31993L0083

Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta

Virallinen lehti nro L 248 , 06/10/1993 s. 0015 - 0021
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 25 s. 0033
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 25 s. 0033


NEUVOSTON DIREKTIIVI 93/83/ETY,

annettu 27 päivänä syyskuuta 1993,

tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan ja 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

1) perustamissopimuksen mukaisesti yhteisön tavoitteisiin kuuluu Euroopan kansojen yhä läheisemmän liiton luominen, yhteisöön kuuluvien valtioiden välisten suhteiden lähentäminen sekä yhteisön maiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen varmistaminen yhteisillä toimilla Eurooppaa jakavien rajojen poistamiseksi,

2) tämän vuoksi perustamissopimuksessa määrätään perustettaviksi yhteismarkkinat sekä alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja; tässä toiminnassa on erityisesti poistettava palvelujen vapaan liikkuvuuden esteet ja toteutettava järjestelmä, jolla varmistetaan, ettei kilpailu vääristy yhteismarkkinoilla; tämän saavuttamiseksi neuvosto voi antaa direktiivejä jäsenvaltioiden itsenäisten ammatinharjoittajien toimintaan ryhtymistä ja sen harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta,

3) erityisesti satelliitin välityksellä ja kaapeleitse tapahtuva valtioiden rajat ylittävä ohjelmien yleisradiointi yhteisössä on yksi pääasiallisista keinoista toteuttaa nämä yhteisön tavoitteet, jotka ovat sekä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia että oikeudellisia,

4) neuvosto on jo 3 päivänä lokakuuta 1989 antanut direktiivin 89/552/ETY televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta(4), jossa säädetään toimenpiteistä televisio-ohjelmien levityksen ja tuotannon edistämiseksi Euroopassa sekä mainontaa, sponsorointia, alaikäisten suojelua ja vastineoikeutta koskevista toimenpiteistä,

5) näiden tavoitteiden toteuttamista ohjelmien valtioiden rajat ylittävässä satelliittivälityksessä ja muista jäsenvaltioista tulevien ohjelmien edelleenlähetyksessä kaapeleitse haittaavat kuitenkin vielä nykyisin tietyt kansallisten tekijänoikeutta koskevien säännösten eroavuudet sekä tietty oikeudellinen epävarmuus; tämä aiheuttaa vaaran, että oikeudenhaltijoiden teoksia käytetään korvauksetta tai että niiden käytön estävät eri jäsenvaltioissa yksittäiset yksinoikeuksien haltijat; erityisesti tämä oikeudellinen epävarmuus muodostaa välittömän esteen ohjelmien vapaalle liikkuvuudelle yhteisössä,

6) tekijänoikeudellisessa kohtelussa erotetaan nykyisin toisistaan välittäminen yleisölle yleisradiosatelliittia käyttäen ja välittäminen yleisölle välityssatelliitin avulla; koska yksilöllinen vastaanottaminen on nykyisin mahdollista ja kohtuuhintaista molemman tyyppisillä satelliiteilla, tämä erilainen oikeudellinen kohtelu ei enää ole perusteltua,

7) lisäksi ohjelmien vapaata lähettämistä haittaa edelleen epävarmuus sen suhteen, onko oikeudet ohjelmien lähettämiseksi satelliiteilla, joiden signaalit voidaan vastaanottaa suoraan, hankittava ainoastaan lähetysmaassa vai onko ne hankittava myös kaikissa vastaanottomaissa yleisesti; koska välityssatelliitteja ja yleisradiosatelliitteja kohdellaan tekijänoikeudellisesti samalla tavoin, tämä oikeudellinen epävarmuus koskee käytännössä kaikkia yhteisössä satelliitin välityksellä lähetettäviä ohjelmia,

8) lisäksi yleisradiolähetysten vapaan liikkuvuuden edellytyksenä yhteisössä oleva oikeudellinen varmuus puuttuu tapauksissa, joissa valtioiden rajojen yli lähetetyt ohjelmat syötetään kaapeliverkkoihin ja edelleenlähetetään niissä,

