31990L0387

Neuvoston direktiivi 90/387/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1990, telepalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisesta saamalla aikaan avoimen verkon tarjoaminen

Virallinen lehti nro L 192 , 24/07/1990 s. 0001 - 0009
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0212
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0212


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 1990,

telepalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisesta saamalla aikaan avoimen verkon tarjoaminen (90/387/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 8 a artiklan mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla palvelujen vapaa liikkuvuus taataan perustamissopimuksen määräysten mukaisesti,

komissio on antanut 30 päivänä kesäkuuta 1987 vihreän kirjan telepalvelujen ja -laitteiden yhteismarkkinoiden kehittämisestä ja 9 päivänä helmikuuta 1988 tiedonannon vihreän kirjan täytäntöönpanosta vuoteen 1992 saakka,

neuvosto on antanut 30 päivänä kesäkuuta 1988 päätöslauselman telepalvelujen ja -laitteiden yhteismarkkinoiden kehittämisestä vuoteen 1992 asti(4),

yhteisönlaajuisten telepalvelumarkkinoiden täydellistä toteuttamista edistetään avoimen verkon tarjoamista koskevien yhdenmukaistettujen periaatteiden ja ehtojen pikaisella käyttöön ottamisella,

jäsenvaltioissa vallitsevien erilaisten olosuhteiden sekä teknisten ja hallinnollisten rajoitusten vuoksi edellä mainittu tavoite tulisi toteuttaa vaiheittain,

avoimen verkon tarjoamisen ehtojen on oltava tiettyjen periaatteiden mukaisia, eivätkä ne saa rajoittaa liittymistä verkkoihin tai palveluihin muista syistä kuin yleisen edun vuoksi, jäljempänä "olennaiset vaatimukset",

tällaisten periaatteiden ja olennaisten vaatimusten määrittelyssä ja soveltamisessa tulee ottaa tarkoin huomioon, että palvelujen tarjoamisen oikeutta jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioiden välillä koskevien rajoitusten tulee olla puolueettomasti perusteltuja ja oikeasuhteisia, eivätkä ne saa olla tavoiteltuihin päämääriin nähden kohtuuttomia,

avoimen verkon tarjoamisen ehdoissa ei saa sallia yleisen televerkon tai yleisten telepalvelujen käyttöön muita lisärajoituksia kuin ne, jotka johtuvat jäsenvaltioiden myöntämistä erityis- tai yksinoikeuksista ja ovat yhteisön oikeuden mukaisia,

tariffiperiaatteet on säädettävä selkeästi, jotta taataan oikeudenmukaiset ja selkeät ehdot kaikille käyttäjille,

koko tätä direktiiviä on tulkittava liitteen III mukaisesti, jossa määritellään työohjelma kolmeksi ensimmäiseksi vuodeksi,

avoimen verkon tarjoamista koskevien yhdenmukaistettujen ehtojen laatimisen on edistyttävä asteittain, ja ehdot tulisi laatia jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean avustuksella, joka kuulee teleorganisaatioiden, käyttäjien, kuluttajien, valmistajien ja palvelujen tarjoajien edustajia; tämän menettelyn on oltava avoin kaikille osapuolille, joita asia koskee, ja siksi on varattava riittävästi aikaa julkisten huomautusten esittämiseen,

yhteisönlaajuisten yhdenmukaistettujen teknisten rajapintojen ja liittymisehtojen määrittelyn on perustuttava kansainvälisten standardien ja eritelmien mukaisiin yhteisiin teknisiin eritelmiin,

tällä alalla tehtävässä työssä on otettava tarkoin huomioon muun muassa teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annettu neuvoston direktiivi 83/189/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/182/ETY(6), ensimmäisestä vaiheesta telepäätelaitteiden tyyppihyväksynnän vastavuoroisessa tunnustamisessa 24 päivänä heinäkuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/361/ETY(7) ja standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä 22 päivänä joulukuuta 1986 tehty neuvoston päätös 87/95/ETY(8),

Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) ohjesäännön ja siihen liittyvien sisäisten määräysten muodollisella vahvistamisella 12 päivänä helmikuuta 1988 on luotu uusi mekanismi eurooppalaisten telestandardien laatimiseksi,

neuvosto on antanut tukensa ETSIn työlle 27 päivänä huhtikuuta 1989 antamassaan päätöslauselmassa standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä(9) sekä kehottanut komissiota osallistumaan ETSIn yhtenäiseen kehittämiseen ja antamaan sille tukensa,

olennaisena osana avoimen verkon tarjoamisen kokonaiskäsitettä on määritellä ja toteuttaa koko yhteisössä ne yhdenmukaistetut verkon liityntäpisteet, jotka muodostavat verkon infrastruktuurin sekä käyttäjien ja muiden palvelujen tarjoajien laitteiden välisen fyysisen rajapinnan,

kilpailusta telepäätemarkkinoilla 16 päivänä toukokuuta 1988 annetussa komission direktiivissä 88/301/ETY(10) jäsenvaltioita vaaditaan huolehtimaan, että käyttäjät saavat halutessaan liittymän verkon liityntäpisteisiin kohtuullisessa ajassa,

yhtenä telepalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen tärkeimmistä päämääristä on oltava edellytysten luominen Euroopan laajuisten palvelujen kehittymiselle,

neuvosto on harkinnut mainitussa 30 päivänä kesäkuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa, että televiestintäpolitiikan tärkeä päämäärä on ottaa tarkasti huomioon yhteisön toimenpiteisiin liittyvät ulkoiset tekijät,

yhteisö pitää erittäin tärkeänä rajat ylittävien telepalvelujen jatkuvaa kasvua, jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yhtiöiden ja luonnollisten henkilöiden mahdollisesti tarjoamien telepalvelujen osuutta yhteisön markkinoiden kasvuun sekä yhteisössä toimivien palvelujen tarjoajien lisääntyvää osallistumista kolmansien maiden markkinoille; sen vuoksi on välttämätöntä huolehtia, että edellä mainitut päämäärät otetaan huomioon erityisdirektiivejä laadittaessa, jotta saavutettaisiin tilanne, jossa telepalvelujen sisämarkkinoiden asteittainen toteutuminen yhteisön sisällä avaisi soveltuvin osin vastavuoroisesti markkinoita muissa maissa,

tämä päämäärä tulisi saavuttaa ensisijaisesti monenvälisten neuvottelujen avulla GATTin puitteissa, kuitenkin siten, että myös kahdenväliset neuvottelut yhteisön ja kolmansien maiden välillä edistävät tätä,

tämän direktiivin ei tulisi koskea joukkoviestinten ongelmia, kuten yleisradiolähetyksiin tai televiestinnän keinoin ja erityisesti kaapelitelevisioverkon kautta tapahtuvaan televisio-ohjelmien välitykseen liittyviä ongelmia, joita on käsiteltävä erikseen,

tämän direktiivin ei tulisi myöskään koskea satelliittiviestintää, johon olisi 30 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston päätöslauselman mukaisesti laadittava yhteinen kanta, ja

