31991R1601

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä

Virallinen lehti nro L 149 , 14/06/1991 s. 0001 - 0009
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 37 s. 0244
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 37 s. 0244


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1601/91,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991,

maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

tällä hetkellä ei ole maustettuja viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia ja maustettuja viinistä valmistettuja juomasekoituksia, jäljempänä `maustetut juomat`, koskevia erityisiä yhteisön sääntöjä, ei varsinkaan tällaisten juomien määritelmästä eikä niiden kuvaukseen ja esittelyyn liittyvistä vaatimuksista; näiden juomien taloudellisen merkityksen vuoksi on yhteismarkkinoiden toiminnan edistämiseksi tarpeen antaa asiasta yhteiset säännökset,

yhteisön maataloudessa näillä maustetuilla juomilla on tärkeät markkinat; nämä markkinat ovat paljolti seurausta siitä maineesta, jonka eräät näistä juomista ovat saavuttaneet sekä yhteisössä että muualla maailmassa; tämä maine voidaan lukea kyseisten juomien laadun ansioksi; näiden markkinoiden säilyttämiseksi olisi näillä tuotteilla säilytettävä tietty laatutaso; asianmukainen keino säilyttää tämä laatutaso on määritellä sanotut juomat ottamalla huomioon se perinteinen käytäntö, johon niiden maine perustuu; näin määriteltyjä ilmaisuja saisi käyttää ainoastaan laadultaan perinteisiä juomia vastaavista juomista, jotta estetään näiden nimitysten arvon alentuminen,

on tarpeen, että maustetuille juomille, jotka pääosin muodostuvat viinistä tai rypäleen puristemehusta, luodaan asianmukainen järjestelmä samalla sallien tällaisten juomien kehittäminen ja uudistaminen; tämä päämäärä on saavutettavissa helpommin luomalla kolme juomaluokkaa, jotka perustuvat juomien viinipitoisuuteen, alkoholipitoisuuteen sekä siihen onko niihin lisätty alkoholia,

on tarpeen, että yhteisön säännöillä varattaisiin tietyt alueet sellaisiksi, joista saisi käyttää kyseisiin alueisiin viittaavia maantieteellisiä nimityksiä, jos lopputuote saa ominaispiirteensä ja määräävät ominaisuutensa kyseisellä maantieteellisellä alueella kokonaan tapahtuvien tuotantovaiheiden aikana,

tavallisesti kuluttajille ilmoitetaan tietyt tiedot merkinnöissä; maustettujen juomien merkintöihin sovelletaan kuluttajille myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annettua neuvoston direktiiviä 79/112/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/395/ETY(5); kuitenkin kun otetaan huomioon kyseisten juomien laatu ja se, että kuluttaja saisi näistä tuotteista täydellisempää tietoa, näiden yleisten sääntöjen lisäksi olisi annettava erityissäännöksiä,

kuluttaja yhdistää mielessään tiettyjen maustettujen juomien maineen läheisesti niiden perinteiseen alkuperään; näin ollen, jotta varmistetaan tietojen ilmoittaminen kuluttajalle asianmukaisesti ja otetaan huomioon nämä erityiset tapaukset, on tarpeen tehdä alkuperän ilmoittaminen pakolliseksi sellaisissa tapauksissa, joissa juoma ei ole peräisin perinteiseltä tuotantoalueelta,

juoman koostumusta koskevien aiheellisten tietojen ilmoittamiseksi olisi annettava tiettyjä sääntöjä juomassa käytetyn alkoholin merkitsemisestä,

juomaveden laadusta 15 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa neuvoston direktiivissä 80/778/ETY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 81/858/ETY(7), ja luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa neuvoston direktiivissä 80/777/ETY(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 85/7/ETY(9), määritellään sellaisen veden ominaisuudet, jota saadaan käyttää elintarvikkeissa; näin ollen niihin olisi viitattava,

elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa neuvoston direktiivissä 88/388/ETY(10) määritellään maustamisessa käytettävät eri käsitteet; samaa käsitteistöä olisi käytettävä myös tässä asetuksessa,

maahan tuotavien maustettujen juomien kuvauksesta ja esittelystä olisi annettava erityissäännökset, joissa otetaan huomioon yhteisön sitoumukset suhteissaan kolmansiin maihin,