9) luvilla myönnettävien oikeuksien sopimusperusteisen hankinnan kehitys vaikuttaa jo aktiivisesti tavoitteena olevan eurooppalaisen audiovisuaalisen alueen luomiseen; tällaisten sopimusperusteisten lupien jatkuvuus on varmistettava, ja on kaikin keinoin edistettävä niiden kitkatonta soveltamista käytännössä,

10) erityisesti kaapelilähetystoiminnan harjoittajat eivät nykyisin voi olla varmoja siitä, että ne ovat todella hankkineet kaikki näissä sopimuksissa tarkoitettuihin ohjelmiin liittyvät oikeudet,

11) kaikkia kyseisiä eri jäsenvaltioissa toimivia osapuolia ei koske samalla tavoin velvoite, jonka mukaan ne eivät ilman pätevää syytä saa kieltäytyä neuvotteluista oikeuksien hankkimiseksi kaapeleitse tapahtuvaan edelleenlähetykseen tai sallia sellaisten neuvottelujen raueta,

12) direktiivissä 89/552/ETY määriteltyä yhtenäisen audiovisuaalisen alueen luomisen oikeudellista kehystä on siis täydennettävä tekijänoikeuden osalta,

13) sen vuoksi on lakkautettava välityssatelliittien välityksellä tapahtuvan ohjelmien levityksen erilainen kohtelu jäsenvaltioissa, siten että pääpaino on koko yhteisössä sillä, välitetäänkö suojattuja teoksia ja muita suojattuja kohteita yleisölle; tällä tavoin voidaan varmistaa valtioiden rajat ylittävien yleisradiolähetysten tarjoajien tasapuolinen kohtelu riippumatta siitä, käyttävätkö nämä yleisradiosatelliittia vai välityssatelliittia,

14) hankittaviin oikeuksiin liittyvä oikeudellinen epävarmuus, joka haittaa valtioiden rajat ylittävää ohjelmien yleisradiointia satelliitin välityksellä, voidaan poistaa määrittelemällä yhteisössä satelliittivälitys yleisölle; tässä määritelmässä on samalla täsmennettävä välitystapahtuman paikka; määritelmä on tarpeen, jotta vältettäisiin useiden kansallisten lainsäädäntöjen päällekkäinen soveltaminen samaan yleisradiointitapahtumaan; satelliittivälityksestä yleisölle on kyse ainoastaan silloin, kun ja siinä jäsenvaltiossa, jossa ohjelmasignaalit saatetaan yleisradio-organisaation valvonnassa ja vastuulla satelliittiin johtavaan ja maata kohti palaavaan katkeamattomaan välitysketjuun; ohjelmasignaaleihin sovellettavia tavanomaisia teknisiä menettelyjä ei voida pitää välitysketjun keskeytyksinä,

15) yksinomaisten yleisradiointioikeuksien sopimusperusteisen hankinnan on tapahduttava sen jäsenvaltion voimassa olevan tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisesti, jossa ohjelma välitetään yleisölle satelliitin välityksellä,

16) sopimusvapauden periaate, jolle tämä direktiivi perustuu, tekee mahdolliseksi jatkaa näiden oikeuksien käytön rajoittamista erityisesti tietyn lähetystekniikan tai tiettyjen kielitoisintojen osalta,

17) määritettäessä korvausta hankituista oikeuksista niiden, joita asia koskee, on otettava huomioon kaikki lähetyksen muuttujat, kuten todellinen yleisö, mahdollinen yleisö ja kielitoisinto,

18) tähän direktiiviin sisältyvän alkuperämaan periaatteen soveltaminen voisi olla ongelmallista voimassa olevien sopimusten yhteydessä; tässä direktiivissä olisi säädettävä viiden vuoden määräaika, jonka kuluessa voimassa olevat sopimukset voitaisiin tarvittaessa mukauttaa tähän direktiiviin; alkuperämaan periaatetta ei siis sovellettaisi voimassa oleviin sopimuksiin, joiden voimassaolo päättyy 1 päivään tammikuuta 2000 mennessä; jos sopimuksen osapuolilla kyseisenä päivänä edelleen on mielenkiintoa sopimuksen säilyttämiseen, niiden olisi voitava neuvotella sopimuksen ehdot uudelleen,

