31991R3831

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3831/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tilapäisen maksun käyttöön ottamiseksi

Virallinen lehti nro L 361 , 31/12/1991 s. 0007 - 0008
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 2 s. 0155
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 2 s. 0155


NEUVOSTON ASETUS (EHTY, ETY, EURATOM) N:o 3831/91,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1991,

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta tilapäisen maksun käyttöön ottamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty henkilöstösääntökomitean annettua lausuntonsa,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon yhteisön tuomioistuimen lausunnon,

on perehtynyt 23 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyllä neuvoston päätöksellä perustetun neuvottelukomitean kertomukseen,

sekä katsoo, että

kyseisen neuvottelukomitean johtopäätöksistä ilmenee, että yhteisöjen maksamiin palkkoihin tilapäisesti sovellettavana toimenpiteenä olisi otettava käyttöön tilapäinen ennakonpidätys yhdessä sen menettelyn hyväksymisen kanssa, jolla vahvistetaan henkilöstösääntöjen 64 ja 65 artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt siten, että nämä olisivat kokonaisratkaisun toisiinsa liittyviä tekijöitä,

kyseisessä komiteassa on neuvoteltu tämän maksun tasosta, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä sen voimaantulo- ja päättymispäivästä, ja

tämän vuoksi on tarpeen muuttaa henkilöstösääntöjä ja muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen muutos

1 artikla

Lisätään virkamiehiin sovellettaviin henkilöstösääntöihin artikla seuraavasti:

«66 a artikla

1. Otetaan käyttöön tilapäisesti 1 päivästä tammikuuta 1992 alkaen ja 1 päivään heinäkuuta 2001 asti toimenpide, jäljempänä «tilapäinen maksu», jota sovelletaan Euroopan yhteisöjen sen palveluksessa oleville virkamiehille maksamiin palkkoihin, poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 (1) 3 artiklan 1 kohdassa säädetään.

2. a) Tilapäinen maksu, jota sovelletaan 3 kohdassa tarkoitettuun veron perusteeseen, vahvistetaan 5,83 prosentiksi.

b) Neuvosto voi kuultuaan muita toimielimiä, joita asia koskee, Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen 24 artiklan 1 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tarkistaa tarvittaessa a alakohdassa tarkoitetun tilapäisen maksun määrän henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevan 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arvioinnin yhteydessä komission kertomuksen ja mahdollisen ehdotuksen perusteella.

3. a) Tilapäisen maksun perusteena on se kyseisestä palkkaluokkaa ja tasoa vastaava peruspalkka, jota on käytetty palkkaa laskettaessa y ja josta on vähennetty:

- sosiaaliturva- ja eläkemaksut sekä vero, joka samaan palkkaluokkaan ja tasoon kuuluvan sellaisen virkamiehen olisi maksettava ennen tilapäistä maksua koskevan vähennyksen tekemistä, jolla ei ole liitteessä VII olevassa 2 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä huollettavana olevia henkilöitä,

ja

- palkkaluokan D 4 tasoa 1 vastaavan palkan suuruinen määrä.

b) Tekijät, joita käytetään tilapäisen maksun perusteen määräämiseksi, ilmoitetaan Belgian frangeina ja niihin sovelletaan korjauskerrointa 100.

4. Tilapäisen maksun soveltaminen ei saa aiheuttaa sitä, että palkat laskevat alle sen nettomäärän, joka maksetaan samoin perustein välittömästi ennen asetuksen soveltamista (2).

Se osa maksusta, jota ei sovelleta jonakin tiettynä vuonna ensimmäisessä alakohdassa olevan määräyksen vuoksi, lisätään seuraavan vuoden maksettavaan maksuun.

5. Tilapäinen maksu maksetaan kuukausittain ennakonpidätyksinä; siitä saadut tulot kirjataan tuloina Euroopan yhteisöjen talousarvioon.

(1) EYVL N:o L 56, 4.3.1968, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 3736/90 (EYVL N:o L 360, 22.12.1990, s. 1).

(2) Välittömästi ennen tilapäisen maksun soveltamista maksetut nettomäärät tarkoittavat saatua palkkaa, lukuun ottamatta vuoden 1991 vuosittaista mukautusta.»

II LUKU Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muutokset

2 artikla

Korvataan muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 20 artiklan kolmas alakohta seuraavasti:

«Palvelussuhteen ehtojen 66 a artiklan tilapäistä maksua koskevia määräyksiä sovelletaan vastaavasti tilapäiseen muuhun henkilöstöön kuuluviin.»

III LUKU Loppusäännökset

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1992 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. DANKERT

() Lausunto on annettu 12 päivänä joulukuuta 1991