorin läsnäollessa, kahdessa vaiheessa, joiden välissä tapahtuu parafiinien poisto. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on likimain 15 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä hiilivetyjä.

276-738-4 // 7C // 72623-87-1

voiteluöljyt (maaöljy), C20-50, neutraaliöljypohjaiset, vetykäsittely

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kevyttä ja raskasta tyhjökaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta asfaltit on liuotinmenetelmällä poistettu, vedyllä, katalysaattorin läsnäollessa, kahdessa vaiheessa, joiden välissä tapahtuu parafiinien poisto. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on likimain 32 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen merkittävän määrän tyydyttyneitä hiilivetyjä.

278-012-2 // 7C // 74869-22-0

voiteluöljyt

Liuotinmenetelmällä tapahtuvalla uutolla ja parafiinien poistolla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C15-C50.

292-613-7 // 7C // 90640-91-8

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu kompleksin muodostuksella

Raskaasta parafiinisesta tisleestä parafiinien poistolla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on vähintään 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

292-614-2 // 7C // 90640-92-9

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu kompleksin muodostuksella

Kevyestä parafiinisesta tisleestä parafiinien poistolla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C12-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on pienempi kuin 19 cSt / 40 °C. Sisältää suhteellisen vähän normaaleja parafiineja.

292-616-3 // 7C // 90640-94-1

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä ja savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä raskasta parafiinista tislettä, josta parafiinit on poistettu, luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

292-617-9 // 7C // 90640-95-2

raskaat parafiiniset C20-50 -hiilivedyt (maaöljy), parafiinien poisto liuotinmenetelmällä ja vetykäsittely

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä raskasta parafiinista tislettä, josta parafiinit on poistettu, vedyllä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

292-618-4 // 7C // 90640-96-3

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä ja savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kevyttä parafiinista tislettä, josta parafiinit on poistettu, luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30.

292-620-5 // 7C // 90640-97-4

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä ja vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kevyttä parafiinista tislettä, josta parafiinit on poistettu, vedyllä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30.

292-656-1 // 7C // 90669-74-2

jäännösöljyt (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä, vedyllä käsitellyt

294-843-3 // 7C // 91770-57-9

jäännösöljyt (maaöljy), parafiinien poisto katalyyttisesti

295-300-3 // 7C // 91995-39-0

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan voimakkaasti hydraamalla katalysaattorin läsnäollessa tislettä, josta parafiinit on poistettu. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C25-C39, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on lähellä 44 cSt / 50 °C.

295-301-9 // 7C // 91995-40-3

kevyet parafiiniset tisleet (maaöljy), parafiinit poistettu, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan voimakkaasti hydraamalla katalysaattorin läsnäollessa tislettä, josta parafiinit on poistettu. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C21-C29, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti on lähellä 13 cSt / 50 °C.

295-305-0 // 7C // 91995-43-6

raskaat parafiiniset tisleet (maaöljy), rikillä käsitellyt

Raakaöljyä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C20-C50, ja joihin lisätään alkuainerikkiä korkeassa lämpötilassa.

295-316-0 // 7C // 91995-54-9

kevyet nafteeniset tisleet (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta katalysaattorin läsnäollessa vedyllä ja poistamalla aromaattiset hiilivedyt liuotinmenetelmällä tapahtuvalla uutolla. Koostuu pääasiassa nafteenisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja jonka lopputuoteöljyn viskositeetti sijaitsee välillä 13-15 cSt / 40 °C.

295-423-2 // 7C // 92045-42-6

C17-35 -voiteluöljyt (maaöljy), liuotinmenetelmällä tapahtuva uutto, parafiinit poistettu, vedyllä käsitellyt

295-424-8 // 7C // 92045-43-7

voiteluöljyt, joista parafiinit on liuotinmenetelmällä poistettu (maaöljy), ei-aromaattiset, vetykrakkaus

295-499-7 // 7C // 92061-86-4

jäännösöljyt (maaöljy), vetykrakkaus, happokäsittely ja parafiinien poisto liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla parafiinit liuotinmenetelmällä vetykrakattujen ja happokäsiteltyjen raskaiden parafiinien tislausjäännöksestä; sen kiehumispiste on likimain yli 380 °C.

295-810-6 // 7C // 92129-09-4

raskaat parafiiniöljyt (maaöljy), parafiinit poistettu ja liuotinmenetelmällä jalostetut

Rikkiä sisältävästä parafiinisesta raakaöljystä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa liuotinmenetelmällä jalostetusta voiteluöljystä, josta parafiinit on poistettu, ja jonka viskositeetti on 65 cSt / 50 °C.

297-474-6 // 7C // 93572-43-1

parafiiniset voiteluöljyt (maaöljy), perusöljyt

Raakaöljyä jalostamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista, nafteenisista ja parafiinisista hiilivedyistä, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on 23 cSt / 40 °C.

297-857-8 // 7C // 93763-38-3

hiilivedyt, parafiiniset tislausjäännökset, vetykrakkaus, parafiinien poisto liuotinmenetelmällä

305-588-5 // 7C // 94733-08-1

raskaat tisleet (maaöljy), vedyllä käsitellyt, liuotinmenetelmällä jalostetut, hydratut

305-589-0 // 7C // 94733-09-2

kevyet tisleet (maaöljy), vetykrakkaus, liuotinmenetelmällä jalostetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan vetykrakatusta maaöljyjäännöksestä poistamalla aromaatit liuotinmenetelmällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C18-C27, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 370 - 450 °C.

305-594-8 // 7C // 94733-15-0

C18-40 -voiteluöljyt (maaöljy), perustuu vetykrakattuun tisleeseen, parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla vetykrakatun maaöljytuotteen tislausjäännöksestä parafiinit liuotinmenetelmällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C18-C40, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 370 - 550 °C.

305-595-3 // 7C // 94733-16-1

C18-40 -voiteluöljyt (maaöljy), perustuu hydrattuun jalosteeseen, parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla parafiinit liuotinmenetelmällä hydratusta jalosteesta, joka on saatu vedyllä käsitellystä maaöljytisleestä liuotinmenetelmällä uuttamalla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C18-C40, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 370 - 550 °C.

305-971-7 // 7C // 95371-04-3

C13-30 -hiilivedyt, aromaattipitoiset, liuotinmenetelmällä uutettu nafteeninen tisle

305-972-2 // 7C // 95371-05-4

C16-32 -hiilivedyt, aromaattipitoiset, liuotinmenetelmällä uutettu nafteeninen tisle

305-974-3 // 7C // 95371-07-6

C37-68 -hiilivedyt, vedyllä käsitellyt tyhjötislauksen jäännökset, asfaltit ja parafiinit poistettu

305-975-9 // 7C // 95371-08-7

C37-65 -hiilivedyt, tyhjötislauksen jäännökset, joista asfaltit on poistettu, vedyllä käsitellyt

307-010-7 // 7C // 97488-73-8

kevyet tisleet (maaöljy), liuotinmenetelmällä jalostetut, vety krakkaus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä vetykrakatuista maaöljytisleistä saatua tislettä liuotinmenetelmällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C18-C27, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 370 - 450 °C.