neuvosto tarkastelee uudelleen vuoden 1992 aikana sen kertomuksen perusteella, jonka komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä perustamissopimuksen 100 b artiklan mukaisesti, vielä yhdenmukaistamattomia telepalvelujen liittymisehtoja, näiden ehtojen vaikutusta telepalvelujen sisämarkkinoiden toimintaan ja mahdollista tarvetta avata näitä markkinoita edelleen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Tässä direktiivissä säädetään niiden ehtojen yhdenmukaistamisesta, jotka koskevat vapaata ja tehokasta liittymistä yleisiin televerkkoihin ja verkkojen käyttöä sekä soveltuvin osin yleisiä telepalveluja.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ehdot on tarkoitettu helpottamaan sellaisten palvelujen tarjoamista jäsenvaltioissa ja niiden välillä, joissa käytetään yleisiä televerkkoja tai yleisiä telepalveluja erityisesti, kun palveluja tarjoavat yhtiöt tai luonnolliset henkilöt, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioon kuin ne yhtiöt tai luonnolliset henkilöt, joille palveluja tarjotaan.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1) "teleorganisaatiolla" sellaisia julkisia ja yksityisiä elimiä, joille jäsenvaltio on myöntänyt erityis- tai yksinoikeuden yleisen televerkon ja soveltuvin osin yleisten telepalvelujen tarjoamiseen.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten noudattamista varten komissiolle toimielimet, joille ne ovat myöntäneet erityis- tai yksinoikeuden;

2) "erityis- tai yksinoikeudella" jäsenvaltion tai viranomaisen yhdelle tai useammalle julkiselle tai yksityiselle toimielimelle myöntämää oikeutta palvelujen tarjoamiseen tai toiminnan harjoittamiseen;

3) "yleisellä televerkolla" yleistä teletoiminnan infrastruktuuria, joka tekee mahdolliseksi viestien välittämisen määriteltyjen verkon liityntäpisteiden välillä johtimia pitkin, mikroaalloilla, optisesti tai muulla sähkömagneettisella menetelmällä.

4) - "telepalveluilla" palveluja, joiden tuottaminen on kokonaan tai osittain viestien välitystä ja reititystä televerkossa televiestinnän avulla lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa ja televisiota;

- "yleisillä telepalveluilla" telepalveluja, joiden tarjoamisen jäsenvaltiot ovat nimenomaan antaneet erityisesti yhdelle tai useammalle teletoimintaorganisaatiolle;

5) "verkon liityntäpisteellä" sellaista fyysistä liitäntää ja sen teknistä liitäntäeritelmää, joka on osa yleistä televerkkoa ja välttämätön yleiseen verkkoon liittymiselle ja tehokkaalle viestinnälle siinä;

6) "olennaisilla vaatimuksilla" niitä yleisen edun vaatimia muita kuin taloudellisia syitä, joiden vuoksi jäsenvaltio voi rajoittaa pääsyä yleiseen televerkkoon tai yleisiin telepalveluihin. Tällaisia syitä ovat verkon toimintojen varmistaminen, verkon toimintakyvyn ylläpito ja perustelluissa tapauksissa palvelujen yhteentoimivuuden takaaminen ja tietosuoja.

Tietosuojaan voi kuulua henkilötietojen suojaaminen, velvollisuus pitää luovutetut tai säilytetyt tiedot salassa ja yksityisyyden suoja;

7) "puhelinliikenteellä" kaupallista, yleiseen käyttöön tarkoitettua reaaliaikaisen puheen suoran siirron tarjoamista yleisen kytkentäisen verkon tai verkkojen välityksellä siten, että jokainen käyttäjä voi tällaiseen liittymään kytketyn laitteen avulla olla yhteydessä toiseen käyttäjään, jonka laitteisto on kytketty toiseen liittymään;

8) "teleksipalvelulla" kaupallista, yleiseen käyttöön tarkoitettua teleksisanomien suoran siirron tarjoamista yleisen kytkentäisen verkon tai verkkojen välillä asiaa koskevan CCITT:n ("Comité consultatif international télégraphique et téléphonique") suosituksen mukaisesti siten, että jokainen käyttäjä voi tällaisen verkon liittymään kytketyn laitteen avulla olla yhteydessä toiseen käyttäjään, joka käyttää toista liittymää;

9) "paketti- ja piirikytkentäisillä datapalveluilla" kaupallista, yleiseen käyttöön tarkoitettua datan suoran siirron tarjoamista yleisen kytkentäisen verkon tai verkkojen välillä siten, että jokainen liittymään kytketty laite voi olla yhteydessä toiseen liittymään kytkettyyn laitteeseen;

10) "avoimen verkon tarjoamisen ehdoilla" tämän direktiivin säännösten mukaisesti yhdenmukaistettuja ehtoja, jotka koskevat avointa ja tehokasta pääsyä yleisiin televerkkoihin ja soveltuvin osin yleisiin telepalveluihin ja näiden verkkojen ja palvelujen tehokasta käyttöä.

