31992R3649

Komission asetus (ETY) N:o 3649/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, lähtöjäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen yhteisön sisällä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden yksinkertaistetusta saateasiakirjasta

Virallinen lehti nro L 369 , 18/12/1992 s. 0017 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0111
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0111


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3649/92,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1992,

lähtöjäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen yhteisön sisällä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden yksinkertaistetusta saateasiakirjasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY(), ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon valmisteverokomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

valmisteveron alaisten tuotteiden, jotka on jäsenvaltiossa jo luovutettu kulutukseen, vapaa vaihdanta ei rajoitu tämän jäsenvaltion alueelle; jos tuotteet on tarkoitettu tai luovutettu kaupallisiin tarkoituksiin toiseen jäsenvaltioon, on valmistevero kannettava uudelleen määräjäsenvaltion säännösten mukaisesti, ja tästä seuraa, että lähtöjäsenvaltiossa suoritetut valmisteverot palautetaan,

verovalvonnan varmistamiseksi direktiivin 92/12/ETY 7 artiklan 4 kohdassa säädetään yksinkertaistetusta saateasiakirjasta, johon sisältyy kyseisen direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun saateasiakirjan pääkohdat; olisi määriteltävä tämän asiakirjan muoto ja sisältö,

jotta elinkeinonharjoittajille ei aiheutettaisi kuljetusasiakirjoihin liittyviä lisävelvollisuuksia, olisi säädettävä nykyisten kaupallisten asiakirjojen käytöstä, jos ne täyttävät tietyt edellytykset,

olisi säädettävä yhdestä lähtöjäsenvaltiossa suoritetun valmisteveron palautusta varten käytettävästä saateasiakirjan kappaleesta,

saateasiakirjan menettelyä koskevat yksityiskohdat ja kappaleiden määrä olisi määriteltävä, ja

olisi säädettävä denaturoidun alkoholin kaupallisessa liikkumisessa käytettävästä saateasiakirjasta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jos valmisteveron alaiset tuotteet, jotka on jo luovutettu kulutukseen jäsenvaltiossa, on tarkoitus käyttää toisessa jäsenvaltiossa direktiivin 92/12/ETY 7 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin on yhteisön sisällä liikkumisesta vastaavan henkilön laadittava yksinkertaistettu saateasiakirja. Näiden tuotteiden liikkuessa yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, on asiakirjan seurattava lähetyksen mukana ja se on luovutettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille valvonnan mahdollistamiseksi.

2 artikla

1. Liitteessä esitettyä lomakemallia voidaan käyttää yksinkertaistettuna saateasiakirjana kyseisen mallilomakkeen 1 kääntöpuolella esitettyjen selventävien huomautusten mukaisesti.

2. Kaupallisia asiakirjoja, kuten esimerkiksi kauppalaskuja, rahtiasiakirjoja ja kuljetusasiakirjoja, voidaan myös käyttää yksinkertaistettuina saateasiakirjoina, jos ne sisältävät samat tiedot kuin liitteessä esitetyssä lomakemallissa ja jos tietojen luonne voidaan tunnistaa mainitun mallilomakkeen kohdissa olevia koodeja vastaavista numeroista.

3 artikla

Jos 2 artiklassa tarkoitettuja kaupallisia asiakirjoja käytetään yksinkertaistettuina saateasiakirjoina, niihin on näkyvällä tavalla tehtävä seuraava merkintä:

"Yksinkertaistettu saateasiakirja verovalvontaa varten (valmisteveron alaiset tuotteet)"

4 artikla

Yksinkertaistettu saateasiakirja on laadittava kolmena kappaleena.

Hankkijan on säilytettävä 1 kappale verovalvontaa varten.

Vastaanottajan on säilytettävä 2 kappale, jonka on seurattava tavaroiden mukana kuljetuksen ajan.

Asiakirjan 3 kappaleen on seurattava tavaroiden mukana ja se on palautettava hankkijalle varustettuna vastaanottotodistuksella, jossa on tiedot tavaroiden myöhemmästä verokohtelusta määräjäsenvaltiossa, jos hankkija vaatii sitä palautuspyynnön yhteydessä. Tämä kappale on liitettävä direktiivin 92/12/ETY 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun mahdolliseen palautuspyyntöön.

5 artikla

Yksinkertaistettua saateasiakirjaa käytetään myös denaturoidun alkoholin kaupallisessa liikkumisessa yhteisön sisällä neuvoston direktiivin 92/83/ETY() mukaisesti.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1992.

