31991R3922

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla

Virallinen lehti nro L 373 , 31/12/1991 s. 0004 - 0008
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0052
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0052


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3922/91,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1991,

teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 84 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 8 a artiklan mukaan on syytä toteuttaa toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 31 päivänä joulukuuta päättyvän määräajan kuluessa asteittain toteuttaa sisämarkkinat; sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus,

siviili-ilmailun korkea yleinen turvallisuustaso Euroopassa on syytä säilyttää ja jäsenvaltioiden nykyiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt on syytä nostaa korkeimmalle yhteisössä tähän mennessä saavutetulle tasolle,

turvallisuus on avainasemassa yhteisön lentoliikenteessä; on syytä ottaa huomioon 7 päivänä joulukuuta 1944 Chicagossa allekirjoitettu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus, jossa määrätään ilma-alusten turvallisen käytön edellyttämien toimenpiteiden täytäntöönpanosta,

jäsenvaltioiden väliset tämänhetkiset lentoliikenteen alan rajoitukset, jotka koskevat ilma-alusten ja ilmailuun liittyvien tuotteiden sekä tiettyjen palvelujen siirtoa, saattavat aiheuttaa aiheuttamaan vääristymistä sisämarkkinoilla,

Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) yhteydessä toimiva eurooppalaisten lentoturvallisuusviranomaisten yhteistyöelin (JAA) on valmistellut järjestelyjä yhteisten ilmailusääntöjen (JAR) kehittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kaikilla ilma-alusten turvallisuuteen ja käyttöön liittyvillä aloilla,

on tarpeen yhdenmukaistaa yhteisen liikennepolitiikan puitteissa ilma-alusten turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä JAA:n luomien JAR-sääntöjen pohjalta,

kaikkien jäsenvaltioiden liittyminen JAA:han ja komission osallistuminen sen toimintaan helpottaisi tällaista yhdenmukaistamista,

henkilöiden ja tuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön tavoitteiden, samoin kuin yhteisen liikennepolitiikan tavoitteiden, saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tuotteiden samoin kuin niiden suunnittelusta, valmistuksesta, huollosta ja käytöstä vastaavien laitosten ja henkilöiden varmentaminen ilman teknisiä lisätoimenpiteitä tai -arviointia, silloin kun kyseinen tuote, laitos tai henkilö on varmennettu yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen mukaisesti,

turvallisuusongelmia saattaa syntyä, ja tällöin jäsenvaltioiden on kiireellisesti toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet; tällaisten toimenpiteiden on oltava asianmukaisesti perusteltuja, ja jos yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä ilmenee puutteita, komissio tekee täytäntöönpanovaltaansa käyttäen niihin tarpeelliset muutokset,

on suotavaa, että jäsenvaltioiden ilmailun turvallisuuden parantamiseen tähtäävän tutkimuksen rahoitus yhteensovitetaan voimavarojen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ja suurimman mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi, ja

on aiheellista antaa komissiolle valtuudet jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden muodostaman komitean avustamana tehdä JAA:n tekemät muutokset neuvoston antamiin yhteisiin teknisiin sääntöihin ja hallinnollisiin menettelyihin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tämä asetus koskee liitteessä II lueteltujen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevien teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamista ja erityisesti:

- ilma-alusten suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja huoltoa,

- näitä tehtäviä suorittavia henkilöitä ja laitoksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä sovelletaan kaikkiin 2 artiklan a alakohdassa määriteltyjen lentoliikenteen harjoittajien käyttämiin ilma-aluksiin siitä riippumatta, onko ne rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa vai kolmannessa maassa.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "lentoliikenteen harjoittajalla" jäsenvaltiossa asuvaa luonnollista henkilöä tai jäsenvaltioon sijoittautunutta oikeushenkilöä, joka harjoittaa liikennettä yhdellä tai useammalla ilma-aluksella kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien säännösten mukaisesti, taikka yhteisön lainsäädännössä määriteltyä lentoliikenteen harjoittajaa;

b) "tuotteella" siviilikäyttöön tarkoitettua ilma-alusta, moottoria, potkuria tai laitetta,

c) "laitteella" mittaria, varustetta, mekanismia, kojetta tai tarviketta, jota käytetään tai jota voidaan käyttää ilma-aluksen lennon yhteydessä siitä riippumatta, onko se asennettu tai tarkoitettu asennettavaksi taikka kiinnitetty siviili-ilma-alukseen, mutta ei muodosta ilma-aluksen rungon, moottorin tai potkurin osaa;

