31990R1014

Komission asetus (ETY) N:o 1014/90, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1990, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä

Virallinen lehti nro L 105 , 25/04/1990 s. 0009 - 0010
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 32 s. 0133
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 32 s. 0133


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1014/90,

annettu 24 päivänä huhtikuuta 1990,

tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89(1) ja erityisesti sen 1 artiklan 4 kohdan f alakohdan 1 alakohdan a alakohdan, mainitun kohdan g alakohdan, mainitun kohdan i alakohdan 1 alakohdan d alakohdan, mainitun kohdan i alakohdan 2 alakohdan, mainitun kohdan i alakohdan 1 alakohdan, mainitun kohdan i alakohdan 1 alakohdan b alakohdan ja mainitun kohdan r alakohdan 1 alakohdan,

sekä katsoo, että

on annettava yksityiskohtaiset säännökset asetuksen (ETY) N:o 1576/89 täytäntöönpanosta, sanotun asetuksen sekä sitä täydentävien sääntöjen periaatteiden selkiinnyttämiseksi tarpeellisella tavalla,

näissä selvennyksissä ja lisäsäännöissä on syytä ensi sijassa ottaa huomioon ne perusteet, joiden mukaisesti itse asetus (ETY) N:o 1576/89 annettiin; tämän lisäksi on aiheellista käyttää perusteena yhteisön eri alueiden perinteitä ja tapoja ainakin siinä määrin kuin nämä ovat yhteismarkkinoille soveltuvia; lisäksi perusteena olisi oltava kaikkien mahdollista sekaannusta aiheuttavien seikkojen välttäminen merkinnässä annetuissa tiedoissa sekä sen takaaminen, että kuluttajalle annetaan merkinnöissä mahdollisimman täydelliset ja selkeät tiedot,

tällä asetuksella ei kuitenkaan rajoiteta tislattuihin alkoholijuomiin liittyvistä siirtymätoimenpiteistä 14 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3773/89(2) siirtymäsäännösten soveltamista, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tislattuja alkoholijuomia käsittelevän täytäntöönpanokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan 4 kohdan f alakohdan 1 alakohdan a alakohtaa sovellettaessa rypäleiden puristusjäännöksestä tislaamalla valmistetun alkoholijuoman valmistuksessa sallitun puristusjäännökseen lisättävän pohjasakan määrä saa olla enintään 25 kilogrammaa 100 kilogrammassa käytettyä rypäleen puristusjäännöstä. Pohjasakasta peräisin olevan alkoholin määrä saa olla enintään 35 prosenttia lopputuotteen alkoholin kokonaismäärästä.

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan 4 kohdan g alakohtaa sovellettaessa hedelmien puristusjäännöksestä valmistettu alkoholi on tislattua alkoholijuomaa, joka on valmistettu, yksinomaan hedelmien, ei kuitenkaan rypäleiden, puristusjäännöksestä fermentoimalla ja tislaamalla niin, että alkoholipitoisuus on vähemmän kuin 86 tilavuusprosenttia. Uudelleentislaus samaan alkoholipitoisuuteen on sallittua.

Haihtuvien aineiden määrän on oltava vähintään 200 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia.

Metyylialkoholipitoisuus saa olla enintään 1 500 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia.

Kivihedelmien puristusjäännöksestä valmistetussa tislatussa alkoholijuomassa saa syaanivetyhappoa olla enintään 10 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia.

Myyntinimityksenä on oltava "puristusjäännöksestä valmistettu alkoholijuoma", jonka edellä on mainittava hedelmän nimi. Jos on käytetty usean eri hedelmän puristusjäännöstä, myyntinimityksenä on oltava "hedelmien puristusjäännöksestä valmistettu alkoholijuoma".

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan 4 kohdan i alakohdan 1 alakohdan d alakohtaa sovellettaessa hedelmän nimi voidaan korvata nimityksellä "viina", jota edeltää kyseisen hedelmän nimi, ainoastaan kun kyseessä ovat seuraavat hedelmät:

- mirabelle-luumu (Prunus domestica L. var. syriaca),

- luumu (Prunus domestica L.),

- väskynä (Prunus domestica L.),

- lännen mansikkapuun hedelmä (Arbutus unedo L.),

- Golden Delicious -omena.

Jos on olemassa vaara, että kuluttaja ei helposti ymmärrä jotain näistä nimityksistä, merkinnässä on oltava sana "viina" mahdollisesti selityksellä täydennettynä.

4 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan 4 kohdan i alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia voidaan nimittää "viinaksi", jota edeltää hedelmän nimi, jos merkinnässä on myös sanat "valmistettu maseroimalla ja tislaamalla".

Edellinen kohta koskee tislattuja alkoholijuomia, jotka on valmistettu seuraavista hedelmistä:

- karhunvatukka (Rubus fruticosus L.),

- mansikka (Fragaria L.),

- mustikka (Vaccinium myrtillus L.),

- vadelma (Rubus idaeus L.),

- punaherukka (Ribes vulgare Lam.),

- oratuomenmarja (Prunus spinosa L.),

- pihlajanmarja (Sorbus domestica L.),

- orjanlaakerinmarja (Ilex cassine L.),

- tanskanpihlajanmarja (Sorbus torminalis L.),

- mustaseljanmarja (Sambucus nigra L.),

- koiranruusunmarja (Rosa canina L.),

- mustaherukka (Ribes nigrum L.).

5 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan 4 kohdan i alakohdan 1 alakohtaa sovellettaessa käytetyn hedelmän määrän on oltava vähintään viisi kilogrammaa 20 litrassa käytettyä 100-tilavuusprosenttista alkoholia.

6 artikla

1 Poikkeukset, joita tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan 4 kohdan i alakohdan 1 alakohdan b alakohdassa, koskevat hedelmäviinojen metyylialkoholin enimmäispitoisuutta, joka voidaan nostaa 1 500 grammaksi hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jos yksityiset hedelmäntuottajat valmistavat alkoholin tislaamoissa, joissa kyseessä olevan alkoholin vuotuinen tuotanto jäljempänä mainituista hedelmistä valmistettuna on enintään 500 hehtolitraa 100-tilavuusprosenttista alkoholia:

- luumu (Prunus domestica L.),

- mirabelle-luumu (Prunus domestica L. var syriaca),

- väskynä (Prunus domestica L.),

- omena (Malus domestica Borkh.),

- lännen mansikkapuun hedelmä (Arbutus unedo L.).

2 Mitä 1 kohdassa säädetään, sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1992 asti myös päärynästä (Pyrus comunis) valmistettuun tislattuun alkoholiin rajoittamatta tislaamojen vuotuista tuotantoa.

7 artikla

Sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan 4 kohdan r alakohdan 1 alakohtaa, liköörien sokeripitoisuuden vähimmäismäärä 100 grammaa litrassa alennetaan seuraavasti:

- 80 grammaa litrassa gentianliköörien osalta, jotka on valmistettu käyttämällä aromisena aineena yksinomaan gentiankasvia;

- 70 grammaa litrassa kirsikkaliköörien osalta, jotka sisältävät ainoastaan kirsikoista valmistettua etyylialkoholia.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 1990.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 160, 12.6.1989, s. 1

(2) EYVL N:o L 365, 15.12.1989, s. 48