Komission puolesta

Christiane SCRIVENER

Komission jäsen

>KAAVION ALKU>

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ VALMISTEVEROTYKSINKERTAISTETTU SAATEASIAKIRJA LIIKKUMINEN YHTEISÖN SISÄLLÄ - KULUTUKSEEN LUOVUTETUT TUOTTEET

1 1

(Nimi ja osoite)

Kappale, jonka hankkija säilyttää 1 Hankkija Arvonlisäverotunniste 4 Vastaanottaja Arvonlisäverotunniste (Nimi ja osoite) 5 Kuljettaja/kuljetusväline 7 Luovutuspaikka 2 Viitenumero 3 Määrämaan toimivaltainen viranomainen (Nimi ja osoite) 6 Ilmoituksen numero ja päiväys

||

8 Merkit ja tunnistenumerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tavaroiden kuvaus 9 Tavaranimike (CN-koodi) 10 Määrä11 Bruttopaino (kg) 12 Nettopaino (kg) 13 Kauppalaskun hinta/kaupallinen arvo

||

14 Todistukset (tietyt viinit, alkoholi sekä pienet panimot ja tislaamot)

A Toimivaltaisten viranomaisten tarkastukset. Jatkuu kääntöpuolella (2 ja 3 kappaleet)

15 Edellä 1 13 kohtien tiedot todistetaan oikeiksi: pyydetään 3 kappaleen palautusta kyllä ei (*)

Allekirjoittajan yritys ja puhelinnumero

Allekirjoittajan nimi

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

(*) Merkitään rasti asianomaiseen ruutuun.

>KAAVION LOOPU>

SELVENTÄVÄT HUOMAUTUKSET (asiakirjan 1 kappaleen kääntöpuolella) Valmisteveron alaisten, lähtöjäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen tuotteiden liikkuminen yhteisön sisällä

1 Yleistä

1.1 Yksinkertaistettu saateasiakirja vaaditaan verotusta varten (valmisteverot) 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY 7 artiklan mukaisesti.

1.2 Asiakirja on täytettävä selvästi ja pysyvästi. Tiedot voidaan painattaa etukäteen. Asiakirja ei saa sisältää raaputuksia eikä päällekirjoituksia.

1.3 Käytettävän paperin yleiset ominaisuudet ja täytettävien kohtien koko määritellään Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 164, 1.7.1989, s. 3.

Kaikkien kappaleiden paperin on oltava väriltään valkoista ja kooltaan 210 mm × 297 mm, lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 5 mm määrämittaa pienempi tai 8 mm sitä suurempi.

1.4 Käyttämätön tila on suljettava viivalla siten, että niihin on mahdotonta tehdä lisäyksiä.

1.5 Saateasiakirja koostuu kolmesta kappaleesta:

1 kappale, jonka hankkija säilyttää

2 kappale, joka seuraa tavaroiden mukana ja jonka vastaanottaja säilyttää

3 kappale, joka seuraa tavaroiden mukana ja palautetaan hankkijalle ja jossa on 4 kohdassa nimetyn henkilön täyttämä todistus, jos hankkija erityisesti vaatii sitä palautuspyynnön yhteydessä.

2 Kohtien otsikot

1 kohta Hankkija: tavarat jäsenvaltioon hankkineen henkilön nimi, täydellinen osoite ja arvonlisäverotunniste, jos sellainen on. Valmisteveronumero on myös mainittava, jos sellainen on.

2 kohta Viitenumero: tavaroiden hankkijan antama viitenumero, jonka avulla lähetys voidaan yksilöidä hankkijan kirjanpidossa; tavallisesti kauppalaskun numero ja päiväys.

3 kohta Toimivaltainen viranomainen: määräjäsenvaltion viranomaisen nimi ja osoite, jolle lähetys on etukäteen ilmoitettu.

4 kohta Vastaanottaja: tavaroiden vastaanottajan nimi, täydellinen osoite ja arvonlisäverotunniste, jos sellainen on. Valmisteveronumero on myös merkittävä, jos sellainen on.

5 kohta Kuljettaja: merkitään "hankkija", "vastaanottaja" tai ensimmäisestä kuljetuksesta vastaavan henkilön nimi ja osoite, jos tämä ei ole sama kuin 1 tai 4 kohtaan merkitty henkilö; kuljetusväline on myös merkittävä.

