31992R2719

Komission asetus (ETY) N:o 2719/92, annettu 11 päivänä syyskuuta 1992, väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasiakirjasta

Virallinen lehti nro L 276 , 19/09/1992 s. 0001 - 0010
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0070
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0070


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2719/92,

annettu 11 päivänä syyskuuta 1992,

väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasiakirjasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY(), ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon valmisteverokomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

valmisteveron alaisten tuotteiden on liikuttava verottomien varastojen välillä sekä verottoman varaston ja rekisteröidyn tai rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan välillä väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä; olisi määriteltävä sitovasti joko hallinnollisena asiakirjana tai kaupallisena asiakirjana käytettävän saateasiakirjan muoto ja sisältö, ja

olisi myös päätettävä, kuka lähettää toimivaltaisille viranomaisille niille osoitetun saateasiakirjan neljännen kappaleen ja miten lähettäminen suoritetaan; on tarpeellista ja käytännön mukaista määrätä tämä velvollisuus määrämaassa olevalle vastaanottajalle, koska tämä on ainoa, joka voi luovuttaa kyseisen verovalvonnan kannalta tärkeän asiakirjan toimivaltaisille viranomaisille ilman harhaan joutumisen vaaraa; kyseiseen neljänteen kappaleeseen olisi myös sisällyttävä vastaanottotodistus, jos määräjäsenvaltion toimivaltaiset tulliviranomaiset vaativat tällaista todistusta, jossa ilmoitetaan kyseisille viranomaisille, että tavarat on vastaanotettu vastaanottajan verottomaan varastoon,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitettyä mallia on käytettävä hallinnollisena saateasiakirjana väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien, direktiivin 92/12/ETY 3 artiklan 1 kohdan mukaisten, valmisteveron alaisten tuotteiden osalta edellyttäen, että kyseisen asiakirjan 1 kappaleen kääntöpuolella olevia ohjeita noudatetaan.

2 artikla

1. Hallinnollinen asiakirja voidaan korvata kaupallisella asiakirjalla, jos se sisältää hallinnollisessa asiakirjassa vaadittavat tiedot.

2. Kaupallisessa asiakirjassa, joka ei ole muodoltaan sama kuin hallinnollinen asiakirja, on oltava hallinnollisessa asiakirjassa vaaditut tiedot ja niiden luonne on voitava tunnistaa hallinnollisen asiakirjan kohdissa olevia koodeja vastaavista numeroista.

3 artikla

Jos valmisteveron alaiset tuotteet liikkuvat kiinteissä putkistoissa, voivat jäsenvaltiot, joita asia koskee, keskinäisellä sopimuksella sallia, että lähettäjän verottoman varaston ja vastaanottajan verottoman varaston välillä liikkuvien tavaroiden luonnetta ja määrää koskevat tiedot toimitetaan käyttäen tietokoneavusteisia menettelyjä saateasiakirjan sijasta. Tällaisen ratkaisun olisi annettava riittävät takeet kaikkien varastojen valvontaa ja veron perintää varten tarvittavien tietojen toimittamisesta.

4 artikla

Vastaanottajan on määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vaatimuksesta liitettävä saateasiakirjan neljänteen kappaleeseen sama vastaanottotodistus kuin kolmanteen kappaleeseen (palautuskappale) ja luovutettava se toimivaltaisille viranomaisille, joille vastaanottajan on annettava kertomuksensa, niiden antamia ohjeita noudattaen.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä syyskuuta 1992.

Komission puolesta

Christiane SCRIVENER

Komission jäsen

() EYVL N:o L 76, 23.3.1992, s. 1

LIITE

>KAAVION ALKU>

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ VALMISTEVERON ALAISET TUOTTEET HALLINNOLLINEN SAATEASIAKIRJA

1 1

1 Lähettäjä arvonlisäverotunniste 2 Lähettäjän valmisteveronumero 3 Viitenumero

4 Vastaanottajan valmisteveronumero 5 Kauppalaskun numero

6 Kauppalaskun päiväys

7 Vastaanottaja arvonlisäverotunniste 7a Luovutuspaikka 8 Lähtöpaikan toimivaltaiset viranomaiset

10 Vakuus

9 Kuljettaja

12 Lähetysmaa 13 Määrämaa

11 Muut kuljetusta koskevat tiedot 14 Veroedustaja

15 Lähetyspaikka16 Lähetyspäivä 17 Kuljetuksen kesto

|||||||||

Kappale, jonka lähettäjä säilyttää 18a Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

