31991R1812

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1812/91, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien espadrillosten tuonnissa ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

Virallinen lehti nro L 166 , 28/06/1991 s. 0001 - 0006
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 17 s. 0030
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 17 s. 0030


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1812/91,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien espadrillosten tuonnissa ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä tai vientituella muista kuin Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä heinäkuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2423/88(1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt kuultuaan kyseisessä asetuksessa säädettyä neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo, että

A. VÄLIAIKAISET TOIMENPITEET

1) Komissio on asetuksella (ETY) N:o 3798/90(2) ottanut käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien ja CN-koodeihin ex 6404 19 90 ja ex 6405 20 99 kuuluvien espadrillosten tuonnissa. Asetuksella (ETY) N:o 1051/91(3) tämän tullin voimassaoloa on jatkettu enintään kahdeksi kuukaudeksi.

B. MENETTELYN JATKO

2) Väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisen jälkeen "China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts", jäljempänä "Kiinan kauppakamari", joka edustaa kolmea asetuksessa (ETY) N:o 3798/90 mainittua tuottaja/viejää, joihin oli liittynyt yksi aikaisemmin esiintymätön tuottaja/viejä, "Shanghai Stationery and Sporting Goods Imp./Exp. Corp.", on pyytänyt ja saanut mahdollisuuden tulla kuulluksi komissiossa. Kiinan kauppakamari on myös esittänyt huomioitaan kirjallisesti.

3) Kolme jo aiemmin mukana ollutta maahantuojajärjestöä sekä kolme maahantuojaa ja yksi yhdeksän maahantuojan ryhmä ovat myös pyytäneet ja saaneet mahdollisuuden tulla kuulluksi komissiossa sekä esittäneet näkökantojaan kirjallisesti.

4) Myös valituksen tekijä on pyytänyt ja saanut mahdollisuuden tulla kuulluksi komissiossa.

5) Osapuolille on annettu mahdollisuus käyttää kaikkia asetuksen (ETY) N:o 2423/88 7 artiklan 4 kohdassa säädettyjä oikeuksia, ja ne ovat tämän tehneet.

Erityisesti, osapuolille on niiden pyynnöstä annettu kirjallisesti tiedoksi keskeiset tosiseikat ja huomiot, joiden perusteella komissio on ehdottanut lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamista ja väliaikaisen tullin vakuutena olleiden määrien lopullista kantamista. Niille on myös myönnetty määräaika näistä tiedonannoista muodostamiensa havaintojen esittämistä varten.

6) Komissio on käsitellyt kaikki tehdyt huomautukset ja ottanut huomioon useita esitettyjä huomioita vahvistaakseen lopulliset päätelmänsä, jotka neuvosto hyväksyy.

7) Komission suorittama polkumyyntitutkimus on kohdistunut 1 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä joulukuuta 1988 väliseen aikaan. Useat osapuolet ovat arvostelleet tämän viiteajanjakson valintaa ja väittäneet, että se oli ajallisesti liian etäällä menettelyn aloittamisesta.

Asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 8 kappaleessa esitettyjen syiden, jotka oikeuttivat tämän valinnan ja mahdollistivat mahdollisimman täydellisten ja tarkastettavissa olevien tietojen keräämisen yleensä pienikokoisilta yhteisön tuottajilta ja tuojilta, lisäksi neuvosto arvioi, että tällä valinnalla on hyvin rajallinen vaikutus itse toimenpiteeseen. Itse asiassa ei ole olemassa mitään viitettä siitä, että normaaliarvo olisi alentunut vuonna 1989.

C. TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLEVA TUOTE

8) Johdanto-osan 3 kappaleessa mainittu maahantuojaryhmä on pyytänyt komissiota tarkastelemaan uudelleen asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 9 ja 10 kappaleessa esittämiään väliaikaisia päätelmiä ja tekemään eron A- ja B-tyypin espadrillosten välillä [nämä kaksi tyyppiä kuvaillaan yksityiskohtaisesti asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 9 kappaleessa].