6 kohta Ilmoituksen viitenumero ja päiväys: määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ennen kuljetusta antama ilmoitus ja/tai lupa.

7 kohta Luovutuspaikka: toimitusosoite, jos se ei ole sama kuin 4 kohtaan merkitty osoite.

8 kohta Tavaroiden täydellinen kuvaus, pakkausten merkit, lukumäärä ja laji, esim. kollien; kollien sisältämien pakkausten, esimerkiksi pahvirasioiden, lukumäärä; ja tavaroiden kaupallinen kuvaus.

Kuvausta voidaan jatkaa jokaiseen kappaleeseen liitettävällä erillisellä lehdellä. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää pakkausluetteloa.

Etyylialkoholin (etanolin) ja muiden alkoholijuomien kuin oluen alkoholipitoisuuden on vastattava tehtyä merkintää (alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina 20 °C lämpötilassa).

Oluen osalta pitoisuus on merkittävä käyttäen joko platoasteita tai alkoholipitoisuutta tilavuusprosentteina 20 °C lämpötilassa taikka molempia määräjäsenvaltion ja lähtöjäsenvaltion vaatimusten mukaisesti.

Kivennäisöljyjen osalta on merkittävä tiheys 15 °C lämpötilassa.

9 kohta Tavaranimike: CN-koodi

10 kohta Paljous: lukumäärä, paino tai tilavuus ilmaistuna siten, että sitä voidaan käyttää verotustarkoitukseen määräjäsenvaltiossa, esimerkiksi:

-savukkeet, lukumäärä tuhansina,

-sikarit ja pikkusikarit, nettopaino,

-alkoholi ja alkoholijuomat, litroina 20 °C lämpötilassa senttilitroihin pyöristettynä,

-kivennäisöljyt, raskasöljyä lukuun ottamatta, litroina 15 °C lämpötilassa.

11 kohta Bruttopaino: lähetyksen bruttopaino.

12 kohta Nettopaino: paino ilman pakkausta.

13 kohta Kauppalaskun hinta tai arvo: kauppalaskun kokonaishinta valmisteverot mukaan lukien. Jos liikkumiseen ei liity myyntiä, on kaupallinen arvo merkittävä. Tällöin on lisättävä merkintä "ei myyntiin tarkoitettu".

14 kohta Todistukset: tämä tila on varattu tietyille todistuksille, joita tarvitaan vain 2 kappaleessa.

1. Tiettyjen viinien luokkien osalta on tarvittaessa mainittava tuotteiden alkuperää ja laatua koskeva todistus alaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.

2. Tiettyjen alkoholijuomien luokkien osalta on tarvittaessa mainittava valmistuspaikkaa koskeva todistus alaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.

3. Oluen osalta, joka on valmistettu pienissä riippumattomissa panimoissa, sellaisina kuin ne määritellään alkoholijuomien ja alkoholin valmisteverojen rakenteen yhdenmukaistamista koskevassa neuvoston direktiivissä ja joille määräjäsenvaltiossa pyydetään valmisteveron alennusta, hankkijan on liitettävä todistus, jossa on seuraava sanamuoto:

"Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa yrityksessä, jonka edellisen vuoden oluen tuotanto oli..... hl".

4. Etyylialkoholin (etanolin) osalta, joka on valmistettu pienissä tislaamoissa, sellaisina kuin ne määritellään alkoholijuomien ja alkoholin valmisteverojen rakenteen yhdenmukaistamista koskevassa neuvoston direktiivissä ja joille määräjäsenvaltiossa pyydetään valmisteveron alennusta, hankkijan on liitettävä todistus, jossa on seuraava sanamuoto:

"Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa yrityksessä, jonka edellisen vuoden puhtaan alkoholin tuotanto oli..... hl".

15 kohta Allekirjoittajan yritys jne.: tavaroiden liikkumisesta vastaavan henkilön tai tämän edustajan on täytettävä asiakirja. Tämä voi olla hankkija tai, tapauksen mukaan, vastaanottaja. Jos hankkija vaatii, että hänelle on palautettava 3 kappale, johon on liitetty vastaanottotodistus, tästä on tehtävä merkintä.

A kohta Tarkastukset: toimivaltaisten viranomaisten on merkittävä suoritetut tarkastukset 2 ja 3 kappaleeseen. Kaikki huomautukset on varustettava allekirjoituksella ja päiväyksellä ja vahvistettava vastuullisen virkailijan leimalla.