307-011-2 // 7C // 97488-74-9

raskaat tisleet (maaöljy), hydratut, liuotinmenetelmällä jalostetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä hydrattua maaöljytislettä liuotinmenetelmällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C19-C40, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 390 - 550 °C.

307-034-8 // 7C // 97488-95-4

C18-27 -voiteluöljyt (maaöljy), vetykrakatut, parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä

307-661-7 // 7C // 97675-87-1

C17-30 -hiilivedyt, ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännös, asfaltit poistettu liuotinmenetelmällä ja käsitelty vedyllä, kevyt tislausjae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan lyhytjäännöksen, josta asfaltit on liuotinmenetelmällä poistettu, katalysaattorin läsnäollessa tapahtuvan vetykäsittelyn poistovirroista, tyhjötislauksen ensimmäisenä jakeena. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C17-C30, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 300 - 400 °C; lopputuoteöljyn viskositeetti on 4 cSt / noin 100 °C.

307-755-8 // 7C // 97722-06-0

C17-40 -hiilivedyt, vedyllä käsitelty tislausjäännös, asfaltit poistettu liuotinmenetelmällä, tyhjötislauksen kevyt jae

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan lyhytjäännöksen, josta asfaltit on liuotinmenetelmällä poistettu, ja jonka viskositeetti on 8 cSt / noin 100 °C, katalyyttisen vetykäsittelyn poistovirroista, tyhjötislauksen ensimmäisenä jakeena. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C17 -C40, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 300 - 500 °C.

307-758-4 // 7C // 97722-09-3

kevyet nafteeniset C13-27 -hiilivedyt, uutto liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan uuttamalla aromaatteja kevyestä nafteenisesta tisleestä, jonka viskositeetti on 9,5 cSt / 40 °C. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C27, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 240 - 400 °C.

307-760-5 // 7C // 97722-10-6

kevyet nafteeniset C14-29 -hiilivedyt, uutto liuotinmenetelmällä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan uuttamalla aromaatteja kevyestä nafteenisesta tisleestä, jonka viskositeetti on 16 cSt / 40 °C. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C14-C29, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 250 - 425 °C.

308-131-8 // 7C // 97862-81-2

C27-42 -hiilivedyt, aromaatit poistettu

308-132-3 // 7C // 97862-82-3

C17-30 -hiilivedyt, vedyllä käsitellyt tisleet, kevyet tislaustuotteet

308-133-9 // 7C // 97862-83-4

C27-45 -hiilivedyt, nafteeninen tyhjötislaus

308-287-7 // 7C // 97926-68-6

C27-45 -hiilivedyt, aromaatit poistettu

308-289-8 // 7C // 97926-70-0

C20-58 -hiilivedyt, vedyllä käsitellyt

308-290-3 // 7C // 97926-71-1

C27-42 -nafteeniset hiilivedyt

309-710-8 // 7C // 100684-37-5

jäännösöljyt (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä ja hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä jäännösöljyjä, joista parafiinit on liuotinmenetelmällä poistettu, aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

309-711-3 // 7C // 100684-38-6

jäännösöljyt (maaöljy), parafiinit poistettu liuotinmenetelmällä ja savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä jäännösöljyjä, joista parafiinit on liuotinmenetelmällä poistettu, valkaisumaalla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

309-874-0 // 7C // 101316-69-2

suuremmat kuin C25 -voiteluöljyt (maaöljy), uutto liuotinmenetelmällä, asfalttien ja parafiinien poisto, hydraus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan tyhjötislauksen jäännöksiä liuotinmenetelmällä uuttamalla ja hydraamalla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25, ja lopputuoteöljyn viskositeetti on lähellä 32-37 cSt / 100 °C.

309-875-6 // 7C // 101316-70-5

C17-32 -voiteluöljyt (maaöljy), uutto liuotinmenetelmällä, parafiinien poisto, hydraus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännöksiä liuotinmenetelmällä uuttamalla ja hydraamalla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C17-C32, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on lähellä 17-23 cSt / 40 °C.

309-876-1 // 7C // 101316-71-6

C20-35 -voiteluöljyt (maaöljy), uutto liuotinmenetelmällä, parafiinien poisto, hydraus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännöksiä liuotinmenetelmällä uuttamalla ja hydraamalla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C35, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on lähellä 37-44 cSt / 40 °C.

309-877-7 // 7C // 101316-72-7

C24-50 -voiteluöljyt (maaöljy), uutto liuotinmenetelmällä, parafiinien poisto, hydraus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännöksiä liuotinmenetelmällä uuttamalla ja hydraamalla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C24-C50, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on lähellä 16-75 cSt / 40 °C.

265-110-5 // 8 // 64742-10-5

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), jäännösöljy

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25.

295-332-8 // 8 // 91995-70-9

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), tyhjöjäännös, asfaltit poistettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan uuttamalla liuotinmenetelmällä asfaltitonta tyhjöjäännöstä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C30. Sisältää yli 5 paino-% aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-102-1 // 9A // 64742-03-6

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kevyt nafteeninen tisle

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-103-7 // 9A // 64742-04-7

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), raskas parafiininen tisle

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-104-2 // 9A // 64742-05-8

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisle

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

265-111-0 // 9A // 64742-11-6

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisle

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

295-341-7 // 9A // 91995-78-7

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kevyt tyhjökaasuöljy

Kevyttä maaöljypohjaista tyhjökaasuöljyä liuotinmenetelmällä uuttamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C30.

307-753-7 // 9A // 97722-04-8

C26-55 -hiilivedyt, aromaattien pitoisuus suuri

Viskositeetiltaan 27 cSt:n / 100 °C nafteenista tislettä liuotinmenetelmällä uuttamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C26-C55, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 395 - 640 °C.

272-175-3 // 9B // 68783-00-6

raskaan nafteenisen tisleen liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), aromaattinen rikaste

Aromaattinen rikaste, joka saadaan lisäämällä raskaan nafteenisen tisleen liuotinmenetelmän uutteeseen ja uuttoliuottimeen vettä.

272-180-0 // 9B // 68783-04-0

liuotinmenetelmällä jalostetun raskaan parafiinisen tisleen liuotinuutteet (maaöljy)

Liuotinmenetelmällä jalostetun raskaan parafiinisen tisleen toisen uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu tyydyttyneistä ja aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

272-342-0 // 9B // 68814-89-1

uutteet (maaöljy), asfalttien poisto liuotinmenetelmällä raskaista parafiinisista tisleistä.

Raskaan parafiinisen tisleen liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uuttena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos.