Tämä pyyntö tukeutui väitteeseen, jonka mukaan kuluttajilla ei ollut tarkalleen samoja syitä ostaa näitä tuotteita, joihin maahantuojatkin kohdistaisivat erilaiset kaupalliset strategiat, mikä edellyttäisi myös hintojen eroavaisuuksia.

9) Komissio katsoo, että tässä menettelyssä kaikki korottomat espadrillokset, joiden pohja on enintään 2,5 senttimetriä paksu, muodostavat yhden ainoan tuotteen. Näiden espadrillosten fyysiset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset ovat itse asiassa samankaltaisia olivatpa ne sitten A- tai B-tyyppisiä.

Komissio toteaa kuitenkin, että A- ja B-tyypin espadrillokset kuuluvat kahteen eri CN-koodiin.

Lisäksi komissio myöntää, että maahantuojien väitteet fyysistä eroavaisuuksista vaikuttavat aika perustelluilta ja että näillä eroavaisuuksilla voi olla vaikutusta hintoihin.

10) Tämän johdosta neuvosto katsoo, että on aiheellista tehdä ero A- ja B-tyypin espadrillosten välillä silloin, kun tarkastellaan polkumyyntimarginaalia, myyntihintojen eroja, vahinkokynnystä ja tullin tasoa.

D. POLKUMYYNTI

a) Normaaliarvo

11) Koska Kiinan kansantasavalta ei ole markkinatalousmaa, oli normaaliarvo alustavassa tutkimuksessa vahvistettu asetuksen (ETY) N:o 2423/88 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti kolmannessa markkinatalousmaassa kerättyjen tietojen perusteella. Tätä varten komissio oli pitänyt Uruguayta aiheellisena viitteenä ja vahvistanut, asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 16 kappaleessa esitettyjen syiden johdosta, normaaliarvon tätä maata koskevan sellaisen laskennallisen arvon perusteella, joka on muodostettu laskemalla yhteen espadrillosten tuotantokustannukset ja kohtuullinen voittomarginaali.

12) Useat osapuolet ovat arvostelleet viitemaan valintaa ja ehdottaneet, että normaaliarvo muodostettaisiin Bangladeshissa, joka muistuttaa enemmän Kiinaa kuin Uruguay.

Komissio, joka on ottanut huomioon tämän väitteen, on yrittänyt vuoden 1990 lokakuusta lähtien saada bangladeshilaisia espadrillosten tuottajien osallistumaan yhteistyöhön. Kaksi bangladeshilaista tuottajaa on vihdoin helmikuussa 1991 ilmoittanut komissiolle aikovansa olla yhteistyössä menettelyssä, mutta:

- toinen, joka oli aloittanut tuotantonsa syyskuussa 1989, ei pystynyt hankkimaan täydellisiä vuotta 1990 koskevia tietoja; ja

- toinen, joka myös oli vastikään aloittanut tuotantonsa (komission saamien tietojen mukaan vuoden 1988 kuluessa), voi ilmoittaa tietoja ainoastaan vuosilta 1989 ja 1990.

Ottaen huomioon:

- että nämä yhteistyötä koskevat tarjoukset tehtiin hyvin myöhäisessä tutkimusvaiheessa ja että niiden esittäjät olivat vastikään toimintansa aloittaneita tuottajia, joiden tuotantokustannuksiin saattoivat vaikuttaa sellaiset kulut tai muut tekijät, jotka liittyivät uuden toiminnan käynnistämiseen, ja

- ne viiteajanjakson muutokset, joita olisi täytynyt tehdä, jos olisi otettu huomioon näiden tuottajien antamat tiedot,

komissio katsoo, että Uruguayn valinta viitemaaksi on aiheellista ja kohtuullista.

13) Ottaen huomioon tarpeen tehdä ero A- ja B-tyypin espadrillosten välillä ja Kiinan kauppakamarin esittämät ja hintojen vertailtavuuteen vaikuttavia tiettyjä fyysisiä eroavaisuuksia ja tuontimaksuja koskevat todisteet komissio on muuttanut Uruguayta koskevaa laskennallista arvoa koskevia laskelmiaan.