Ehtoihin voi sisältyä yhdenmukaistettuja ehtoja, jotka koskevat:

- teknisiä rajapintoja, mukaan lukien tarvittaessa verkon liityntäpisteiden määrittely ja toteutus,

- käyttöehtoja, mukaan lukien tarvittaessa taajuuksien saatavuus,

- tariffiperiaatteita;

edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta ehtojen soveltamista tapauksittain.

11) "teknisillä eritelmillä", "standardeilla" ja "päätelaitteilla" samaa kuin direktiivin 86/361/ETY 2 artiklassa.

3 artikla

1 Avoimen verkon tarjoamisen ehtojen on oltava seuraavien perusperiaatteiden mukaisia:

- ehtojen on perustuttava puolueettomiin perusteisiin;

- ehtojen on oltava selkeät, ja ne on julkistettava asianmukaisesti;

- yhteisön oikeuden mukaisesti ehdoissa on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet verkkoon pääsyyn, eivätkä ehdot saa olla syrjiviä.

2 Avoimen verkon tarjoamisen ehdot eivät saa rajoittaa yleisiin televerkkoihin tai yleisiin telepalveluihin liittymistä muista kuin olennaisista vaatimuksista johtuvin perustein yhteisön oikeuden mukaisesti; nämä perusteet ovat:

- verkon toimintojen varmistaminen;

- verkon toimintakyvyn ylläpito;

- perustelluissa tapauksissa palvelujen yhteentoimivuuden takaaminen;

- tarpeen mukaan tietosuoja.

Lisäksi on noudatettava yleisesti käytössä olevia päätelaitteiden verkkoon kytkemistä koskevia ehtoja.

3 Avoimen verkon tarjoamisen ehdoissa ei saa asettaa mitään muita lisärajoituksia yleisen televerkon tai yleisten telepalvelujen käytölle kuin ne, jotka voivat johtua jäsenvaltion myöntämän erityis- tai yksinoikeuden käytöstä ja jotka ovat yhteisön oikeuden mukaisia.

4 Neuvosto voi perustamissopimuksen 100 a artiklan määräyksiä noudattaen tarpeen mukaan muuttaa, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään.

5 Komissio määrää tarvittaessa noudattaen 10 artiklassa säädettyä menettelyä säännöt olennaisten vaatimusten yhdenmukaiseksi soveltamiseksi, erityisesti palvelujen yhteentoimivuuden ja tietosuojan osalta, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklassa tarkoittujen erityisdirektiivien soveltamista ja sikäli kun tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen olennaisten vaatimusten soveltaminen voi saattaa jäsenvaltion rajoittamaan jonkin yleisen televerkkonsa tai -palvelunsa käyttöä.

4 artikla

1 Avoimen verkon tarjoamisen ehdot määritellään vaiheittain jäljempänä säädettyä menettelyä noudattaen.

2 Avoimen verkon tarjoamisen ehtojen tulee koskea liitteessä I olevan luettelon mukaisesti valittuja alueita.

Neuvosto voi perustamissopimuksen 100 a artiklan määräyksiä noudattaen tarpeen mukaan muuttaa tätä luetteloa.

