31991R3832

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3832/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta eläkemaksujen osalta

Virallinen lehti nro L 361 , 31/12/1991 s. 0009 - 0009
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 2 s. 0157
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 2 s. 0157


NEUVOSTON ASETUS (EHTY, ETY, EURATOM) N:o 3832/91,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1991,

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta eläkemaksujen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 () ja joita on viimeksi muutettu asetuksella (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91 (),

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on annettu henkilöstösääntökomitean annettua lausuntonsa,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon yhteisön tuomioistuimen lausunnon,

on perehtynyt 23 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyllä neuvoston päätöksellä perustetun neuvottelukomitean kertomukseen,

sekä katsoo, että

neuvotteluissa saatu kokonaisratkaisu huomioon ottaen ja eläkejärjestelmän pidempiaikaisen tasapainon turvaamiseksi on osoittautunut aiheelliseksi vahvistaa sen käyttöön annettuja rahoituskeinoja korottamalla 1 päivästä tammikuuta 1993 alkaen henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 kohdassa vahvistettua kyseisen järjestelmän eläkemaksua, ja

sen vuoksi on tarpeen muuttaa henkilöstösääntöjä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Korvataan henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 kohdassa luku 6,75 prosenttia luvulla 8,25 prosenttia.

2. Korvataan muuta henkilöstöä koskevan palvelussuhteen ehtojen 42 artiklan toisessa alakohdassa luku 13,5 prosenttia luvulla 16,5 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. DANKERT

() EYVL N:o L 56, 4.3.1968, s. 1

() EYVL N:o L 361, 31.12.1991, s. 1

() Lausunto on annettu 12 päivänä joulukuuta 1991