292-631-5 // 9B // 90641-07-9

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisle, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä katalysaattorin läsnäollessa raskaan nafteenisen tisleen liuotinuutetta vedyllä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt / 40 °C.

292-632-0 // 9B // 90641-08-0

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), raskas parafiininen tisle, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä katalysaattorin läsnäollessa raskaan parafiinisen tisleen liuotinuutetta vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C21-C33, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 350 - 480 °C.

292-633-6 // 9B // 90641-09-1

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisle, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä katalysaattorin läsnäollessa kevyen parafiinisen tisleen liuotinuutetta vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C17-C26, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 280 - 400 °C.

295-335-4 // 9B // 91995-73-2

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), vedyllä käsitelty kevyt parafiininen tisle

Katalysaattorin läsnäollessa vedyllä käsitellyn parafiinisen liuottimenkeskitisleen liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C16-C36.

295-338-0 // 9B // 91995-75-4

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kevyt nafteeninen tisle, rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä liuotinuuton tuloksena syntyvää uutetta vedyllä, katalysaattorin läsnäollessa, olosuhteissa, joiden ensisijaisena tarkoituksena on rikkiyhdisteiden poistaminen. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

295-339-6 // 9B // 91995-76-5

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisle, happokäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan maaöljypohjaisten, ja rikkihappojalostuksen läpikäyneiden, kevyiden parafiinisten tisleiden liuotinuuton tuloksena syntyvän uutteen tislausjakeena. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C16-C32.

295-340-1 // 9B // 91995-77-6

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisle, rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan uuttamalla kevyt parafiininen tisle liuottimeen, ja jota käsitellään vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C40, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 10 cSt / 40 °C.

295-342-2 // 9B // 91995-79-8

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kevyt tyhjökaasuöljy, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan uuttamalla kevyitä maaöljypohjaisia tyhjökaasuöljyjä liuottimeen, ja jota käsitellään vedyllä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C30.

296-437-1 // 9B // 92704-08-0

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), raskas parafiininen tisle, savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

297-827-4 // 9B // 93763-10-1

liuotinmenetelmän uutteet, joista rikki on vetykäsittelyllä poistettu (maaöljy), raskas nafteeninen tisle

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljysyöttöä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C50, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C.

297-829-5 // 9B // 93763-11-2

liuotinmenetelmän uutteet, joista rikki on vetykäsittelyllä poistettu (maaöljy), raskas parafiininen tisle, josta parafiinit on liuotinmenetelmällä poistettu

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljysyöttöä, josta parafiinit on liuotinmenetelmällä poistettu, vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka sitten poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C50, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C.

309-672-2 // 9B // 100684-02-4

kevyen parafiinisen tisleen liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan kevyen parafiinisen huipputisleen liuotinuutolla talteen otetun uutteen tislausjakeena, ja jota käsitellään aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiili atomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C16-C32.

309-673-8 // 9B // 100684-03-5

kevyen parafiinisen tisleen liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan kevyiden parafiinisten huipputisleiden, liuotinuutolla talteen otetun, uutteen tislausjakeena, ja jota käsitellään valkaisumaalla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C16-C32.

309-674-3 // 9B // 100684-04-6

kevyen tyhjökaasuöljyn liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan uuttamalla kevyttä tyhjökaasuöljyä liuottimeen ja käsittelemällä aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C30.

309-675-9 // 9B // 100684-05-7

kevyen tyhjökaasuöljyn liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan uuttamalla kevyitä tyhjökaasuöljyjä liuottimeen ja käsittelemällä valkaisumaalla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C30.

265-105-8 // 10 // 64742-06-9

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), keskiraskas tisle

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C9-C20, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 - 345 °C.

265-211-4 // 10 // 64743-06-2

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kaasuöljy

Liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C13-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 230 - 400 °C.

272-173-2 // 10 // 68782-98-9

selkeytettyjen öljyjen liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), sisältävät kondensoituneita renkaita sisältäviä aromaatteja

Katalyyttisesti krakatun selkeytetyn öljyn liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 350 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

272-174-8 // 10 // 68782-99-0

raskaiden selkeytettyjen öljyjen liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), sisältävät kondensoituneita renkaita sisältäviä aromaatteja

Katalyyttisesti krakatun selkeytetyn öljyn liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 425 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

272-177-4 // 10 // 68783-02-8

selkeytettyjen välituoteöljyjen liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), sisältävät kondensoituneita renkaita sisältäviä aromaatteja

Katalyyttisesti krakatun selkeytetyn öljyn liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C17-C28, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 375 - 450 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

272-179-5 // 10 // 68783-03-9

kevyiden selkeytettyjen öljyjen liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), sisältävät kondensoituneita renkaita sisältäviä aromaatteja

Katalyyttisesti krakatun selkeytetyn öljyn liuottimeen tapahtuvan uuton aikana uutteena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C25, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 340 - 400 °C. Voi sisältää 5 paino-% tai enemmän aromaattisia hiilivetyjä, jotka sisältävät 4-6 -jäsenisiä kondensoituneita renkaita.

295-330-7 // 10 // 91995-67-4

C15-30 -aromaattiset uutteet (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Aromaattista uutetta vedyllä käsiteltäessä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C30, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on lähellä 45 cSt / 40 °C.

295-333-3 // 10 // 91995-71-0

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kaasuöljy, kemiallisesti neutraloidut

Kaasuöljyliuottimessa olevien maaöljyuutteiden happamien aineiden poistoon tähtäävällä käsittelyllä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos.

295-334-9 // 10 // 91995-72-1

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), kaasuöljy, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä vedyllä, katalysaattorin läsnäollessa, kaasuöljyliuottimessa olevia maaöljyuutteita.

305-590-6 // 10 // 94733-10-5

liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), vetykrakkauksen jäännösöljy

Vetykrakattua maaöljyjäännöstä liuotinmenetelmällä käsittelemällä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C18-C27, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 370 - 450 °C.

307-012-8 // 10 // 97488-75-0

raskaat liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), vetykrakkaus

Maaöljytisleestä vetykrakkauksella saatuja, liuotinmenetelmällä käsiteltyjä raskaita ja keskiraskaita tisleitä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C18-C27, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 370 - 450 °C.

309-670-1 // 10 // 100684-00-2

kaasuöljyn liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kaasuöljyn liuotinuutteita aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

309-671-7 // 10 // 100684-01-3

kaasuöljyn liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä kaasuöljyn liuotinuutteita valkaisumaalla polaaristen aine osien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

309-676-4 // 10 // 100684-06-8

keskiraskaan tisleen liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä keskiraskaan tisleen liuotinuutteita aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

309-678-5 // 10 // 100684-07-9

keskiraskaan tisleen liuotinmenetelmän uutteet (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä keskiraskaan tisleen liuotinuutteita valkaisumaalla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

232-315-6 // 11A // 8002-74-2

parafiinivahat ja hiilivetyvahat

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan maaöljyjakeita liuottimeen kiteyttämällä (liuottimen öljynpoisto) tai erottamalla öljy parafiinista osittain sulattamalla. Koostuu pääasiassa suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

264-038-1 // 11A // 63231-60-7

parafiinivahat ja mikrokiteiset hiilivetyvahat

Pitkäketjuisten ja haaroittuneiden hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan jäännösöljyjä liuottimeen kiteyttämällä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, pääosin suuremmista kuin C35.

