31991L0339

Neuvoston direktiivi 91/339/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdennentoista kerran

Virallinen lehti nro L 186 , 12/07/1991 s. 0064 - 0065
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 20 s. 0203
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 20 s. 0203


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdennentoista kerran (91/339/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3)

sekä katsoo, että

olisi säädettävä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on sisämarkkinoiden asteittainen toteuttaminen 31 päivänä joulukuuta 1992 päättyvän ajanjakson kuluessa; sisämarkkinat muodostuvat alueesta, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus on taattu,

direktiivillä 76/769/ETY(4), jota on viimeksi muutettu direktiivillä 91/338/ETY(5), sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 85/467/ETY(6), asetetaan tiukkoja rajoituksia PCB:n ja PCT:n markkinoille saattamiselle ja käytölle näistä aineista ihmiselle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen takia,

PCB:lle on kehitetty useita korvaavia aineita; vaikka jotkin näistä aineista ovat ihmiselle ja ympäristölle vaarattomampia kuin PCB ja PCT, ne voivat silti muodostaa suuren vaaran ihmiselle ja ympäristölle,

sen vuoksi on tarpeen rajoittaa näiden korvaavien aineiden markkinoille saattamista ja käyttöä,

aine, jonka kauppanimi on Ugilec 141, on ollut markkinoilla vuodesta 1981 alkaen; tätä ainetta tai sitä sisältäviä valmisteita käytetään nykyisin kondensaattorien ja muuntajien eristysnesteenä ja hiilikaivoksissa hydraulinesteenä; tämän aineen on havaittu olevan ihmiselle ja ympäristölle vaarattomampaa kuin PCB, jota se on tarkoitettu korvaamaan,

ympäristömyrkyllisyytensä, pysyvyytensä ja mahdollisen biokertyvyytensä vuoksi tästä aineesta aiheutuu kuitenkin suuri vaara ympäristölle; tätä ainetta hydraulinesteenä käyttävien kaivosten läheisyydessä on jo todettu huomattavaa ympäristön pilaantumista; tätä ainetta sisältävien laitteiden palamisen yhteydessä voi vapautua erittäin myrkyllisiä aineita; Ugilec 141:n lopullinen hävittäminen edellyttää erityisiä menettelyjä,

aine kauppanimeltään Ugilec 121 tai Ugilec 21 annettiin 15 päivänä maaliskuuta 1984 tiedoksi vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta kuudennen kerran 18 päivänä syyskuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/831/ETY(7) mukaisesti, ja se voidaan sen vuoksi saattaa markkinoille koko yhteisössä; tämän aineen ominaisuudet ja käyttäytyminen ovat samanlaiset kuin Ugilec 141:n, ja se on tarkoitettu samanlaisiin käyttötarkoituksiin; valmistaja on sittemmin vetänyt Ugilec 121:n tai 21:n vapaaehtoisesti pois markkinoilta; rajoittavat toimenpiteet ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että mainittua ainetta sisältäviä valmisteita tai tuotteita ei myöhemmin uudestaan saateta markkinoille,

aine kauppanimeltään DBBT, joka on myös uusi aine, annettiin tiedoksi 16 päivänä helmikuuta 1988 direktiivin 79/831/ETY mukaisesti, ja se voidaan sen vuoksi saattaa markkinoille koko yhteisössä; tämä aine on tarkoitettu käytettäväksi hiilikaivosten hydraulinesteenä sellaisenaan tai valmisteina; tähän mennessä yhdessä jäsenvaltiossa myönnetty tilapäinen virallinen lupa on vanhentunut; tällaisen käytön voidaan olettaa aiheuttavan merkittävää ympäristön pilaantumista; ympäristömyrkyllisyytensä, pysyvyytensä ja mahdollisen biokertyvyytensä vuoksi tästä aineesta aiheutuu suuri vaara ympäristölle; olisi toteutettava rajoittavia toimenpiteitä, ennen kuin tämä aine vakiinnuttaa asemansa yhteisön markkinoilla,

on jo olemassa tehokkaita korvaavia aineita tai vaihtoehtoisia menettelytapoja, jotka tekevät näiden kolmen aineen käytön tarpeettomaksi, ja

tietyissä jäsenvaltioissa mainittujen aineiden tai niitä sisältävien valmisteiden tai tuotteiden käytölle tai saattamiselle markkinoinnille jo asetetut rajoitukset vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan; sen vuoksi on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä ja sen vuoksi muuttaa direktiivin 76/769/ETY liitettä I,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I seuraavat kohdat:

">TAULUKON PAIKKA>

"

2 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 päivänä kesäkuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. WOHLFART

(1) EYVL N:o C 24, 1.2.1990, s. 20

(2) EYVL N:o C 284, 12.11.1990, s. 84 ja EYVL N:o C 129, 20.5.1991

(3) EYVL N:o C 168, 10.7.1990, s. 1

(4) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 201

(5) EYVL N:o L 186, 12.7.1991, s. 59

(6) EYVL N:o L 269, 11.10.1985, s. 56

(7) EYVL N:o L 259, 15.10.1979, s. 10