19) olemassa olevia kansainvälisiä yhteistuotantosopimuksia on tulkittava osapuolten sopimusta allekirjoittaessaan tarkoittamien taloudellisten tavoitteiden ja merkityksen perusteella; aiemmin useissa yhteistuotantoa koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa ei ole nimenomaisesti ja eritellysti määrätty tässä direktiivissä tarkoitetusta satelliittivälityksestä yleisölle erityisenä käyttötapana; useiden olemassaolevien kansainvälisten yhteistuotantosopimusten pohjimmaisena perusajatuksena on, että yhteistuottajat käyttävät yhteistuotannon oikeuksia erikseen ja itsenäisesti, jakamalla käyttöoikeudet keskenään alueittain; yleensä jos yhden yhteistuottajan sallima satelliittivälitys yleisölle vaikuttaisi toisen yhteistuottajan käyttöoikeuksien arvoon, tällaista olemassa olevaa sopimusta tulkittaisiin loogisesti siten, että toisen yhteistuottajan olisi hyväksyttävä ensimmäisen yhteistuottajan antama lupa satelliittivälitykseen yleisölle; toisen yhteistuottajan kielellinen yksinoikeus rajoittuu, jos yleisölle satelliittivälitettyjen toisintojen, mukaan lukien jälkiäänitys tai tekstitys, yksi tai useampi kieli on sama kuin yksi tai useampi tälle toiselle yhteistuottajalle sopimuksessa osoitetulla alueella laajasti ymmärrettävä kieli; yksinoikeuden käsite olisi ymmärrettävä laajemmin, jos yleisölle suunnatun satelliittivälityksen kohteena on ainoastaan kuvista ilman vuoropuhelua ja tekstitystä koostuva teos; tarvitaan selkeä sääntö sovellettavaksi tapauksissa, joissa kansainvälisessä yhteistuotantosopimuksessa ei nimenomaisesti vahvisteta tässä direktiivissä tarkoitettua satelliittivälitystä yleisölle koskevien oikeuksien jakoa,

20) satelliittivälitystä yleisölle kolmansista maista on tietyin edellytyksin pidettävä yhteisön jäsenvaltiossa tapahtuvana välityksenä,

21) on huolehdittava siitä, että tekijöitä, esittäjiä, äänitteiden tuottajia ja yleisradio-organisaatiota suojataan kaikissa jäsenvaltioissa ja ettei tämä suoja edellytä laissa säädettyä käyttölupajärjestelmää; ainoastaan tällä tavoin voidaan estää yhteismarkkinoilla mahdollisesti esiintyviä suojatason eroja vääristämästä kilpailua,

22) uuden teknologian käyttöönotto voi vaikuttaa sekä laadullisesti että määrällisesti teosten ja muiden suoritteiden käyttöön,

23) tämän kehityksen perusteella tässä direktiivissä kaikille sen soveltamisalaan kuuluvien oikeuksien haltijoille säädettyä suojatasoa olisi jatkuvasti tarkasteltava,

24) tässä direktiivissä tarkoitettuun lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseen kuuluu niiden säännösten yhdenmukaistaminen, joilla taataan korkea suojataso tekijöille, esittäjille, äänitteiden tuottajille ja yleisradio-organisaatioille; tämän yhdenmukaistamisen ei pitäisi tehdä yleisradio-organisaatioille mahdolliseksi hyötyä suojatason eroista vaihtamalla toimintojensa sijoituspaikkaa audiovisuaalisen tuotannon haitaksi,

25) tekijänoikeuden lähioikeuksien suoja on yleisölle suunnattua satelliittivälitystä varten muutettava sen suojan mukaiseksi, josta säädetään vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 19 päivänä marraskuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/100/ETY(5); tämä ratkaisu tekee erityisesti mahdolliseksi taata, että esittäjät ja äänitteiden tuottajat saavat riittävän korvauksen suoritteidensa tai äänitteidensä satelliittivälityksestä yleisölle,

