31990L0434

Neuvoston direktiivi 90/434/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä

Virallinen lehti nro L 225 , 20/08/1990 s. 0001 - 0005
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0020
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0020


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990,

eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (90/434/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

eri jäsenvaltioissa sijaitsevia yhtiöitä koskevat sulautumiset, diffuusiot, varojensiirrot ja osakkeidenvaihdot saattavat olla tarpeen yhteisössä sisämarkkinoita vastaavien olosuhteiden luomiseksi ja siten yhteismarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi; näitä liiketoimia ei saisi estää jäsenvaltioiden verosäännöksistä johtuvilla erityisillä rajoituksilla, haitoilla tai vääristymillä; tästä syystä olisi näitä uudelleenjärjestelyjä varten otettava käyttöön kilpailun suhteen neutraaleja verotussääntöjä, jotta yrityksillä olisi mahdollisuus mukautua yhteismarkkinoiden vaatimuksiin, lisätä tuottavuuttaan ja vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyään,

nykyiset verosäännökset haittaavat näitä liiketoimia verrattuna niihin, jotka koskevat samassa jäsenvaltiossa olevia yrityksiä; tämä haitta olisi poistettava,

tämän tavoitteen toteuttaminen ei ole mahdollista laajentamalla jäsenvaltioissa voimassa olevia kansallisia järjestelmiä yhteisön tasolle, koska näiden järjestelmien väliset erot ovat omiaan aiheuttamaan vääristymiä; ainoastaan yhteinen verojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tässä suhteessa tyydyttävään ratkaisuun,

yhteisen verojärjestelmän mukaan verotusta on vältettävä sulautumisen, diffuusion, varojensiirron ja osakkeidenvaihdon yhteydessä, samalla varmistaen siirtävän tai vastaanottavan yhtiön jäsenvaltion taloudelliset edut,

sulautumiset, diffuusiot ja varojensiirrot tavallisesti johtavat joko siirtävän yhtiön muuttumiseen vastaanottavan yhtiön kiinteäksi toimipaikaksi, tai omaisuuden liittämiseen jälkimmäisen yhtiön kiinteään toimipaikkaan,

sellaisen menetelmän soveltaminen tähän kiinteään toimipaikkaan kuuluvaan omaisuuteen, jolla siirtyvän omaisuuden arvonkorotusten verotus lykätään niiden tosiasialliseen toteutumiseen saakka, sallii vastaavien arvonkorotusten verotuksen välttämisen, samalla varmistaen niiden myöhemmän verottamisen siirtävän yhtiön jäsenvaltiossa niiden toteutumishetkellä,

olisi myös säädettävä tiettyihin siirtävän yhtiön varauksiin ja tappioihin sovellettavasta verojärjestelmästä sekä ratkaistava ne verotukselliset ongelmat, jotka johtuvat siitä, että toisella yhtiöllä on osuus toisen yhtiön pääomasta,

varat vastaanottavan tai hankkivan yhtiön arvopapereiden jakaminen siirtävän yhtiön osakkaille ei yksinään johda näiden osakkaiden verottamiseen, ja

jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus olla myöntämättä tämän direktiivin soveltamisesta johtuvaa etua, jos sulautumisen, diffuusion, varojensiirron tai osakkeidenvaihdon päämääränä on veropetos tai veron kiertäminen tai jos se johtaa siihen, että yhtiö, riippumatta siitä, osallistuuko se liiketoimeen vai ei, ei enää täytä työntekijöiden edustukselle yhtiön toimielimissä asetettuja ehtoja,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I OSASTO Yleiset säännökset

1 artikla

Kunkin jäsenvaltion on sovellettava tätä direktiiviä kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin.

2 artikla

Tätä direktiiviä sovellettaessa tarkoitetaan:

a) "sulautumisella" liiketointa, jolla:

- yksi tai useampi yhtiö siirtää purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vastuunsa toiselle olemassaolevalle yhtiölle antaen osakkailleen vastikkeeksi toisen yhtiön yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10 prosenttia näiden arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpitoarvosta,

- kaksi yhtiötä tai useampi yhtiö siirtää purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vastuunsa perustamalleen yhtiölle antaen osakkailleen vastikkeeksi uuden yhtiön yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10 prosenttia näiden arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpitoarvosta,