265-126-2 // 11A // 64742-26-3

hiilivetyvahat (maaöljy), happokäsitellyt

Maaöljyn vahajaetta rikkihapolla käsiteltäessä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

265-134-6 // 11A // 64742-33-2

hiilivetyvahat (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut

Happamien aineiden poiston tuloksena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

265-144-0 // 11A // 64742-42-3

mikrokiteiset hiilivetyvahat (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä mikrokiteistä maaöljyvahan jaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu pääasiassa pitkäketjuisista haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C25-C50.

265-145-6 // 11A // 64742-43-4

parafiinivahat (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä mikrokiteistä maaöljyvahan jaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee rajoissa C20-C50.

265-154-5 // 11A // 64742-51-4

parafiinivahat (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyvahaa vedyllä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa parafiinisista suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

265-163-4 // 11A // 64742-60-5

mikrokiteiset hiilivetyvahat (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä mikrokiteistä maaöljyvahaa vedyllä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa pitkäketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C25-C50.

285-095-9 // 11A // 85029-72-7

hiilivetyvahat (maaöljy), hajuttomat

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä parafiinijaetta tyhjössä höyryllä. Höyryn haihtuvat ja haisevat yhdisteet on suureksi osaksi poistettu. Tämä seos koostuu pääasiassa suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

292-640-4 // 11A // 90669-47-9

parafiiniset vahat (maaöljy), happokäsitellyt

Maaöljyn vahajakeen rikkihappokäsittelystä raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

295-456-2 // 11A // 92045-74-4

alhaisen sulamispisteen parafiiniset vahat (maaöljy)

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan maaöljyjakeita liuottimeen kiteyttämällä (liuottimen öljynpoisto), erottamalla öljy parafiinista osittain sulattamalla tai additiomenetelmällä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

295-457-8 // 11A // 92045-75-5

alhaisen sulamispisteen parafiiniset vahat (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan maaöljyjakeita liuottimeen kiteyttämällä (liuottimen öljynpoisto), erottamalla öljy parafiinista osittain sulattamalla tai additiomenetelmällä, sitten vedyllä katalysaattorin läsnäollessa käsitellen. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

295-458-3 // 11A // 92045-76-6

parafiinivahat ja mikrokiteiset hiilivetyvahat, vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan jäännösöljyjä liuottimeen kiteyttämällä ja käsittelemällä vedyllä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25.

307-045-8 // 11A // 97489-05-9

parafiinivahat ja C19-38 -hiilivetyvahat

308-140-7 // 11A // 97862-89-0

parafiiniset vahat (maaöljy), hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyjakeita aktiivihiilellä jäännösaineosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

308-141-2 // 11A // 97862-90-3

parafiiniset vahat (maaöljy), alhainen sulamispiste, hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä alhaisessa lämpötilassa sulavia maaöljyjakeita aktiivihiilellä jäännösaineosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

308-142-8 // 11A // 97862-91-4

parafiiniset vahat (maaöljy), alhainen sulamispiste, savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä alhaisessa lämpötilassa sulavia maaöljyjakeita bentoniitilla jäännösaineosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

308-143-3 // 11A // 97862-92-5

parafiiniset vahat (maaöljy), alhainen sulamispiste, piihapolla käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä alhaisessa lämpötilassa sulavia maaöljyjakeita piihapolla jäännösaineosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

308-144-9 // 11A // 97862-93-6

parafiiniset vahat (maaöljy), piihapolla käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljypohjaisia parafiinisia vahoja piihapolla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

308-145-4 // 11A // 97862-94-7

parafiinivahat ja mikrokiteiset hiilivetyvahat, hiilellä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan kiteyttämällä jäännösöljyjä liuottimeen ja käsittelemällä aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25.

308-147-5 // 11A // 97862-95-8

parafiinivahat ja mikrokiteiset hiilivetyvahat, savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan kiteyttämällä jäännösöljyjä liuottimeen ja käsittelemällä bentoniitilla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25.

308-148-0 // 11A // 97862-96-9

parafiinivahat ja mikrokiteiset hiilivetyvahat, piihapolla käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan kiteyttämällä jäännösöljyjä liuottimeen ja käsittelemällä piihapolla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25.

265-171-8 // 11B // 64742-67-2

parafiinista osittain sulattamalla erotettu öljy (maaöljy)

Liuotinmenetelmällä tapahtuvan öljyn poiston aikana tai parafiinista osittain sulattamalla erotettuna öljymäisenä jakeena saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

300-225-7 // 11B // 93924-31-3

parafiinista osittain sulattamalla erotettu öljy (maaöljy), happokäsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä parafiinista osittain sulattamalla erotettua öljyä rikkihapolla. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

300-226-2 // 11B // 93924-32-4

parafiinista osittain sulattamalla erotettu öljy (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä parafiinista osittain sulattamalla erotettua öljyä luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50.

308-126-0 // 11B // 97862-76-5

parafiinista osittain sulattamalla erotettu öljy (maaöljy), hiilellä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä parafiinista osittain sulattamalla erotettua öljyä aktiivihiilellä jäännösaineosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

308-127-6 // 11B // 97862-77-6

parafiinista osittain sulattamalla erotettu öljy (maaöljy), piihapolla käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä parafiinista osittain sulattamalla erotettua öljyä piihapolla jäännösaineosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

265-165-5 // 11C // 64742-61-6

puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy)

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan kiteyttämällä maaöljyjae liuottimeen (parafiinien poisto liuotinmenetelmällä) tai hyvin parafiinipitoisen maaöljyn tislausjakeena. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

292-659-8 // 11C // 90669-77-5

puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy), happokäsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan raffinaattina käsiteltäessä maaöljypohjaista puristettua parafiinijaetta rikkihapolla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

292-660-3 // 11C // 90669-78-6

puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy), savikäsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljypohjaista puristettua parafiinijaetta luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

295-523-6 // 11C // 92062-09-4

puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy), vedyllä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä puristettua parafiinia katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

295-524-1 // 11C // 92062-10-7

alhaisen sulamispisteen puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy)

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan poistamalla liuotinmenetelmällä parafiinit maaöljyjakeesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

295-525-7 // 11C // 92062-11-8

alhaisen sulamispisteen puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy), vedyllä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä alhaisen sulamispisteen omaavaa maaöljypohjaista puristettua parafiinia katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

308-155-9 // 11C // 97863-04-2

puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy), alhainen sulamispiste, hiilellä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä alhaisen sulamispisteen omaavaa puristettua parafiinia aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

308-156-4 // 11C // 97863-05-3

puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy), alhainen sulamispiste, savikäsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä alhaisen sulamispisteen omaavaa maaöljypohjaista puristettua parafiinia bentoniitilla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

308-158-5 // 11C // 97863-06-4

puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy), alhainen sulamispiste, piihapolla käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä alhaisen sulamispisteen omaavaa maaöljypohjaista puristettua parafiinia piihapolla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraketjuisista ja haaroittuneista hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C12.