yhteisön maustettujen juomien maineen suojelemiseksi maailmanmarkkinoilla samat säännöt olisi ulotettava vientijuomiin, jollei, perinteiset tavat ja käytäntö huomioon ottaen, joissakin vientimaissa ole päinvastaisia säännöksiä,

asetuksen säätäminen on tässä tapauksessa suotavaa, jotta varmistettaisiin kysymykseen tulevien toimenpiteiden yhtenäinen ja samanaikainen täytäntöönpano,

menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi olisi komission tehtäväksi annettava vahvistaa tekniset täytäntöönpanotoimenpiteet; tätä tarkoitusta varten olisi säädettävä tarkoituksenmukaisista menettelyistä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin yhteistyön varmistamiseksi täytäntöönpanokomiteassa, ja

siirtymäsäännökset ovat tarpeen tässä asetuksessa määriteltyyn järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä.

2 artikla

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "maustetulla viinillä"

juomaa,

- joka on valmistettu asetuksen (ETY) N:o 822/87(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1325/90(12), liitteessä I olevassa 12-18 kohdassa määritellyistä viineistä, lukuun ottamatta retsina-pöytäviiniä, ja johon mahdollisesti on lisätty rypäleen puristemehua, käymistilassa olevaa rypäleen puristemehua sekä/tai käymätöntä rypäleen puristemehua, jonka käyminen on estetty lisäämällä alkoholia, siten kuin yhteisön lainsäädännössä määritellään,

- johon alkoholia on lisätty, siten kuin 3 artiklan d alakohdassa määritellään, ja

- joka on maustettu käyttämällä:

- direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa sekä mainitun kohdan c alakohdassa määriteltyjä luontaisia aromiaineita sekä/tai luontaisia aromivalmisteita. Tietyissä tapauksissa ja tietyin edellytyksin voidaan sallia sanotun direktiivin 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa määriteltyjen luontaisten kaltaisten aineiden ja valmisteiden käyttö 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan rajoittavampien säännösten soveltamista, sekä/tai

- aromisia yrttejä ja/tai mausteita sekä/tai mauste-elintarvikkeita

- joka yleensä on makeutettu, ja jollei 2 kohdan poikkeuksista muuta johdu, joka mahdollisesti on värjätty karamellivärillä,

- jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 14,5 tilavuusprosenttia, mutta vähemmän kuin 22 tilavuusprosenttia ja kokonaisalkoholipitoisuus vähintään 17,5 tilavuusprosenttia; kuitenkin niillä tuotteilla, joilla 5 kohdan mukaisesti on kuvauksena "kuiva" tai "erittäin kuiva", kokonaisalkoholipitoisuuden on vastaavasti oltava vähintään 16 ja 15 tilavuusprosenttia.

Maustetun viinin valmistuksessa käytetyn viinin osuuden lopputuotteessa ennen väkevöimistä on oltava vähintään 75 prosenttia. Käytettyjen tuotteiden alimman sallitun luonnollisen alkoholipitoisuuden tilavuusprosentteina on oltava asetuksen (ETY) N:o 822/87 18 artiklan 1 kohdan mukainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan säännösten soveltamista.

Nimitys "maustettu viini" voidaan korvata nimityksellä "viinipohjainen aperitiivi". Ilmaisun "aperitiivi" käyttö tässä yhteydessä ei rajoita ilmaisun käyttöä sellaisten tuotteiden määrittelemisessä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan;

b) "maustetulla viinipohjaisella juomalla"

juomaa,

- joka on valmistettu asetuksen (ETY) N:o 822/87 liitteessä I olevassa 11- 13 kohdassa ja 15-18 kohdassa määritellyistä viineistä, lukuun ottamatta viinejä, jotka on valmistettu lisäämällä alkoholia sekä retsina-pöytäviiniä, ja joihin on mahdollisesti lisätty rypäleen puristemehua ja/tai osittain käynyttä rypäleen puristemehua,

- joka on maustettu käyttämällä:

- direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa sekä mainitun kohdan c alakohdassa määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja/tai luontaisia aromivalmisteita sekä/tai näiden kaltaisia aineita tai valmisteita; sanotun direktiivin 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa määriteltyjen keinotekoisten aineiden käyttö voidaan sallia tietyissä tapauksissa ja tietyin edellytyksin 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sekä/tai

- aromisia yrttejä ja/tai mausteita sekä/tai mauste-elintarvikkeita,

- joka mahdollisesti on makeutettu,

- johon ei ole lisätty alkoholia, ellei muuta johdu poikkeuksista, jotka mainitaan tämän asetuksen tuotetta koskevassa määritelmässä tai joista on päätetty 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

- jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 7 tilavuusprosenttia ja vähemmän kuin 14,5 tilavuusprosenttia.