d) "osalla" siviilikäyttöön tarkoitetuissa ilma-aluksissa, moottoreissa, potkureissa tai laitteissa käytettävää materiaalia, osaa tai rakenneosaa, joka ei kuulu b tai c alakohdan määritelmien piiriin;

e) (tuotteen, palvelun, laitoksen tai henkilön) "varmentamisella" oikeudellista tunnustamista, että tuote, palvelu, laitos tai henkilö on siihen sovellettavien sääntöjen mukainen. Tällaisessa varmentamisessa on kaksi toimenpidettä:

i) toimenpide, jolla tarkastetaan, että tuote, palvelu, yhteisö tai henkilö on teknisesti siihen sovellettavien vaatimusten mukainen; tätä toimenpidettä kutsutaan "teknisten toteamusten tekemiseksi";

ii) toimenpide, jolla muodollisesti tunnustetaan, että tuote, palvelu, laitos tai henkilö on siihen sovellettavien vaatimusten mukainen, antamalla todistus, lupakirja, hyväksyntä tai muu asiakirja kansallisen lain ja kansallisten menettelyjen mukaisesti; tätä toimenpidettä kutsutaan "oikeudellisten toteamusten tekemiseksi";

f) "huollolla" kaikkia ilma-aluksen koko käyttöajan aikana tehtäviä tarkistuksia, huoltotoimenpiteitä, muutostöitä ja korjauksia, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että ilma-alus on tyyppivarmentamisen mukainen ja että ilma-aluksen korkea turvallisuuden taso säilyy kaikissa olosuhteissa; tähän sisältyvät erityisesti h alakohdassa tarkoitettujen järjestelyjen osapuolina olevien viranomaisten määräämät lentokelpoisuuden tarkistukseen liittyvät muutokset;

g) "kansallisella muunnoksella" jonkin maan määräämää JAR:ia täydentävää tai sen korvaavaa kansallista vaatimusta tai säännöstä;

h) "järjestelyillä" Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) puitteissa kehitettyjä yhteistyöjärjestelyjä yhteisten määräysten kehittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kaikilla ilma-alusten turvallisuuteen ja niiden käytön turvallisuuteen liittyvillä aloilla. Nämä järjestelyt määritellään tarkemmin liitteessä I.

3 artikla

Yhteisössä sovelletaan liitteessä II mainituilla aloilla asianomaisessa liitteessä tarkoitettuja yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä, jotka ovat voimassa 1 päivänä tammikuuta 1992, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.

4 artikla

1. Neuvosto antaa niitä aloja, joita ei ole lueteltu liitteessä II, koskevat yhteiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt perustamissopimuksen 84 artiklan 2 kohdan nojalla. Komissio tekee tarvittaessa ja mahdollisimman pian asianmukaiset ehdotukset näillä aloilla.

2. Siihen asti kunnes 1 kohdassa tarkoitetut ehdotukset hyväksytään, jäsenvaltiot saavat soveltaa voimassa olevien kansallisten säädösten asiaa koskevia säännöksiä.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset siviili-ilmailun alalla täyttävät järjestelyissä tarkemmin määrätyt JAA:n jäseneksi liittymistä koskevat vaatimukset ja allekirjoittavat nämä järjestelyt ilman varaumia 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä.

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava ilman teknisiä lisävaatimuksia ja -arviointeja yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten toimenpiteiden mukaisesti suunnitellut, valmistetut, käytetyt ja huolletut tuotteet, jos kyseiset tuotteet on varmennettu toisessa jäsenvaltiossa. Jos alkuperäinen tunnustaminen on koskenut tiettyä tarkoitusta tai tiettyjä tarkoituksia, myöhempi tunnustaminen koskee samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia.

2. Jäsenvaltio voi tunnustaa voimassa olevien kansallisten säännöstensä mukaisesti olemassa olevia tuotteita ja niiden johdannaisia, joita ei ole varmennettu yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen mukaisesti, kunnes tällaisiin tuotteisiin tämän asetuksen nojalla sovellettavat yhteiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt annetaan.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on tunnustettava toisen jäsenvaltion tai sen nimissä toimivan laitoksen tämän asetuksen nojalla antama sen toimivaltaan kuuluvien sellaisten laitosten tai henkilöiden varmentaminen, jotka vastaavat tuotteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja huollosta samoin kuin ilma-alusten käytöstä.