Näissä muutoksissa on molemman tuotetyypin osalta otettu huomioon:

- päällisenä käytetty puuvillakangas; Uruguayssa käytetty kangas on yleensä paksumpaa ja siten neliömetriltä painavampaa kuin kiinalaisten tuottajien käyttämä kangas. Tämä ero ja sen vaikutukset kustannuksiin on otettu huomioon.

On kuitenkin katsottu, että tämä eroavaisuus ei voinut koskea kaikkea Kiinan vientiä, sillä Kiinasta viedään myös sellaisia espadrilloksia, joiden kankaiden ominaisuudet muistuttavat täysin Uruguayssa tuotettujen espadrillosten kankaiden ominaisuuksia. Ottaen huomioon tämän tekijän luotettavan painottamisen vaikeuden komissio on arvioinut kohtuulliseksi tämän eron ottamisen huomioon huomattavassa osassa kiinalaista vientiä, ja tämä vastaa vähintään puolta kyseisestä viennistä.

- pohjien vulkanisoimisessa käytetty kumi; komissio oli laskelmissaan ottanut huomioon vulkanisointikulut, jotka vastasivat "Malesia n:o 1" kumia vastaavan raaka-aineen käyttämistä. Kuitenkin kiinalaiset tuottajat käyttävät toisen tyyppistä kumia, jolla on alhaisemmat kustannukset, sekä synteettisiä materiaaleja, joilla myös on alhaisemmat kustannukset. Nämä erot on myönnetty ja muunnettu rahalliseksi A- ja B-tyypeille erillisesti. Kumin osalta pyydetty tarkistus on hyväksytty kokonaisuudessaan, mutta synteettisten materiaalien osalta se on hyväksytty samoin edellytyksin kuin kankaan osaltakin. Komissio on katsonut, että sillä oli hallussaan riittävät todisteet sen arvioimiseksi, että näitä synteettisiä materiaaleja käytettiin huomattavassa osassa kiinalaista vientiä, mutta kiinalaisten viejien antamien tietojen perusteella ei ollut mahdollista vahvistaa, että näitä synteettisiä materiaaleja käytettiin kaikessa kyseisessä viennissä.

Edelleen, kiinalaiset viejät ovat pohjien vulkanisoimisessa käytettyjen raaka-aineiden osalta korostaneet, että Kiinassa näitä materiaaleja saatiin kotimarkkinoilta ja että niihin ei siten ollut sisällytetty tullimaksuja toisin kuin niissä vulkanisointikustannuksissa, joita komissio käytti alustavassa tutkimuksessaan. Komissio on ottanut näiden tullimaksujen vaikutuksen huomioon kokonaisuudessaan ja se on pienentänyt molemman espadrillostyypin normaaliarvon laskennallisessa muodostamisessa käytettyjen vulkanisointikustannusten määrää.

14) Sen jälkeen kun komissio on suorittanut nämä tarkistukset, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon hintojen vertailtavuuteen vaikuttavat erot, jotka koskevat Kiinan kansantasavallassa ja Uruguayssa tuotettujen espadrillosten fyysisten ominaisuuksien eroja sekä tiettyjä tuontimaksuja, se on katsonut, että normaaliarvo oli asianmukaista ja kohtuullista määrittää Uruguayta koskevan laskennallisen arvon perusteella siten, että kahden espadrillostyypin välillä tehdään ero.

b) Vientihinnat

15) Ottaen huomioon A- j B-tyypin espadrillosten erottelun perustelevien väitteiden asianmukaisuuden komissio on päättänyt tarkastella uudelleen asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 23 kappaleessa esittämäänsä väliaikaisesti vahvistettua päätelmäänsä, jonka mukaan kahden tutkimukseen osallistuneen maahantuojan korkeita hintoja ei voinut pitää merkittävinä.