Maustetun viinipohjaisen juoman valmistuksessa käytettyjen viinien osuuden on oltava lopputuotteessa vähintään 50 prosenttia. Käytettyjen tuotteiden luonnollisen alkoholipitoisuuden tilavuusprosentteina on oltava vähintään asetuksen (ETY) N:o 822/87 18 artiklan 1 kohdan mukainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista;

c) "maustetusta viinistä valmistetulla juomasekoituksella"

juomaa,

- joka on valmistettu viinistä ja/tai rypäleen puristemehusta:

- joka on maustettu käyttämällä:

- direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa sekä mainitun kohdan c alakohdassa määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja/tai luontaisia aromivalmisteita sekä/tai näiden kaltaisia aineita tai valmisteita; sanotun direktiivin 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa määriteltyjen keinotekoisten aineiden käyttö voidaan sallia tietyissä tapauksissa ja tietyin edellytyksin 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sekä/tai

- aromisia yrttejä ja/tai mausteita sekä/tai mauste-elintarvikkeita,

- joka on mahdollisesti makeutettu ja mahdollisesti värjätty,

- johon ei ole lisätty alkoholia,

- jonka todellinen alkoholipitoisuus on 7 tilavuusprosenttia.

Maustetun viinistä valmistetun juomasekoituksen valmistuksessa käytetyn viinin ja/tai rypäleen puristemehun osuuden on oltava lopputuotteessa vähintään 50 prosenttia. Käytettyjen tuotteiden luonnollisen alkoholipitoisuuden tilavuusprosentteina on oltava vähintään asetuksen (ETY) N:o 822/87 18 artiklan 1 kohdan mukainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.

Erityisnimityksistä voidaan päättää 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Ilmaisun "juomasekoitus" käyttö tässä yhteydessä ei rajoita sen käyttöä määriteltäessä tuotteita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

2. Sellaisten maustettujen viinien eri luokkien määritelmät, joiden nimitys voidaan korvata nimityksellä "maustettu viini":

a) Vermutti:

maustettu viini, joka on valmistettu 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta viinistä ja jolle ominainen maku on saatu käyttämällä asianmukaisia aineksia, erityisesti sellaisia, jotka ovat peräisin aina välttämättä käytettävistä Artemisia-lajeista; tämän juoman saa makeuttaa ainoastaan käyttämällä karamellisokeria, sakkaroosia, rypäleen puristemehua, tislaamalla väkevöityä rypäleen puristemehua ja väkevöityä rypäleen puristemehua.

b) Katkerolla maustettu viini:

maustettu viini, jolla on ominainen katkeroaromi. Nimitystä "katkerolla maustettu viini" ennen on oltava ensisijaisen katkero-aromiaineen nimi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Seuraavia ilmaisuja, tai vastaavia ilmaisuja muilla yhteisön virallisilla kielillä, voidaan käyttää täydentämään tätä nimitystä tai sen sijasta:

- "Quinquina wine", kun ensisijainen aromiaine on luontainen kiniiniaromi,

- "Bitter vino", kun ensisijainen aromiaine on gentiankasvin luontainen aromi ja juoma on värjätty sallitulla keltaisella ja/tai punaisella väriaineella; sanan "bitter" käyttö tässä yhteydessä ei rajoita sen käyttöä määriteltäessä tuotteita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

- "Americano", kun aromi on peräisin koiruohon ja gentiankasvin luontaisista aromiaineista ja juoma on värjätty sallitulla keltaisella ja/tai punaisella väriaineella.

c) Kananmunapohjainen mausteviini:

Maustettu viini, johon on lisätty korkealaatuista munankeltuaista tai sen ainesosia ja jossa lopputuotteen sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on yli 200 grammaa ja munankeltuaispitoisuus vähintään 10 grammaa litrassa.

Ilmaisua "kananmunapohjainen mausteviini" voidaan täydentää ilmaisulla "cremovo" silloin kun kyseisessä viinissä Marsala-viinin osuus on vähintään 80 prosenttia.