18b Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

18c Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

19a Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20a Määrä 21a Bruttopaino (kg)

22a Nettopaino (kg)

||||

19b Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20b Määrä 21b Bruttopaino (kg)

22b Nettopaino (kg)

||||

19c Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20c Määrä 21c Bruttopaino (kg)

22c Nettopaino (kg)

||||||

23 Todistukset (tietyt viinit, alkoholi sekä pienet panimot ja tislaamot)

A Tarkastukset Jatkuu kääntöpuolella (2, 3 ja 4 kappaleet)

24 1 22 kohtien tiedot todistetaan oikeiksi

Allekirjoittajan yritys ja puhelinnumero

Allekirjoittajan nimi

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

SELVENTÄVÄT HUOMAUTUKSET

1Yleistä

1.1Väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien tavaroiden mukana on seurattava asiakirja 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY 18 ja 19 artiklan mukaisesti.

1.2Asiakirja on täytettävä selvästi ja pysyvästi. Tiedot voidaan painattaa etukäteen. Se ei saa sisältää raaputuksia eikä päällekirjoituksia. Toimivaltaisten viranomaisten antama lupa luovutuspaikan muuttamiseen on merkittävä B kohtaan.

1.3Käytettävän paperin yleiset ominaisuudet ja täytettävien kohtien koko määritellään Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 164, 1.7.1989, s. 3. Kaikkien kappaleiden paperin on oltava väriltään valkoista ja kooltaan 210 mm × 297 mm, lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 5 mm määrämittaa pienempi tai 8 mm sitä suurempi.

1.4Kohtien 18a 22c käyttämätön tila on suljettava viivalla siten, että niihin on mahdotonta tehdä lisäyksiä. Asiakirjaan saa sisällyttää kolme erillistä tuotteen kuvausta, joiden on kuuluttava samaan valmisteveroluokkaan. Luokat ovat kivennäisöljyt, tupakkatuotteet, alkoholi/alkoholijuomat.

1.5Hallinnollinen saateasiakirja koostuu neljästä kappaleesta:

1 kappale, jonka lähettäjä säilyttää

2 kappale, jonka vastaanottaja säilyttää

3 kappale, joka palautetaan lähettäjälle menettelyn päättämistä varten ja jossa on tarvittaessa määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vahvistus

4 kappale, jonka vastaanottaja luovuttaa määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että niille toimitetaan lisäkappale.

1.6Asiakirjan 2, 3 ja 4 kappaleen on seurattava tavaroiden mukana kuljetuksen ajan.

1.7Jos tätä asiakirjaa käytetään kuljetuksessa kiinteitä putkistoja käyttäen, on lähtöpaikan varastonpitäjän toimitettava 2, 3 ja 4 kappale vastaanottajalle nopeimmalla mahdollisella tavalla. Joka tapauksessa asiakirjan on oltava luovutuspaikassa 24 tunnin kuluessa siinä mainittujen tavaroiden vastaanotosta.

2Kohtien otsikot

1 kohta Lähettäjä: täydellinen nimi ja osoite, arvonlisäverotunniste.

2 kohta Lähettäjän valmisteveronumero: toimivaltaisen viranomaisen lähettäjälle (mahdollisesti) antama rekisteröintinumero.

3 kohta Viitenumero: jokaiseen lähetykseen on merkittävä viitenumero, jonka avulla se voidaan yksilöidä lähettäjän kirjanpidossa (esim. kauppalaskun numero).

4 kohta Vastaanottajan valmisteveronumero: (mahdollinen) rekisteröintinumero valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan ollessa kyseessä. Rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan ollessa kyseessä on merkittävä toimivaltaisten viranomaisten lähetykselle myöntämän luvan numero.

