31992L0062

Komission direktiivi 92/62/ETY, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan neuvoston direktiivin 70/311/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Virallinen lehti nro L 199 , 18/07/1992 s. 0033 - 0047
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0087
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0087


KOMISSION DIREKTIIVI 92/62/ETY,

annettu 2 päivänä heinäkuuta 1992,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan neuvoston direktiivin 70/311/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 8 päivänä kesäkuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/311/ETY () ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivin 70/311/ETY kokonaisvaltainen arviointi on osoittanut, että on mahdollista edelleen parantaa liikenneturvallisuutta soveltamalla käytännön kokemusta ja tekniikan kehitystä ja ottamalla huomioon Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissiossa, erityisesti säännöllä N:o 79 ja sen 1 ja 2 lisäyksellä, aikaansaatu edistys; nämä parannukset voidaan saavuttaa vähentämällä ohjauksen hallintaan käytettävää voimaa, lisäämällä jarrulaitteen kanssa samaa energialähdettä käyttäviä tehostettuja ohjauslaitteita koskevia määräyksiä, ottamalla käyttöön moottoriajoneuvoille suurilla nopeuksilla tehtävä ohjaustesti, antamalla määräyksiä lisäohjauslaitteista ja ottamalla käyttöön yhdenmukainen esitystapa ilmoituslomakkeiden ja ETY-tyyppihyväksyntätodistusten osalta hakijoiden ja hyväksyntäviranomaisten arkistojen ja tiedon siirron tietokoneistamisen helpottamiseksi,

on myös tarpeen mukauttaa määritelmät ja olemassa olevat vaatimukset tekniseen kehitykseen, ja

tämän direktiivin säännökset ovat neuvoston direktiivin 70/156/ETY () 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun, moottoriajoneuvoalan kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 70/311/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 2 artiklassa sana "liitteessä" sanalla "liitteissä".

2. Korvataan liite tämän direktiivin liitteillä.

2 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä tammikuuta 1993 alkaen ohjauslaitteisiin liittyvistä syistä:

P evätä ajoneuvotyypiltä ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää tai kieltäytyä antamasta direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitetun asiakirjan jäljennöstä,

P kieltää ajoneuvojen liikkeelle laskemista,

jos tämän ajoneuvotyypin tai näiden ajoneuvojen ohjauslaitteet vastaavat direktiivin 70/311/ETY vaatimuksia, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä.

2. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1993 jäsenvaltiot:

P eivät saa enää antaa direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitetun asiakirjan jäljennöstä sellaiselle ajoneuvotyypille,

P saavat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän sellaiselta ajoneuvotyypiltä,

jonka ohjauslaitteet eivät vastaa direktiivin 70/311/ETY vaatimuksia, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä.

3. Jäsenvaltiot saavat 1 päivästä lokakuuta 1995 alkaen kieltää sellaisten ajoneuvojen liikkeelle laskemisen, joiden ohjauslaitteet eivät vastaa direktiivin 70/311/ETY vaatimuksia, sellaisena kun se on muutettuna tällä direktiivillä.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 1993. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 1992.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Varapuheenjohtaja

LIITE

"DIREKTIIVIN 70/311/ETY LIITTEET

LIITELUETTELO

Liite I: Määritelmät, ETY-tyyppihyväksynnän hakeminen ja vaatimukset

Liite II: Ilmoituslomake

Liite III: Samaa energialähdettä ohjaukseen ja jarrutukseen käyttävien ajoneuvojen jarrutuksen suorituskyky

Liite IV: Lisäohjauslaitteilla varustettuja ajoneuvoja koskevat lisävaatimukset

Liite V: Määräykset perävaunuille, joissa on täysin hydrauliset ohjauksen voimansiirrot

Liite VI: Ajoneuvon tyyppihyväksyntätodistus

() EYVL N:o L 133, 18.6.1970, s. 10

() EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1

() Liitteessä III vahvistettuja vaatimuksia voidaan myös tarkastaa direktiiviä 71/320/ETY täytäntöönpantaessa.