- yhtiö siirtää purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vastuunsa sille yhtiölle, jonka hallussa ovat kaikki sen yhtiöpääomaa edustavat arvopaperit;

b) "diffuusiolla" tarkoitetaan liiketointa, jolla yhtiö siirtää purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vastuunsa yhdelle tai useammalle olemassaolevalle taikka uudelle yhtiölle antaen osakkailleen vastikkeeksi suhteellisuussäännön mukaisesti varat vastaanottavien yhtiöiden yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10 prosenttia näiden arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpitoarvosta;

c) "varojensiirrolla" tarkoitetaan liiketointa, jolla yhtiö ilman purkamismenettelyä siirtää koko toimintansa tai useita toimialojaan toiselle yhtiölle saaden vastineeksi vastaanottavan yhtiön yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita;

d) "osakkeidenvaihdolla" tarkoitetaan liiketointa, jolla yhtiö hankkii toisen yhtiön yhtiöpääomasta itselleen tämän yhtiön äänienemmistön antavan osuuden, antaen vaihdossa toisen yhtiön osakkaille niiden arvopapereiden vastineeksi ensiksi mainitun yhtiön yhtiöpääomaa vastaavia arvopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10 prosenttia vaihdossa annettujen arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpitoarvosta;

e) "siirtävällä yhtiöllä" tarkoitetaan yhtiötä, joka siirtää varansa ja vastuunsa tai joka siirtää koko toimintansa tai useita toimialojaan;

f) "vastaanottavalla yhtiöllä" tarkoitetaan yhtiötä, joka vastaanottaa siirtävän yhtiön varat ja vastuut tai koko toiminnan tai yhden tai useamman toimialan;

g) "hankitulla yhtiöllä" tarkoitetaan yhtiötä, josta toinen yhtiö hankkii osuuden arvopapereiden vaihdolla;

h) "hankkivalla yhtiöllä" tarkoitetaan yhtiötä, joka hankkii osuuden arvopapereiden vaihdolla;

i) "toimialalla" tarkoitetaan yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka hallinnollisesti muodostavat itsenäisen toiminnan, toisin sanoen omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön.

3 artikla

Tässä direktiivissä sanonnalla "jäsenvaltiossa sijaitseva yhtiö" tarkoitetaan jokaista yhtiötä:

a) jolla on jokin liitteessä luetelluista yhtiömuodoista;

b) jolla jäsenvaltion verolainsäädännön mukaan katsotaan olevan siellä verotuksellinen kotipaikka ja jolla kolmannen valtion kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei katsota olevan verotuksellista kotipaikkaa yhteisön ulkopuolella;

c) joka lisäksi on ilman valintamahdollisuutta ja vapautusta velvollinen maksamaan jotakin seuraavista veroista:

"- impôt des sociétés / vennootschapsbelasting Belgiassa,

- selskabsskat Tanskassa,

- Körperschaftsteuer Saksan liittotasavallassa,

- öüñïò åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá Kreikassa,

- impuesto sobre sociedades Espanjassa,

- impôt sur les sociétés Ranskassa,

- corporation tax Irlannissa,

- imposta sul reddito delle persone giuridiche Italiassa,

- impôt sur le revenu des collectivités Luxemburgissa,

- vennootschapsbelasting Alankomaissa,

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalissa,

- corporation tax Yhdistyneessä kuningaskunnassa,"

tai jotakin muuta veroa, jolla jokin näistä veroista voidaan korvata.

II OSASTO Säännöt sulautumisista, diffuusioista ja osakkeiden vaihdoista

4 artikla

1. Sulautuminen tai diffuusio ei saa johtaa siirrettyjen varojen ja vastuiden reaaliarvon ja niiden verotusarvon välisen arvonkorotuksen verottamiseen.

Seuraavilla sanonnoilla on seuraavanlainen merkitys:

- "verotusarvolla" tarkoitetaan sitä arvoa, joka olisi ilmoitettu siirtävän yhtiön tulosta tai voitosta taikka arvonkorotuksesta kannettavan veron määräämiseksi annettavassa voitto- tai tappiolaskelmassa, jos näitä varoja ja vastuita olisi yhtiön sulautuessa tai sen diffuusion yhteydessä myyty itsenäisesti näistä liiketoimista,

- "siirretyillä varoilla ja vastuilla" tarkoitetaan siirtävän yhtiön varoja ja vastuita, jotka yhtiön sulautuessa tai sen diffuusion yhteydessä tosiasiallisesti liitetään siirtävän yhtiön jäsenvaltiossa sijaitsevaan vastaanottavan yhtiön kiinteään toimipaikkaan ja jotka myötävaikuttavat verotusperusteiden määräytymiseen.

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdan soveltamisen edellytykseksi, että vastaanottava yhtiö tekee uudet poisto , arvonkorotus- ja arvonvähennyslaskelmat siirretyistä varoista ja vastuista niillä ehdoilla, joilla siirtävä yhtiö tai siirtävät yhtiöt olisivat ne tehneet, jos sulautumista tai diffuusiota ei olisi tapahtunut.