26) 4 artiklan säännökset eivät estä jäsenvaltioita ulottamasta direktiivin 92/100/ETY 2 artiklan 5 kohdassa esitettyä olettamaa 4 artiklassa tarkoitettuihin yksinoikeuksiin; ne eivät myöskään estä jäsenvaltioita säätämästä yksinkertaisesta olettamasta, joka koskee käyttölupaa kyseisessä artiklassa tarkoitettuihin esittäjien yksinoikeuksiin, jos tämä olettama on sopusoinnussa esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen kanssa,

27) muista jäsenvaltioista tulevien ohjelmien edelleenlähetys kaapeleitse kuuluu tekijänoikeuden sekä tietyissä tapauksissa tekijänoikeuden lähioikeuksien alaan; kaapelilähetystoiminnan harjoittajan on siis saatava kutakin edelleenlähetettävää ohjelmaosuutta varten kaikkien oikeudenhaltijoiden lupa; tätä direktiiviä sovellettaessa nämä luvat on periaatteessa annettava sopimuksella, paitsi jos on säädetty jo käytössä olevia lakiin perustuvia käyttölupajärjestelmiä koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta,

28) sen varmistamiseksi, etteivät tiettyjä ohjelmien osia koskevia oikeuksia saaneet ulkopuoliset oikeuksiaan käyttäessään voi vaarantaa sopimusjärjestelyjen toimivuutta, olisi kaapeleitse tapahtuvan edelleenlähetyksen ominaisuuksien sitä vaatiessa säädettävä luvanantamisoikeuden käytöstä yksinomaan yhteisesti, mitä varten säädettäisiin velvoitteesta käyttää yhteisvalvontajärjestöä; luvanantamisoikeus sinänsä säilyy muuttumattomana, ja ainoastaan sen käyttöä säännellään tietyssä määrin, minkä vuoksi oikeus luvan antamiseen kaapeleitse tapahtuvaan edelleenlähetykseen voidaan edelleen luovuttaa; tämä direktiivi ei vaikuta moraalisten oikeuksien käyttöön,

29) 10 artiklassa säädetty poikkeus ei rajoita oikeudenhaltijoiden mahdollisuutta luovuttaa oikeuksiaan yhteisvalvontajärjestölle ja saada siten suoraan osuus kaapelilähetystoiminnan harjoittajan kaapeleitse tapahtuvasta edelleenlähetyksestä suorittamasta korvauksesta,

30) sopimusperusteisia kaapeleitse tapahtuvaa edelleenlähetystä koskevan luvan antamiseen liittyviä järjestelyjä on edistettävä lisätoimenpiteillä; yleiseen sopimukseen pyrkivä osapuoli olisi osaltaan velvoitettava tekemään yhteissopimusta koskevat ehdotukset; lisäksi kaikkien, joita asia koskee, olisi milloin tahansa voitava vedota puolueettomaan välittäjään, jonka tehtävänä on helpottaa neuvotteluja ja joka voi tehdä ehdotuksia; asiaa koskevat ehdotukset tai vastustus olisi ilmoitettava asian osapuolille oikeustoimista ilmoittamisessa sovellettavia, erityisesti voimassa olevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa määrättyjä sääntöjä noudattaen; lisäksi olisi huolehdittava siitä, ettei neuvotteluja tai tiettyjen oikeudenhaltijoiden osallistumista niihin estetä ilman pätevää syytä; mikään näistä oikeuksien hankintaa edistämään tarkoitetuista toimenpiteistä ei kyseenalaista kaapeleitse tapahtuvan edelleenlähetyksen oikeuksien hankinnan sopimusperusteisuutta,

31) siirtymäkauden ajan jäsenvaltioiden on voitava säilyttää olemassa olevat toimielimensä, joilla on niiden alueella toimivalta ratkaista tapauksia, joissa yleisradio-organisaatio on mielivaltaisesti evännyt oikeuden kaapeleitse tapahtuvaan ohjelman edelleenlähetykseen yleisölle tai esittänyt sille kohtuuttomia ehtoja; on selvää, että kyseisten osapuolten oikeus tulla tämän toimivaltaisen toimielimen kuulemiksi on taattava ja että sen olemassaolo ei saa estää kyseisiltä osapuolilta tavanomaista mahdollisuutta oikeuskäsittelyihin,