Ilmaisua "kananmunapohjainen mausteviini" voidaan täydentää ilmaisulla "cremovo zabaione" silloin kun kyseisessä viinissä Marsala-viinin osuus on vähintään 80 prosenttia ja munankeltuaispitoisuus vähintään 60 grammaa litrassa.

3. Sellaisten maustettujen viinipohjaisten juomien eri luokkien määritelmät, joiden:

- nimityksen sijasta voidaan käyttää nimitystä "maustettu viinipohjainen juoma" jäsenvaltiossa, jossa juoma valmistetaan,

- nimitystä voidaan käyttää täydentämään nimitystä "maustettu viinipohjainen juoma" muissa jäsenvaltioissa:

a) Sangria:

viinistä valmistettu juoma, joka on maustettu lisäämällä siihen luontaisia sitrushedelmän uutteita tai aromitiivisteitä, joka joko sisältää tai ei sisällä kyseisen hedelmän mehua ja johon on mahdollisesti lisätty mausteaineita, joka on makeutettu ja hiilihapotettu, sekä jonka alkoholipitoisuus on alle 12 tilavuusprosenttia.

Juoma voi sisältää kiinteitä sitrushedelmän hedelmälihan tai kuoren kappaleita ja sen värin on oltava peräisin yksinomaan käytetyistä raaka-aineista.

Nimityksen "Sangria" jälkeen on oltava maininta "valmistettu ...", jota seuraa sen jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman alueen nimi, missä juoma on tuotettu, paitsi jos tuote on valmistettu Espanjassa tai Portugalissa.

Nimityksen "Sangria" sijasta voidaan käyttää nimitystä "maustettu viinipohjainen juoma" ainoastaan, jos juoma on valmistettu Espanjassa tai Portugalissa;

b) Clarea:

valkoviinistä a kohdan mukaisin edellytyksin valmistettu juoma.

Nimityksen "Clarea" jälkeen on oltava maininta "valmistettu ...", jota seuraa sen jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman alueen nimi, missä juoma on tuotettu, paitsi jos tuote on valmistettu Espanjassa.

Nimityksen "Clarea" sijasta voidaan käyttää nimitystä "maustettu viinipohjainen juoma" ainoastaan, jos juoma on valmistettu Espanjassa;

c) Zurra:

juoma, joka on valmistettu lisäämällä a ja b kohdassa tarkoitettuihin juomiin asetuksessa (ETY) N:o 1576/89(13) määriteltyä brandya tai viinistä tislaamalla valmistettua alkoholijuomaa ja johon on mahdollisesti lisätty hedelmäpaloja. Todellisen alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 9 tilavuusprosenttia ja vähemmän kuin 14 tilavuusprosenttia;

d) Bitter soda:

maustettu juoma, joka on valmistettu "bitter vino" -juomasta, jota lopputuotteen tilavuudesta on oltava vähintään 50 prosenttia ja joka on hiilihapotettu tai johon on lisätty hiilihapotettua vettä sekä mahdollisesti samoja väriaineita kuin "bitter vino" -juomaan. Todellisen alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 8 tilavuusprosenttia ja vähemmän kuin 10,5 tilavuusprosenttia. Ilmaisun "bitter" käyttö tässä yhteydessä ei rajoita sen käyttöä määriteltäessä tuotteita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan;

e) Kalte Ente:

maustettu viinipohjainen juoma, joka on valmistettu sekoittamalla kuohuviiniin tai hiilihapotettuun kuohuviiniin viiniä, helmeilevää viiniä tai hiilihapotettua helmeilevää viiniä, sekä lisäämällä luontaisia sitruunan ainesosia tai sen uutteita, joiden maun on oltava vallitseva. Kuohuviinin tai hiilihapotetun kuohuviinin osuuden lopputuotteen tilavuudesta on oltava vähintään 25 prosenttia;

f) Glühwein:

maustettu juoma, joka on valmistettu yksinomaan puna- tai valkoviinistä sekä sokerista ja maustettu pääasiassa kanelilla ja neilikalla. Jos juoma on valmistettu valkoviinistä, myyntinimitystä "Glühwein" on täydennettävä sanalla "valkoviini";

g) Maiwein:

maustettu juoma, joka on valmistettu viinistä, johon on lisätty asperula odorata -kasveja tai niiden uutteita niin, että varmistetaan asperula odorata -kasvin vallitseva maku;

h) Maitrank:

maustettu juoma, joka on valmistettu kuivasta valkoviinistä, johon on maseroitu asperula odorata -kasveja tai lisätty asperula odorata -kasvin uutetta sekä lisätty appelsiineja ja/tai muita hedelmiä, mahdollisesti mehutiivisteenä tai mehu-uutteena ja jossa on enintään 5 prosenttia sokeria makeutusaineena.