3 Komissio laatii 2 kohdassa tarkoitetun luettelon osalta vuosittain työohjelman 9 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 Edellä 3 kohdassa tarkoitettua työohjelmaa varten komissio:

a) aloittaa yksityiskohtaisen analyysin tekemisen neuvotellen 9 artiklassa tarkoitetun komitean kanssa ja laatii kertomuksia analyysin tuloksista;

b) kehottaa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella kaikkia osapuolia, joita asia koskee, esittämään julkisia huomautuksia a alakohdassa tarkoitettuun yksityiskohtaiseen analyysiin liittyvistä kertomuksista. Aika huomautuksien esittämistä varten ei saa olla lyhyempi kuin kolme kuukautta siitä päivästä, jona kyseinen ilmoitus julkaistaan;

c) tarvittaessa kehottaa Euroopan telealan standardointilaitosta (ETSI) laatimaan eurooppalaiset standardit, ottaen tällöin tarvittaessa huomioon kansainvälinen standardointi perustaksi määrätyn ajan kuluessa tapahtuvalle yhdenmukaistettujen teknisten rajapintojen tai palvelujen ominaisuuksien määrittelylle. ETSIn on tällöin toimittava yhteistyössä erityisesti yhteisen eurooppalaisen standardointilaitoksen CEN/CENELECin kanssa;

d) laatii ehdotuksia avoimen verkon tarjoamisen ehdoiksi 3 artiklan ja liitteessä II esitetyn avoimen verkon tarjoamiseen liittyvän viitekehyksen mukaisesti.

5 Vuosiksi 1990, 1991 ja 1992 laaditaan työohjelma liitteessä III mainittujen suuntaviivojen noudattamiseksi.

5 artikla

1 Viittaus eurooppalaisiin standardeihin, jotka on laadittu pohjaksi 4 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisille avoimen verkon tarjoamista varten yhdenmukaistetuille teknisille rajapinnoille tai palvelujen ominaisuuksille, on julkaistava avoimen verkon tarjoamiseen soveltuvina Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2 Edellä 1 kohdassa mainittuihin standardeihin sisältyy olettamus, että:

a) näitä standardeja noudattava palvelujen tarjoaja täyttää asiaankuuluvat olennaiset vaatimukset; ja

b) näitä standardeja noudattava teleorganisaatio täyttää vaatimuksen avoimesta ja tehokkaasta pääsystä.

3 Jos näyttää siltä, että eurooppalaisten standardien käyttö 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti on riittämätöntä, jotta voitaisiin taata rajan yli tapahtuvien palvelujen yhteentoimivuus yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, voidaan eurooppalaisiin standardeihin viittaaminen tehdä pakolliseksi 10 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti siten kuin tämä on ehdottoman välttämätöntä yhteentoimivuuden takaamiseksi ja käyttäjien valinnanvaran parantamiseksi. Tässä kohdassa tarkoitettu toimenpide ei saa millään tavalla vaikuttaa perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan täytäntöönpanoon.

4 Jos jäsenvaltio tai komissio toteaa, että 1 kohdassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit eivät ole avoimen ja tehokkaan pääsyn päämäärän mukaisia eivätkä varsinkaan 3 artiklassa mainittujen perusperiaatteiden ja olennaisten vaatimusten mukaisia, komission tai kyseessä olevan jäsenvaltion on saatettava asia 9 artiklassa tarkoitetun komitean käsiteltäväksi sekä ilmoitettava toimenpiteen perustelut. Komitean on annettava asiasta lausuntonsa viipymättä.

5 Komissio ilmoittaa komitean lausunnon perusteella ja kuultuaan direktiivillä 83/189/ETY perustettua pysyvää komiteaa jäsenvaltiolle, onko tarpeen peruuttaa Euroopan yhteisöjen virallisesta lehdestä viittaus näihin standardeihin.

6 artikla

Saatettuaan loppuun 4 ja 5 artiklassa tarkoitetun menettelyn neuvosto antaa perustamissopimuksen 100 a artiklan määräyksiä noudattaen erityisdirektiivit avoimen verkon tarjoamisen ehdoista toteuttamisaikatauluineen.