32) ilmeisesti ei kuitenkaan ole tarpeen ottaa käyttöön yhteisön sääntelyä kaikkiin tapauksiin, joiden vaikutukset, kaupan kannalta vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, ilmenevät ainoastaan yksittäisen jäsenvaltion rajojen sisäpuolella,

33) olisi laadittava vähimmäissäännöt ohjelmien vapaiden, häiriöttömien rajat ylittävien satelliittilähetysten sekä muista jäsenvaltioista tulevien yleisradioitujen ohjelmien samanaikaisten ja muuttamattomien kaapeleitse tapahtuvien edelleenlähetysten toteuttamiseksi ja varmistamiseksi olennaisesti sopimusperusteisesti,

34) tämä direktiivi ei saa rajoittaa myöhempää yhdenmukaistamista tekijänoikeuden ja lähioikeuksien eikä näiden oikeuksien yhteisen hallinnon alalla; jäsenvaltioiden mahdollisuus säännellä yhteisvalvontajärjestöjen toimintoja ei haittaa tässä direktiivissä tarkoitettuja oikeuksia koskevien sopimusneuvottelujen vapautta, koska näissä neuvotteluissa noudatetaan yleisiä tai erityisiä kansallisia kilpailuoikeutta tai monopoliaseman väärinkäytön estämistä koskevia sääntöjä,

35) näin ollen jäsenvaltiot olisi velvoitettava täydentämään tämän direktiivin tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia yleisiä säännöksiä kansallisen oikeutensa laeilla, asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä, jos nämä eivät ole tämän direktiivin tavoitteiden vastaisia ja ovat sopusoinnussa yhteisön oikeuden kanssa, ja

36) tämä direktiivi ei estä perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklassa tarkoitettujen kilpailusääntöjen soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 LUKU MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Määritelmät

1. Tässä direktiivissä "satelliitilla" tarkoitetaan satelliittia, joka toimii taajuuskaistoilla, jotka on teleliikennettä koskevan lainsäädännön mukaan varattu signaalien lähetyksille yleisön vastaanotettaviksi tai muulle kuin yleisölle tapahtuvalle yksilölliselle välitykselle. Jälkimmäisessä tapauksessa yksilöllisen vastaanoton on kuitenkin voitava tapahtua ensinmainitun tapauksen olosuhteisiiin verrattavissa olosuhteissa.

2. a) Tässä direktiivissä "satelliittivälityksellä yleisölle" tarkoitetaan toimintaa, jolla yleisön vastaanotettaviksi tarkoitettuja ohjelmasignaaleja saatetaan yleisradio-organisaation valvonnassa ja vastuulla satelliittiin johtavaan ja maata kohti palaavaan katkeamattomaan välitysketjuun.

b) Satelliittivälitys yleisölle tapahtuu ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa yleisradio-organisaation valvonnassa ja vastuulla ohjelmasignaalit saatetaan satelliittiin johtavaan ja maata kohti palaavaan katkeamattomaan välitysketjuun.

c) Lähetettäessä ohjelmasignaalit koodattuina on kyse satelliittivälityksestä yleisölle, jos yleisradio-organisaatio itse tai joku muu sen suostumuksella saattaa lähetyksen koodauksen purkulaitteita yleisön saataville.

d) Jos satelliittivälitys yleisölle tapahtuu kolmannessa maassa, joka ei tarjoa II luvussa säädettyä suojatasoa ja:

i) jos ohjelmasignaalit lähetetään kohti satelliittia jäsenvaltiossa sijaitsevalta lähetysasemalta, satelliittivälityksen yleisölle on katsottava tapahtuneen kyseisessä jäsenvaltiossa, ja II luvussa säädettyjä oikeuksia voidaan käyttää tätä asemaa käyttävää henkilöä vastaan, tai

ii) jos ei käytetä jäsenvaltiossa sijaitsevaa lähetysasemaa mutta jäsenvaltioon sijoittautunut yleisradio-organisaatio on antanut välityksen yleisölle toisten tehtäväksi, välityksen on katsottava tapahtuneen siinä jäsenvaltiossa, jossa yleisradio-organisaatiolla on pääasiallinen toimipaikkansa yhteisössä, ja II luvussa säädettyjä oikeuksia voidaan käyttää yleisradio-organisaatiota vastaan.