3. Siinä tapauksessa, että vastaanottava yhtiö siirtävän yhtiön jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voi tehdä uudet poisto-, arvonkorotus- ja arvonvähennyslaskelmat siirretyistä varoista ja vastuista muilla kuin 2 kohdassa tarkoitetuilla ehdoilla, 1 kohtaa ei sovelleta niihin varoihin ja vastuisiin, joiden osalta vastaanottava yhtiö on käyttänyt tätä mahdollisuutta.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että siirtävän yhtiön osittaisesta tai täydestä verovapaudesta tavallisesti johtuvat varaukset, lukuun ottamatta ulkomaisista kiinteistä toimipaikoista johtuvia varauksia, siirtyvät samoin verovapausedellytyksin siirtävän yhtiön jäsenvaltiossa sijaitsevan vastaanottavan yhtiön kiinteälle toimipaikalle siten, että vastaanottava yhtiö saa siirtävän yhtiön oikeudet ja velvollisuudet.

6 artikla

Sikäli kuin jäsenvaltioiden soveltamat säännökset siirtävän yhtiön jäsenvaltion yhtiöiden välisten 1 artiklassa tarkoitettujen liiketoimien osalta mahdollistavat siirtävän yhtiön verotuksessa poistamattomien tappioiden siirtämisen vastaanottavalle yhtiölle, jäsenvaltioiden on ulotettava näiden säännösten soveltaminen siirtävän yhtiön verotuksessa poistamattomien tappioiden siirtämiseen niiden alueella sijaitsevalle vastaanottavan yhtiön kiinteälle toimipaikalle.

7 artikla

1. Kun vastaanottava yhtiö omistaa osuuden siirtävän yhtiön pääomasta, vastaanottavan yhtiön tämän osuuden purkautuessa saama arvonkorotus ei saa johtaa minkäänlaiseen verotukseen.

2. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus poiketa 1 kohdasta, jos vastaanottavan yhtiön osuus siirtävästä yhtiöstä ei ylitä 25 prosenttia.

8 artikla

1. Sulautumisen, diffuusion tai osakkeidenvaihdon yhteydessä tapahtuva vastaanottavan tai hankkivan yhtiön yhtiöpääomia vastaavien arvopapereiden jakaminen siirtävän tai hankitun yhtiön osakkaalle vaihdossa vastikkeeksi jälkimmäisen yhtiön yhtiöpääomaa vastaavista arvopapereista, ei saa yksinään johtaa osakkaan tulon, voiton tai arvonkorotuksen verottamiseen.

2. Jäsenvaltioiden on asetettava 1 kohdan soveltamisen edellytykseksi, että osakas ei anna vaihdossa saamilleen arvopapereille suurempaa verotusarvoa kuin mikä vaihdetuilla arvopapereilla välittömästi ennen sulautumista, diffuusiota tai osakkeiden vaihtoa oli.

Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen ei estä jäsenvaltioita verottamasta vastaanotettujen arvopapereiden myöhemmästä luovutuksesta johtuvaa voittoa samalla tavalla kuin ennen hankintaa olemassa olevien arvopapereiden luovutuksesta johtuvaa voittoa.

"Verotusarvolla" tarkoitetaan sitä arvoa, jota käytetään tulosta, voitosta tai arvonkorotuksesta kannettavan veron määräämiseksi mahdollisesti annettavassa voitto- tai tappiolaskelmassa.

3. Siinä tapauksessa, että osakas voi asuinvaltionsa lainsäädännön mukaan valita muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun verotuskäsittelyn, 1 kohtaa ei sovelleta niihin arvopapereihin, joiden osalta osakas on käyttänyt valintamahdollisuuttaan.

4. Edellä olevat 1, 2 ja 3 kohdat eivät estä ottamasta osakkaan verotuksessa huomioon yhtiön sulautumisessa, diffuusiossa tai osakkeiden vaihdossa hänelle mahdollisesti annettua käteisvälirahaa.

III OSASTO Varojen siirtoihin sovellettavat säännöt

9 artikla

Edellä olevia 4, 5 ja 6 artikloita sovelletaan varojen siirtoihin.

IV OSASTO Erityistapaus kiinteän toimipaikan siirrosta

10 artikla

1. Jos sulautumisen, diffuusion tai varojen siirron yhteydessä annettuun omaisuuteen kuuluu siirtävän yhtiön kiinteä toimipaikka, joka sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa kuin tämä yhtiö, jälkimmäisen on luovuttava oikeudestaan verottaa tätä kiinteää toimipaikkaa. Siirtävän yhtiön jäsenvaltio voi kuitenkin sisällyttää tämän yhtiön verotettavaan tuloon kiinteän toimipaikan entisiä tappioita, jotka mahdollisesti on vähennetty yhtiön tässä valtiossa verotettavasta tulosta ja joita ei ole hyvitetty. Jäsenvaltio, jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee, ja vastaanottavan yhtiön jäsenvaltio soveltavat tähän siirtoon tämän direktiivin säännöksiä ikään kuin ensiksi mainittu valtio olisi siirtävän yhtiön valtio.