7 artikla

Neuvosto toteuttaa perustamissopimuksen 100 a artiklan määräyksiä noudattaen ja ottaen huomioon perustamissopimuksen 8 c artiklan määräykset tarvittaessa toimenpiteet yleisten televerkkojen kautta tapahtuvien palvelujen tarjoamiseen liittyvien ilmoitusmenettelyn tai toimiluvan myöntämismenettelyn yhdenmukaistamiseksi tarkoituksenaan luoda olosuhteet, joissa taataan vastavuoroinen ilmoitusmenettelyn tai toimiluvan myöntämismenettelyn tunnustaminen.

8 artikla

Neuvosto tarkastelee komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle antaman kertomuksen perusteella vuoden 1992 aikana yhdenmukaistamisen edistymistä sekä mahdollisesti jäljellä olevia televerkkoihin ja telepalveluihin pääsyä koskevia rajoituksia, näiden rajoitusten vaikutuksia televiestinnän sisämarkkinoiden toimintaan sekä toimenpiteitä, jotka voitaisiin toteuttaa näiden rajoitusten poistamiseksi yhteisön oikeuden mukaisesti, tekniikan kehitys huomioon ottaen ja perustamissopimuksen 100 b artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

1 Komissiota avustaa neuvoa-antava komitea, jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

Komitea kuulee erityisesti teleorganisaatioiden käyttäjien, kuluttajien, valmistajien ja palvelujen tarjoajien edustajia. Se vahvistaa työjärjestyksensä.

2 Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi toimitettuaan tarvittaessa äänestyksen asettaa asian kiireellisyyden mukaan.

Lausunto merkitään pöytäkirjaan; lisäksi jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan.

Komission on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon komitean lausunto. Sen on ilmoitettava komitealle, millä tavoin lausunto on otettu huomioon.

10 artikla

1 Poiketen siitä, mitä 9 artiklassa säädetään, seuraavaa menettelyä noudatetaan 3 artiklan 5 kohtaa ja 5 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa.

2 Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3 Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

4 Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

11 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 1991 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. GEOGHEGAN-QUINN

(1) EYVL N:o C 39, 16.2.1989, s. 8

(2) EYVL N:o C 158, 26.6.1989, s. 300, EYVL N:o C 149, 18.6.1990

(3) EYVL N:o C 159, 26.6.1989, s. 37

(4) EYVL N:o C 257, 4.10.1988, s. 1

(5) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8

(6) EYVL N:o L 81, 26.3.1988, s. 75

(7) EYVL N:o L 217, 5.8.1986, s. 21

(8) EYVL N:o L 36, 7.2.1987, s. 31

(9) EYVL N:o C 117, 11.5.1989, s. 1

(10) EYVL N:o L 131, 27.5.1988, s. 73

LIITE I

Alueet, joille 4 artiklan mukaisesti voidaan laatia avoimen verkon tarjoamisen ehdot

Alueet on valittava seuraavasta luettelosta 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen:

1 kiinteät johdot;

2 paketti- ja piirikytkentäiset datapalvelut;

3 digitaalinen monipalveluverkko (ISDN);

4 puhelinpalvelut;

5 teleksipalvelu;

6 matkaviestinpalvelut soveltuvin osin;

lisätutkimuksia tarvitsevat:

7 uudentyyppiset liitynnät verkkoon, kuten tietyillä ehdoilla liityntä johdoille, jotka yhdistävät tilaajan laitteiston yleisen televerkon keskukseen ("data puheen yläpuolella"), ja liityntä verkon uusiin älytoimintoihin määrittelyn ja tekniikan kehityksen edistymisen mukaisesti;

8 pääsy laajakaistaverkkoon määrittelyn ja tekniikan kehityksen edistymisen mukaan.

LIITE II

Viitekehys avoimen verkon tarjoamisen ehtojen laatimiseksi 4 artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaan

Ehdotukset 2 artiklan 10 kohdassa tarkoitetuiksi avoimen verkon tarjoamisen ehdoiksi olisi laadittava seuraavan viitekehyksen mukaisesti:

1 Yleiset periaatteet

Tässä liitteessä tarkoitettuja ehtoja laadittaessa otetaan kokonaisuudessaan huomioon asiaa koskevat perustamissopimuksen määräykset.

