31991D0638

91/638/ETY: Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 1991, Animo-tietokoneverkon yhteisen palvelukeskuksen nimeämisestä

Virallinen lehti nro L 343 , 13/12/1991 s. 0048 - 0049
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 39 s. 0210
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 39 s. 0210


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä joulukuuta 1991,

Animo-tietokoneverkon yhteisen palvelukeskuksen nimeämisestä (91/638/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä, tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/496/ETY(2), ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

komissio on 19 päivänä heinäkuuta 1991 tehnyt päätöksen 91/398/ETY(3) eläinlääkintäviranomaiset yhdistävästä tietokoneverkosta (Animo),

Animo-tietokoneverkon toiminnan varmistamiseksi on tärkeää määrätä yhteisestä palvelukeskuksesta; ensinnäkin olisi täsmennettävä menettely, jolla tämä keskus nimetään; toisaalta kyseinen yhteinen palvelukeskus nimetään direktiivin 90/425/ETY 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti,

yhteisen palvelukeskuksen on täytettävä täsmälliset tekniset vaatimukset, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1 Komissio vastaa tarjouspyynnön laatimisesta Animo-tietokoneverkon yhteisen palvelukeskuksen valitsemiseksi.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarjouspyyntö sisältää liitteessä eritellyt tekniset vaatimukset.

3 Edellä 1 kohdassa määrätyn tarjouspyynnön jälkeen komissio valitsee palvelukeskuksen nimeämistä varten vähintään kolme 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset täyttävää ehdokasta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1991.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29

(2) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56

(3) EYVL N:o L 221, 9.8.1991, s. 30

LIITE

YHTEISTÄ PALVELUKESKUSTA KOSKEVAT TEKNISET VAATIMUKSET

1. Kuvaus

Palvelukeskuksen on oltava toimintavalmis viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Sillä on oltava erityisesti seuraavat toiminnot:

- muistit tiedon tallennusta varten. Sanomat on voitava säilyttää neljän viikon ajan,

- tietokoneet, joilla voidaan käsitellä suuria määriä tietoja; usean käyttäjän on voitava käyttää niitä samanaikaisesti,

- hallinta- ja asiakirjanhallintaohjelmistot tiedon jakamista varten,

- laitteet (laitteisto ja ohjelmistot), joilla voidaan hallita julkisten verkkojen välistä tietoliikennettä (X 25 -verkko ja puhelinverkko),

- kansainvälisten standardien mukaiset sähköpostipalvelut,

- tiedostojen siirtopalvelut,

- arkistointivalmiudet vuodeksi,

- varajärjestelmä vikatilanteiden varalle,

Palvelukeskuksen on oltava yhteensopiva käytössä olevien järjestelmien kanssa tai myöhemmin käyttöön tulevien, kansainvälisten standardien mukaisten järjestelmien kanssa, jotka ovat eläinlääkintäviranomaisten käytössä.

Palvelukeskuksen on oltava käytettävissä 7 päivänä viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa.

2. Tietosuoja

Palvelukeskuksella on oltava tiukat ja yhtenäiset määräykset tietojen suojaamiseksi ja niiden koskemattomuuden varmistamiseksi. Pääsyä järjestelmään on valvottava erilaisin menettelyin, erityisesti käyttämällä tunnussanoja, joita voidaan muuttaa, ja rajoittamalla sisäänkirjausyritysten määrää, jotta estettäisiin pääsy järjestelmään tahattomasti tai vilpillisessä tarkoituksessa.

3. Tiedon koko ja muoto

Muotoillun, lähetettävän sanoman koko voi olla enintään n. 4 000 merkkiä. Muotoillun sanoman on oltava ASCII-muodossa ja sen merkkivalikoima on rajoitettu. Sanomien arvioitu määrä päivää kohden on n. 3 000. Hallintaan arvioidaan sisältyvän 3 000 tallennustoimintoa ja 6 000 tiedon lähetystoimintoa päivittäin.

4. Järjestelmän kapasiteetti

Järjestelmän on kyettävä hallitsemaan 2 450 mahdollista käyttäjää. Käyttöaikaosuudet voivat kuitenkin vaihdella. Samanaikaisesti järjestelmää käyttävien määrä (lähettämiseen ja vastaanottamiseen) on keskimäärin 70 ja enintään 100. Tätä määrää olisi voitava lisätä tarvittaessa. Järjestelmän on kyettävä hallitsemaan myös odotuskoodeja.

5. Tukipalvelut

Tukikeskuksen on oltava käytettävissä 12 tuntia päivässä kello 7 19 palvelukeskuksen toimipaikassa ja sen on otettava käsiteltäväkseen mitä tahansa tietoliikenteeseen liittyviä ongelmia.

6. Huolto

Palvelukeskuksen on huolehdittava järjestelmän tiedostojen varmistus- ja palautustoiminnoista siten, ettei tietoja voi hävitä.

Keskusyksiköllä on oltava tarvittava pätevä henkilöstö.