3. Tässä direktiivissä "edelleenlähetyksellä kaapeleitse" tarkoitetaan toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien johtimitse tai vapaasti etenevillä radioaalloilla, erityisesti satelliitin välityksellä lähetettävän yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetun alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen samanaikaista, muuttamatonta ja lyhentämätöntä edelleenlähetystä kaapeleitse tai mikroaalloilla toimivan lähetysjärjestelmän välityksellä yleisön vastaanotettavaksi.

4. Tässä direktiivissä "yhteisvalvontajärjestöllä" tarkoitetaan organisaatiota, jonka ainoana tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisena tarkoituksena on hoitaa tai hallinnoida tekijänoikeuksia tai lähioikeuksia.

5. Tässä direktiivissä elokuvateoksen tai audiovisuaalisen teoksen pääohjaajaa pidetään sen tekijänä tai yhtenä sen tekijöistä. Jäsenvaltiot voivat säätää, että muita henkilöitä on pidettävä tekijäkumppaneina.

II LUKU YLEISRADIOINTI SATELLIITIN VÄLITYKSELLÄ

2 artikla

Yleisradiointioikeus

Jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu, jäsenvaltioiden on säädettävä tekijän yksinoikeudesta antaa lupa tekijänoikeuksilla suojattujen teosten satelliittivälitykseen yleisölle.

3 artikla

Yleisradiointioikeuksien hankkiminen

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 2 artiklassa tarkoitettu lupa voidaan hankkia ainoastaan sopimuksella.

2. Jäsenvaltio voi säätää, että yhteisvalvontajärjestön ja yleisradio-organisaation välinen tiettyä teoslajia koskeva yhteissopimus voidaan laajentaa koskemaan sellaisia saman lajin oikeuksien haltijoita, joita yhteisvalvontajärjestö ei edusta, jos:

- satelliittivälitys yleisölle tapahtuu samanaikaisesti kuin saman yleisradiotoiminnan harjoittajan lähetys maanpäällisessä lähetysverkossa,

ja

- oikeudenhaltija, joka ei ole edustettuna, voi milloin tahansa kieltää yhteissopimuksen soveltamisen teoksiinsa ja käyttää oikeuksiaan joko yksilöllisesti tai yhteisesti.

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta elokuvateoksiin, mukaan lukien elokuvaamiseen verrattavalla menettelyllä luodut teokset.

4. Jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään yhteissopimuksen 2 kohdan säännösten mukaisesta laajentamisesta, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ne yleisradio-organisaatiot, joilla on oikeus vedota tähän lainsäädäntöön. Komissio julkaisee nämä tiedot Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

4 artikla

Esittäjien, äänitteiden tuottajien ja yleisradio-organisaatioiden oikeudet

1. Satelliittivälityksessä yleisölle esittäjien, äänitteiden tuottajien ja yleisradio-organisaatioiden oikeuksia suojataan direktiivin 92/100/ETY 6, 7, 8 ja 10 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa direktiivissä 92/100/ETY esiintyvällä ilmaisulla "vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä tapahtuva yleisradiointi" tarkoitetaan myös satelliittivälitystä yleisölle.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien käyttöön sovelletaan direktiivin 92/100/ETY 2 artiklan 7 kohtaa ja 12 artiklaa.

5 artikla

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien suhde

Tekijänoikeuden lähioikeuksien suojaaminen tämän direktiivin mukaisesti ei loukkaa eikä millään tavoin muuta tekijänoikeuden antamaa suojaa.

