31992L0107

Komission direktiivi 92/107/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 69/208/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 016 , 25/01/1993 s. 0001 - 0001
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 48 s. 0022
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 48 s. 0022


KOMISSION DIREKTIIVI 92/107/ETY,

annettu 11 päivänä joulukuuta 1992,

öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 69/208/ETY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annetun neuvoston direktiivin 69/208/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 92/9/ETY(2), ja erityisesti sen 20 a artiklan,

sekä katsoo, että

nykyisen tieteen ja tekniikan tietämyksen kehityksen huomioon ottaen direktiivin 69/208/ETY liite II on muutettava siten, että muutetaan edellytyksiä, jotka on täytettävä soijapapujen lajikkeiden vähimmäispuhtauden osalta, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 69/208/ETY liitteessä II olevassa 1 kohdassa luv "97" ja "95" 2 sarakkeessa ("Lajikepuhtaus vähintään %") Glycine max perussiementen ja varmennettujen siementen osalta luvuilla "99,5" ja "99".

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1994. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 1992.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 169, 10.7.1969, s. 3

(2) EYVL N:o L 70, 17.2.1992, s. 25