() Tarpeeton viivataan yli."

LIITE I

MÄÄRITELMÄT, ETY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN JA VAATIMUKSET

1 MÄÄRITELMÄT

Tässä direktiivissä:

1.1 "ajoneuvon hyväksymisellä" tarkoitetaan ajoneuvotyypin ohjauslaitteiden hyväksymistä;

1.2 "ajoneuvotyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoluokkaa, jonka ajoneuvot eivät valmistajan ilmoituksen mukaan eroa toisistaan ajoneuvotyypin ja/tai ohjaukseen vaikuttavien seikkojen suhteen;

1.3 "ohjauslaitteilla" tarkoitetaan kaikkia varusteita, joiden tarkoitus on määrätä ajoneuvon kulkusuunta.

Ohjauslaitteet sisältävät:

P ohjauksen hallintalaitteet,

P ohjauksen voimansiirron,

P ohjattavat pyörät,

P mahdollisen energiajärjestelmän,

1.3.1 "ohjauksen hallintalaitteilla" tarkoitetaan ohjauslaitteiden osaa, joka ohjaa niiden toimintaa kuljettajan myötävaikutuksella tai ilman sitä. Ohjauslaitteissa, joissa ohjausvoimat tuotetaan yksinomaan tai osittain kuljettajan lihasvoimalla, hallintalaitteet huolehtivat ohjauksesta aina ohjausvoiman mekaaniseen, hydrauliseen tai sähköiseen muuntamiseen saakka;

1.3.2 "ohjauksen voimansiirto" sisältää kaikki ohjauslaitteiston osat, joita tarvitaan ohjausvoimien siirtämiseen ohjauksen hallintalaitteiden ja ohjattavien pyörien välillä ohjausvoiman mekaanisesta, hydraulisesta tai sähköisestä muuntamisesta lähtien;

1.3.3 "ohjattavilla pyörillä" tarkoitetaan pyöriä, joita voidaan kääntää suoraan tai epäsuorasti suhteessa ajoneuvon pituusakseliin ajoneuvon liikkumissuunnan määräämiseksi. (Ohjattavat pyörät käsittävät myös akselit, joiden ympärillä ne pyörivät ajoneuvon liikkumissuunnan määräämiseksi);

1.3.4 "energiajärjestelmä" sisältää ne ohjauslaitteiden osat, jotka antavat laitteistoon energiaa, ohjaavat energiaa ja tarvittaessa käsittelevät ja varastoivat sitä. Se sisältää myös kaikki käyttöaineen varastointisäiliöt ja paluulinjat, mutta ei ajoneuvon moottoria (lukuun ottamatta 4.1.3 kohdan merkityksessä) eikä sen tietä energialähteeseen;

1.3.4.1 "energialähteellä" tarkoitetaan energiajärjestelmän osaa, joka antaa energiaa tarvittavassa muodossa: esimerkiksi hydraulipumppua, ilmakompressoria;

1.3.4.2 "energiasäiliöllä" tarkoitetaan energiajärjestelmän osaa, johon energialähteen antama energia varastoidaan;

1.3.4.3 "käyttöainesäiliöllä" tarkoitetaan energiajärjestelmän osaa, johon käyttöaine varastoidaan ilmanpaineessa tai sitä lähellä olevassa paineessa.