5 kohta Kauppalaskun numero: tavaroita koskevan kauppalaskun numero (jos se on tiedossa). Jollei se ole tiedossa, merkitään lähetysilmoituksen tai minkä tahansa muun kuljetusasiakirjan numero.

6 kohta Kauppalaskun päiväys: asiakirjan 5 kohtaan merkityn asiakirjan antopäivä.

7 kohta Vastaanottaja: täydellinen nimi ja osoite, arvonlisäverotunniste. Maasta vietyjen tavaroiden osalta on merkittävä henkilön nimi, joka toimii lähettäjän nimissä vientipaikassa.

7a kohta Luovutuspaikka: paikka, johon tavarat tosiasiallisesti toimitetaan, ellei niitä toimiteta 7 kohdassa merkittyyn osoitteeseen. Maasta vietyjen tavaroiden osalta on tehtävä merkintä "VIENTI YHTEISÖN ULKOPUOLELLE" sekä vientipaikka. Myöhemmin yhteisön tullimenettelyyn (muu kuin vapaaseen liikkeeseen luovutus) asetettavien tavaroiden osalta on merkittävä "TULLIMENETTELYSSÄ" ja mainittava paikka, josta lähtien tavarat ovat tullivalvonnan alaiset.

8 kohta Lähtöpaikan toimivaltaiset viranomaiset: valmisteveroon liittyvästä valvonnasta lähtöpaikassa vastaavien toimivaltaisten viranomaisten nimi ja osoite.

9 kohta Kuljettaja: ensimmäisestä kuljetuksesta vastaavan henkilön nimi ja osoite (jos tämä on eri henkilö kuin lähettäjä).

10 kohta Vakuus: merkitään vakuuden antamisesta vastaava tai vastaavat. Merkitään ainoastaan tapauksen mukaan "lähettäjä", "kuljettaja" tai "vastaanottaja".

11 kohta Muut kuljetusta koskevat tiedot: kaikki lisätiedot, esimerkiksi kuljettajan nimi, kuljetusväline, ajoneuvon rekisteröintinumero ja kiinnitettyjen sinettien lukumäärä, laji ja tunnus.

12 kohta Lähetysmaa: jäsenvaltio, jossa kuljetus alkaa. Lyhennettä on käytettävä:

BEBelgiaITItalia

DESaksaLULuxemburg

DKTanskaPTPortugali

ELKreikkaESEspanja

FRRanskaNLAlankomaat

IEIrlantiGBYhdistetty kuningaskunta

13 kohta Määrämaa: jäsenvaltio, jossa kuljetus päättyy. Samoja lyhenteitä kuin yllä 12 kohdassa on käytettävä.

14 kohta Veroedustaja: jos lähettäjällä on veroedustaja määräjäsenvaltiossa, on tähän kohtaan merkittävä edustajan nimi, osoite sekä (mahdollinen) arvonlisä- ja valmisteveronumero.

15 kohta Lähetyspaikka: varaston luvan numero (jos sellainen on).

16 kohta Lähetyspäivä: päivä ja (jos lähtöjäsenvaltion viranomaiset sitä vaativat) kellonaika, jona tavarat poistuvat lähettäjän varastosta.

17 kohta Kuljetuksen kesto: kuljetukseen tarvittava tavanomainen aika kuljetusväline ja etäisyys huomioon ottaen.

18a kohta Kollit tavaroiden kuvaus kollien tunnistenumerot ja lukumäärä, kollien sisältämien pakkausten lukumäärä ja tavaroiden kaupallinen kuvaus. Kuvausta voidaan jatkaa jokaiseen kappaleeseen liitettävällä erillisellä lehdellä. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää pakkausluetteloa. Etyylialkoholin (etanolin) ja muiden alkoholijuomien kuin oluen alkoholipitoisuuden on vastattava tehtyä merkintää (alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina 20 oC lämpötilassa). Oluen osalta pitoisuus on merkittävä käyttäen joko Plato-asteita tai alkoholipitoisuutta tilavuusprosentteina 20 oC lämpötilassa taikka molempia määräjäsenvaltion ja lähtöjäsenvaltion vaatimusten mukaisesti. Kivennäisöljyjen osalta on merkittävä tiheys 15 oC lämpötilassa.

