31991L0155

Komission direktiivi 91/155/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1991, yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa erityistietojärjestelmää varten direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi

Virallinen lehti nro L 076 , 22/03/1991 s. 0035 - 0041
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0059
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0059


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 1991,

yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa erityistietojärjestelmää varten direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi (91/155/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisö perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 7 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/379/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 90/492/ETY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

direktiivissä 88/379/ETY säädetyt merkinnät antavat perustietoa vaarallisten valmisteiden käyttäjille antamalla heille selkeän, tiiviin kuvan mahdollisista vaaroista; tällaista merkitsemistä on täydennettävä yksityiskohtaisemmalla tietojärjestelmällä teollisia käyttäjiä varten,

direktiivin 88/379/ETY 10 artiklassa säädetään tietojärjestelmän perustamisesta vaarallisiin valmisteisiin liittyvän turvallisuustiedotteen muodossa; lisäksi mainittu artikla määrittää erityisesti, että sellainen tieto on pääasiallisesti tarkoitettu teollisille käyttäjille ja sen avulla on oltava mahdollista toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet terveyden ja turvallisuuden suojelun varmistamiseksi työpaikalla,

direktiivin 88/379/ETY ja vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun direktiivin 67/548/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/517/ETY(4), välillä on läheinen yhteys; sen vuoksi on suotavaa turvallisuustiedotejärjestelmän perustaminen, joka soveltuu sekä vaarallisille aineille että valmisteille; vaarallisia aineita koskevat toimeenpanomääräykset annetaan aikanaan,

neuvoston päätöksellä 74/325/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla, asetettua työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa on kuultu, ja

tämän direktiivin säännökset ovat vaarallisten aineiden ja valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Yhteisön alueelle valmistajana, maahantuojana tai jakelijana sijoittautuneen, joka on vastuussa vaarallisen aineen tai vaarallisen valmisteen markkinoille saattamisesta, on varustettava tuotteen saava teollinen käyttäjä turvallisuustiedotteella, joka sisältää 3 artiklassa määritellyt tiedot.

2 Tiedot on toimitettava maksutta viimeistään, kun ainetta tai valmistetta toimitetaan ensimmäisen kerran ja sen jälkeen kun turvallisuutta, terveyden suojelua ja ympäristöä koskevan uuden merkittävän tiedon johdosta tiedotetta on jollakin tavalla muutettu.

Uudelleen päivätty toisinto, joka tunnistetaan merkinnästä "Muutettu:... (päiväys)", on toimitettava maksutta kaikille niille, jotka ovat saaneet ainetta tai valmistetta viimeisten 12 kuukauden aikana.

3 Turvallisuustiedotetta ei tarvitse toimittaa, jos vaarallisia aineita tai valmisteita yleisölle tai myytäessä niihin on liitetty riittävästi tietoa, joka mahdollistaa käyttäjien toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Kuitenkin turvallisuustiedote on aina toimitettava teollisen käyttäjän pyynnöstä.

2 artikla

Jäsenvaltiot voivat alueellaan asettaa vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ehdoksi, että 1 artiklassa tarkoitetun turvallisuustiedotteen laatimisessa käytetään niiden virallista kieltä tai kieliä.

3 artikla

Turvallisuustiedotteessa, jota tarkoitetaan 1 artiklassa, on oltava seuraavat pakolliset otsikot:

1 aineen/valmisteen ja yhtiön/yrityksen tunnistetiedot;

2 koostumus/tiedot aineosista;

3 vaarallisten ominaisuuksien tunnistetiedot;

4 ensiaputoimenpiteet;

5 toimenpiteet tulipalon torjumiseksi;

6 toimenpiteet vahinkopäästöjä varten;

7 käsittely ja varastointi;

8 altistumisen hallinta/henkilökohtaiset suojaimet;

9 fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet;

10 stabiilisuus ja reaktiivisuus;

11 tiedot myrkyllisyydestä;

12 ekologiset tiedot;

13 huolehtimista koskevat ohjeet;

14 kuljetustiedot;

15 määräyksiin liittyvät tiedot;

16 muut tiedot.

Näiden otsikoiden alla määriteltyjen tietojen toimittaminen kuuluu sille, joka vastaa aineen tai valmisteen markkinoille saattamisesta. Nämä tiedot on annettava liitteessä olevien selittävien huomautusten mukaisesti.

Turvallisuustiedote on päivättävä.

4 artikla

Säännökset tämän direktiivin täytäntöönpanosta vaarallisiin aineisiin vahvistetaan myöhemmin.

5 artikla

1 Jäsenvaltioiden on viimeistään 30 päivään toukokuuta 1991 mennessä annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Nämä säännökset tulevat voimaan 8 päivästä kesäkuuta 1991 alkaen.

Jäsenvaltioissa olemassa olevien tiedotusjärjestelmien, jotka ovat samanlaisia kuin turvallisuustiedote, käyttöä saadaan kuitenkin jatkaa 30 päivään kesäkuuta 1993 saakka.

3 Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1991.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 187, 16.7.1988, s. 14

(2) EYVL N:o L 275, 5.10.1990, s. 35

(3) EYVL N:o 196, 16.8.1967, s. 1

(4) EYVL N:o L 287, 19.10.1990, s. 37

(5) EYVL N:o L 185, 9.7.1974, s. 15

LIITE

OHJE TURVALLISUUSTIEDOTTEIDEN LAATIMISEKSI

Seuraavat selittävät huomautukset on tarkoitettu ohjeeksi. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että jokaisen 3 artiklassa luetellun otsikon sisältö mahdollistaa teollisten käyttäjien toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi työpaikalla.

Tiedot on kirjoitettava selvästi ja tiiviisti.

Lisätiedot voivat osoittautua tarpeellisiksi joissakin tapauksissa, jos aineilla tai valmisteilla on monenlaisia ominaisuuksia. Jos muissa tapauksissa ilmenee, että tiedoilla joistakin ominaisuuksista ei ole merkitystä tai että niitä on teknisesti mahdottomia antaa, syyt tähän on selkeästi ilmoitettava.

Vaikka otsikoiden järjestys ei ole pakollinen, 3 artiklan järjestystä suositellaan.

Kun turvallisuustiedotetta on muutettu, muutokset on saatettava vastaanottajan tietoon.

1 Aineen/valmisteen ja yhtiön/yrityksen tunnistetiedot

1.1 Aineen tai valmisteen tunnistetiedot

Tunnistamiseksi käytetyn nimityksen on oltava sama kuin mikä on etiketissä siten kuin on määrätty direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI olevassa II osassa.

Muut käytettävissä olevat tunnistamistavat voidaan myös merkitä.

1.2 Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot

- Yhteisön alueelle valmistajana, maahantuojana tai jakelijana sijoittatuneen tunnistetiedot, joka on vastuussa aineen tai valmisteen markkinoille saattamisesta.

- Vastuussa olevan täydellinen osoite ja puhelinnumero.

1.3 Edellä tarkoitetun tiedon lisäksi toimitetaan yrityksen tai virallisen neuvontaelimen puhelinnumero direktiivin 88/379/ETY 12 artiklan mukaisesti.

2 Koostumus/tiedot aineosista

Annettujen tietojen on annettava vastaanottajalle mahdollisuus tunnistaa välittömästi aineeseen tai valmisteeseen liittyvät vaarat.

Valmisteen ollessa kysymyksessä:

a) täydellisen koostumuksen antaminen ei ole tarpeellista (aineosien luonne ja niiden pitoisuus);

b) kuitenkin, seuraavat aineet on ilmoitettava, yhdessä niiden pitoisuuden tai pitoisuusalueen kanssa, jos niiden pitoisuudet ovat yhtä suuria tai suurempia kuin ne, jotka on säädetty direktiivin 88/379/ETY 3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa, jollei alempaa rajaa pidetä tarkoituksenmukaisempana:

- aineet, joilla on direktiivin 67/548/ETY tarkoittamia terveydelle vaarallisia ominaisuuksia ja

- ainakin aineet, joille on määrätty hyväksytyt altistusraja-arvot yhteisön säännösten mukaisesti, mutta joita yllä tarkoitettu direktiivi ei koske;

c) edellä tarkoitettujen aineiden luokitus (joko direktiivin 67/548/ETY 5 artiklan 2 kohdasta tai liitteestä I) on annettava varoitusmerkkien ja R-lausekkeiden muodossa, jotka on määrätty niiden terveydelle vaarallisten ominaisuuksien mukaisesti;

d) jos direktiivin 88/379/ETY 7 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti jonkun aineen tunnistamiseen tarvittavat tiedot on pidettävä luottamuksellisina, niiden kemiallinen laatu on kuvattava turvallisen käytön varmistamiseksi.

Käytettävän nimen on oltava sama kuin edellä mainitussa menettelyssä käytettäväksi vahvistettu.

3 Vaarallisten ominaisuuksien tunnistetiedot

Merkitään selvästi ja lyhyesti aineen tai valmisteen tärkeimmät vaaralliset ominaisuudet, ihmiselle ja ympäristölle erityisesti olennaiset vaaralliset ominaisuudet.

Kuvataan tärkeimmät kohtuudella ennakoitavissa olevat vakavat vaikutukset ihmisen terveydelle ja oireet, jotka liittyvät aineen tai valmisteen käyttöön ja mahdolliseen väärinkäyttöön.

Tämän tiedon on oltava verrattavissa siihen, mitä on esitetty tuotteen etiketissä, mutta sen ei tarvitse toistaa sitä.

4 Ensiaputoimenpiteet

Kuvataan ensiaputoimenpiteet; on kuitenkin tärkeää eritellä tarvitaanko välitöntä lääketieteellistä apua.

Ensiaputietojen on oltava suppeita ja uhrin, läsnäolevien ja ensiapua antavien helposti ymmärrettävissä. Oireet ja vaikutukset on esitettävä lyhyesti tiivistettynä ja ohjeiden on osoitettava, mitä on tehtävä paikan päällä onnettomuuden sattuessa ja onko odotettavissa viivästyneitä vaikutuksia altistuksen jälkeen.

Jaetaan tiedot eri altistusreittien mukaisesti eri alaotsikoiden alle, esimerkiksi hengitys, iho- ja silmäkosketus ja nieleminen.

Ilmoitetaan vaaditaanko lääkärin apua tai onko se toivottavaa.

Tiettyjen aineiden tai valmisteiden osalta voi olla tärkeätä osoittaa, että erityisiä apuvälineitä on oltava työpaikalla erityistä ja välitöntä käsittelyä varten.

5 Toimenpiteet tulipalon torjumiseksi

Viitataan aineen tai valmisteen aiheuttaman tai sen läheisyydessä ilmenevän tulipalon aiheuttamiin vaatimuksiin ilmoittamalla:

- sopiva sammutusaine;

- sammutusaine, jota ei saa käyttää turvallisuussyistä;

- erityiset altistumisvaarat, jotka johtuvat aineesta tai valmisteesta itsestään, palamistuotteista, tuloksena syntyvistä kaasuista;

- erityiset suojavarusteet tulipalon torjuntahenkilöille.

6 Toimenpiteet vahinkopäästöjä varten

Aineesta tai valmisteesta riippuen tietoa voidaan tarvita:

- henkilöihin kohdistuvista varotoimista kuten:

sytytyslähteiden poistamisesta, riittävän ilmanvaihdon/hengityksensuojaimen tarpeesta, pölyn kontrolloinnista, iho- ja silmäkosketuksen estämisestä,

- ympäristöön kohdistuvista varotoimista kuten:

pitämisestä loitolla viemäreistä, pinta- ja pohjavesistä ja maaperästä, mahdollisesta tarpeesta varoittaa lähiseutua,

- puhdistustoimenpiteistä kuten:

imevän materiaalin (esimerkiksi hiekka, kieselguhr, happoa sitova aine, yleissidonta-aine, sahajauho jne) käytöstä, kaasujen/huurujen poistamisesta vedellä, laimennuksesta.

Harkitaan myös seuraavien merkintöjen tarvetta: "älkää koskaan käyttäkö, neutraloikaa (aine...)".

HUOM. Jos tarpeen, viitataan 8 ja 13 kohtaan.

7 Käsittely ja varastointi

7.1 Käsittely

Suunnitellaan toimenpiteet turvallista käsittelyä varten mukaan lukien teknilliset toimenpiteet kuten: paikallis- ja yleisilmanvaihto, toimenpiteet aerosolin ja pölyn muodostumisen ja tulipalon estämiseksi, ja muut erityiset ainetta tai valmistetta koskevat vaatimukset tai säännöt (esimerkiksi menettelyt tai laitteet, joita ei pidä käyttää tai joita suositellaan) ja, jos mahdollista, annetaan lyhyt kuvaus.

7.2 Varastointi

Tutkitaan turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet kuten: varastohuoneiden tai astioiden erityinen suunnittelu (mukaan lukien ainetta pidättävät seinämät ja ilmastointi), sopimattomat materiaalit, varastointiolosuhteet (lämpötila- ja kosteusraja/alue, valo, inertti kaasu jne), erityiset sähkölaitteet ja staattisen sähkön estäminen. Annetaan ohjeita, jos ne ovat merkityksellisiä, määrärajoista varastointiolosuhteissa. Erityisesti merkitään kaikki erityiset vaatimukset kuten aineen tai valmisteen pakkaus/astiamateriaalityyppi.

8 Altistumisen hallinta/henkilökohtaiset suojaimet

Tämän asiakirjan tarkoittamassa mielessä altistumisen hallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä varotoimia, joihin ryhdytään käytön aikana työntekijän altistuksen minimoimiseksi.

Teknilliset toimenpiteet on toteutettava ennen kuin henkilökohtainen suojautuminen on tarpeellista. Annetaan siksi tietoa järjestelmien suunnittelusta, esim. suljetuista järjestelmistä. Näiden tietojen olisi täydennettävä 7.1 kohdassa jo annettuja tietoja.

Ilmoitetaan viittauksin kaikki erityiset altistumisen hallintaan liittyvät tekijät kuten raja-arvot ja biologiset standardit. Annetaan tietoa suositelluista seurantamenettelyistä ja merkitään viittaukset.

Jos tarvitaan henkilökohtaista suojautumista, eritellään laitetyyppi, joka tarjoaa riittävän ja sopivan suojauksen:

- hengityksen suojaus:

kun on kysymyksessä vaaralliset kaasut, höyryt tai pöly, harkitaan sopivan suojaimen tarve kuten kannettava hengityksensuojain, asianmukaiset naamarit ja suodattimet.

- käsien suojaus:

määritellään pidettävien käsineiden tyyppi, kun ainetta tai valmistetta käsitellään. Jos on tarpeellista, ilmoitetaan muut ihon ja käsien suojaustoimenpiteet.

- silmien suojaus:

määritellään vaaditun silmien suojaimen tyyppi kuten: suojasilmälasit, naamiomalliset suojasilmälasit, levykasvosuojus.

- ihon suojaus:

jos on tarpeellista suojella muuta kehon osaa kuin käsiä, määritellään vaaditun suojaimen tyyppi ja laatu kuten: esiliina, saappaat ja täysin suojaava puku. Jos on tarpeellista, ilmoitetaan erityiset hygieniatoimenpiteet.

9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Tähän osaan kuuluvat seuraavat aineita ja valmisteita koskevat tiedot, siltä osin kuin niitä käytetään.

>TAULUKON PAIKKA>

Edellä tarkoitetut ominaisuudet määritetään direktiivin 67/548/ETY liitteessä V olevan A osan määräysten mukaisesti tai käyttäen muuta vertailukelpoista menetelmää.

10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Ilmoitetaan aineen tai valmisteen stabiilisuus ja haitalliset reaktiot, joita voi ilmetä tietyissä olosuhteissa.

Vältettävät olosuhteet:

Luetellaan olosuhteet kuten lämpötila, paine, valo, isku jne., jotka voivat aiheuttaa vaarallisia reaktioita ja jos mahdollista, annetaan lyhyt kuvaus.

Vältettävät materiaalit:

Luetellaan materiaalit kuten vesi, ilma, hapot, emäkset, hapettavat aineet tai muu erityinen aine, joka voi aiheuttaa vaarallisen reaktion ja jos mahdollista, annetaan lyhyt kuvaus.

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Luetellaan haitalliset materiaalit, joita hajotessa muodostuu haitallisessa määrin.

HUOM. Osoitetaan erityisesti;

- stabilisaattoreiden tarve ja läsnäolo;

- vaarallisten eksotermisten reaktioiden mahdollisuus;

- turvallisuusnäkökohdat aineen tai valmisteen fysikaalisen tilan muuttuessa;

- vaaralliset hajoamistuotteet, jotka muodostuvat kosketuksessa veden kanssa;

- epästabiilien tuotteiden hajoamismahdollisuus.

11 Tiedot myrkyllisyydestä

Tämä otsikko koskee tarvetta kuvata tiiviisti, mutta täydellisesti ja perusteellisesti erilaisia myrkyllisiä (terveys)vaikutuksia, joita voi ilmetä, jos käyttäjä joutuu kosketukseen aineen tai valmisteen kanssa.

Ilmoitetaan altistuksesta johtuvat aineen tai valmisteen terveydelle vaaralliset vaikutukset, jotka perustuvat sekä kokemukseen että johtopäätöksiin tieteellisistä kokeista. Merkitään tiedot erilaisista altistusreiteistä (hengittäminen, nieleminen, iho- ja silmäkosketus) ja kuvataan oireita, jotka liittyvät fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin.