1.4 Ohjauksen muuttujat

1.4.1 "ohjauksen hallintaan käytettävällä voimalla" tarkoitetaan ohjauksen hallintalaitteisiin ajoneuvon ohjaamiseksi kohdistettavaa voimaa;

1.4.2 "ohjausajalla" tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjauksen hallintalaitteiden liikuttamisesta siihen, kun ohjattavat pyörät saavuttavat tietyn ohjauskulman;

1.4.3 "ohjauskulmalla" tarkoitetaan ajoneuvon pituusakselin projektion ja pyörätason leikkausviivan (joka on pyörän keskitaso kohtisuorassa pyörän pyörimisakseliin nähden) ja tien pinnan välistä kulmaa;

1.4.4 "ohjausvoimilla" tarkoitetaan kaikkia ohjauksen voimansiirrossa toimivia voimia;

1.4.5 "keskimääräisellä ohjauksen välityssuhteella" tarkoitetaan ohjauksen hallintalaitteiden kulmasiirron suhdetta ohjattavien pyörien keskimääräiseen ohjauskulmaan ääriarvosta toiseen käännyttäessä;

1.4.6 "kääntöympyrällä" tarkoitetaan ympyrää, jonka sisällä sijaitsevat kaikkien ajoneuvon pisteiden, lukuun ottamatta peilejä ja etusuuntavaloja, projektiot perustasoon nähden, kun ajoneuvolla ajetaan ympyrää;

1.4.7 "ohjauksen nimellissäteellä" tarkoitetaan ohjauspyörän kyseessä ollessa pienintä etäisyyttä sen pyörintäkeskiöstä kehän ulkoreunaan. Minkä tahansa muun ohjauksen tapauksessa se tarkoittaa etäisyyttä pyörintäkeskiön ja pisteen, johon ohjaava voima kohdistetaan, välillä. Jos on useampia kuin yksi tällainen piste, käytetään sitä, joka vaatii suurimman voiman.

1.5 Ohjauslaitetyyppejä

Ohjausvoimien tuotantotapojen mukaan erotetaan seuraavat ohjauslaitteiden tyypit:

1.5.1 Moottoriajoneuvoille

1.5.1.1 "käsikäyttöiset ohjauslaitteet", joissa ohjausvoimat saadaan aikaan ainoastaan kuljettajan lihasvoimasta;

1.5.1.2 "tehostetut ohjauslaitteet", joissa ohjausvoimat saadaan aikaan sekä kuljettajan lihasvoimasta että energiajärjestelmästä;

1.5.1.2.1 ohjauslaitteita, joissa ohjausvoimat saadaan aikaan ainoastaan yhdestä tai useammasta energiajärjestelmästä laitteen ollessa kunnossa, mutta joissa ohjausvoimat voidaan saada aikaan ainoastaan kuljettajan lihasvoimasta, jos ohjauksessa on vikaa (integroidut voimajärjestelmät), pidetään myös tehostettuina ohjauslaitteina;

1.5.1.3 "täysin koneellistetut ohjauslaitteet", joissa ohjausvoimat saadaan aikaan ainoastaan yhdestä tai useammasta energiajärjestelmästä;

1.5.1.4 "itseseuraavat laitteet" ovat järjestelmä, joka on suunniteltu aiheuttamaan yhden tai useamman pyörän ohjauskulman muutoksen, kun nämä toimivat renkaan ja tien kosketuksen aiheuttamien voimien ja/tai momenttien vaikutuksesta.

1.5.2 Perävaunuille

1.5.2.1 "itseseuraavat laitteet"

ks. edellä 1.5.1.4 kohta;

1.5.2.2 "nivelikkäät ohjauslaitteet", joissa ohjausvoimat saadaan aikaan hinaavan ajoneuvon suunnan muutoksesta ja joissa ohjattujen perävaunun pyörien liike on tiukasti sidottu hinaavan ajoneuvon ja perävaunun pituusakselien väliseen suhteelliseen kulmaan;

1.5.2.3 "itseohjautuvat varusteet", joissa ohjausvoimat saadaan aikaan hinaavan ajoneuvon suunnan muutoksesta ja joissa ohjattujen perävaunun pyörien liike on tiukasti sidottu perävaunun rungon pituusakselin tai sen korvaavan kuorman ja alarungon, johon akseli(t) on kiinnitetty, pituusakselin väliseen suhteelliseen kulmaan.