2. Jos siirtävän yhtiön jäsenvaltio soveltaa yleisen verovelvollisuuden verotusjärjestelmää, tällä valtiolla on 1 kohdasta poiketen oikeus verottaa sulautumisen, diffuusion taikka omaisuuden siirron yhteydessä syntynyttä kiinteän toimipaikan tuloa taikka arvonkorotusta, edellyttäen, että valtio sallii sen veron vähentämisen, joka tämän direktiivin säännösten puuttuessa olisi ollut suoritettava tulosta tai arvonkorotuksesta kiinteän toimipaikan sijaintivaltiossa, ja että tämä vähennys myönnetään samalla tavalla ja samasta määrästä kuin jos vero olisi tosiasiallisesti määrätty ja maksettu.

V OSASTO Loppusäännökset

11 artikla

1. Jäsenvaltio voi olla kokonaan tai osittain soveltamatta II, III ja IV osastojen säännöksiä, tai peruuttaa niistä saatavan hyödyn, jos sulautumisen, diffuusion, varojensiirron tai osakkeidenvaihdon:

a) ainoana tai yhtenä pääasiallisena tarkoituksena on veropetos tai veronkiertäminen; se seikka, että 1 artiklassa tarkoitettu liiketoimi ei ole suoritettu sellaisesta hyväksyttävästä taloudellisesta syystä kuin liiketoimeen osallistuvien yhtiöiden toimintojen uudelleenjärjestely tai järkeistäminen, saattaa johtaa olettamaan, että liiketoimen pääasiallisena tarkoituksena on veropetos tai veronkiertäminen;

b) seurauksena yhtiö ei enää täytä työntekijöiden edustukselle yhtiön toimielimissä asetettuja edellytyksiä, riippumatta siitä, osallistuuko yhtiö liiketoimeen vai ei.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan niin kauan ja sikäli kuin mitään vastaavia säännöksiä työntekijöiden edustuksesta yhtiön toimielimissä sisältävää yhteisön säädöstä ei sovelleta tämän direktiivin kohteena oleviin yhtiöihin.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset säännökset voimaan 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen, Portugalin tasavalta voi lykätä varojensiirtoa ja osakkeidenvaihtoa koskevien säännösten voimaansaattamisen 1 päivään tammikuuta 1993 saakka.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

13 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CARLI

() EYVL N:o C 39, 22.3.1969, s. 1

() EYVL N:o C 51, 29.4.1970, s. 12

() EYVL N:o C 100, 1.8.1969, s. 4

LIITE

Luettelo 3 artiklan a kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

a) Belgian lainsäädännön mukaiset yhtiöt "société anonyme" "naamloze vennootschap", "société en commandite par actions" "commanditaire vennootschap op aandelen" "société privée à responsabilité limitée" "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" sekä julkisoikeudelliset yksiköt, jotka toimivat yksityisoikeudellisessa järjestelmässä;

b) Tanskan lainsäädännön mukaiset yhtiöt "aktieselskab" ja "anparts-selskab";

c) Saksan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" ja "bergrechtliche Gewerkschaft";

d) Kreikan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, "áíþíõìç åôáéñßá";

e) Espanjan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones" ja "sociedad de responsabilidad limitada" sekä julkisoikeudelliset yksiköt, jotka toimivat yksityisoikeudellisessa järjestelmässä;

f) Ranskan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, "société anonyme", "société en commandite par actions" ja "société à responsabilité limitée" sekä teollis- tai kaupallisluonteiset julkiset laitokset ja yritykset;

g) Irlannin lainsäädännön mukaiset yhtiöt, "public companies limited by shares or by guarantee" ja "private companies limited by shares or by guarantee" "Industrial and Provident Societies Acts" mukaan rekisteröidyt liikkeet tai järjestelmän "Building Societies Acts" mukaan rekisteröidyt "rakennusyhtiöt";

h) Italian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, "società per azioni", "società in accomandita per azioni" ja "società a responsabilità limitata" sekä teollista ja kaupallista toimintaa harjoittavat julkiset ja yksityiset yksiköt;

i) Luxemburgin lainsäädännön mukaiset yhtiöt, "société anonyme", "société en commandite par actions" ja "société à responsabilité limitée";

j) Alankomaiden lainsäädännön mukaiset yhtiöt, "naamloze vennootschap" "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";

k) Portugalin lainsäädännön mukaan perustetut kaupalliset yhtiöt tai kaupallistyyppiset siviilioikeudelliset yhtiöt sekä muut kaupallista tai teollista toimintaa harjoittavat oikeushenkilöt;

l) Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaan perustetut yhtiöt.