6 artikla

Vähimmäissuoja

1. Jäsenvaltiot voivat säätää tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoita koskevista suojatoimenpiteistä, jotka ovat laajempia kuin direktiivin 92/100/ETY 8 artiklassa edellytetään.

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on noudatettava 1 artiklan 1 ja 2 kohdan määritelmiä.

7 artikla

Siirtymäsäännökset

1. Tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien ajallisen sovellettavuuden osalta sovelletaan direktiivin 92/100/ETY 13 artiklan 1, 2, 6 ja 7 kohtaa. Kyseisen direktiivin 13 artiklan 4 ja 5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

2. Jäljempänä 14 artiklan 1 kohdassa mainittuna päivänä voimassa oleviin teosten ja muiden suojattujen kohteiden käyttöä koskeviin sopimuksiin sovelletaan 1 artiklan 2 kohdan sekä 2 ja 3 artiklan säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2000, jos niiden voimassaolo päättyy kyseisen päivän jälkeen.

3. Jos ennen 14 artiklan 1 kohdassa mainittua päivää yhden jäsenvaltion yhteistuottajan sekä yhden tai useamman muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden yhteistuottajan välillä tehdyssä kansainvälisessä yhteistuotantosopimuksessa määrätään nimenomaisesti järjestelmästä, jossa kaikkia yleisölle välityksen keinoja koskevat käyttöoikeudet jaetaan yhteistuottajien kesken maantieteellisten vyöhykkeiden mukaan, erottamatta satelliittivälitykseen yleisölle sovellettavaa järjestelmää muihin välityskeinoihin sovellettavista säännöksistä, ja jos yhteistuotannon satelliittivälitys yleisölle loukkaisi jonkun yhteistuottajan tai tämän luovutuksensaajien erityisesti kielellistä yksinoikeutta tietyllä alueella, yhteistuottajan tai tämän luovutuksensaajien antama lupa satelliittivälitykseen yleisölle edellyttää tämän yksinoikeuden haltijan ennakkosuostumusta riippumatta siitä, onko tämä yhteistuottaja vai luovutuksensaaja.

III LUKU EDELLEENLÄHETYS KAAPELEITSE

8 artikla

Oikeus edelleenlähetykseen kaapeleitse

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että muista jäsenvaltioista tulevien lähetysten edelleenlähetys kaapeleitse niiden alueella tapahtuu voimassa olevat tekijänoikeudet ja lähioikeudet huomioon ottaen sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoiden ja kaapelilähetystoiminnan harjoittajien välisten yksilöllisten sopimusten tai yhteissopimusten perusteella.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 1997 pitää voimassa 31 päivänä heinäkuuta 1991 voimassa olleet lakiin perustuvat tai kyseisenä päivänä kansallisessa lainsäädännössä nimenomaisesti säädetyt käyttöluvat.

9 artikla

Kaapeleitse tapahtuvaa edelleenlähetystä koskevan oikeuden käyttö

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoiden oikeutta antaa kaapelilähetystoiminnan harjoittajalle lupa lähetyksen edelleenlähetykseen kaapeleitse tai evätä se voi käyttää ainoastaan yhteisvalvontajärjestö.

2. Kun oikeudenhaltija ei ole antanut oikeuksiaan yhteisvalvontajärjestön hallinnoitaviksi, pidetään sitä yhteisvalvontajärjestöä, joka valvoo samaan lajiin kuuluvia oikeuksia, oikeutettuna hallinnoimaan hänen oikeuksiaan. Jos useat yhteisvalvontajärjestöt hallinnoivat tähän lajiin kuuluvia oikeuksia, oikeudenhaltija voi itse nimetä yhteisvalvontajärjestön, jonka tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien hallinnointia on pidettävä. Tässä kohdassa tarkoitetulla oikeudenhaltijalla on kaapelilähetystoiminnan harjoittajan ja sen yhteisvalvontajärjestön, jonka tehtävänä tämän oikeuksien hallinnointia on pidettävä, välisen sopimuksen perusteella samat oikeudet ja velvoitteet kuin oikeudenhaltijoilla, jotka ovat antaneet oikeuksiensa puolustamisen tämän yhteisvalvontajärjestön tehtäväksi, ja oikeudenhaltija voi vedota näihin oikeuksiin kyseisen jäsenvaltion vahvistamana määräaikana, jonka on oltava vähintään kolme vuotta siitä päivästä, jona oikeudenhaltijan teos tai muu suojattu kohde edelleenlähetetään kaapeleitse.