Tältä osin komissio toteaa, että nämä kaksi maahantuojaa:

- olivat erikoistuneet siten, että toinen oli erikoistunut A-tyypin tuotteisiin ja toinen B-tyypin tuotteisiin; ja

- eivät olleet satunnaisia maahantuojia ja ne tekivät siten säännöllisesti tilauksia, joiden määrää voidaan yksittäisenkin maahantuojan tapauksessakin pitää huomattavana, ja tämä varmistaa hintojen edustavuuden Kiinan ja yhteisön välissä kaupankäynnissä, jolle komission kokoamien tietojen mukaan on kyseisellä alalla ominaista se, että hinnat ovat suhteellisen yhdenmukaiset.

16) Tämän johdosta komissio on myöntänyt, että näiden maahantuojien luona kerätyt tiedot muodostivat parhaimmat saatavilla olevat tiedot, jotka mahdollistivat erottelun tekemisen A- ja B-tyypin espadrillosten välillä. Näiden kahden tyypin vientihinnat on siis vahvistettu kyseisten tietojen perusteella, joissa on se etu, että ne on alustavan tutkimuksen yhteydessä paikalla tarkastettu.

c) Vertailu ja polkumyyntimarginaalit

17) Vertailut on tehty noudattaen samaa menetelmää, jota käytettiin alustavassa tutkimuksessa, mutta kuitenkin niin, että on tehty ero A- ja B-tyypin espadrillosten välillä.

18) Tämän perusteella vahvistetaan, että molemman espadrillostyypin tapauksessa esiintyy polkumyyntiä. Polkumyyntimarginaalit vastaavat eroa, joka on molemman keskikokoisen espadrillostyypin vahvistetun normaaliarvon ja yhteisöön suuntautuvan vientihinnan välillä, ja ne nousevat painotetun keskiarvon perusteella laskettuina:

- A-tyypin espadrillosten osalta 105,3 prosenttiin;

ja

- B-tyypin espadrillosten osalta 70,3 prosenttiin kyseisten Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuonnin arvosta vapaasti yhteisön rajalla kaikkien kiinalaisten viejien tapauksessa.

19) Neuvosto hyväksyy johdanto-osan 11 18 kappaleessa esitetyt komission päätelmät.

E. VAHINKO

20) Kiinalaiset viejät ja yhteisön maahantuojat ovat esittäneet kaksi pääasiallista vahinkoa koskevaa väitettä. Ensinnäkin, useat maahantuojat ovat korostaneet, että ne asetuksen (ETY)N:o 3798/90 johdanto-osan 32 kappaleessa esitetyn vastaisesti toimivat kansainvälisinä kaupallisina toimijoina eivätkä jalkinealaan erikoistuneina tukkukauppiaina. Ne katsoivat siten, että tämä ominaispiirre olisi otettava huomioon vertailussa, jonka tarkoituksena oli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien espadrillosten ja yhteisön tuottajien tuottamien espadrillosten välisten myyntihintojen erojen vahvistaminen yhteisössä, sen vuoksi, että yhteisön tuottajien hinnat vastasivat niiden myyntejä jalkinetarvikkeisiin erikoistuneille tukkukauppiaille.

21) Komissioon pitänyt tätä havaintoa perusteltuna ja suorittanut tämän johdosta uudet, A- ja B-tyypin espadrilloksia erillisesti koskevat laskelmat ja:

- tarkistanut saatavissa olevien tietojen perusteella vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -hintoja, jotka on tarkastettu tutkimukseen osallistuneen kahden maahantuojan luona siten, että ne sijaitsevat samalla kaupan tasolla kuin yhteisön tuottajien hinnat; ja

- tarkistanut yhteisön tuottajien hintoja, joissa ei tavallisesti erotella A- ja B-tyypin espadrilloksia. Tarkistamista varten komissio on arvioinut, että yhteisön tuottajien noudattaman keskimääräisen myyntihinnan voitiin katsoa edustavan B-tyypin espadrilloksia, ja siten se on vahvistanut A-tyypin espadrillosten hinnan alentamalla kyseistä myyntihintaa suhteessa A- ja B-tyypin tuotantokustannusten eroihin.