1.5.3 Ohjattujen pyörien järjestelyn mukaan erotetaan seuraavat ohjauslaitteiden tyypit:

1.5.3.1 "etupyörälaitteet", joissa ainoastaan etuakselin (-akselien) pyöriä ohjataan. Tämä sisältää kaikki pyörät, joita ohjataan samaan suuntaan;

1.5.3.2 "takapyörälaitteet", joissa ainoastaan taka-akselin (-akselien) pyöriä ohjataan. Tämä sisältää kaikki pyörät, joita ohjataan samaan suuntaan;

1.5.3.3 "monipyörälaitteet", joissa yhtä tai useampaa etu- tai taka-akselin pyörää ohjataan;

1.5.3.3.1 "kaikkien pyörien laitteet", joissa kaikkia pyöriä ohjataan;

1.5.3.3.2 "nivelöityjen osien ohjauslaitteet", joissa rungon osien liike suhteessa toisiinsa saadaan aikaan suoraan ohjausvoimilla.

1.5.3.4 "lisäohjauslaitteet" (ASE), joissa M- ja N-luokan ajoneuvojen takapyörät on ohjattu etupyörien lisäksi samaan tai päinvastaiseen suuntaan etupyörien kanssa ja/tai etu- ja/tai takapyörien ohjauskulma saa olla säädettävissä suhteessa ajoneuvon käyttäytymiseen.

1.6 Ohjauksen voimansiirtotyyppejä

Ohjausvoimien siirtotavan mukaan erotetaan seuraavat voimansiirtotapojen tyypit:

1.6.1 "täysin mekaanisella ohjauksen voimansiirrolla" tarkoitetaan voimansiirtoa, jossa ohjausvoimia siirretään kokonaan mekaanisesti;

1.6.2 "täysin hydraulisella ohjauksen voimansiirrolla" tarkoitetaan voimansiirtoa, jossa ohjausvoimia siirretään jossakin voimansiirron vaiheessa ainoastaan hydraulisesti;

1.6.3 "täysin sähköisellä ohjauksen voimansiirrolla" tarkoitetaan voimansiirtoa, jossa ohjausvoimia siirretään jossakin voimansiirron vaiheessa ainoastaan sähköisesti;

1.6.4 "yhdistetyllä ohjauksen voimansiirrolla" tarkoitetaan voimansiirtoa, jossa osa ohjausvoimista siirretään yhdellä ja toinen osa toisella edellä mainitulla menetelmällä;

1.6.4.1 "yhdistetyllä mekaanisella ohjauksen voimansiirrolla" tarkoitetaan voimansiirtoa, jossa osa ohjausvoimista siirretään kokonaan mekaanisilla menetelmillä ja toiset osat joko:

1.6.4.1.1 hydraulisilla tai mekaanishydraulisilla tai

1.6.4.1.2 sähköisillä tai mekaanissähköisillä tai

1.6.4.1.3 pneumaattisilla tai mekaanispneumaattisilla menetelmillä.

Jos voimansiirron mekaaninen osa on suunniteltu antamaan ainoastaan asennon takaisinkytkennän ja on liian heikko siirtämään kaikki ohjausvoimat, tätä järjestelmää pidetään täysin hydraulisena tai vastaavasti täysin sähköisenä tai täysin pneumaattisena ohjauksen voimansiirtona;

1.6.4.2 "muulla yhdistetyllä ohjauksen voimansiirrolla" tarkoitetaan mitä tahansa muuta edellä tarkoitettujen voimansiirtojen yhdistelmää.

2. ETY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

2.1 Ohjauslaitteisiin liittyvän ajoneuvotyypin tyyppihyväksyntää koskevan hakemuksen tekee ajoneuvon valmistaja.

2.2 Hakemukseen on liitettävä tiedot, joita edellytetään liitteenä II olevassa ilmoituslomakkeessa.

2.3 Hyväksyttävää ajoneuvotyyppiä edustava ajoneuvo on toimitettava teknisten vaatimusten tarkastamisesta vastaavalle tutkimuslaitokselle.