B kohta Vastaanottotodistus: vastaanottajan annettava ja palautettava hankkijalle, jos tämä erityisesti vaatii sitä palautuspyynnön yhteydessä.

>KAAVION ALKU>

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ VALMISTEVEROTYKSINKERTAISTETTU SAATEASIAKIRJA LIIKKUMINEN YHTEISÖN SISÄLLÄ - KULUTUKSEEN LUOVUTETUT TUOTTEET

2 2

(Nimi ja osoite)

Kappale, jonka vastaanottaja säilyttää 1 Hankkija Arvonlisäverotunniste 4 Vastaanottaja Arvonlisäverotunniste (Nimi ja osoite) 5 Kuljettaja/kuljetusväline 7 Luovutuspaikka 2 Viitenumero 3 Määrämaan toimivaltainen viranomainen (Nimi ja osoite) 6 Ilmoituksen numero ja päiväys

||

8 Merkit ja tunnistenumerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tavaroiden kuvaus 9 Tavaranimike (CN-koodi) 10 Määrä11 Bruttopaino (kg) 12 Nettopaino (kg) 13 Kauppalaskun hinta/kaupallinen arvo

||

14 Todistukset (tietyt viinit, alkoholi sekä pienet panimot ja tislaamot)

A Toimivaltaisten viranomaisten tarkastukset. Jatkuu kääntöpuolella (2 ja 3 kappaleet)

15 Edellä 1 13 kohtien tiedot todistetaan oikeiksi: pyydetään 3 kappaleen palautusta kyllä ei (*)

Allekirjoittajan yritys ja puhelinnumero

Allekirjoittajan nimi

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

(*) Merkitään rasti asianomaiseen ruutuun.

BVASTAANOTTOTODISTUS Tavarat saapuneet vastaanottajalle

Pvm

Paikka

Viitenumero

Valmisteverot on suoritettu(*)/ilmoitettu maksua varten

Päiväys

Viitenumero

Vastaanottajan muut merkinnät:

Paikka/päiväys

Allekirjoittajan nimi

Allekirjoitus

(*) Tarpeeton yliviivataan

A Tarkastukset (jatkoa)

>KAAVION LOOPU>

>KAAVION ALKU>

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ VALMISTEVEROTYKSINKERTAISTETTU SAATEASIAKIRJA LIIKKUMINEN YHTEISÖN SISÄLLÄ - KULUTUKSEEN LUOVUTETUT TUOTTEET

3 3

(Nimi ja osoite)

Kappale, joka palautetaan hankkijalle 1 Hankkija Arvonlisäverotunniste 4 Vastaanottaja Arvonlisäverotunniste (Nimi ja osoite) 5 Kuljettaja/kuljetusväline 7 Luovutuspaikka 2 Viitenumero 3 Määrämaan toimivaltainen viranomainen (Nimi ja osoite) 6 Ilmoituksen numero ja päiväys

||

8 Merkit ja tunnistenumerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tavaroiden kuvaus 9 Tavaranimike (CN-koodi) 10 Määrä11 Bruttopaino (kg) 12 Nettopaino (kg) 13 Kauppalaskun hinta/kaupallinen arvo

||

14 Todistukset (tietyt viinit, alkoholi sekä pienet panimot ja tislaamot)

A Toimivaltaisten viranomaisten tarkastukset. Jatkuu kääntöpuolella (2 ja 3 kappaleet)

15 Edellä 1 13 kohtien tiedot todistetaan oikeiksi: pyydetään 3 kappaleen palautusta kyllä ei (*)

Allekirjoittajan yritys ja puhelinnumero

Allekirjoittajan nimi

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

(*) Merkitään rasti asianomaiseen ruutuun.

BVASTAANOTTOTODISTUS Tavarat saapuneet vastaanottajalle

Pvm

Paikka

Viitenumero

Valmisteverot on suoritettu(*)/ilmoitettu maksua varten

Päiväys

Viitenumero

Vastaanottajan muut merkinnät:

Paikka/päiväys

+Allekirjoittajan nimi

Allekirjoitus

(*) Tarpeeton yliviivataan

A Tarkastukset (jatkoa)

>KAAVION LOOPU>

() EYVL N:o L 76, 23.3.1992, s. 1

() EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 21