22) Näiden tarkistettujen tietojen perusteella komissio on todennut, että viiteajanjakson aikana toteutuneet hintaerot olivat saavuttaneet seuraavat tasot, jotka ilmaistaan prosentuaalisena osuutena Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien espadrillosten hinnasta vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana:

- 209,6 prosenttia A-tyypin tapauksessa;

ja

- 114,7 prosenttia B-tyypin tapauksessa.

23) Kiinalaisten viejien ja asianomaisten yhteisön maahantuojien esittämä toinen väite koskee vahingon ja polkumyynnin välistä syy-yhteyttä. Menettelyn osapuolten mukaan yhteisön teollisuuden huonot tulokset johtuisivat alan yritysten huonosta hoidosta.

24) Tältä osin komissio muistuttaa mieliin asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 46 ja 49 kappaleen sisällön, jossa myönnettiin, että osa yhteisön teollisuuden kärsimästä vahingosta saattoi johtua 80-luvulla suoritetusta uudelleen järjestelystä ja nykyaikaistamisesta sekä tiettyjen korvaavien tuotteiden aiheuttamasta kilpailusta. Komissio katsoo kuitenkin, että väitteen tueksi ei ole esitetty sellaisia todisteita, jotka kyseenalistaisivat väliaikaisen päätelmän, jonka mukaan todetut polkumyyntikäytännöt ovat aiheuttaneet vahinkoa, joka erillisenäkin on huomattava.

25) Väliaikaisen tullin käyttöön ottamisen jälkeen ei ole ilmoitettu mistään uusista vahinkoa tai vahingon ja polkumyynnin välistä syy-yhteyttä koskevista tekijöistä. Neuvosto vahvistaa vahinkoa koskevat päätelmät sellaisina kuin ne ovat esitettyinä asetuksessa (ETY) N:o 3798/90 lukuun ottamatta päätelmiä hintaerosta, joiden osalta edellä johdanto-osan 21 ja 22 kappaleessa esitetty korvaa kyseisen asetuksen johdanto-osan 32 kappaleen.

F. YHTEISÖN ETU

26) Maahantuojat ovat jälleen tuoneet esille yhteisön edun osalta havaintonsa, joka koskee sitä, että halpahintaisen hankintalähteen olemassaolo on kuluttajien kannalta edullista, ja lisänneet, että, vastoin kuin oli esitetty asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 53 kappaleen kolmannessa alakohdassa, lopulliset kuluttajat hyötyivät usein halpahintaisen tuonnin tuomasta edusta.

27) Tutkimusyhteistyöhön osallistuneiden maahantuojien harvalukuisuuden vuoksi komissiolla ei ole hallussaan toista esitettyä kohtaa koskevia täydellisiä tietoja. Se arvioi kuitenkin, että tämä kohta on toissijainen suhteessa asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 52 54 kappaleessa esitettyihin väitteisiin, ja toteaa, että:

- A- ja B-tyypin espadrillosten erottelemisen, joka vastaa etenkin kuluttajien vaikuttimien huomioon ottamista, olisi varmistettava parempi soveltuminen markkinoiden todellisuuteen; ja

- normaaliarvon alentamisen (joka perustuu huomioihin tuotteiden sellaisista fyysisistä ominaisuuksista, joihin kuluttajat saattavat kiinnittää huomiota) ja tämän johdosta pohjahinnan alentamisen olisi vielä edeltävää paremmin mahdollistettava se, että tuonti olisi hyödyksi kuluttajalle.

28) Neuvosto vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 52 56 kappaleessa esitetyt komission päätelmät, joiden mukaan on yhteisön edun mukaista poistaa todetun polkumyynnin aiheuttaman vahingon vaikutukset yhteisön teollisuuteen.