3 ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Tämän direktiivin mukaisen ETY-tyyppihyväksynnän antavan viranomaisen on annettava liitteessä VI esitettyä mallia vastaava todistus.

4 RAKENNEVAATIMUKSET

4.1 Yleiset vaatimukset

4.1.1 Ohjauslaitteiden on varmistettava ajoneuvon helppo ja turvallinen käsittely aina sen suurimpaan rakenteelliseen nopeuteen saakka, tai perävaunun osalta sen suurimpaan teknisesti sallittuun nopeuteen asti. Testattaessa ajoneuvoa 5 kohdan mukaisesti edellytetään taipumusta itsekeskittymiseen. Ajoneuvon on vastattava 5.2 kohdan vaatimuksia moottoriajoneuvojen, ja 5.3 kohdan vaatimuksia perävaunujen osalta. Jos ajoneuvoon on asennettu lisäohjauslaitteet (ASE), on sen vastattava myös liitteen IV vaatimuksia. Täysin hydraulisella ohjauksen voimansiirrolla varustettujen perävaunujen on täytettävä myös liitteen V vaatimukset.

4.1.1.1 On oltava mahdollista ajaa suoralla tieosuudella ilman kuljettajan epätavallisia ohjauksen korjauksia ja ilman ohjausjärjestelmän epätavallista tärinää ajoneuvon suurimmalla rakenteellisella nopeudella.

4.1.1.2 Ohjauksen hallintalaitteiden ja ohjattavien pyörien välillä on oltava kuljetun siirtymän tahdistus, lukuun ottamatta lisäohjauslaitteiden ohjaamia pyöriä.

4.1.1.3 Ohjauksen hallintalaitteiden ja ohjattavien pyörien välillä on oltava ajallinen tahdistus, lukuun ottamatta lisäohjauslaitteiden ohjaamia pyöriä.

4.1.2 Ohjauslaitteiden on oltava suunniteltu, rakennettu ja asennettu siten, että ne kestävät ajoneuvon tai ajoneuvojen yhdistelmän tavanomaisen käytön aikana syntyvät rasitukset. Ohjauksen voimansiirron mikään osa ei saa rajoittaa suurinta ohjauskulmaa, jollei osaa ole erityisesti tätä tarkoitusta varten suunniteltu.

4.1.2.1 Jollei toisin määrätä, oletetaan, että tämän direktiivin tarkoituksessa ohjauslaitteissa saa ilmetä enintään yksi vika kerrallaan, ja kaksiakselista teliä pidetään yhtenä akselina.

4.1.3 Jos moottori pysähtyy tai osa ohjauksen hallintalaitteista, lukuun ottamatta 4.1.4 kohdassa lueteltuja, menee epäkuntoon, on ohjauksen hallintalaitteiden aina vastattava moottoriajoneuvojen kyseessä ollessa 5.2.6 kohdan ja perävaunujen kyseessä ollessa 5.3 kohdan vaatimuksin.

4.1.4 Tämän direktiivin tarkoituksessa ohjattavia pyöriä, ohjauksen hallintalaitteita ja ohjauksen voimansiirron mekaanisia osia ei pidetä helposti rikkoutuvina, jos ne ovat runsaasti mitoitettuja, helposti huoltoa varten luoksepäästävissä, ja niillä on turvallisuusominaisuuksia, jotka vastaavat vähintään ajoneuvon muille olennaisille osille (kuten jarrujärjestelmälle) määrättyjä ominaisuuksia. Jos jonkin tällaisen osan rikkoutuminen aiheuttaisi todennäköisesti ajoneuvon hallinnan menettämisen, on osa valmistettava metallista tai vastaavat ominaisuudet omaavasta materiaalista, eikä siihen saa kohdistua huomattavaa vääristymää ohjausjärjestelmää tavanomaisesti käytettäessä.