19a kohta Tavaranimike: CN-koodi

20a kohta Määrä:

-tavaran lukumäärä tuhantena yksikkönä (savukkeina, sikareina ja pikkusikareina);

-litraa 20 oC lämpötilassa senttilitroihin pyöristettynä (alkoholi ja alkoholijuomat);

-litraa 15 oC lämpötilassa (kivennäisöljyt).

21a kohta Bruttopaino: lähetyksen bruttopaino

22a kohta Nettopaino: valmisteveron alaisten tuotteiden paino ilman pakkausta alkoholin ja alkoholijuomien, kivennäisöljyjen ja kaikkien tupakkatuotteiden paitsi savukkeiden osalta. Lomakkeen 18b 22b ja 18c 22c kohtaa käytetään lähetyksen sisältäessä tuotteita, joilla on erilainen tavaran kuvaus kuin 18a 22a kohdassa merkityillä.

23 kohta Todistukset: tämä tila on varattu tietyille todistuksille, joita tarvitaan vain 2 kappaleessa.

1.Tiettyjen viinien luokkien osalta on tarvittaessa mainittava tuotteiden alkuperää ja laatua koskeva todistus alaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.

2.Tiettyjen alkoholijuomien luokkien osalta on tarvittaessa mainittava valmistuspaikkaa koskeva todistus alaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.

3.Oluen osalta, joka on valmistettu pienissä riippumattomissa panimoissa, sellaisina kuin ne määritellään alkoholijuomien ja alkoholin valmisteverojen rakenteen yhdenmukaistamista koskevassa neuvoston direktiivissä ja joille määräjäsenvaltiossa pyydetään valmisteveron alennusta, lähettäjän on liitettävä todistus, jossa on seuraava sanamuoto: "Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa yrityksessä, jonka edellisen vuoden oluen tuotanto oli..... hl".

4.Etyylialkoholin (etanolin) osalta, joka on valmistettu pienissä tislaamoissa, sellaisina kuin ne määritellään alkoholijuomien ja alkoholin valmisteverojen rakenteen yhdenmukaistamista koskevassa neuvoston direktiivissä ja joille määräjäsenvaltiossa pyydetään valmisteveron alennusta, lähettäjän on liitettävä todistus, jossa on seuraava sanamuoto: "Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa yrityksessä, jonka edellisen vuoden puhtaan alkoholin tuotanto oli..... hl".

24 kohta Allekirjoittajan yritys jne.: lähettäjän tai lähettäjän edustajan on täytettävä asiakirja. Asiakirjan allekirjoittajan yritys on merkittävä.

A kohta Tarkastukset: toimivaltaisten viranomaisten on merkittävä suoritetut tarkastukset 2, 3 ja 4 kappaleeseen. Ellei tilaa ole riittävästi, voidaan merkintöjä jatkaa asiakirjan kääntöpuolella. Kaikki huomautukset on varustettava allekirjoituksella ja päiväyksellä ja vahvistettava vastuullisen virkailijan leimalla. Jos tavarat asetetaan yhteisön tullimenettelyyn, on vastuullisen virkailijan tehtävä suoritettuja tarkastuksia koskevat merkinnät.

B kohta Lähettäjän tai lähettäjän edustajan pyynnöstä voidaan tavarat toimittaa muuhun kuin 7 tai 7a kohtaan merkittyyn osoitteeseen. Jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy tämän muutoksen, on uusi luovutuspaikka merkittävä.

C kohta Vastaanottotodistus: vastaanottajan annettava. Jos tavaroiden vastaanottaminen tullivarastoon edellyttää verovalvontaa tai jos tavarat viedään maasta tai asetetaan muuhun yhteisön tullimenettelyyn kuin vapaaseen liikkeeseen luovutus, vaaditun todistuksen antaa tapauksen mukaan toimivaltainen viranomainen tai tullitoimipaikka.