309-723-9 // 11C // 100684-49-9

puristettu parafiini (gat Osi) (maaöljy), hiilellä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljypohjaista puristettua parafiinia aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

232-373-2 // 11D // 8009-03-8

vaseliini

Parafiinisen jäännösöljyn parafiinien poiston aikana puolikiinteässä muodossa saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä kiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25.

265-206-7 // 11D // 64743-01-7

hapetettu vaseliini (maaöljy)

Orgaanisten yhdisteiden, pääasiassa moolimassaltaan suurten karboksyylihappojen, monimutkainen seos, joka saadaan ilmalla vaseliinia hapettamalla.

285-098-5 // 11D // 85029-74-9

vaseliini (maaöljy), alumiinilla käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä vaseliinia Al2O3 :lla polaaristen yhdisteiden ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä kiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C25.

295-459-9 // 11D // 92045-77-7

vaseliini (maaöljy), vedyllä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan puolikiinteässä muodossa käsiteltäessä parafiinista jäännösöljyä katalysaattorin läsnäollessa vedyllä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä mikrokiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

308-149-6 // 11D // 97862-97-0

vaseliini (maaöljy), hiilellä käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyvaseliinia aktiivihiilellä polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

308-150-1 // 11D // 97862-98-1

vaseliini (maaöljy), piihapolla käsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä maaöljyvaseliinia piihapolla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C20.

309-706-6 // 11D // 100684-33-1

vaseliini (maaöljy), savikäsitelty

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä vaseliinia valkaisumaalla polaaristen aineosien jäännösten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiiilivedyistä, pääosin suuremmista kuin C25.

265-125-7 // 12 // 64742-25-2

käytetyt voiteluöljyt (maaöljy), happokäsitellyt

Rikkihappokäsittelyn aikana raffinaattina saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C50.

265-133-0 // 12 // 64742-32-1

käytetyt voiteluöljyt (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut

Happamien aineiden poiston tuloksena syntyvä hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääasiassa rajoissa C15-C50.

265-152-4 // 12 // 64742-50-3

käytetyt voiteluöljyt (maaöljy), savikäsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä käytettyä voiteluöljyä luonnonsavella tai modifioidulla savella, tai suodannalla, tarkoituksena polaaristen yhdisteiden jäännösten ja epäpuhtauksien poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pää asiassa rajoissa C15-C50.

265-161-3 // 12 // 64742-58-1

käytetyt voiteluöljyt (maaöljy), vedyllä käsitellyt

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä käytettyä voiteluöljyä vedyllä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C15-C50.

270-697-6 // 12 // 68476-77-7

käytetyt voiteluöljyt, jalostetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä käytettyä moottoriöljyä saostamalla, suodattamalla, katalyyttisellä vetykäsittelyllä ja tislauksella raskasmetallien ja lisäaineiden poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C40, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt / 40 °C.

274-635-9 // 12 // 70514-12-4

käytetyt voiteluöljyt

293-258-0 // 12 // 91052-94-7

käytetyt hiilivetyöljyt, savikäsitellyt

Valkaisumaalla valkaistuista ja suodatetuista muuntajaöljyistä saadut öljyt.

295-421-1 // 12 // 92045-40-4

käytetyt tislatut voiteluöljyt

Käytettyjä voiteluöljyjä tislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 80 - 365 °C.

295-422-7 // 12 // 92045-41-5

käytetyt tyhjötislatut voiteluöljyt

Käytettyjä voiteluöljyjä tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Sen kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 200 - 360 °C.

295-516-8 // 12 // 92062-03-8

käytetyt voiteluöljyt (maaöljy), tislatut ja liuotinmenetelmällä jalostetut

Käytettyä voiteluöljyä haihduttamalla ja liuotinmenetelmällä uuttamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos.

297-104-3 // 12 // 93334-30-6

aromaattisia hiilivetyjä sisältävät voiteluöljyt, käytetyt, jalostetut

308-935-9 // 12 // 99035-68-4

C10-50 -tisleet (maaöljy), käytetyt, jalostetut

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan saattamalla maaöljytisle hiutaloitukseen, selkeytykseen, ultrasuodatukseen, ultrasentrifugointiin ja/tai tislaukseen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C10-C50, ja joiden kiehumispiste sijaitsee likimain välillä 150 °C - vähintään 600 °C.

309-878-2 // 12 // 101316-73-8

käytetyt voiteluöljyt (maaöljy), katalyytitön jalostus

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan jalostamalla käytettyjä öljyjä ilman katalyyttistä vetykäsittelyä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä sijaitsee pääosin rajoissa C20-C50, ja tuottaa lopputuoteöljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt / 40 °C.

232-490-9 // 13 // 8052-42-4

asfaltti

Moolimassaltaan suurten orgaanisten yhdisteiden hyvin monimutkainen seos, joka sisältää suhteellisen merkittävän määrän pääosiltaan suurempia kuin C25 -hiilivetyjä, ja jonka C/H-suhteet ovat suuria. Sisältää myös pieniä määriä erilaisia metalleja, kuten nikkeliä, rautaa tai vanadiinia. Se on raakaöljyn haihtumaton tislausjäännös tai erottamalla saatu asfaltinpoiston tai dekarbonointimenetelmän jään nösöljyn jaloste.

265-057-8 // 13 // 64741-56-6

tyhjöjäännökset (maaöljy)

Raakaöljyn ilmakehän paineessa tapahtuvan tislauksen jäännöksen tyhjötislauksessa syntyvä monimutkainen jäännös. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C34, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 495 °C.

265-188-0 // 13 // 64742-85-4

tyhjöjäännökset (maaöljy), rikki poistettu vetykäsittelyllä

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan käsittelemällä tyhjötislauksen jäännöstä vedyllä, katalysaattorin läsnäollessa olosuhteissa, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti orgaanisten rikkiyhdisteiden poistaminen. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C34, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 495 °C.

265-196-4 // 13 // 64742-93-4

hapetettu bitumi

Väriltään musta, monimutkainen kiinteä aine, joka saadaan puhaltamalla ilmaa kuumennettuun jäännökseen, tai katalysaattorin kanssa tai sitä ilman tapahtuvassa asfaltinpoistossa syntyvään jalosteeseen. Menetelmä käsittää ensisijaisesti hapettavan kondensaation, joka kasvattaa moolimassaa.