i) Muut määritelmät:

Muut määritelmät vahvistetaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4. Sellaisten viinistä valmistettujen juomasekoitusten luokkien määritelmät, joiden:

- nimityksen sijasta voidaan käyttää nimitystä "maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus" valtiossa, jossa juoma tuotetaan,

- nimitystä voidaan käyttää täydentämään nimitystä "maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus" muissa jäsenvaltioissa;

a) Viinipohjainen juomasekoitus:

maustettu juoma, jossa:

- rypäleen puristemehutiivisteen osuus on enintään 10 prosenttia lopputuotteen kokonaistilavuudesta,

- sokeripitoisuus, inverttisokerina ilmoitettuna, on vähemmän kuin 80 grammaa litrassa;

b) Maustettu helmeilevä rypälepohjainen juomasekoitus:

juoma,

- joka on valmistettu yksinomaan rypäleen puristemehusta,

- jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähemmän kuin 4 tilavuusprosenttia,

- joka sisältää hiilidioksidia, joka on peräisin yksinomaan käytettyjen tuotteiden käymisprosessista.

c) Muut määritelmät:

Muut määritelmät vahvistetaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5. Seuraavilla maininnoilla voidaan täydentää 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja nimityksiä, sokeripitoisuus kussakin alakohdassa inverttisokerina ilmaistuna:

a) "erittäin kuiva": kun tuotteiden sokeripitoisuus on alle 30 grammaa litrassa;

b) "kuiva": kun tuotteiden sokeripitoisuus on alle 50 grammaa litrassa;

c) "puolikuiva": kun tuotteiden sokeripitoisuus on 50-90 grammaa litrassa;

d) "puolimakea": kun tuotteiden sokeripitoisuus on 90-130 grammaa litrassa;

e) "makea": kun tuotteiden sokeripitoisuus on enemmän kuin 130 grammaa litrassa.

Maininnan "puolimakea" ja "makea" sijasta voidaan merkitä sokeripitoisuus ilmaisemalla sokerimäärä grammoina inverttisokeria litrassa.

6. Jos maustetun viinipohjaisen juoman myyntinimitykseen sisältyy ilmaisu "kuohuva", on käytetyn kuohuviinin määrän oltava vähintään 95 prosenttia.

7. Yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta annetaan 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 artikla

Lisämääritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "makeuttamisella"

yhden tai useamman seuraavan tuotteen käyttöä maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien tai maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten valmistuksessa:

osittain puhdistettu valkosokeri, valkosokeri, puhdistettu valkosokeri, dekstroosi, fruktoosi, glukoosisiirappi, nestesokeri, nestemäinen inverttisokeri, inverttisokerisiirappi, puhdistettu ja tislattu rypäleen puristemehu, rypäleen puristemehutiiviste, tuore rypäleen puristemehu, poltettu sokeri, hunaja, johanneksen leipäpuusiirappi, tai muu sellainen luonnollinen hiilihydraatti, jolla on samanlainen vaikutus kuin edellä mainituilla tuotteilla.

"poltetulla sokerilla" tarkoitetaan, tuotetta, joka valmistetaan sakkaroosista yksinomaan kuumentamalla sitä valvotuissa olosuhteissa ilman emäksiä, mineraalihappoja tai muita kemiallisia lisäaineita;

b) "maustamisella"

direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyn yhden tai useamman aromiaineen ja/tai aromisen yrtin ja/tai mausteen sekä/tai mauste-elintarvikkeen käyttämistä maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien sekä maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten valmistuksessa.