G. LOPULLINEN TULLI

29) Neuvosto vahvistaa, että kiinalaisen viejän laskuttamassa tuonnissa on tarpeen soveltaa lopullista tullia, jonka olisi oltava sellaisen muuttuvan tullin muodossa, joka vastaisi eroa, joka on kiinalaisen tuonnin jalkineparikohtaisen vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnan ja kullekin espadrillostyypille määritetyn pohjahinnan välillä.

30) Lopullisen tullin tason määrittämistä varten komissio on verrannut kunkin espadrillostyypin polkumyyntimarginaalia ja vahingon poistamiseksi tarvittavaa määrää. Tämä määrä on määritetty alustavassa tutkimuksessa käytetyn ja asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 57 kappaleessa esitetyn menetelmän mukaisesti, mutta kuitenkin A- ja B-tyypin espadrillosten osalta erillisesti. Näillä perustein todetut hintaerot ovat seuraavat:

- A-tyypin osalta 255,7 prosenttia;

ja

- B-tyypin osalta 154,9 prosenttia tuotteen arvosta vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana.

Osoittautuu siis, että vahvistetut polkumyyntimarginaalit, jotka myös ilmaistaan prosentuaalisena osuutena tuotteen arvosta vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana, ovat alhaisemmat kuin prosentuaaliset osuudet, joilla hintoja olisi korotettava vahingon poistamiseksi.

Tämän johdosta käyttöön otettavan polkumyyntitullin on vastattava määritettyjä polkumyyntimarginaaleja.

31) Tämän johdosta neuvosto vahvistaa, että johdanto-osan 29 kappaleessa tarkoitettu pohjahinta on määritettävä sellaisen normaaliarvon perusteella, joka vastedes vahvistetaan erikseen kullekin espadrillostyypille ja jota asetuksen (ETY) N:o 3798/90 johdanto-osan 58 kappaleessa esitettyjen syiden vuoksi alennetaan aikaisempaan tapaan pienimpien kokojen tasoiseksi.

Täten vahvistetut vähimmäishinnat nousevat:

- A-tyypin espadrillosten osalta 0,93 ecuun parilta; ja

- B-tyypin espadrillosten osalta 0,99 ecuun parilta.

Nämä vähimmäishinnat, jotka muodostavat muuttuvan tullin laskentaperustan ja joita sovelletaan kaikkiin kokoihin, on vahvistettu vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -tasolla. Jotta parhain mahdollisin keinoin suljettaisiin pois tullin kiertämisen mahdollisuus, komissio arvioi kuitenkin aiheelliseksi säätää, että silloin, kun tuodut tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen sellaisen laskun nojalla, jonka on vahvistanut joku muu kuin kiinalainen viejä, sovellettava tulli on arvotulli, joka vastaa todettuja polkumyyntimarginaaleja, siis 105,3 prosenttia A-tyypin osalta ja 70,3 prosenttia B-tyypin osalta.

H. VÄLIAIKAISEN TULLIN KANTAMINEN

32) Useat maahantuojat sekä johdanto-osan 3 kappaleessa tarkoitettu yhdeksän maahantuojan ryhmä ovat pyytäneet, että tullia ei sovellettaisi siihen espadrillosten tuontiin, joka on jo toimitettu väliaikaisen tullin tullessa voimaan tai josta on tehty sitova sopimus voimaantulopäivään mennessä, ja että tämän johdosta väliaikaista tullia ei lopullisesti kannettaisi tällaisissa tapauksissa.

33) Asetuksen (ETY) N:o 2423/88 2 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti polkumyyntitulleja sovelletaan tuotteisiin, joita asia koskee, niiden yhteisön vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen hetkellä. Vastoin tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä 5 päivänä helmikuuta 1982 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 288/82(4) polkumyyntiasetuksessa, jota sovelletaan vilpillisissä kilpailuolosuhteissa toteutettuun tuontiin, ei säädetä mistään poikkeuksista tämän säännön osalta. Lisäksi on tarpeen muistuttaa mieliin, että komissio on vakaasti pyrkinyt antamaan tietoja osapuolille ja että maahantuojat eivät menettelyn aloittamisen ja väliaikaisen tullin käyttöön ottamisen välisenä aikana mitenkään voineet olla tietämättä tämän menettelyn olemassaolosta ja tutkimuksen etenemisestä.

