31991R2155

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2155/91, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1991, erityisten säännösten antamisesta Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin liittovaltion välisen muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevan sopimuksen 37, 39 ja 40 artiklan soveltamisesta

Virallinen lehti nro L 205 , 27/07/1991 s. 0001 - 0001
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 3 s. 0086
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 3 s. 0086


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2155/91,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 1991,

erityisten säännösten antamisesta Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin liittovaltion välisen muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevan sopimuksen 37, 39 ja 40 artiklan soveltamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen sekä 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

toimii yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin liittovaltion välinen muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskeva sopimus allekirjoitetiin Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 1989, ja

kyseisellä sopimuksella on perustettu sekakomitea, jonka tehtävänä on varmistaa sopimuksen toiminta ja moitteeton täytäntöönpano sekä tehdä päätöksiä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa; on suotavaa nimetä yhteisön edustajat sekakomiteassa sekä antaa erityisiä säännöksiä yhteisön kannasta muodostamisesta sekakomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Sopimuksen 37 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio, jota avustavat jäsenvaltioiden edustajat.

2 artikla

Neuvosto vahvistaa yhteisön kannan sekakomiteassa komission ehdotuksesta määräenemmistöllä.

Sopimuksen 37, 39 ja 40 artiklan mukaan tehtävien sekakomitean päätösten osalta komissio tekee ehdotuksia neuvostolle, joka päättää asiasta määräenemmistöllä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä kesäkuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. GOEBBELS

(1) EYVL N:o C 53, 5.3.1990, s. 46

(2) EYVL N:o C 72, 18.3.1991, s. 175 ja 12 kesäkuuta 1991 tehty päätös.

(3) EYVL N:o C 56, 7.3.1990, s. 27