Näiden ainesten lisääminen antaa lopputuotteelle viinistä eroavia aistivaraisia ominaisuuksia;

c) "värjäämisellä"

yhden tai useamman väriaineen käyttämistä maustettujen viinien tai maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten valmistuksessa;

d) "alkoholin lisäämisellä"

seuraavista tuotteista yhden tai useamman käyttämistä maustettujen viinien sekä, jos se on tarkoituksenmukaista, maustettujen viinipohjaisten juomien valmistuksessa:

- viininviljelyperäinen etyylialkoholi,

- viinistä tai kuivatuista rypäleistä peräisin oleva alkoholi,

- maatalousperäinen etyylialkoholi,

- viinitisle tai kuivatuista rypäleistä saatu tisle,

- maatalousperäinen tisle,

- viinistä tai rypäleiden puristusjäännöksestä tislaamalla valmistettu alkoholijuoma,

- kuivatuista rypäleistä tislaamalla valmistettu alkoholijuoma,

joiden ominaisuudet ovat yhteisön säännösten mukaiset, erityisesti etyylialkoholin ominaisuuksien on oltava liitteen I mukaiset;

e) "todellisella alkoholipitoisuudella tilavuusprosentteina"

tuotteen sisältämän puhtaan, 20 °C:ssa mitatun alkoholin tilavuuden suhdetta tämän tuotteen kokonaistilavuuteen samassa lämpötilassa;

f) "potentiaalisella alkoholipitoisuudella tilavuusprosentteina"

sitä tuotteen sisältämän puhtaan, 20 °C:ssa mitatun alkoholin tilavuuden suhdetta tämän tuotteen kokonaistilavuuteen samassa lämpötilassa, joka syntyisi, jos tuotteessa oleva sokeri fermentoituisi kokonaan;

g) "kokonaisalkoholipitoisuudella tilavuusprosentteina"

todellisen alkoholipitoisuuden ja potentiaalisen alkoholipitoisuuden yhteenlaskettua määrää tilavuusprosentteina;

h) "luonnollisella alkoholipitoisuudella tilavuusprosentteina"

tuotteen kokonaisalkoholipitoisuutta tilavuusprosentteina ennen väkevöintiä.

4 artikla

1. Tässä asetuksessa tarkoitettujen juomien osalta elintarvikkeissa sallittujen lisäaineiden luettelosta, niiden käyttöä koskevista yksityiskohtaisista määräyksistä ja kyseisistä tuotteista päätetään direktiivissä 89/107/ETY(14) säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Näiden juomien valmistuksessa veden, mahdollisesti tislatun tai demineralisoidun, lisääminen on sallittua, jos veden laatu on direktiivien 80/777/ETY ja 80/778/ETY mukaisesti annettujen kansallisten säännösten mukainen ja jos lisätty vesi ei muuta juomaa.

3. Väriaineiden, aromivalmisteiden tai muiden sallittujen maustettujen tuotteiden valmistuksessa käytettyjen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen käytetyn etyylialkoholin on oltava maatalousperäistä ja käytetyn annoksen on oltava tarkalleen sen suuruinen kuin väriaineiden, aromivalmisteiden tai muiden sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen on välttämätöntä.

4. Yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosta, mukaan lukien tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden analysoinnissa käytettävät menetelmät, annetaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

1. Viinien ja puristemehujen käsittelyssä sallittujen enologisten menetelmien ja käytäntöjen on oltava asetuksen (ETY) N:o 822/87 mukaiset.

2. Muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja lopputuotteita ja raaka-aineita koskevista käsittelyistä päätetään 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

1. Tässä artiklassa ja 2 artiklassa tarkoitettujen nimitysten käyttö rajoitetaan näissä artikloissa määriteltyihin juomiin ottaen huomioon 2 ja 4 artiklassa säädetyt vaatimukset. Näitä nimityksiä on käytettävä kuvattaessa näitä juomia yhteisössä.

Juomissa, jotka eivät täytä 2 artiklassa määritellyille juomille vahvistettuja vaatimuksia, ei saa käyttää kyseisessä artiklassa näille juomille säädettyjä nimityksiä.

2. a) Liitteessä II lueteltuja maantieteellisiä nimityksiä voidaan käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen nimitysten sijasta tai täydentää niitä siten, että näistä muodostetaan yhdistettyjä nimityksiä.

b) Nämä maantieteelliset nimitykset varataan juomien nimityksille, jos tuotantovaihe, jonka aikana ne saavat ominaispiirteensä ja määräävät ominaisuutensa, on tapahtunut ilmoitetulla maantieteellisellä alueella, jos nimitys ei johda kuluttajaa harhaan käytetyn raaka-aineen osalta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja myyntinimityksiä ei saa täydentää viinituotteiden sallituilla maantieteellisillä nimityksillä.

4. Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia erityissääntöjä alueillaan valmistettujen liitteessä II tarkoitettujen juomien tuotantoon, liikkuvuuteen jäsenvaltiossa sekä kuvaukseen ja esittelyyn, jos nämä säännöt eivät ole ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa.

7 artikla

1. Sellaisten viinituotteita ja aromiaineita sisältävien maustettujen juomien, joiden alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 tilavuusprosenttia, mutta jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia, myyntinimityksessä ei saa viitata viinialan tuotteisiin.

2. Maustettuja juomia, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia, ei saa pitää kaupan nautintatarkoituksiin sellaisilla liitesanoilla tai sanonnoilla kuten "kaltainen", "tyyppinen", "tyylinen", "tapainen", "tehty", "makuinen", eikä muilla vastaavilla ilmaisuilla tässä asetuksessa tarkoitettuun nimitykseen yhdistettynä.

3. Viimeistään tämän asetuksen voimaan tulemista seuraavien kuuden kuukauden kuluttua komissio esittää neuvostolle aiheellisen ehdotuksen niiden maustettujen juomien osalta, jotka sisältävät viinialan tuotteita ja jotka valmistetaan lisäämällä alkoholia, mutta joihin tätä asetusta ei sovelleta.

"Wine cooler" -juomien yhteydessä saadaan käyttää näitä juomia kuvailevia nimityksiä kunnes neuvosto on tehnyt päätöksen edellä tarkoitetun ehdotuksen osalta.

8 artikla

1. Direktiivin 79/112/ETY mukaisesti annettujen kansallisten sääntöjen lisäksi 2 artiklassa tarkoitettujen juomien merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa on noudatettava tätä artiklaa.

2. Kun on kysymys 2 artiklassa tarkoitetuista tuotteista, myyntinimityksen on oltava jokin 6 artiklan mukaan yksinomaan näistä tuotteista käytettävistä nimityksistä.

3. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja nimityksiä voidaan täydentää viittauksella käytettyyn pääaromiaineeseen.

4. Jos tässä asetuksessa tarkoitetun juoman valmistuksessa käytetty alkoholi on peräisin ainoastaan yhdestä raaka-aineesta (esimerkiksi yksinomaan viinistä peräisin oleva alkoholista, melassipohjaisesta alkoholista tai viljapohjaisesta alkoholista), se voidaan ilmoittaa merkinnöissä.

Jos alkoholi on peräisin useasta raaka-aineesta, niin merkinnöissä ei saa olla erityistä viittausta siihen.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen juomien valmistuksessa väriaineiden, aromivalmisteiden tai muiden sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen käytettyä etyylialkoholia ei pidetä juoman ainesosana.

5. Liitteessä II lueteltuja maantieteellisiä nimityksiä ei saa kääntää.

6. Tässä asetuksessa säädetyt tiedot on annettava yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä siten, että kuluttaja voi helposti ymmärtää jokaisen kohdan, jollei ostajille anneta tietoa muulla tavalla.

7. Valmistusmaan virallisen kielen käyttö on sallittua, jos juoma on peräisin kolmannesta maasta ja jos tässä asetuksessa säädetyt tiedot annetaan myös jollakin yhteisön virallisella kielellä niin, että kuluttaja voi helposti ymmärtää jokaisen kohdan.

8. Tässä asetuksessa säädetyt tiedot voidaan toistaa jollain toisella kielellä yhteisöstä peräisin olevissa, vientiin tarkoitetuissa juomissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista; tätä ei sovelleta 5 kohdassa tarkoitettuihin nimityksiin.

9. Seuraavista 2 artiklassa tarkoitettuja juomia koskevista asioista voidaan päättää 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen:

a) erityissäännöksistä, jotka koskevat tuotteen tiettyyn ominaisuuteen, kuten historiaan tai valmistusmenetelmiin, viittaavien ilmaisujen käyttöä;

b) sellaisten säiliöissä olevien tuotteiden merkintämääräyksistä, joita ei ole tarkoitettu kuluttajalle.