269-110-6 // 13 // 68187-58-6

aromaattinen maaöljypiki

Lämpökrakatun tai höyrykrakatun ja/tai katalyyttisestä krakkauksesta selkeytetyn öljyn jäännöksen tislausjäännös. Kiinteä aine, jonka pehmenemispiste sijaitsee välillä 40 - 180 °C. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta aromaattisten hiilivetyjen seoksesta, joka sisältää kolme- tai useampijäsenisiä kondensoituneita renkaita.

295-284-8 // 13 // 91995-23-2

asfalttiset hiilivedyt (maaöljy)

Hiilivetyjen monimutkainen seos, joka saadaan väriltään mustana, monimutkaisena kiinteänä aineena erottamalla maaöljyjäännöksiä erikoiskäsittelyllä kevyiden hiilivetyjen jakeesta. Sisältää vanadiinia ja nikkeliä pieninä määrinä ja sen C/H-suhde on erityisen suuri.

295-518-9 // 13 // 92062-05-0

tyhjöjäännökset (maaöljy), lämpökrakkaus

Lämpökrakattuja tuotteita tyhjötislaamalla saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C34, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 495 °C.

307-353-2 // 13 // 97593-48-1

hapetettu maaöljypiki

Tuote, joka saadaan hapetettaessa maaöljypikeä ilmalla lämpötiloissa, jotka sijaitsevat likimain välillä 200 - 300 °C.

309-713-4 // 13 // 100684-40-0

jäännökset (maaöljy), tyhjötislausjäännöksen hydraus

Raakaöljyn tyhjötislauksen jäännöksenä saatu hiilivetyjen monimutkainen seos. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliatomien lukumäärä on pääosin suurempi kuin C50, ja joiden kiehumispiste on likimain yli 500 °C.

265-080-3 // 14 // 64741-79-3

koksi (maaöljy)

Korkeassa lämpötilassa tapahtuvan maaöljyjakeiden käsittelyn tuloksena saatu kiinteä aine. Koostuu hiilipitoisesta aineesta ja sisältää hiilivetyjä, joiden C/H-suhde on suuri.

265-209-3 // 14 // 64743-04-0

talteenotettu koksi (maaöljy)

Korkeassa lämpötilassa (esimerkiksi 540 °C) tapahtuvan happamien aineiden poiston jälkeen happolietteistä talteenotettu hiilipitoinen aine.

265-210-9 // 14 // 64743-05-1

hehkutettu koksi (maaöljy)

Hiilipitoisten aineiden monimutkainen seos, joka käsittää äärimmäisen suuren moolimassan omaavia hiilivetyjä, joita saadaan kiinteässä muodossa hehkuttamalla maaöljykoksia yli 1 000 °C:n lämpötiloissa. Hehkutetun koksin hiilivetyjen C/H-suhde on hyvin suuri.

(1*) Maaöljypohjaiset tuotteet ryhmitellään 31 ryhmään, jotka tunnistetaan numerosta tai numerosta ja kirjaimesta (esim. ryhmä 1, ryhmä 2, ryhmä 3 A, ryhmä 3 B, ryhmä 3 C, ryhmä 4 A, ryhmä 4 B), ks. jäljempänä sivut 35-68. Mille tahansa tietylle aineryhmälle valmistajat tai maahantuojat voivat ilmoittaa ainoastaan yhden tietopaketin, mutta vain siltä osin, kun kyseessä on liitteessä III olevassa 2-6 kohdassa eritellyt tiedot; tämän tiedon katsotaan siten koskevan kaikkia tässä tietyssä ryhmässä olevia aineita.

LIITE II

LUETTELO 3 JA 4 ARTIKLAN SÄÄNNÖKSISTÄ VAPAUTETUISTA AINEISTA

N:o EINECS // ryhmä // N:o CAS

200-061-5 // 50-70-4

D-glukitoli C6H14O6

200-066-2 // 50-81-7

askorbiinihappo C6H8O6

200-075-1 // 50-99-7

glukoosi C6H12O6

200-294-2 // 56-87-1

L-lysiini C6H14N2O2

200-312-9 // 57-10-3

palmitiinihappo, puhdas C16H32O2

200-313-4 // 57-11-4

steariinihappo, puhdas C18H36O2

200-334-9 // 57-50-1

sakkaroosi, puhdas C12H22O11

200-405-4 // 58-95-7

á-tokoferyyliasetaatti C31H52O3

200-432-1 // 59-51-8

DL-metioniini C5H11NO2S

200-711-8 // 69-65-8

D-mannitoli C6H14O6

201-771-8 // 87-79-6

L-sorboosi C6H12O6

204-007-1 // 112-80-1

öljyhappo, puhdas C18H34O2

204-664-4 // 123-94-4

glyserolistearaatti, puhdas C21H42O4

204-696-6 // 124-38-9

hiilidioksidi CO2

205-278-9 // 137-08-6

kalsiumpantotenaatti, D-muoto C9H17NO5.

>NUM>1 >DEN>2

Ca

205-582-1 // 143-07-7

lauriinihappo, puhdas C12H24O2

205-590-5 // 143-18-0

kaliumoleaatti C18H34O2.K

205-756-7 // 150-30-1

DL-fenyylialaniini C9H11NO2

208-407-7 // 527-07-1

natriumglukonaatti C6H12O7.Na

212-490-5 // 822-16-2

natriumstearaatti, puhdas C18H36O2.Na

215-279-6 // 1317-65-3

kalkkikivi

Kerrostuneiden kivilajien tunnusomainen palamaton kiinteä aine. Koostuu pääasiassa kalsiumkarbonaatista.

215-665-4 // 1338-43-8

sorbitaanioleaatti C24H44O6

216-472-8 // 1592-23-0

kalsiumdistearaatti, puhdas C18H36O2.

>NUM>1 >DEN>2

Ca

231-147-0 // 7440-37-1

argon Ar

231-153-3 // 7440-44-0

hiili C

231-783-9 // 7727-37-9

typpi N2

231-791-2 // 7732-18-5

tislatut vedet, johtokyky tai sama puhtausaste H2O

231-955-3 // 7782-42-5

grafiitti C

232-273-9 // 8001-21-6

auringonkukkaöljy

Helianthus annuus -uutteet, Compositae, ja niiden fysikaalisesti modifioidut johdannaiset. Koostuvat ensisijaisesti linoli- ja öljyhappojen glyserideistä.

232-274-4 // 8001-22-7

soijaöljy

Soja hispida -uutteet, Leguminosae, ja niiden fysikaalisesti modifioidut johdannaiset. Koostuvat ensisijaisesti linoli-, öljy-, palmitiini- ja steariinihappojen glyserideistä.

232-276-5 // 8001-23-8

safloriöljy

Carthamus tinctorius -uutteet, Compositae, ja niiden fysikaalisesti modifioidut johdannaiset. Koostuvat ensisijaisesti linolihapon glyserideistä.

