31992D0353

92/353/ETY: Komission päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1992, rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen tai tunnustamisen perusteista

Virallinen lehti nro L 192 , 11/07/1992 s. 0063 - 0065
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 43 s. 0078
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 43 s. 0078


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä kesäkuuta 1992,

rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen tai tunnustamisen perusteista (92/353/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/427/ETY(1), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo, että

kantakirjoja pitävät tai perustavat kaikissa jäsenvaltioissa joko järjestöt tai yhdistykset taikka viranomaiset; sen vuoksi on tärkeää määrittää kyseisten järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen tai tunnustamisen perusteet,

määrättävillä perusteilla on direktiivin 90/427/ETY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti voitava taata, että hyväksytyt tai tunnustetut järjestöt tai yhdistykset noudattavat rodun alkuperää koskevaa kantakirjaa pitävän järjestön tai yhdistyksen vahvistamia periaatteita,

järjestön tai yhdistyksen on esitettävä hyväksymistä tai tunnustamista koskeva hakemus sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka alueella sillä on kotipaikka,

jos järjestö tai yhdistys täyttää tietyt perusteet ja on määritellyt tavoitteensa, sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, joille se on osoittanut hakemuksensa, on hyväksyttävä se virallisesti, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän kotieläinjalostusta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tullakseen virallisesti hyväksytyksi tai tunnustetuksi kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen tai yhdistysten on esitettävä hakemuksensa sen jäsenvaltion viranomaisille, jonka alueella niillä on kotipaikka.

2 artikla

1 Kyseisen jäsenvaltion viranomaisten on virallisesti hyväksyttävä tai tunnustettava jokainen kantakirjoja pitävä tai perustava järjestö tai yhdistys, joka täyttää liitteessä määrätyt edellytykset.

2 Jäsenvaltiossa, jossa tietyllä rodulla on jo yksi tai useampi virallisesti hyväksytty tai tunnustettu järjestö tai yhdistys, voivat kyseisen jäsenvaltion viranomaiset kieltäytyä tunnustamasta uutta järjestöä tai yhdistystä:

a) jos se vaarantaa rodun säilymisen tai vaarantaa olemassa olevan järjestön tai yhdistyksen toiminnan taikka parantamis- tai jalostusohjelman,

tai

b) jos kyseisen rodun hevoseläimet voidaan merkitä tai rekisteröidä sellaisen kantakirjan erityiseen sektioon, jota pitää järjestö tai yhdistys, joka noudattaa erityisesti kyseisen sektion osalta tämän rodun alkuperää koskevaa kantakirjaa pitävän järjestön tai yhdistyksen liitteessä olevan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistamia periaatteita.

3 Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle virallisista hyväksymisistä ja tunnustamisista sekä vastustetuista hylkäämisistä.

4 Jos jäsenvaltiossa kieltäydytään hyväksymästä tai tunnustamasta virallisesti jotakin järjestöä tai yhdistystä, hylkäämisen perusteet on ilmoitettava kirjallisesti yhdistykselle tai järjestölle.

3 artikla

Asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten on peruutettava kantakirjaa pitävän järjestön tai yhdistyksen virallinen hyväksyminen tai tunnustaminen, kun se ei enää jatkuvasti täytä liitteessä määrättyjä edellytyksiä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 1992.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 55

LIITE

Tullakseen virallisesti hyväksytysti tai tunnustetuksi rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien, kantakirjan sektioita perustavien ja kantakirjoja perustavien järjestöjen tai yhdistysten on:

1) oltava oikeushenkilö sen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, jossa hakemus esitetään;

2) osoitettava toimivaltaisille viranomaisille että:

a) se toimii tehokkaasti;

b) se noudattaa rodun alkuperää koskevaa kantakirjaa pitävän järjestön tai yhdistyksen 3 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistamien periaatteita, jos on kysymys järjestöstä tai yhdistyksestä, joka ei pidä rodun alkuperää koskevaa kantakirjaa;

c) se voi suorittaa sukuluetteloiden pitämiselle tarvittavat tarkastukset;

d) sillä on riittävän suuri hevoseläinten määrä rodun parantamis- tai jalostusohjelman toteuttamiseksi tai rodun säilymisen varmistamiseksi, jos se katsotaan tarpeelliseksi;

e) se voi toimittaa käytettäväksi tietoja (esimerkiksi tuloksista), joita tarvitaan rodun parantamis-, jalostus- tai säilyttämisohjelman toteuttamiseksi;

3) vahvistettava periaatteet, jotka liittyvät:

a) järjestelmään sellaisten tietojen (esimerkiksi tuloksia koskevan) käytettäväksi toimittamista varten, joilla voidaan arvioida hevoseläimiä rodun parantamista, jalostusta tai säilyttämistä varten;

b) lisäksi, jos kysymys on rodun alkuperää koskevaa kantakirjaa pitävästä järjestöstä tai yhdistyksestä:

- sukuluettelon rekisteröintijärjestelmään,

- rodun (tai rotujen) erityispiirteiden tai kantakirjassa olevan kannan määritelmiin,

- hevoseläinten yksilöinnin perusjärjestelmään,

- sen jalostuksen perustavoitteiden määrittelyyn,

- kantakirjan jaotteluun, jos hevoseläinten kirjaan merkitsemistä varten on useita menettelytapoja tai jos kirjaan merkittyjen hevoseläinten luokittelua varten on useita menettelytapoja,

- yhteen tai useampaan muuhun kantakirjaan merkittyyn polveutumiseen, jos on tarpeen;

4) säännöissään erityisesti määrättävä kasvattajien välisestä syrjintäkiellosta. Jos samalle rodulle on kuitenkin yhteisön alueella useita järjestöjä tai yhdistyksiä, jotka kattavat kyseisen alueen kokonaan, järjestön tai yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että hevoseläinten on oltava määrätyllä alueella syntyneitä, voidakseen tulla merkityksi syntymätodistusta varten. Tämä rajoitus ei koske merkitsemistä jalostustarkoituksia varten.