31992L0044

Neuvoston direktiivi 92/44/ETY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1992, avoimen verkon tarjoamisen soveltamisesta kiinteisiin johtoihin

Virallinen lehti nro L 165 , 19/06/1992 s. 0027 - 0036
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 23 s. 0045
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 23 s. 0045


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/44/ETY,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 1992,

avoimen verkon tarjoamisen soveltamisesta kiinteisiin johtoihin

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

1 telepalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisesta saamalla aikaan avoimen verkon tarjoaminen 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/387/ETY(4) säädetään, että neuvoston on annettava erityiset avoimen verkon tarjoamisen ehdot kiinteitä johtoja varten,

2 tässä direktiivissä 'kiinteillä johdoilla` tarkoitetaan selkeän siirtokapasiteetin tarjoamista verkon liityntäpisteiden välillä erillisenä palveluna, mutta se ei koske valinnaista kytkentää eikä tarjontaa, joka on osa kytkentäistä, yleisölle tarjottavaa palvelua,

3 kilpailusta telepalvelumarkkinoilla 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun komission direktiivin 90/388/ETY(5) mukaisesti sellaisten jäsenvaltioiden, jotka säilyttävät erityis- tai yksinoikeudet yleisten televerkkojen rakentamiseen ja toiminnan harjoittamiseen niissä, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet verkkoon liittymistä koskevien ehtojen saattamiseksi puolueettomiksi ja syrjimättömiksi sekä julkaistava nämä edellytykset; on tarpeen yhdenmukaistaa ne eritelmät, jotka on julkaistava, sekä määrätä, missä muodossa ne julkaistaan, jotta helpotettaisiin kiinteitä johtoja käyttävien, kilpailevien palvelujen tarjoamista jäsenvaltioissa ja niiden välillä, ja erityisesti silloin kun palveluja tarjoavat yhtiöt tai luonnolliset henkilöt, jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, mihin palveluja tarjoava yritys, yhtiö tai luonnollinen henkilö on sijoittautunut,

4 syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti on kiinteitä johtoja tarjottava pyynnöstä kaikille käyttäjille ketään syrjimättä,

5 perustamissopimuksessa vahvistettua syrjimättömyyden periaatetta sovelletaan muun muassa teknisen liitännän saatavuuteen, tariffeihin, palvelujen laatuun, tarjoamisaikaan, niukan kapasiteetin oikeudenmukaiseen jakoon, korjausaikaan, verkkoa koskevan tiedon ja asiakastietojen saatavuuteen rajoittamatta kuitenkaan asiaa koskevien tietosuojasäännösten soveltamista,

6 muutamia teknisiä rajoituksia on sovellettu erityisesti kiinteiden johtojen keskinäiseen yhteenkytkettävyyteen tai kiinteiden johtojen ja yleisten televerkkojen yhteenkytkettävyyteen; nämä rajoitukset, jotka estävät kiinteiden johtojen käyttämistä kilpailevien palvelujen tarjoamiseen, eivät ole perusteltuja, sillä ne voidaan korvata vähemmän rajoittavilla sääntelytoimenpiteillä,

7 yhteisön oikeuden mukaisesti kiinteisiin johtoihin pääsyä ja niiden käyttöä voidaan rajoittaa ainoastaan tässä direktiivissä määriteltyjen olennaisten vaatimusten perusteella ja erityis- tai yksinoikeuksien suojaamiseksi; näiden rajoitusten on oltava puolueettomasti perusteltuja ja niissä on noudatettava suhteellisuuden vaatimusta, eivätkä ne saa olla tavoiteltuihin päämäärin nähden kohtuuttomia; on tarpeen määritellä näiden olennaisten vaatimusten soveltaminen kiinteiden johtojen osalta,

8 direktiivin 90/388/ETY, jota ei sovelleta koske teleksipalveluihin, matkaviestimiin eikä kaukohaku- ja satelliittipalveluihin, mukaisesti jäsenvaltioiden on peruutettava kaikki erityis- ja yksinoikeudet muiden telepalvelujen tarjoamisen kuin puhelinliikenteen osalta, esimerkiksi kaupallisen yleiseen käyttöön tarkoitetun puheen suoran siirron ja reaaliaikaisen puheen siirron tarjoaminen yleisen kytkentäisen verkon liityntäpisteiden välillä siten, että jokainen käyttäjä voi tällaiseen liittymään kytketyn laitteen avulla olla yhteydessä toiseen liittymään,

9 jäsenvaltiot voivat direktiivissä 90/388/ETY säädettyihin päivämääriin asti vaatia, etteivät taloudellisen toiminnan harjoittajat tarjoa paketti- ja piirikytkentäisten datapalvelujen osalta yleisölle kiinteiden johtojen kapasiteetin pelkkää jälleenmyyntiä; kiinteiden johtojen käyttöä ei pitäisi muuten rajoittaa, eikä varsinkaan sellaisten viestien siirtoa, jotka eivät ole lähtöisin kiinteän johdon palvelun tilanneelta käyttäjältä, jotka eivät lopulta päädy kiinteän johdon palvelun tilanneelle käyttäjälle, tai jotka eivät ole lähtöisin käyttäjältä eivätkä lopulta päädy käyttäjälle, joka on tilannut kiinteän johdon palvelun,