>KAAVION LOOPU>

LIITE

>KAAVION ALKU>

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ VALMISTEVERON ALAISET TUOTTEET HALLINNOLLINEN SAATEASIAKIRJA

2 2

1 Lähettäjä arvonlisäverotunniste 2 Lähettäjän valmisteveronumero 3 Viitenumero

4 Vastaanottajan valmisteveronumero 5 Kauppalaskun numero

6 Kauppalaskun päiväys

7 Vastaanottaja arvonlisäverotunniste 7a Luovutuspaikka 8 Lähtöpaikan toimivaltaiset viranomaiset

10 Vakuus

9 Kuljettaja

12 Lähetysmaa 13 Määrämaa

11 Muut kuljetusta koskevat tiedot 14 Veroedustaja

15 Lähetyspaikka16 Lähetyspäivä 17 Kuljetuksen kesto

|||||||||

Kappale, jonka vastaanottaja säilyttää 18a Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

18b Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

18c Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

19a Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20a Määrä 21a Bruttopaino (kg)

22a Nettopaino (kg)

||||

19b Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20b Määrä 21b Bruttopaino (kg)

22b Nettopaino (kg)

||||

19c Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20c Määrä 21c Bruttopaino (kg)

22c Nettopaino (kg)

||||||

23 Todistukset (tietyt viinit, alkoholi sekä pienet panimot ja tislaamot)

A Tarkastukset Jatkuu kääntöpuolella (2, 3 ja 4 kappaleet)

24 1 22 kohtien tiedot todistetaan oikeiksi

Allekirjoittajan yritys ja puhelinnumero

Allekirjoittajan nimi

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

B:

BLUPA LUOVUTUSPAIKAN MUUTTAMISEEN Uusi nimi ja osoite: Muutospyynnön esittäjä (yrityksen nimi ja osoite): Allekirjoittajan nimi: Allekirjoitus Paikka ja päiväys Luvan antaja (toimivaltainen viranomainen): Viitenumero Allekirjoitus ja leima

CVASTAANOTTO- TAI VIENTITODISTUS

Tavarat saapuneet vastaanottajalle

Pvm

Paikka

Viitenumero

Tavaroiden kuvaus Määrän ylittävät tavarat Puuttuvat tavarat ||||||||

Lähetys vastaa asiakirjoja

Tavarat viety maasta(*) asetettu yhteisön tullimenettelyyn (muu kuin vapaaseen liikkeeseen luovutus) Päiväys

Kuljetusväline

Allekirjoittajan nimi

Allekirjoittajan yritys

Paikka/päiväys Allekirjoitus

Veroviranomainen tai tullitoimipaikka Nimi Osoite Veroviranomaisen (tarvittaessa) tai tullitoimipaikan vahvistus (*) Tarpeeton yliviivataan

A Tarkastukset (jatkoa)

>KAAVION LOOPU>

LIITE

>KAAVION ALKU>

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ VALMISTEVERON ALAISET TUOTTEET HALLINNOLLINEN SAATEASIAKIRJA

3 3

1 Lähettäjä arvonlisäverotunniste 2 Lähettäjän valmisteveronumero 3 Viitenumero

4 Vastaanottajan valmisteveronumero 5 Kauppalaskun numero

6 Kauppalaskun päiväys

7 Vastaanottaja arvonlisäverotunniste 7a Luovutuspaikka 8 Lähtöpaikan toimivaltaiset viranomaiset

10 Vakuus

9 Kuljettaja

12 Lähetysmaa 13 Määrämaa

11 Muut kuljetusta koskevat tiedot 14 Veroedustaja

15 Lähetyspaikka16 Lähetyspäivä 17 Kuljetuksen kesto

|||||||||

Kappale, joka palautetaan lähettäjälle 18a Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

18b Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

18c Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

19a Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20a Määrä 21a Bruttopaino (kg)

22a Nettopaino (kg)

||||

19b Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20b Määrä 21b Bruttopaino (kg)

22b Nettopaino (kg)

||||

19c Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20c Määrä 21c Bruttopaino (kg)

22c Nettopaino (kg)

||||||

23 Todistukset (tietyt viinit, alkoholi sekä pienet panimot ja tislaamot)

A Tarkastukset Jatkuu kääntöpuolella (2, 3 ja 4 kappaleet)

24 1 22 kohtien tiedot todistetaan oikeiksi

Allekirjoittajan yritys ja puhelinnumero

Allekirjoittajan nimi

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

B:

BLUPA LUOVUTUSPAIKAN MUUTTAMISEEN Uusi nimi ja osoite: Muutospyynnön esittäjä (yrityksen nimi ja osoite): Allekirjoittajan nimi: Allekirjoitus Paikka ja päiväys Luvan antaja (toimivaltainen viranomainen): Viitenumero Allekirjoitus ja leima

CVASTAANOTTO- TAI VIENTITODISTUS

Tavarat saapuneet vastaanottajalle

Pvm

Paikka

Viitenumero

Tavaroiden kuvaus Määrän ylittävät tavarat Puuttuvat tavarat ||||||||

Lähetys vastaa asiakirjoja

Tavarat viety maasta(*) asetettu yhteisön tullimenettelyyn (muu kuin vapaaseen liikkeeseen luovutus) Päiväys

Kuljetusväline

Allekirjoittajan nimi

+Allekirjoittajan yritys

Paikka/päiväys Allekirjoitus

Veroviranomainen tai tullitoimipaikka Nimi Osoite Veroviranomaisen (tarvittaessa) tai tullitoimipaikan vahvistus (*) Tarpeeton yliviivataan

A Tarkastukset (jatkoa)

>KAAVION LOOPU>

LIITE

>KAAVION ALKU>

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖ VALMISTEVERON ALAISET TUOTTEET HALLINNOLLINEN SAATEASIAKIRJA

4 4

1 Lähettäjä arvonlisäverotunniste 2 Lähettäjän valmisteveronumero 3 Viitenumero

4 Vastaanottajan valmisteveronumero 5 Kauppalaskun numero

6 Kauppalaskun päiväys

7 Vastaanottaja arvonlisäverotunniste 7a Luovutuspaikka 8 Lähtöpaikan toimivaltaiset viranomaiset

10 Vakuus

9 Kuljettaja

12 Lähetysmaa 13 Määrämaa

11 Muut kuljetusta koskevat tiedot 14 Veroedustaja

15 Lähetyspaikka16 Lähetyspäivä 17 Kuljetuksen kesto

|||||||||

Määrämaan kappale 18a Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

18b Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

18c Merkit ja tunniste- numerot, pakkausten lukumäärä ja laji, tava- roiden kuvaus

19a Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20a Määrä 21a Bruttopaino (kg)

22a Nettopaino (kg)

||||

19b Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20b Määrä 21b Bruttopaino (kg)

22b Nettopaino (kg)

||||

19c Tavaranimike (CN-koodi)

|||

20c Määrä 21c Bruttopaino (kg)

22c Nettopaino (kg)

||||||

23 Todistukset (tietyt viinit, alkoholi sekä pienet panimot ja tislaamot)

A Tarkastukset Jatkuu kääntöpuolella (2, 3 ja 4 kappaleet)

24 1 22 kohtien tiedot todistetaan oikeiksi

Allekirjoittajan yritys ja puhelinnumero

Allekirjoittajan nimi

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

B:

BLUPA LUOVUTUSPAIKAN MUUTTAMISEEN Uusi nimi ja osoite: Muutospyynnön esittäjä (yrityksen nimi ja osoite): Allekirjoittajan nimi: Allekirjoitus Paikka ja päiväys Luvan antaja (toimivaltainen viranomainen): Viitenumero Allekirjoitus ja leima

CVASTAANOTTO- TAI VIENTITODISTUS

Tavarat saapuneet vastaanottajalle

Pvm

Paikka

Viitenumero

Tavaroiden kuvaus Määrän ylittävät tavarat Puuttuvat tavarat ||||||||

Lähetys vastaa asiakirjoja

Tavarat viety maasta(*) asetettu yhteisön tullimenettelyyn (muu kuin vapaaseen liikkeeseen luovutus) Päiväys

Kuljetusväline

Allekirjoittajan nimi

Allekirjoittajan yritys

Paikka/päiväys Allekirjoitus

Veroviranomainen tai tullitoimipaikka Nimi Osoite Veroviranomaisen (tarvittaessa) tai tullitoimipaikan vahvistus (*) Tarpeeton yliviivataan

A Tarkastukset (jatkoa)

>KAAVION LOOPU>