3. Jäsenvaltio voi säätää, että jos oikeudenhaltija antaa luvan teoksen tai muun suojatun kohteen alkuperäiseen lähetykseen alueellaan, tämän on katsottava suostuneen olemaan käyttämättä oikeuksiaan edelleenlähetykseen kaapeleitse yksilöllisesti ja käyttämään niitä tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

10 artikla

Kaapeleitse tapahtuvaa edelleenlähetystä koskevan yleisradio-organisaatioiden oikeuden käyttö

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, ettei 9 artiklaa sovelleta yleisradio-organisaation käyttämiin oikeuksiin sen omien lähetysten osalta, riippumatta siitä kuuluvatko kyseiset oikeudet tälle vai ovatko muut tekijänoikeuksien ja/tai lähioikeuksien haltijat siirtäneet ne tälle.

11 artikla

Välittäjät

1. Jollei ole mahdollista tehdä sopimusta luvan antamisesta yleisradiolähetyksen edelleenlähetykseen kaapeleitse, jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaikki asian osapuolet voivat käyttää yhtä tai useampaa välittäjää.

2. Välittäjien tehtävänä on avustaa neuvotteluissa. He voivat myös tehdä ehdotuksia asian osapuolille.

3. Kaikkien osapuolten on katsottava hyväksyneen 2 kohdassa tarkoitetun ehdotuksen, jos yksikään osapuoli ei kolmen kuukauden kuluessa ilmaise vastustavansa sitä. Ehdotuksesta ja sen vastustuksesta on ilmoitettava asian osapuolille oikeustoimista ilmoittamisessa sovellettavia sääntöjä noudattaen.

4. Välittäjät on valittava siten, ettei näiden riippumattomuutta ja puolueettomuutta voida kohtuullisesti epäillä.

12 artikla

Neuvotteluasemien väärinkäytön estäminen

1. Jäsenvaltioiden on siviili- tai hallinto-oikeudellisin säännöin tapauskohtaisesti huolehdittava siitä, että osapuolet aloittavat ja käyvät kaapeleitse tapahtuvan edelleenlähetyksen lupaa koskevat neuvottelut vilpittömässä mielessä eivätkä estä niitä tai haittaa niitä ilman pätevää syytä.

2. Jäsenvaltio, jonka alueella sijaitsevalla toimielimellä on 14 artiklan 1 kohdassa mainittuna päivänä toimivalta ratkaista tapauksia, joissa yleisradio-organisaatio on mielivaltaisesti kieltänyt edelleenlähetyksen kaapeleitse yleisölle kyseisessä jäsenvaltiossa tai ehdottanut kohtuuttomia ehtoja, voi säilyttää tämän toimielimen olemassa.

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan siirtymäkautena, joka on kahdeksan vuotta 14 artiklan 1 kohdassa mainitusta päivästä.

IV LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET

13 artikla

Oikeuksien yhteinen hallinto

Tämä direktiivi ei rajoita yhteisvalvontajärjestöjen toiminnan sääntelyä jäsenvaltioissa.

14 artikla

Loppusäännökset

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle.

3. Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2000 kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja tekee tarvittaessa uudet ehdotukset direktiivin mukauttamiseksi ääniyleisradio- ja televisiolähetystoiminnan alan kehitykseen.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. URBAIN

(1) EYVL N:o C 255, 1.10.1991, s. 3 ja

EYVL N:o C 25, 28.1.1993, s. 43

(2) EYVL N:o C 305, 23.11.1992, s. 129 ja

EYVL N:o C 255, 20.9.1993

(3) EYVL N:o C 98, 21.4.1992, s. 44

(4) EYVL N:o L 298, 17.10.1989, s. 23

(5) EYVL N:o L 346, 27.11.1992, s. 61