10 direktiivin 90/387/ETY mukaisesti yhdenmukaistettujen teknisten rajapintojen ja käyttöehtojen yhteisönlaajuisen määrittelyn on perustuttava yhteisiin teknisiin eritelmiin, jotka perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja eritelmiin,

11 direktiivin 90/388/ETY mukaisesti jäsenvaltioiden, jotka säilyttävät erityis- tai yksinoikeuksia yleisten televerkkojen tarjoamiseen ja toiminnan harjoittamiseen niissä, on varmistettava, että kiinteitä johtoja haluavat saavat ne käyttöönsä kohtuullisessa ajassa,

12 jotta kiinteät johdot olisivat riittävässä laajuudessa käyttäjien saatavilla heidän omaan käyttöönsä, jaettuun käyttöön tai palvelujen tarjoamiseen kolmansille, jäsenvaltioiden on syytä huolehtia, että kiinteiden johtojen yhdenmukaistettu valikoima määriteltyine verkon liityntäpisteineen on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa niiden sisäiseen ja niiden väliseen viestintään; sen vuoksi on syytä määritellä, minkä tyyppiset kiinteät johdot on otettava mukaan yhdenmukaistettuun valikoimaan ja missä ajassa ne pannaan täytäntöön, jos nämä johdot eivät vielä ole saatavilla; kun otetaan huomioon tämän alan tekniikan dynaaminen kehitys, on syytä luoda menetelmä tällaisen valikoiman tarkistamiseksi tai laajentamiseksi,

13 yhdenmukaistetun vähimmäisvalikoiman lisäksi tarjotaan myös muita kiinteitä johtoja markkinoiden kysynnästä ja yleisen televerkon tilasta riippuen; tämän direktiivin muut säännökset koskevat näitä kiinteitä johtoja; on kuitenkin syytä huolehtia, että näiden muiden kiinteiden johtojen tarjoaminen ei estä kiinteiden johtojen vähimmäisvalikoiman tarjoamista;

14 lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan erottamista koskevan periaatteen ja toissijaisuusperiaatteen mukaan jäsenvaltion kansallisella sääntelyviranomaisella on keskeinen asema tämän direktiivin täytäntöönpanossa,

15 yhteiset tilausmenettelyt, samoin kuin keskitetty tilaaminen ja keskitetty laskutus ovat tarpeen kiinteiden johtojen käytön edistämiseksi koko yhteisössä; tässä suhteessa teleorganisaatioiden välisen yhteistyön on oltava yhteisön kilpailusäännösten mukaista; tällaisissa menettelyissä olisi erityisesti otettava huomioon kustannusten suhteuttamisen periaate, eivätkä ne saisi johtaa kiinteisiin hintoihin tai markkinoiden jakamiseen,

16 teleorganisaatioiden keskitettyjen tilaamis- ja laskutusmenettelyjen käyttöönotto ei saa estää muiden, teleorganisaatioiden ulkopuolella olevien palvelujen tarjoajien tarjouksia,

17 direktiivin 90/387/ETY mukaisesti kiinteiden johtojen tariffien on perustuttava seuraaville periaatteille: niiden on oltava puolueettomia ja kustannuksiin suhteutettuja ottaen huomioon kohtuullinen aika, joka tarvitaan järjestelyn tasapainottamiseksi; tariffien on oltava selkeät, ne on asianmukaisesti julkistettava ja niiden on oltava tarpeeksi eriteltyjä perustamissopimuksen kilpailusääntöjen mukaisesti; useamman kuin yhden teleorganisaation tarjoamien kiinteiden johtojen tariffien on perustuttava samoihin periaatteisiin; kiinteään kausivuokraan perustuva tariffi on suositeltavampi, paitsi silloin kun toisentyyppiset tariffit ovat kustannusten osalta perusteltuja,

18 kaikkien kiinteiden johtojen liittymis- ja käyttömaksujen on oltava edellä mainittujen periaatteiden sekä perustamissopimuksen kilpailusääntöjen mukaisia, ja niissä on otettava huomioon käytettyjen voimavarojen kokonaiskustannusten oikeudenmukaisen jaon periaate ja tarve saada tehdyistä investoinneista kohtuullinen tuotto, jota tarvitaan televiestinnän infrastruktuurin kehittämiseen,

19 kahdessa edellisessä kappaleessa mainittujen tariffiperiaatteiden soveltamisen varmistamiseksi teleorganisaatioiden on käytettävä sopivaa, selkeää kustannuslaskentajärjestelmää, jonka kirjanpidon asiantuntijat voivat tarkastaa varmistaen tallennettavien lukujen tuottamisen; nämä vaatimukset voidaan täyttää esimerkiksi ottamalla käyttöön täysin eritellyn kustannuslaskelman periaate,

20 jotta komissio voisi tehokkaasti seurata tämän direktiivin soveltamista, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallinen sääntelyviranomainen, joka vastaa direktiivin täytäntöönpanosta ja joka toimittaa komissiolle sen pyytämät tiedot,

21 direktiivin 90/387/ETY 9 ja 10 artiklassa tarkoitetulla komitealla olisi oltava tärkeä asema tämän direktiivin soveltamisessa,

22 käyttäjien ja teleorganisaatioiden väliset erimielisyydet kiinteiden johtojen tarjoamisesta ratkaistaan tavallisesti asianosaisten kesken; osapuolilla on oltava mahdollisuus saattaa asia kansallisen sääntelyviranomaisen sekä komission käsiteltäväksi silloin, kun se on tarpeellista, edellä sanotun kuitenkaan estämättä perustamissopimuksen 169 ja 170 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen sekä kilpailusääntöjen tavanomaista soveltamista,

23 on säädettävä erityisestä menettelystä sen tutkimiseksi, onko perusteltua pidentää tässä direktiivissä vahvistettua määräaikaa kiinteiden johtojen vähimmäisvalikoiman tarjoamiselle ja soveltuvan kustannuslaskentajärjestelmän toteuttamiselle, ja

24 tätä direktiiviä ei sovelleta niihin kiinteisiin johtoihin, joiden verkon liityntäpisteistä yksi sijaitsee yhteisön ulkopuolella,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla Soveltamisala

Tässä direktiivissä säädetään niiden ehtojen yhdenmukaistamisesta, jotka koskevat vapaata ja tehokasta liittymistä yleisten televerkkojen käyttäjille tarjottuihin kiinteisiin johtoihin ja niiden käyttöä, sekä yhdenmukaistetuilla teknisillä ominaisuuksilla varustettujen kiinteiden johtojen vähimmäisvalikoiman saatavuudesta koko yhteisön alueella.

2 artikla Määritelmät

1 Direktiivissä 90/387/ETY esiintyviä määritelmiä sovelletaan tarvittaessa tähän direktiiviin.

2 Lisäksi tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- `kiinteillä johdoilla` televiestintäpalveluja, joita tarjotaan yleisen televerkon perustamisen, kehittämisen ja käytön yhteydessä ja jotka tarjoavat selkeän siirtokapasiteetin verkon liityntäpisteiden välillä, lukuun ottamatta valintaista kytkentää (kytkentätoiminnot, joita käyttäjä voi hallita kiinteiden johtojen tarjoamisen puitteissa),

-`ONP-komitealla`direktiivin 90/387/ETY 9 ja 10 artiklassa tarkoitettua komiteaa,

- `käyttäjillä` loppukäyttäjiä ja palvelujen tarjoajia, mukaan lukien teleorganisaatiot, jos palvelujen tarjoajat tarjoavat sellaisia palveluja, joita myös muut tarjoavat tai saattavat tarjota,

- `kansallisella sääntelyviranomaisella` jokaisessa jäsenvaltiossa olevaa toimielintä tai toimielimiä, jotka ovat oikeudellisesti erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia teleorganisaatioista ja joille jäsenvaltio on uskonut muun muassa tässä direktiivissä tarkoitetut sääntelytehtävät,

- `kapasiteetin pelkällä jälleenmyynnillä` kaupallista, yleiseen käyttöön tarkoitettua, kiinteitä johtoja pitkin tapahtuvan datasiirron tarjoamista erillisenä palveluna, joka sisältää ainoastaan sellaiset kytkennät, käsittelyn, datan varastoinnin tai liikekäytännön muuttamisen, jotka ovat tarpeen reaaliaikaisessa siirrossa yleiseen kytkentäiseen verkkoon ja yleisestä kytkentäisestä verkosta,

- `yhteisellä tilausmenettelyllä` yhteisön sisäisten kiinteiden johtojen markkinoilla sovellettavaa tilausmenettelyä, jolla varmistetaan, että teleorganisaatiot toimivat yhdenmukaisesti sekä sen tiedon osalta, joka käyttäjän ja teleorganisaatioiden on toimitettava, että sen muodon osalta, missä tieto esitetään,

- `keskitetyllä tilaamisella` järjestelmää, jonka avulla kaikki ne käyttäjää koskevat liiketoimet, jotka tarvitaan yhteisön sisäisten, useamman kuin yhden organisaation yhdelle käyttäjälle hankkimien kiinteiden johtojen markkinoilla, voidaan suorittaa kokonaisuudessaan yhdessä paikassa kyseisen käyttäjän ja yhden ja saman teleorganisaation välillä, ja

- `keskitetyllä laskutuksella` järjestelmää, jonka avulla laskutus- ja maksutoimi yhteisön sisäisten useamman kuin yhden teleorganisaation yhdelle käyttäjälle hankkimien kiinteiden johtojen toimittamisesta voidaan suorittaa yhdessä paikassa käyttäjän ja yhden ja saman teleorganisaation välillä.

3 artikla Tietojen saatavuus

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kiinteitä johtoja koskevat, sekä teknisten ominaisuuksien tarjontaa, tariffeihin, toimitus- ja käyttöehtoihin, toimilupa- ja ilmoitusvaatimuksiin ja päätelaitteen liittämisehtoihin liittyvät tiedot julkaistaan liitteessä I olevan esitystavan mukaisesti. Nykyisten palvelujen muutokset on julkistettava niin pian kuin mahdollista ja, jollei kansallinen sääntelyviranomainen toisin päätä, viimeistään kaksi kuukautta ennen muutosten toteuttamista.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkistetaan asianmukaisesti niin, että ne ovat helposti käyttäjien saatavilla. Asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa virallisessa lehdessä on viitattava näiden tietojen julkistamiseen.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä ja sen jälkeen jokaisen muutoksen jälkeen tavasta, jolla tiedot asetetaan saataville. Komissio julkaisee säännöllisesti viittaukset tällaisiin ilmoituksiin.

3 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tiedot, jotka koskevat uusia, kiinteiden johtojen tarjoustyyppejä, julkistetaan niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kaksi kuukautta ennen tarjonnan toteuttamista.

4 artikla Tarjoamista koskevat tiedot

Edellä olevan 3 artiklan mukaisesti julkistettaviin tietoihin kuuluu vähintään:

- tilausmenettelyä koskevat tiedot,

- tyypillinen tarjoamisaika, eli määräaika, joka alkaa siitä päivästä, jolloin käyttäjä esittää kiinteää johtoa koskevan sitovan pyynnön, ja jonka aikana 80 prosenttia kiinteiden johtojen valikoimasta on kytketty asiakkaille,

Tämä määräaika lasketaan kiinteiden johtojen todellisten toimitusaikojen perusteella, joita on äskettäin sovellettu riittävän ajan kuluessa. Laskelmiin ei saa ottaa mukaan tapauksia, joissa käyttäjät ovat pyytäneet toimitusajan lykkäämistä. Kiinteiden johtojen uusia tyyppejä varten julkaistaan tavoitteellinen toimitusaika tyypillisen toimitusajan sijasta,

- sopimusaika, mukaan luettuna yleisesti odotettavissa oleva sopimusaika ja vähimmäissopimusaika, joka käyttäjän on hyväksyttävä,

- tyypillinen korjausaika, eli määräaika, joka alkaa siitä hetkestä, jolloin vikailmoitus on annettu teleorganisaation vastuulliselle yksikölle ja päättyy, kun 80 prosenttia kiinteiden johtojen valikoimasta on saatettu uudelleen toimintaan ja tarvittaessa ilmoitettu olevan jälleen käyttäjän käytettävissä. Kiinteiden johtojen uusia tyyppejä varten julkaistaan tavoitteellinen korjausaika tyypillisen korjausajan sijasta. Erilaiset tyypilliset korjausajat on julkaistava silloin, kun eri tasoista korjausta tarjotaan samanlaisille kiinteille johdoille.

- kaikki hyvitysmenettelyt.

5 artikla Tarjoamisen lopettamisen edellytykset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nykyistä tarjontaa jatketaan kohtuullisen ajan ja että tarjonta voidaan lopettaa vasta, kun kyseisiä käyttäjiä on kuultu. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttäjät voivat saattaa asian kansallisen sääntelyviranomaisen käsiteltäväksi silloin, kun käyttäjät eivät hyväksy teleorganisaation suunnittelemaa lopettamispäivää, edellä sanotun kuitenkaan estämättä kansallisen lainsäädännön muiden muutoksenhakua koskevien säännösten soveltamista.

6 artikla Liittymisehdot, käyttöehdot ja olennaiset vaatimukset

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että silloin kun kiinteisiin johtoihin liittyminen ja niiden käyttö on rajoitettua, näillä rajoituksilla pyritään ainoastaan varmistamaan yhteisön oikeuden mukaisten olennaisten vaatimusten noudattaminen, ja kansalliset sääntelyviranomaiset asettavat nämä rajoitukset säädännäistoimin, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 90/388/ETY 2 ja 3 artiklan soveltamista.

Teknisiä rajoituksia ei saa ottaa käyttöön eikä jatkaa kiinteiden johtojen keskinäisessä yhteenkytkemisessä tai kiinteiden johtojen ja yleisten televerkkojen yhteenkytkemisessä.

2 Silloin kun kiinteisiin johtoihin liittymistä ja niiden käyttöä rajoitetaan olennaisten vaatimusten perusteella, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiaa koskevissa kansallisissa säännöksissä määritellään, millä 3 kohdassa luetelluilla olennaisilla vaatimuksilla voidaan perustella tällaiset rajoitukset.

3 Direktiivin 90/387/ETY 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä olennaisia vaatimuksia sovelletaan kiinteisiin johtoihin seuraavasti:

a) Verkon toiminnan turvaaminen

Teleorganisaatio voi toteuttaa seuraavat toimenpiteet verkon toiminnan turvaamiseksi hätätilan aikana:

- palvelun keskeyttäminen,

- palvelutoimintojen rajoittaminen,

- palvelun käytön kieltäminen.

`Hätätilalla` tarkoitetaan tässä yhteydessä poikkeuksellista ylivoimaista estettä, kuten äärimmäisiä sääolosuhteita, tulvaa, salamointia tai tulipaloa, työtaistelua tai työsulkua, sotaa, sotilaallisia toimia tai sisäisiä levottomuuksia.

Hätätilan aikana teleorganisaation on tehtävä kaikkensa palvelun jatkumisen varmistamiseksi kaikille käyttäjille. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että teleorganisaatiot ilmoittavat välittömästi käyttäjille ja kansallisille sääntelyviranomaisille hätätilan alkamisesta ja päättymisestä sekä väliaikaisten palvelurajoitusten luonteesta ja laajuudesta.

b) Verkon eheyden säilyttäminen

Käyttäjällä on verkon liityntäpisteen eritelmien mukaisesti oikeus täydellisen selkeään palveluun, jota hän voi käyttää haluamassaan muodossa, ilman että esimerkiksi tiettyjä kanavajakoja kielletään tai niistä annetaan määräyksiä. Verkon eheyden säilyttämisen perusteella kiinteiden johtojen käyttöä ei saa rajoittaa, kunhan päätelaitetta koskevat liittymisehdot on täytetty.

c) Palvelujen yhteentoimivuus

Kiinteän johdon käyttöä ei saa rajoittaa palvelujen yhteentoimivuuden perusteella, jos päätelaitetta koskevat liittymisehdot on täytetty, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 90/387/ETY 3 artiklan 5 kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan soveltamista.

d) Tietosuoja

Jäsenvaltiot voivat tietosuojan osalta rajoittaa kiinteiden johtojen käyttöä vain siinä määrin kuin on tarpeellista tietosuojaa koskevien säännösten noudattamisen varmistamiseksi, mukaan lukien henkilötietojen suojaaminen, luovutettujen tai varastoitujen tietojen luottamuksellisuus sekä yksityisyyden suoja yhteisön oikeuden mukaisesti.

4 Päätelaitetta koskevat liittymisehdot

Päätelaitetta koskevat liittymisehdot katsotaan täytetyiksi silloin, kun päätelaite on niiden hyväksymisedellytysten mukainen, jotka koskevat laitteen kytkemistä kyseisen tyyppisen kiinteän johdon verkon liittymään direktiivin 91/263/ETY mukaisesti(6).

Jos käyttäjän päätelaite ei ole tai ei enää ole näiden edellytysten mukainen, kiinteän johdon tarjoaminen voidaan keskeyttää, kunnes laite kytketään irti verkon liityntäpisteestä.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että teleorganisaatio ilmoittaa välittömästi käyttäjille keskeytyksestä ja perustelee keskeytyksen. Heti kun käyttäjä on varmistanut, että ehtojen vastainen päätelaite on kytketty irti verkon liityntäpisteestä, kiinteän johdon tarjoamista jatketaan.

7 artikla Kiinteiden johtojen vähimmäisvalikoiman tarjoaminen yhdenmukaistettujen teknisten ominaisuuksien mukaisesti

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että teleorganisaatiot tarjoavat yhdessä tai erikseen kiinteiden johtojen vähimmäisvalikoiman liitteen II mukaisesti yhdenmukaistetun palvelun takaamiseksi koko yhteisössä.

2 Silloin kun ne kiinteät johdot, jotka täyttävät liitteessä II luetellut standardit, eivät ole vielä saatavilla, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämäntyyppiset kiinteät johdot otetaan käyttöön 15 artiklaa soveltamisesta seuraavina päivämäärinä.

3 Komissio päättää direktiivin 90/387/ETY 10 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja ottaen huomioon kansallisen verkon kehitysvaiheen niistä muutoksista, jotka ovat tarpeen liitteen II sopeuttamiseksi uuteen tekniikan kehitykseen ja markkinoiden kysynnän kehitykseen, mukaan lukien mahdolliset tietyntyyppisten kiinteiden johtojen poistamiset liitteestä.

4 Sellaisten muiden kiinteiden johtojen tarjoaminen, jotka ylittävät kiinteiden johtojen vähimmäisvalikoiman, joka jäsenvaltioiden on tarjottava, ei saa estää tämän kiinteiden johtojen vähimmäisvalikoiman tarjoamista.

8 artikla Kansallisen sääntelyviranomaisen harjoittama valvonta

1 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset vahvistavat ne menettelyt, joiden mukaan ne päättävät tapauskohtaisesti ja mahdollisimman nopeasti siitä, sallivatko ne teleorganisaatioiden toteuttaa sellaiset toimenpiteet kuten kiinteän johdon tarjoamisesta kieltäytyminen, kiinteiden johtojen tarjoamisen keskeyttäminen tai kiinteän johdon toimintojen saatavuuden vähentäminen silloin, kun kiinteiden johtojen käyttäjien väitetään laiminlyöneen käyttöehtojen noudattamisen. Näissä menettelyissä voidaan myös ennakoida se mahdollisuus, että kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät ennakolta erityistoimenpiteitä käyttöehdoissa määrätyissä rikkomistapauksissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että näissä menettelyissä varmistetaan päätöksentekomenettelyn avoimuus osapuolten oikeuksia kunnioittaen. Päätös tehdään sen jälkeen, kun kumpaakin osapuolta on kuultu. Päätös on perusteltava, ja siitä on ilmoitettava osapuolille päätöksen tekemistä seuraavan viikon aikana; päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen sen tiedoksiantamista.

Tämä säännös ei rajoita kyseisten osapuolten oikeutta saattaa asia tuomioistuinten käsiteltäväksi.

2 Kansallisten sääntelyviranomaisten on valvottava, että teleorganisaatiot noudattavat syrjimättömyysperiaatetta, kun ne käyttävät yleistä televerkkoa sellaisten palvelujen tarjoamiseksi, joita tarjoavat tai saattavat tarjota myös muut palvelujen tarjoajat. Kun teleorganisaatiot käyttävät kiinteitä johtoja sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka eivät kuulu erityis- tai yksinoikeuksiin, on samantyyppisiä kiinteitä johtoja tarjottava pyynnöstä ja yhtäläisin ehdoin myös muille käyttäjille.

3 Kun teleorganisaatio määrättyyn pyyntöön vastatessaan pitää kohtuuttomana tarjota kiinteää johtoa julkaisemillaan tariffeilla ja toimitusehdoilla, sen on pyrittävä saamaan kansallisen sääntelyviranomaisen suostumus ennen näiden ehtojen muuttamista tietyssä tapauksessa.

9 artikla Yleiset tilaus- ja laskutuskäytännöt

1 Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992 perustamissopimuksen menettelysääntöjen ja kilpailusääntöjen mukaisesti, sekä kun käyttäjiä on kuultu, vahvistetaan:

- koko yhteisössä sovellettavat kiinteiden johtojen yhteiset tilausmenettelyt,

- kiinteiden johtojen keskitetty tilausmenettely, jota sovelletaan käyttäjän pyynnöstä,

- kiinteiden johtojen keskitetty laskutuskäytäntö, jota sovelletaan käyttäjän pyynnöstä. Tässä käytännössä on määrättävä, että kaikki hinnanmuodostuksen tekijät, jotka syntyvät kyseisten teleorganisaatioiden tarjoamista kansallisista kiinteistä johdoista ja kansainvälisten kiinteiden johtojen osista määritellään erikseen käyttäjälle toimitettavassa laskussa.

2 Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta niistä tuloksista, joita on saavutettu 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen osalta. ONP-komitea tutkii nämä tulokset.

10 artikla Tariffiperiaatteet ja kustannuslaskenta

1 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kiinteiden johtojen tariffit noudattavat kustannuksiin suhteuttamisen ja selkeyden perusperiaatteita seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) kiinteiden johtojen tariffit ovat riippumattomia siitä minkä tyyppisiä sovellutuksia kiinteiden johtojen käyttäjä käyttää,

b) kiinteiden johtojen tariffeissa on tavallisesti seuraavat tekijät:

- perusliittymismaksu,

- kausivuokra eli kiinteä maksu.

Kun muita tariffitekijöitä sovelletaan, niiden on oltava selkeitä ja perustuttava puolueettomiin perusteisiin,

c) kiinteiden johtojen tariffeja sovelletaan tarjottuihin palveluihin sellaisten verkon liityntäpisteiden välillä, joiden välityksellä käyttäjä pääsee kiinteisiin johtoihin.

Useamman kuin yhden teleorganisaation tarjoamiin kiinteisiin johtoihin voidaan soveltaa puolen piirin tariffeja, eli yhdestä verkon liityntäpisteestä piirin oletettuun puoliväliin.

2 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden teleorganisaatiot laativat ja ottavat viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 käyttöön 1 kohdan täytäntöönpanoa varten soveltuvan kustannuslaskentajärjestelmän.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa järjestelmässä on oltava seuraavat tekijät, tämän kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista:

a) kiinteiden johtojen kustannuksiin sisältyvät erityisesti suorat kustannukset, joita teleorganisaatioille on aiheutunut kiinteiden johtojen perustamisesta, käytöstä ja huoltamisesta, sekä kiinteiden johtojen markkinoinnista ja laskutuksesta;

b) yhteiset kustannukset, eli kustannukset, joiden ei voi katsoa suoraan johtuvan kiinteistä johdoista tai muista toiminnoista, jaotellaan seuraavasti:

i) aina kun se on mahdollista, yhteisten kustannusten luokat jaotellaan kustannusten alkuperän suoran analyysin perusteella,

ii) silloin kun suora analyysi ei ole mahdollinen, yhteisten kustannusten luokat jaotellaan perusteena epäsuora sidonnaisuus toiseen kustannusluokkaan tai kustannusluokkien ryhmään, joiden suora määrittely tai jaottelu on mahdollista. Epäsuora sidonnaisuus perustuu vertailukelpoisiin kustannusrakenteisiin,

iii) silloin kun ei voida vahvistaa suoraa eikä epäsuoraa kustannusluokittelua, kustannusluokka jaotellaan yleisen sijoittimen avulla, joka on laskettu käyttämällä kaikkien niiden kustannusten suhdetta, jotka johtuvat suoraan toisaalta palveluista, joita tarjotaan erityis- tai yksinoikeuksien nojalla, ja toisaalta muista palveluista.

Muita kustannuslaskentajärjestelmiä voidaan soveltaa 31 päivän joulukuuta 1993 jälkeen vain, jos ne ovat 1 kohdan täytäntöönpanoon soveltuvia ja jos kansallinen sääntelyviranomainen on hyväksynyt ne sellaisenaan teleorganisaation sovellettaviksi, jollei komissiolle ole ennalta ilmoitettava asiasta.

3 Kansallisen sääntelyviranomaisen on annettava riittävän tarkkaa tietoa kustannuslaskentajärjestelmistä, joita teleorganisaatiot soveltavat 2 kohdan mukaisesti. Viranomaisen on toimitettava nämä tiedot pyynnöstä komissiolle.

11 artikla Ilmoittaminen ja tiedottaminen

1 Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä 2 artiklan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetun kansallisen sääntelyviranomaisen nimi.

2 Kansallisen sääntelyviranomaisen on annettava tilastokertomuksia, joista käy ilmi suoritukset suhteessa toimitusehtoihin, erityisesti tarjoamisajan ja korjausajan osalta ja jotka julkaistaan 3 artiklan soveltamiseksi vähintään jokaisena kalenterivuonna. Kertomukset lähetetään komissiolle viimeistään viiden kuukauden kuluttua kertomusjakson päättymisestä.

Kansallisen sääntelyviranomaisen on pidettävä komission saatavilla ja annettava pyynnöstä komissiolle tietoja tapauksista, joissa kiinteisiin johtoihin pääsyä tai niiden käyttöä on rajoitettu erityisesti erityis- tai yksinoikeuksien väitettyjen rikkomisten tai pelkän kapasiteetin jälleenmyynnin kieltämisen vuoksi, sekä myös toteutetuista toimenpiteistä perusteluineen.

12 artikla Sovittelumenettely

Jäljempänä sanotun rajoittamatta:

a) niitä toimenpiteitä, jotka komissio tai jäsenvaltio saattaa toteuttaa perustamissopimuksen ja erityisesti sen 169 tai 170 artiklan mukaisesti,

b) sen henkilön oikeuksia, joka vetoaa tämän artiklan 1 - 5 kohdassa säädettyyn menettelyyn, kyseisten teleorganisaatioiden tai muun henkilön oikeuksia sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla, paitsi jos he pääsevät sopimukseen asiasta keskenään,

seuraava sovittelumenettely on käyttäjän käytettävissä:

1 Jokaisella käyttäjällä, joka esittää, että hän on kärsinyt vahinkoa tai saattaa kärsiä vahinkoa, joka aiheutuu tämän direktiivin säännösten rikkomisesta, erityisesti yhteisön sisäisten kiinteiden johtojen osalta, on oikeus saattaa asia kansallisen sääntelyviranomaisen tai kansallisten sääntelyviranomaisten käsiteltäväksi.

2 Jos sopimukseen ei päästä kansallisella tasolla, voi vahinkoa kärsinyt osapuoli vedota 3 ja 4 kohdassa säädettyyn menettelyyn ilmoittamalla siitä kirjallisesti kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja komissiolle.

3 Kun kansallinen sääntelyviranomainen tai komissio toteaa, että asiaa on tutkittava, kansallinen sääntelyviranomainen tai komissio voi saatuaan 2 kohdan mukaisesti tästä tiedon, siirtää asian ONP-komitean puheenjohtajan käsiteltäväksi.

4 Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ONP-komitean puheenjohtaja käynnistää jäljempänä esitetyn menettelyn, jos hänen mielestään kaikki kohtuulliset toimenpiteet on toteutettu kansallisella tasolla.

a) ONP-komitean puheenjohtajan on mahdollisimman pian kutsuttava kokoon työryhmä, jossa on vähintään kaksi ONP-komitean jäsentä, yksi asianosaisten kansallisten sääntelyviranomaisten edustaja ja ONP-komitean puheenjohtaja tai joku toinen komission virkamies, jonka ONP-komitean puheenjohtaja on tehtävään määrännyt. Työryhmä kokoontuu tavallisesti 10 päivän kuluessa koollekutsusta. Puheenjohtaja voi päättää kenen tahansa työryhmän jäsenen ehdotuksesta kutsua paikalle korkeintaan kaksi muuta henkilöä asiantuntijoina kuultaviksi,

b) Työryhmä antaa tähän menettelyyn vedonneelle osapuolelle, jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja kyseisille teleorganisaatioille mahdollisuuden esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti,

c) Työryhmän on pyrittävä saamaan aikaan sopimus kyseisten osapuolten kesken. Puheenjohtaja ilmoittaa ONP-komitealle tämän menettelyn lopputuloksista.

5 Tässä artiklassa tarkoitettuun menettelyyn vedonneen osapuolen on itse maksettava tähän menettelyyn osallistumisesta aiheutuneet kustannukset.

13 artikla Tiettyjen velvoitteiden lykkääminen

1 Kun jäsenvaltio ei voi tietää tai tietää, ettei se voi täyttää 7 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 10 artiklan 1 tai 2 kohdan vaatimuksia, sen on ilmoitettava komissiolle syy siihen.

2 Edellä 7 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täyttämisen lykkääminen voidaan hyväksyä vain, jos kyseinen jäsenvaltio voi osoittaa, että sen yleisen televerkon nykyisen kehitysvaiheen tai kysynnän edellytysten vuoksi mainittuun artiklaan perustuvat velvoitteet aiheuttaisivat liian suuren rasituksen kyseisen jäsenvaltion teleorganisaatiolle.

3 Edellä 10 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täyttämisen lykkääminen voidaan hyväksyä vain silloin, kun kyseinen jäsenvaltio voi osoittaa, että velvoitteiden täyttäminen aiheuttaisi liian suuren rasituksen jäsenvaltion teleorganisaatiolle.

4 Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle määräajasta, jossa vaatimukset voidaan täyttää ja ne toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa tämän määräajan noudattamiseksi.

5 Kun komissio saa ilmoituksen 1 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa kyseisille jäsenvaltioille, katsooko se, että kyseisessä tilanteessa 2 ja 3 kohdassa esitettyjen perustelujen pohjalta 7 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 10 artiklan 1 tai 2 kohdan säännösten täytäntöönpanon lykkääminen on oikeutettua kyseisen jäsenvaltion osalta, ja mihin ajankohtaan asti lykkääminen on perusteltua.

6 Lykkäämistä ei voida hyväksyä 2 kohdan mukaisesti silloin, kun 7 artiklan noudattamatta jättäminen johtuu kyseisen jäsenvaltion teleorganisaatioiden yhteisön oikeudessa tarkoitetusta toiminnasta kilpailun alalla.

14 artikla

Komissio tutkii tämän direktiivin toimintaa ja laatii siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensimmäisen kerran viimeistään kolme vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. Kertomus perustuu muun muassa jäsenvaltioiden komissiolle ja ONP-komitealle toimittamiin tietoihin. Komissio voi tarvittaessa kertomuksessa ehdottaa muita toimenpiteitä direktiivin tavoitteiden täysimääräiseksi toteuttamiseksi.

15 artikla

1 Jäsenvaltioiden on toteutettava 5 päivään kesäkuuta 1993 mennessä tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset komissiolla.

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 5 päivänä kesäkuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

(1) EYVL N:o C 58, 7.3.1991, s. 10

(2) EYVL N:o C 305, 25.11.1991, s. 61 sekä 13 päivänä toukokuuta annettu päätös.

(3) EYVL N:o C 269, 14.10.1991, s. 30

(4) EYVL N:o L 192, 24.7.1990, s. 1

(5) EYVL N:o L 192, 24.7.1990, s. 10

(6) Telepäätelaitteita ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroista tunnustamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä huhtikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/263/ETY (EYVL N:o 128, 23.5.1991, s. 1).

LIITE I

DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN SÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI TOIMITETTAVIEN KIINTEITÄ JOHTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN

Tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavalla tavalla:

A. Tekniset ominaisuudet

Teknisiin ominaisuuksiin kuuluvat fyysiset ja sähköiset ominaisuudet sekä yksityiskohtaiset tekniset ja suorituskykyyn liittyvät eritelmät, joita sovelletaan verkon liityntäpisteessä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta menetelmästä tiedon tarjoamiseksi teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY(1) säännösten soveltamista. Täytäntöönpantuihin standardeihin on viitattava selkeästi.

B. Tariffit

Tariffeihin kuuluvat perusliittymismaksut, kausivuokra ja muut maksut. Silloin kun tariffit on eritelty, esimerkiksi palvelun laadun tasoerojen vuoksi tai käyttäjälle tarjottujen kiinteiden johtojen lukumäärän vuoksi (suuri määrä), on se ilmoitettava.

C. Tarjoamisen edellytykset

Tarjoamisen edellytyksiin kuuluu vähintään 4 artiklan 1 kohdassa määritellyt tekijät.

D. Toimiluvan antamista koskevat vaatimukset

Toimiluvan antamiseen liittyviä vaatimuksia, toimiluvan antamismenettelyä ja/tai toimilupaehtoja koskevien tietojen on tarjottava kattava valikoima kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kiinteiden johtojen käyttöehtoihin. Tietoihin on tarvittaessa sisällyttävä:

1) selkeä kuvaus niistä palveluluokista, joita varten kiinteiden johtojen käyttäjien ja hänen asiakkaidensa on noudatettava toimilupamenettelyjä ja täytettävä toimilupaehdot;

2) tietoja toimilupaehtojen luonteesta, erityisesti onko kyse yleisluonteisesta luvasta, joka ei edellytä yksilöllistä rekisteröintiä ja/tai lupaa, vai vaaditaanko toimilupaehdoissa yksilöllistä rekisteröintiä ja/tai lupaa;

3) selkeä osoitus toimiluvan voimassaoloajasta mukaan lukien tarvittaessa tarkastamispäivä;

4) olennaisten vaatimusten soveltamisesta 6 artiklan mukaisesti johtuvat ehdot;

5) muut velvoitteet, joita jäsenvaltiot saattavat määrätä kiinteiden johtojen käyttäjille direktiivin 90/388/ETY mukaisesti paketti- tai piirikytkentäisten datapalvelujen osalta, joissa vaaditaan palvelun jatkuvuuteen, saatavuuteen ja laatuun liittyvien vaatimusten noudattamista;

6) selkeä viittaus vaatimuksiin, joilla pyritään tukemaan sellaisten palvelujen tarjoamisen estämistä, joiden osalta kyseessä olevat jäsenvaltiot ovat säilyttäneet erityis- tai yksinoikeuksia yhteisön oikeuden mukaisesti;

7) luettelo, jossa viitataan kaikkiin niihin asiakirjoihin, joissa käsitellään niitä toimilupaehtoja, joita jäsenvaltio määrää kiinteiden johtojen käyttäjille silloin, kun nämä käyttävät kiinteitä johtoja palvelujen tarjoamiseen muille.

E. Päätelaitteiden liittämistä koskevat ehdot

Päätelaitteen liittämisehtoja koskeviin tietoihin sisältyy kattava valikoima vaatimuksista, jotka kyseiseen kiinteään johtoon liitettävän päätelaitteen on täytettävä direktiivin 91/263/ETY mukaan.

(1) EYVL N:o 109, 26.4.1983, s. 8, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 90/230/ETY (EYVL N:o L 128, 18.5.1990, s. 15).

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

Edellä lueteltujen kiinteiden johtojen tyyppejä varten annetut eritelmät määrittelevät myös verkon liityntäpisteet (VLP) direktiivin 90/387/ETY 2 artiklassa esitetyn määritelmän mukaisesti.