4.1.5 Mikä tahansa muu kuin täysin mekaaninen vika voimansiirrossa on selvästi saatettava kuljettajan huomioon; moottoriajoneuvon ollessa kyseessä ohjausvoiman kasvamista pidetään varoitusmerkkinä; perävaunun ollessa kyseessä sallitaan mekaaninen osoitin. Kun vika ilmaantuu, muutos keskimääräisessä ohjaussuhteessa on sallittu, jos jäljempänä 5.2.6 kohdassa annettua ohjausvoimaa ei ylitetä.

4.1.6 Ohjauslaitteet, joissa on täysin pneumaattinen, täysin sähköinen tai täysin hydraulinen voimansiirto tai joissa on muu kuin 1.6.4.1 kohdassa tarkoitettu yhdistetty voimansiirto, ovat kiellettyjä, kunnes tämän direktiivin vaatimuksiin lisätään erityisiä vaatimuksia.

4.1.6.1 Tämä kielto ei koske:

P M- ja N-luokan ajoneuvojen lisäohjauslaitteita, joissa on täysin sähköinen tai täysin hydraulinen voimansiirto,

P O-luokan ajoneuvojen ohjauslaitteita, joissa on täysin hydraulinen voimansiirto.

4.2 Erityiset vaatimukset

4.2.1 Ohjauksen hallintalaitteet

4.2.1.1 Jos kuljettaja käsittelee suoraan ohjauksen hallintalaitteita,

4.2.1.1.1 niiden on oltava helppoja käsitellä,

4.2.1.1.2 ohjauksen hallintalaitteen käytön suunnan on vastattava aiottua muutosta ajoneuvon suunnassa,

4.2.1.1.3 lukuun ottamatta lisäohjauslaitteita, ohjauksen hallintalaitteiden kulman ja ohjauskulman välisen suhteen on oltava jatkuva ja muuttumaton.

4.2.2 Ohjauksen voimansiirto

4.2.2.1 Ohjausgeometrian säätölaitteiden on oltava sellaisia, että säädön jälkeen voidaan luoda varma liitos säädettävien osien välille soveltuvilla lukituslaitteilla.

4.2.2.2 Ohjauksen voimansiirrossa, joka voidaan kytkeä irti kattamaan erilaisten ajoneuvoyhdistelmien tarpeet (esimerkiksi jatkettavat perävaunut), on oltava lukituslaitteet, jotka varmistavat osien varman uudelleensijoituksen; lukituksen ollessa automaattinen siinä on oltava lisäksi käsikäyttöinen turvalukko.

4.2.3 Ohjattavat pyörät

4.2.3.1 Yksinomaan takapyörät eivät saa olla ohjattavia pyöriä. Tämä vaatimus ei koske puoliperävaunuja.

4.2.3.2 Perävaunujen (lukuun ottamatta puoliperävaunuja), joissa on useampia kuin yksi ohjattavin pyörin varustettu akseli, ja puoliperävaunujen, joissa on vähintään yksi ohjattavin pyörin varustettu akseli, on vastattava jäljempänä 5.3 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Itseseuraavilla laitteilla varustettujen perävaunujen osalta ei 5.3 kohdan testi kuitenkaan ole tarpeen, jos ohjaamattomien ja itseseuraavien akseleiden välinen akselikuormasuhde kaikissa kuormitusolosuhteissa on vähintään 1,6.

4.2.4 Energiajärjestelmä

4.2.4.1 Samaa energialähdettä voidaan käyttää toimittamaan energiaa sekä ohjaus- että jarrulaitteisiin. Jos kuitenkin joko energiajärjestelmä tai toinen järjestelmistä menee epäkuntoon, on seuraavien edellytysten täytyttävä:

4.2.4.1.1 Ohjauslaitteiden on vastattava 5.2.6 kohdan vaatimuksia,

4.2.4.1.2 Jos energialähteessä ilmenee vika, jarrujen suorituskyky ei saa pudota alle liitteessä III ()määritellyn ajojarrun suorituskyvyn ensi kertaa jarrutettaessa,

4.2.4.1.3 Jos energiajärjestelmässä ilmenee vika, jarrujen suorituskyvyn on täytettävä liitteen III ()määräykset.

4.2.4.1.4 Jos neste käyttöainesäiliössä vähenee tasolle, joka voi aiheuttaa ohjaus- tai jarrutusvoiman kasvua, on kuljettajalle annettava kuultava tai nähtävä varoitusmerkki. Tämä varoitus voi olla yhdistettynä laitteeseen, joka on asennettu varoittamaan jarrujen vioittumisesta; kuljettajan on kyettävä helposti tarkastamaan hälytysmerkin asianmukainen toiminta,

4.2.4.2 Samaa energialähdettä voidaan käyttää toimittamaan energiaa ohjauslaitteisiin ja muihin järjestelmiin kuin jarrulaitteisiin, jos neste vähenee käyttöainesäiliössä tasolle, joka voi aiheuttaa ohjausvoiman kasvua, kuljettajalle annetaan kuultava tai nähtävä varoitusmerkki; kuljettajan on kyettävä helposti tarkastamaan hälytysmerkin asianmukainen toiminta,

4.2.4.3 Varoituslaitteiden on oltava suoraan ja pysyvästi kytkettyinä virtapiiriin. Kun moottori käy tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, eikä ohjauslaitteissa ole vikoja, hälytyslaite ei saa antaa varoitusta lukuun ottamatta energiasäiliön (säiliöiden) täyttämiseen tarvittavana aikana moottorin käynnistyksen jälkeen.

5. TESTAUSVAATIMUKSET

5.1 Yleiset vaatimukset

5.1.1 Testi on suoritettava tasaisella pinnalla, jossa on hyvä pito.

5.1.2 Testin (testien) aikana ajoneuvo on kuormattava suurimpaan teknisesti sallittuun massaansa ja sen suurimpaan teknisesti sallittuun kuormitukseen ohjatulla akselilla (ohjatuilla akseleilla). Jos akseleihin on asennettu lisäohjauslaitteet, tämä testi on toistettava ajoneuvon ollessa kuormattuna suurimpaan teknisesti sallittuun massaansa ja akselin, johon lisäohjauslaitteet on asennettu, ollessa kuormattuna suurimpaan teknisesti sallittuun kuormitukseensa.

5.1.3 Ennen testin alkua rengaspaineiden on oltava ajoneuvon ollessa paikallaan sellaiset kuin valmistaja 5.1.2 kohdassa tarkoitettua kuormaa varten määrää.

5.2 Moottoriajoneuvoja koskevat vaatimukset

5.2.1 Ajoneuvolla on oltava mahdollista tehdä kaari, jonka säde on 50 m, tangentin suuntaan ilman ohjauslaitteiden epätavallista tärinää seuraavilla nopeuksilla:

P M1-luokan ajoneuvot: 50 km/h,

P M2-, M3-, N1-, N2- ja N3-luokan ajoneuvot: 40 km/h tai ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus, jos se on edellä mainittuja nopeuksia pienempi.

5.2.2 Edellä esitettyjen 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 5.2.1 kohdan vaatimusten on myös täytyttävä ohjauslaitteiden ollessa epäkunnossa.

5.2.3 Kun ajoneuvoa ajetaan ympyrää sen ohjattujen pyörien ollessa osapuilleen puolivälissä ääriasentoonsa nähden vakionopeudella vähintään 10 km/h, kääntöympyrän on pysyttävä samana tai kasvettava, jos ohjauksen hallintalaitteet vapautetaan.

5.2.4 Ohjauksen hallintaan käytettäviä voimia mitattaessa ei oteta lukuun voimia, joiden kesto on vähemmän kuin 0,2 sekuntia.