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maustettuja viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia sekä maustettuja viinistä valmistettuja juomasekoituksia koskevia yhteisön säännöksiä noudatetaan. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi laitos tai useampia laitoksia valvomaan näiden säännösten noudattamista.

Liitteessä II lueteltujen juomien osalta voidaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää, että tällainen valvonta ja suoja toteutetaan yhteisössä tapahtuvan liikkuvuuden osalta viranomaisten todentamien kauppa-asiakirjojen avulla ja asiaa koskevia rekistereitä pitämällä.

2. Vilpillisen menettelyn ja väärennösten estämiseksi voidaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen luoda järjestelmä maasta vietävien, liitteessä II lueteltuja juomia koskevien asiakirjojen todistusvoimaisuuden takaamiseksi.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua järjestelmää ei ole otettu käyttöön, jäsenvaltioiden on toteutettava omat asiakirjojen todistusvoimaisuuden takaamista koskevat järjestelmänsä, jos ne ovat yhteisön sääntöjen mukaisia.

3. Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tarvittavista toimenpiteistä yhteisön säännösten soveltamiseksi yhdenmukaisesti maustettuja viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten alalla, erityisesti valvonnan ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten välisten suhteiden osalta.

4. Jäsenvaltioiden ja komission on toimitettava toisilleen tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset tiedot. Yksityiskohtaiset säännökset tällaisten tietojen toimittamisesta ja levittämisestä annetaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

Tässä asetuksessa määritellyt maahan tuodut juomat, joilla on maantieteellinen nimitys, voidaan niiden pitämiseksi kaupan yhteisössä nautintatarkoituksiin ottaa vastavuoroisin järjestelyin 9 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun valvonnan ja suojan piiriin.

Ensimmäinen alakohta pannaan täytäntöön sopimuksin, joista neuvotellaan ja jotka tehdään asianomaisten kolmansien maiden kanssa perustamissopimuksen 113 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

Yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosta ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelo annetaan 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

11 artikla

Muissa kuin niissä poikkeustapauksissa, joista päätetään 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, vientiin tarkoitettujen maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten on oltava tämän asetuksen säännösten mukaisia.

12 artikla

1. Perustetaan tässä asetuksessa tarkoitettuja juomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea, jäljempänä "komitea", jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

13 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan 54 äänen enemmistöllä. Jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean antaman lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio voi lykätä toimenpiteiden soveltamista yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin yhden kuukauden kuluessa.

14 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaisia.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

15 artikla

Komitea voi käsitellä muitakin kysymyksiä, jotka puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

16 artikla

1. Jotta helpotettaisiin siirtymistä nykyisistä järjestelyistä tällä asetuksella säädettyihin järjestelyihin, siirtymätoimenpiteet toteutetaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Näitä siirtymätoimenpiteitä sovelletaan enintään kaksi vuotta päivästä, jona tämä asetus pannaan täytäntöön.

17 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä joulukuuta 1991 alkaen, lukuun ottamatta 12 - 15 artiklaa, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Kuitenkin juomia, jotka on valmistettu ja merkitty ennen kyseistä päivämäärää, saadaan toimittaa markkinoille niin kauan kuin varastoja riittää.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä kesäkuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-C. JUNCKER

(1) EYVL N:o C 269, 25.10.1986, s. 15

(2) EYVL N:o C 127, 14.5.1984, s. 185 ja

EYVL N:o C 129, 20.5.1991

(3) EYVL N:o C 124, 9.5.1983, s. 16

(4) EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 1

(5) EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 17

(6) EYVL N:o L 229, 30.8.1980, s. 11

(7) EYVL N:o L 319, 7.11.1981, s. 19

(8) EYVL N:o L 229, 30.8.1980, s. 1

(9) EYVL N:o L 2, 3.1.1985, s. 22

(10) EYVL N:o L 184, 15.7.1988, s. 61

(11) EYVL N:o L 84, 27.3.1987, s. 1

(12) EYVL N:o L 132, 23.5.1990, s. 19

(13) EYVL N:o L 160, 12.6.1989, s. 1

(14) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 27

LIITE I

Edellä 3 artiklan d kohdassa tarkoitetut etyylialkoholin ominaisuudet

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Viinituotepohjaiset maustetut juomat Maantieteelliset nimitykset, joita tarkoitetaan 6 artiklan 2 kohdassa

Nürnberger Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino