31991L0031

Komission direktiivi 91/31/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta 18 päivänä joulukuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/647/ETY olevan "monenkeskisten kehityspankkien" teknisen määritelmän mukauttamisesta

Virallinen lehti nro L 017 , 23/01/1991 s. 0020 - 0020
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 3 s. 0083
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 3 s. 0083


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1990,

luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta 18 päivänä joulukuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/647/ETY olevan "monenkeskisten kehityspankkien" teknisen määritelmän mukauttamisesta (91/31/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta 18 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

komissio on tehnyt ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamissopimuksen tekemisestä (2),

direktiivin 89/647/ETY 2 artiklan 1 kohdan seitsemännessä luetelmakohdassa määritellään "monenkeskiset kehityspankit" luettelonomaisesti, niin, että niihin sisältyvät Kansainvälinen jälleenrakennuspankki, Kansainvälinen rahoitusyhtiö, Latinalaisen Amerikan kehityspankki, Aasian kehityspankki, Afrikan kehityspankki, Euroopan neuvoston asutusrahasto, Pohjoismaiden Investointipankki sekä Karibian alueen kehityspankki,

monenkeskisten kehityspankkien määritelmää voidaan teknisesti mukauttaa direktiivin 89/647/ETY 9 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla ja noudattaen 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä,

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on pääpiirteiltään samanlainen kuin edellä mainituilla monenkeskiset kehityspankit; tämä uusi monenkeskinen rahoituslaitos on perusluonteeltaan eurooppalainen ja jäsenistöltään laajalti kansainvälinen; se on Keski- ja Itä-Euroopan maiden taloudellisen kehityksen edistämiseksi, niiden talouksien kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja niiden jälleenrakennuksen ja kehityksen avustamiseksi sekä täten niiden talouksien rahoittamiseen liittyvien riskien vähentämiseksi tarvittaessa toimiva uusi ja ainutlaatuinen yhteistyörakenne Euroopassa; näistä syistä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki pitäisi mainita neuvoston direktiivissä 89/647/ETY olevassa "monenkeskisten kehityspankkien" määritelmässä, ja

tämän direktiivin säännökset ovat neuvoa-antavan pankkitoimintakomitean, joka direktiivin 89/647/ETY 9 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti toimii komissiota avustavana komiteana, lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 89/647/ETY 2 artiklan 1 kohdan seitsemännen luetelmakohdan määritelmässä "monenkeskisillä kehityspankeilla" tarkoitetaan myös Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia.

2 artikla

1. Edellyttäen, että neuvoston päätös Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamissopimuksen tekemisestä hyväksytään, jäsenvaltioiden on pannessaan täytäntöön direktiivin 89/647/ETY toteutettava tämän direktiivin säännöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1991.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1990.

Komission puolesta

Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 386, 30.12.1989, s. 14

(2) EYVL N:o C 241, 26.9.1990, s. 1