232-278-6 // 8001-26-1

pellavansiemenöljy

Linum usitatissimum -uutteet, Linaceae, ja niiden fysikaalisesti modifioidut johdannaiset. Koostuvat ensisijaisesti linoli-, linoleeni- ja öljyhappojen glyserideistä.

232-281-2 // 8001-30-7

maissiöljy

Zea mays -uutteet, Gramineae, ja niiden fysikaalisesti modifioidut johdannaiset. Koostuvat ensisijaisesti linoli-, öljy-, palmitiini- ja steariinihappojen glyserideistä.

232-293-8 // 8001-79-4

risiiniöljy

Ricinus communis -uutteet, Euphorbiaceae, ja niiden fysikaalisesti modifioidut johdannaiset. Koostuvat ensisijaisesti risiiniöljyhapon glyserideistä.

232-299-0 // 8002-13-9

rapsiöljy

Brassica napus -uutteet, Cruciferae, ja niiden fysikaalisesti modifioidut johdannaiset. Koostuvat ensisijaisesti eruka-, linoli- ja öljyhappojen glyserideistä.

232-307-2 // 8002-43-5

lesitiinit

Rasvahappojen diglyseridien, jotka ovat liittyneet koliinin ja fosforihapon muodostamaan esteriin, monimutkainen seos.

232-436-4 // 8029-43-4

hydrolysoidun tärkkelyksen sokeriliuokset

Happamalla tai entsymaattisella maissitärkkelyksen hydrolyysillä saatu monimutkainen seos. Koostuu ensisijaisesti D-glukoosista, maltoosista ja maltodekstriineistä.

232-442-7 // 8030-12-4

hydrattu tali

232-675-4 // 9004-53-9

dekstriini

232-679-6 // 9005-25-8

tärkkelys

Suurista polymeereistä koostuva hiilihydraattinen aine, joka on yleensä johdettu viljojen jyvistä, kuten maissista, vehnästä tai durrasta, tai juurista ja mukuloista, kuten tapiokasta ja perunoista. Tarkoittaa myös veden läsnäollessa kuumentamalla esihyytelöityä tärkkelystä.

232-940-4 // 9050-36-6

maltodekstriini

234-328-2 // 11103-57-4

A-vitamiini

238-976-7 // 14906-97-9

natrium-D-glukonaatti C6H12O7.xNa

248-027-9 // 26836-47-5

D-glukitolin monostearaatti C24H48O7

262-988-1 // 61788-59-8

kookosrasvahapot, metyyliesterit

262-989-7 // 61788-61-2

talirasvahapot, metyyliesterit

263-060-9 // 61789-44-4

risiiniöljyn rasvahapot

263-129-3 // 61790-37-2

talirasvahapot

266-925-9 // 67701-01-3

C12-18 -rasvahapot

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C12-C18 alkyl carboxylic acid ja SDA Reporting Number 16-005-00.

266-928-5 // 67701-03-5

C16-18 -rasvahapot

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C16-C18 alkyl carboxylic acid ja SDA Reporting Number 19-005-00.

266-929-0 // 67701-05-7

C8-18 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C18

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C8-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid ja SDA Re porting Number 01-005-00.

266-930-6 // 67701-06-8

C14-18 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C16-18

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid ja SDA Reporting Number 04-005-00.

266-932-7 // 67701-08-0

C16-18 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C18

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid ja SDA Reporting Number 11-005-00.

266-948-4 // 67701-30-8

C16-18 -glyseridit ja tyydyttymättömät C18

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride ja SDA Reporting Number 11-001-00.

267-007-0 // 67762-26-9

C14-18 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C16-18, metyyliesterit

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester ja SDA Reporting Number 04-010-00.

267-013-3 // 67762-36-1

C6-12 -rasvahapot

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C6-C12 alkyl carboxylic acid ja SDA Reporting Number 13-005-00.

268-099-5 // 68002-85-7

C14-22 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C16-22

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C14-C22 and C16-C22 unsaturated alkyl carboxylic acid ja SDA Reporting Number 07-005-00.

268-616-4 // 68131-37-3

vedettömät maissin sokeriliuokset

269-657-0 // 68308-53-2

soijarasvahapot

269-658-6 // 68308-54-3

taliglyseridit, mono-, di- ja tri-, hydratut

270-298-7 // 68424-37-3

C14-22 -rasvahapot

270-304-8 // 68424-45-3

pellavansiemenöljyn rasvahapot

270-312-1 // 68424-61-3

C16-18 -glyseridit ja tyydyttymättömät C18, mono- ja di-

Tämä aine on luetteloitu otsakkeilla SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride ja SDA Reporting Number 11-002-00.