5.2.5 Ohjausvoimien mittaus moottoriajoneuvoilla, joiden ohjauslaitteet ovat kunnossa

5.2.5.1 Ajoneuvoa on ajettava suorasta eteenpäinajosta spiraaliin nopeudella 10 km/h. Ohjausvoimaa on mitattava ohjauksen hallintalaitteiden nimellissäteellä, kunnes ohjauksen hallintalaitteiden asento vastaa kääntösädettä, joka jäljempänä olevassa taulukossa on annettu tietylle ajoneuvoluokalle ohjauslaitteiden ollessa kunnossa.

5.2.5.2 Suurin sallittu ohjausaika ja suurin sallittu ohjauksen hallintaan käytettävä voima ohjauslaitteiden ollessa kunnossa on annettu jäljempänä olevassa taulukossa tietylle ajoneuvoluokalle.

5.2.6 Ohjausvoimien mittaus moottoriajoneuvoilla, joiden ohjauslaitteet ovat epäkunnossa

5.2.6.1 Edellä 5.2.5 kohdassa kuvailtu testi on toistettava ohjauslaitteiden ollessa epäkunnossa. Ohjausvoimaa on mitattava, kunnes ohjauksen hallintalaitteiden asento vastaa kääntösädettä, joka jäljempänä olevassa taulukossa on annettu tietylle ajoneuvoluokalle ohjauslaitteiden ollessa epäkunnossa.

5.2.6.2 Suurin sallittu ohjausaika ja suurin sallittu ohjauksen hallintaan käytettävä voima ohjauslaitteiden ollessa epäkunnossa on annettu jäljempänä olevassa taulukossa tietylle ajoneuvoluokalle.

>TAULUKON PAIKKA>

5.3 Perävaunuja koskevat vaatimukset

5.3.1 Perävaunun on kuljettava ilman liiallista poikkeamaa tai epätavallista tärinää ohjauslaitteissa, kun hinaava ajoneuvo kulkee suoraan tasaisella ja vaakatasossa olevalla tiellä nopeudella 80 km/h tai perävaunun valmistajan ilmoittamalla suurimmalla teknisesti sallitulla nopeudella, jos se on vähemmän kuin 80 km/h.

5.3.2 Kun hinaava ajoneuvo ja perävaunu ovat tehneet tasaisen käännöksen niin, että hinaavan ajoneuvon ulkopuolinen etukulma kääntyy ympyrää, jonka säde on 25 m, 1.4.6 kohdan mukaisesti vakionopeudella 5 km/h, perävaunun ulkopuolisen takakulman määrittelemä ympyrä mitataan. Tämä liike on toistettava samoissa olosuhteissa, mutta nopeudella 25 km/h ± 1 km/h. Näiden liikkeiden aikana perävaunun ulkopuolinen takakulma kuljettaessa nopeudella 25 km/h ± 1 km/h ei saa liikkua vakionopeudella 5 km/h määritellyn ympyrän ulkopuolella enempää kuin 0,7 m.

5.3.3 Mikään perävaunun osa ei saa liikkua enempää kuin 0,5 m ympyrän, jonka säde on 25 m, tangentin ulkopuolelle, kun sitä hinataan ajoneuvolla, joka jättää 5.3.2 kohdassa kuvaillun ympyrämäisen radan tangentin suuntaisesti ja kulkee nopeudella 25 km/h. Tämän vaatimuksen on täytyttyvä pisteestä, jossa tangentti kohtaa ympyrän, pisteeseen, joka on tangentilla 40 m:n etäisyydellä. Tämän jälkeen perävaunun on täytettävä 5.3.1 kohdassa esitetyt vaatimukset.

5.3.4 Edellä 5.3.2 ja 5.3.3 kohdassa esitetyt testit on suoritettava yhdellä ohjausliikkeellä vasemmalle ja yhdellä oikealle.

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VI

>TAULUKON PAIKKA>