34) Vahvistettujen polkumyyntimarginaalien huomattavuuden ja yhteisön teollisuudelle aiheutuneen vahingon vakavuuden vuoksi neuvosto katsoo, että väliaikaisen tullin vakuutena olleet määrät on tarpeen lopullisesti kantaa säädettyjen lopullisten tullimäärien mukaisina ja erillisinä kunkin espadrillostyypin osalta - minkä mahdollistaa se, että kyseiset tyypit kuuluvat eri CN-koodeihin - sekä vakuutena olleiden määrien rajoissa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tuotaessa yhteisöön Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia ja CN-koodeihin ex 6404 19 90 (Taric-koodi 6404 19 90*10) ja ex 6405 20 99 (Taric-koodi ex 6405 20 99*10) kuuluvia espadrilloksia.

2. Silloin, 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet lasketaan vapaaseen liikkeeseen Kiinan kansantasavaltaan sijoittautuneen viejän vahvistaman laskun nojalla, tullin määrä vastaa eroa, joka on jäljempänä esitettyjen pohjahintojen ja parikohtaisen vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnan välillä:

- 0,99 ecua parilta CN-koodiin ex 6404 19 90 (Taric-lisäkoodi - 8545) kuuluvien espadrillosten osalta;

ja

- 0,93 ecua parilta CN-koodiin ex 6405 20 99 (Taric-lisäkoodi - 8546) kuuluvien espadrillosten osalta.

Hinta vapaasti yhteisön rajalla on nettohinta, jos tosiasialliset maksuehdot ovat sellaiset, että maksu suoritetaan kolmenkymmenen päivän kuluessa kauppatavaroiden saapumisesta yhteisön tullialueelle. Sitä alennetaan yhdellä prosentilla jokaiselta maksuajan ylittävältä kuukaudelta.

3. Silloin, kun 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet lasketaan vapaaseen liikkeeseen jonkun muun kuin Kiinan kansantasavaltaan sijoittautuneen viejän vahvistaman laskun nojalla, vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -hintaan sovellettavan tullin määrä vahvistetaan:

- 70,3 prosentiksi CN-koodiin ex 6404 19 90 (Taric-lisäkoodi - 8547) kuuluvien espadrillosten osalta;

ja

- 105,3 prosentiksi CN-koodiin ex 6405 20 99 (Taric-lisäkoodi - 8548) kuuluvien espadrillosten osalta.

Hinta vapaasti yhteisön rajalla on nettohinta, jos tosiasialliset maksuehdot ovat sellaiset, että maksu suoritetaan kolmenkymmenen päivän kuluessa kauppatavaroiden saapumisesta yhteisön tullialueelle. Sitä korotetaan yhdellä prosentilla jokaiselta maksuajan ylittävältä kuukaudelta.

4. Tässä asetuksessa "espadrilloksina" pidetään jalkineita, joiden pohja, jonka vahvikkeena on tai ole kumia tai pinnaltaan vaihtelevaa muovimateriaalia,on punottua köyttä, joissa ei ole korkoa ja joiden pohjan paksuus on enintään 2,5 senttimetriä.

5. Sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä.

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3798/90 mukaisesti väliaikaisen tullin vakuutena olleet määrät kannetaan lopullisesti vakuutena olleiden määrien rajoissa sekä niiden määrien rajoissa, jotka aiheutuvat 1 artiklan 2 kohdassa vahvistetun lopullisen tullin soveltamisesta.

Vapautetaan nämä määrät ylittävät vakuutena olleet summat.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-C. JUNCKER

(1) EYVL N:o L 209, 2.8.1988, s. 1

(2) EYVL N:o L 365, 28.12.1990, s. 25

(3) EYVL N:o L 107, 27.4.1991, s. 1

(4) EYVL N:o L 35, 9.2.1982, s. 1