Otetaan mukaan tunnetut viivästyneet ja välittömät vaikutukset ja myös krooniset vaikutukset, jotka johtuvat lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta altistuksesta: esimerkiksi herkistyminen, syöpää aiheuttava ominaisuus, perimän muutoksia aiheuttava ominaisuus, lisääntymistä vaarantava ominaisuus mukaan lukien sikiövaurioita aiheuttava ominaisuus ja narkoosi.

Ottaen huomioon tiedot, jotka on jo annettu 2 kohdassa "Koostumus/tiedot aineosista", voi olla tarpeellista viitata valmisteen tiettyjen aineosien erityisiin terveysvaikutuksiin.

12 Ekologiset tiedot

Annetaan arvio mahdollisista aineen tai valmisteen vaikutuksista, käyttäytymisestä ja siitä, mihin aine tai valmiste ympäristössä lopulta joutuu.

Kuvataan tärkeimmät erityispiirteet, joilla on todennäköisesti vaikutusta ympäristöön aineen tai valmisteen laadun ja todennäköisten käyttötapojen johdosta:

- liikkuvuus;

- pysyvyys ja hajoavuus;

- biokertyvyyspotentiaali;

- myrkyllisyys vesiympäristössä ja muut tiedot, jotka liittyvät ympäristömyrkyllisyyteen, esimerkiksi käyttäytyminen viemärilaitoksissa.

Huomautuksia

Arviointiperusteiden valmisteen ympäristövaikutusten arvioimiseksi ollessa keskeneräisiä tiedot edellä tarkoitetuista ominaisuuksista annetaan aineille, jotka luokitellaan ympäristölle vaarallisiksi ja joita valmiste sisältää.

13 Huolehtimista koskevat ohjeet

Jos aineesta tai valmisteesta huolehtiminen (ylijäämä tai ennakoitavasta käytöstä johtuva jäte) muodostaa vaaran, näiden jäämien kuvaaminen ja tiedot niiden turvallisesta käsittelystä on annettava.

Ilmoitetaan asianmukaiset sekä aineesta että valmisteesta muodostuneen jätteen huolehtimismenetelmät tai pilaantuneen pakkauksen huolehtimismenetelmät (poltto, kierrätys, maantäyttö jne.).

Huomautuksia

Viitataan jätteitä koskeviin yhteisön säännöksiin. Jos niitä ei ole, on hyödyllistä muistuttaa käyttäjää, että kansallisia tai alueellisia määräyksiä voi olla voimassa.

14 Kuljetustiedot

Ilmoitetaan kaikki erityiset turvatoimet, joita käyttäjä tarvitsee ollakseen selvillä tai noudattaakseen niitä kuljetuksen tai siirtämisen yhteydessä joko hänen alueensa sisä- tai ulkopuolella.

Yhdistyneiden kansakuntien suosituksen mukaista lisätietoa ja muiden vaarallisten tavaroiden kuljetusta ja pakkaamista koskevien kansainvälisten sopimusten mukaista tietoa voidaan myös antaa.

15 Määräyksiin liittyvät tiedot

Annetaan vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien direktiivien mukaiset etiketin tiedot.

Jos tämän turvallisuustiedotteen koskemaa ainetta tai valmistetta koskevat erityiset yhteisön säännökset ihmisen tai ympäristön suojelemiseksi (esimerkiksi markkinoille saattamista ja käyttöä koskevat rajoitukset, työpaikan altistumisraja-arvot), nämä säännökset olisi, sikäli kuin mahdollista, ilmoitettava. Vastaanottajien huomio olisi myös kiinnitettävä kansalliseen lakiin, joka täytäntöönpanee nämä säännökset.

On suotavaa myös, että turvallisuustiedotteella muistutetaan vastaanottajia ottamaan huomioon muut asiaa koskevat kansalliset säännökset.

16 Muut tiedot

Merkitään muut tiedot, jotka voivat olla tärkeitä turvallisuudelle ja terveydelle, esimerkiksi:

- koulutusohjeet;

- suositellut käytöt ja rajoitukset;

- lisätiedot (kirjoitetut viitteet tai tekninen kontaktipiste);

- avaintietolähteet, joita on käytetty tiedotteen laatimisessa.

Ilmoitetaan myös tiedotteen päiväys, jos sitä ei ole ilmoitettu muualla.