8 artikla

1. Minkään edellä olevan säännöksen sitä estämättä jäsenvaltio saa välittömästi toteuttaa toimenpiteet sellaisen turvallisuusongelman ratkaisemiseksi, joka ilmenee onnettomuuden, tapaturman tai käyttökokemuksen yhteydessä ja koskee joko tämän asetuksen mukaisesti suunniteltua, valmistettua, käytettyä tai huollettua tuotetta taikka tällaista tehtävää suorittavaa henkilöä, menettelyä tai laitosta. Jos turvallisuusongelma aiheutuu:

- siitä, että yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä soveltaen asetettu turvallisuustaso on riittämätön, tai

- yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen puutteista,

jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteuttamistaan toimenpiteistä sekä niiden perusteluista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissio neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa mahdollisimman pian. Jos turvallisuustaso todetaan riittämättömäksi tai jos todetaan puutteita yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä, komissio tekee aiheelliset ehdotukset 4 ja/tai 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tutkimusohjelmiensa yhteensovittamiseksi siviili-ilma-alusten turvallisuuden ja niiden käyttöturvallisuuden parantamiseksi ja ilmoitettava tästä komissiolle. Kuultuaan jäsenvaltioita komissio voi tehdä tarvittavat aloitteet tällaisten kansallisten tutkimusohjelmien edistämiseksi.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a) järjestelyissä määrättyjen menettelyjen mukaisesti kehitetystä tai käyttöönotetusta uudesta tai muutetusta säännöstä tai menettelystä; ja

b) kaikista järjestelyjä koskevista muutoksista; ja

c) teollisuuden ja muiden toimielinten, joiden etua asia koskee, kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksista.

11 artikla

1. Komissio tekee 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tieteen ja tekniikan kehityksen edellyttämät muutokset yhteisiin teknisiin sääntöihin ja hallinnollisiin menettelyihin, jotka on lueteltu liitteessä II tai jotka neuvosto on antanut 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuihin muutoksiin sisältyy jonkun jäsenvaltion kansallinen muunnos, komissio päättää 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sisällytetäänkö muunnos yhteisiin teknisiin sääntöihin ja hallinnollisiin menettelyihin.

12 artikla

1. Komissiota avustaa 8, 9 ja 11 artiklan täytäntöönpanossa komitea, jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

13 artikla

1. Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa ja sen täytäntöönpanon seurannassa.

2. Osana 1 kohdassa tarkoitettua yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti annettava toisilleen saatavilla olevat tiedot seuraavista asioista:

- muiden kuin asianomaisessa valtiossa asuvien henkilöiden tämän asetuksen rikkomisesta ja niistä määrätyistä seuraamuksista,

- seuraamuksista, jotka on määrätty asianomaisessa jäsenvaltiossa sen alueella asuville henkilöille tämän asetuksen rikkomisista muissa jäsenvaltioissa.

14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämä asetus on kokonaisuudessaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. MAIJ-WEGGEN

() EYVL N:o C 270, 26.10.1990, s. 3

() EYVL N:o C 267, 14.10.1991, s. 154

() EYVL N:o C 159, 17.6.1991, s. 28

LIITE I

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetut järjestelyt

Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements (Yhteisten siviili-ilmailusääntöjen (JAR) kehittämistä, hyväksymistä ja täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt), hyväksytty Kyproksella 11 päivänä syyskuuta 1990.

LIITE II

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista yhteiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt sisältävistä

koodeista

1. Yleistä ja menettelyt

JAR 1 Määritelmät ja lyhenteet

2. Tuotteiden ja osien tyyppivarmentaminen

JAR 22 Sailplanes and Powered Sailplanes (Purjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet)

JAR 25 Large Aeroplanes (Raskaat liikennekoneet)

JAR AWO All Weather Operations (Jokasään lentotoiminta)

JAR E Engines (Moottorit)

JAR P Propellers (Potkurit)

JAR APU Auxiliary Power Units (Lisävoimalähteet)

JAR TSO Technical Standards Orders (Teknisiä standardeja koskevat määräykset)

JAR VLA Very light Aeroplanes (Ultrakevyet lentokoneet)

JAR 145 Approved Maintenance Organisations (Hyväksytyt huoltolaitokset)