288-123-8 // 85665-33-4

C10-18 -glyseridit

292-771-7 // 90990-10-6

C12-14 -rasvahapot

292-776-4 // 90990-15-1

C12-18 -rasvahapot ja tyydyttymättömät C18

296-916-5 // 93165-31-2

rapsiöljyn rasvahapot, erukahappopitoisuus alhainen

LIITE III

TIEDOT, JOITA TARKOITETAAN 3 ARTIKLASSA

1. Yleiset tiedot

1.1. Aineen nimi

1.2. Einecs-numero

1.3. CAS-numero

1.4. Muut nimet

1.5. Puhtaus

1.6. Epäpuhtaudet

1.7. Molekyylikaava

1.8. Rakennekaava

1.9. Aineen tyyppi

1.10. Olomuoto

1.11. Ilmoitetaan tiedotteen toimittaja

1.12. Yli 1 000 tonnia vuosittain tuotettu tai maahantuotu määrä

1.13. Ilmoitetaan, onko ainetta tuotettu viimeisten kahdentoista kuukauden aikana

1.14. Ilmoitetaan, onko ainetta tuotu maahan viimeisten kahdentoista kuukauden aikana

1.15. Luokitus ja merkinnät

1.16. Käyttötapa

1.17. Ilmoitetaan, onko tiedotteen jo toimittanut toinen valmistaja tai maahantuoja

1.18. Ilmoitetaan, toimitaanko jonkin muun valmistajan tai maahantuojan nimissä

1.19. Muut havainnot (esimerkiksi aineesta huolehtimista koskevat vaihtoehdot)

2. Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

2.1. Sulamispiste

2.2. Kiehumispiste

2.3. Tiheys

2.4. Höyrynpaine

2.5. Jakaantumiskerroin (log10 POW)

2.6. Vesiliukoisuus

2.7. Leimahduspiste

2.8. Itsestäänsyttyvyys

2.9. Syttyvyys

2.10. Räjähdysominaisuudet

2.11. Hapettumisominaisuudet

2.12. Muut ominaisuudet ja havainnot

3. Kulkeutuminen ja kehitys ympäristössä

3.1. Pysyvyys

3.1.1. Valohajoaminen

3.1.2. Pysyvyys vedessä

3.1.3. Pysyvyys maaperässä

3.2. Ympäristön valvontaa koskevat tiedot

3.3. Kulkeutuminen ja jakaantuminen osaympäristöihin, arvioidut pitoisuudet ympäristössä ja leviämisreitit mukaan lukien

3.3.1. Kulkeutuminen

3.3.2. Jakaantuminen osaympäristöihin

3.4. Biologinen hajoaminen

3.5. Biokertyminen

3.6. Muut havainnot

4. Ympäristömyrkyllisyys

4.1. Myrkyllisyys kalalle

4.2. Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille

4.3. Myrkyllisyys leville

4.4. Myrkyllisyys bakteereille

4.5. Myrkyllisyys maaeliöille

4.6. Myrkyllisyys maaperässä eläville eliöille

4.7. Muut havainnot

5. Myrkyllisyys

5.1. Akuutti myrkyllisyys

5.1.1. Akuutti myrkyllisyys suun kautta

5.1.2. Akuutti myrkyllisyys hengitysteitse

5.1.3. Akuutti myrkyllisyys ihon kautta

5.1.4. Akuutti myrkyllisyys (muut annostelutavat)

5.2. Syövyttävyys ja ärsyttävyys

5.2.1. Ihon ärsytys

5.2.2. Silmien ärsytys

5.3. Herkistyminen

5.4. Toistuvan annostelun myrkyllisyys

5.5. Genotoksisuus in vitro

5.6. Genotoksisuus in vivo

5.7. Karsinogeenisuus

5.8. Vaarallisuus lisääntymiselle

5.9. Muut hyödylliset tiedot

5.10. Saadut kokemukset ihmisen altistumisesta

6. Lähdeluettelo

LIITE IV

TIEDOT, JOITA TARKOITETAAN 4 ARTIKLAN 1 KOHDASSA

1. Yleiset tiedot

1.1. Aineen nimi

1.2. Einecs-numero

1.3. CAS-numero

1.4. Muut nimet

1.5. Puhtaus

1.6. Epäpuhtaudet

1.7. Molekyylikaava

1.8. Rakennekaava

1.9. Aineen tyyppi

1.10. Olomuoto

1.11. Ilmoitetaan tiedotteen toimittaja

1.12. Yli 10 tonnia mutta alle 1 000 tonnia vuosittain tuotettu tai maahantuotu määrä

1.13. Ilmoitetaan, onko ainetta tuotettu viimeisten kahdentoista kuukauden aikana

1.14. Ilmoitetaan, onko ainetta tuotu maahan viimeisten kahdentoista kuukauden aikana

1.15. Luokitus ja merkinnät

1.16. Käyttötapa

1.17. Muut havainnot

LIITE V

YHTEISÖN JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMISTOT

Levykkeille tallennettuja ohjelmistopaketteja on saatavilla seuraavista yhteisön julkaisu- ja tiedotustoimistoista:

Saksa

Bonn

Kommission der Europäischen Gemeischaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstraße 22

D-5300 Bonn

Teleksi 886648 EUROP D

Telekopio 530 09 50

Berliini

Komission der Europäischen Gemeischaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Außenstelle Berlin

Kurfürstendamm 102

D-1000 Berlin 31

Teleksi 184015 EUROP D

Telekopio 892 20 59

München

Komission der Europäischen Gemeischaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Vertretung in München

Erhardtstraße 27

D-8000 München 2

Teleksi 5218135

Telekopio 202 10 15

Belgia

Bryssel

a) Commission des Communautés européennes

Bureau en Belgique

b) Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in België

Rue Archimède 73, B-1040 Bruxelles

Archimedesstraat 73, B-1040 Brussel

Teleksi 26657 COMINF B

Telekopio 235 01 66

Tanska

Kööpenhamina

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Kontor in Danmark

Højbrohus

Østergade 61

Postbox 144

DK-1004 København K33

Teleksi 16402 COMEUR DK

Telekopio 33 11 12 03/33 14 12 44

Espanja

Madrid

Comisión de las Comunidades Europeas

Oficina en España

Calle de Serrano 41

5a planta

E-28001 Madrid

Teleksi 46818 OIPE E

Telekopio 276 03 87

Barcelona

Edificio A. Flantrio

Av. Diagonal 407 bis, planta 18

E-08008 Barcelona

Telekopio 415 63 11

Ranska

Pariisi

Commission des Communautés européennes

Bureau de représentation en France

288, boulevard Saint-Germain

F-75007 Paris

Teleksi Paris 611019 COMEUR

Telekopio 1 45 56 94 19/7

Marseille

Commission des Communautés européennes

Bureau à Marseille

CMCI

2, rue Henri-Barbusse

F-13241 Marseille Cedex 01

Teleksi 402538 EURMA

Telekopio 91 90 98 07

Kreikka

ÁèÞíá

ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

Ãñáöåßï óôçí ÅëëÜäá

2 Vassilissis Sofias

Case postale 11002

GR-Athina 10674

Teleksi 219324 ECAT GR

Telekopio 7 24 46 20

Irlanti

Dublin

Commission of the European Communities

Office in Ireland

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

Teleksi 93827 EUCO EI

Telekopio 71 26 57

Italia

Rooma

Commissione delle Comunità europee

Ufficio in Italia

Via Poli 29

I-00187 Roma

Teleksi 610184 EUROMA I

Telekopio 679 16 58

Milano

Commissione delle Comunità europee

Ufficio a Milano

Corso Magenta 59

I-20123 Milano

Teleksi 316200 EURMIL I

Telekopio 481 85 43

Luxemburg

Luxemburg

Commission des Communautés européennes

Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet B/O

Rue Alcide De Gasperi

L-2920 Luxembourg

Teleksi 3423/3446/3476 COMEUR LU

Telekopio 43 01 44 33

Alankomaat

Haag

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5

NL-2513 AB Den Haag

Teleksi 31094 EURCO NL

Telekopio 364 66 19

Portugali

Lissabon

Comissão das Comunidades Europeias

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet 1-10°

P-1200 Lisboa

Teleksi 18810 COMEUR P

Telefaksi 155 43 97

Yhdistynyt kuningaskunta

Lontoo

Commission of the European Communities

Office in the United Kingdom

Jean Monnet House

8. Storey's Gate

UK-London SW1 P 3 AT

Teleksi 23208 EURUK G

Telekopio 719 73 19 00/1920

Belfast

Commission of the European Communities

Office in Northern Ireland

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Teleksi 74117 CECBEL G

Telekopio 24 82 41

Cardiff

Commission of the European Communities

Office in Wales

4 Cathedral Road

PO Box 15

UK-Cardiff CF1 9SG

Teleksi 497727 EUROPA G

Telekopio 39 54 89

Edinburgh

Commission of the European Communities

Office in Scotland

7 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Teleksi 727420 EUEDING

Telefaksi 2 26 41 05