Avoimen verkon tarjoamisen ehdot laaditaan siten, että palvelujen tarjoajien ja käyttäjien toimintavapautta helpotetaan rajoittamatta tarpeettomasti teleorganisaatioiden vastuuta verkon toiminnasta ja yhteyksien parhaasta mahdollisesta kunnosta.

Jäsenvaltiot voivat yhteisön oikeuden mukaisesti toteuttaa toimenpiteet, jotka mahdollistavat teleorganisaatioille avoimen verkon tarjoamisesta johtuvien uusien mahdollisuuksien kehittämisen.

2 Yhdenmukaistetut tekniset rajapinnat tai palvelujen ominaisuudet

Laadittaessa avoimen verkon tarjoamisen ehtoja otetaan huomioon seuraava suunnitelma, kun määritellään tekniset rajapinnat kuhunkin avoimen verkon liityntäpisteeseen:

- nykyisiin palveluihin ja verkkoihin tulisi käyttää nykyisiä rajapintoja;

- myös kokonaan uusiin palveluihin tai nykyisten palvelujen parantamiseen tulisi käyttää nykyisiä rajapintoja niin paljon kuin mahdollista. Jos nykyiset rajapinnat eivät ole soveliaita, on eriteltävä lisäykset tai uudet rajapinnat;

- sellaisten verkkojen suhteen, joita ei ole vielä otettu käyttöön mutta joiden standardointiohjelma on jo alkanut, olisi otettava huomioon 3 artiklassa säädettyjen ehtojen mukaiset vaatimukset uusia rajapintoja eriteltäessä.

Avoimen verkon tarjoamiseen liittyvien ehdotusten on oltava sopusoinnussa Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssin (CEPT), CCITT:n, ETSIn ja CEN/Cenelecin tekemän työn kanssa aina kun mahdollista.

Työskenneltäessä näiden kysymysten parissa on otettava täydellisesti huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/182/ETY(2), säännöksistä johtuvat puitteet, ensimmäisestä vaiheesta telepäätelaitteiden tyyppihyväksynnän vastavuoroisessa tunnustamisessa 24 päivänä heinäkuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/361/ETY(3) sekä standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä 22 päivänä joulukuuta 1986 tehty neuvoston päätös 87/95/ETY(4).

Lisäominaisuuksia voidaan määritellä tarvittaessa. Ne voidaan luokitella:

- toimitukseen sisältyviksi, jos lisäominaisuudet tarjotaan tietyn rajapinnan yhteydessä perustarjoukseen sisältyvinä;

- valinnaisiksi, jos lisäominaisuudet voidaan pyytää lisänä tiettyyn avoimen verkon tarjoamisen tarjoukseen.

Työhön on sisällytettävä ehdotukset rajapintojen ja palvelumuotojen käyttöönottoaikatauluiksi ottaen huomioon televerkkojen ja -palvelujen kehitysvaihe yhteisössä.

3 Yhdenmukaistetut toimitus- ja käyttöehdot

Toimitus- ja käyttöehdoissa olisi määriteltävä liittymisen ja tarjoamisen ehdot tarvittavalla tavalla.

Ehtoihin voi sisältyä soveltuvin osin:

a) toimitusehtoja, kuten

- pisin tarjoamisaika (toimitusaika),

- palvelujen laatu, erityisesti siirron laatu,

- huolto,

- verkon vikailmoitusmahdollisuudet;

b) käyttöehtoja, kuten

- kapasiteetin jälleenmyynnin ehdot,

- jaetun käytön ehdot,

- ehdot yleisten ja yksityisten verkkojen keskinäiselle liittämiselle.

Käyttöehtoihin voi soveltuvassa määrin sisältyä ehtoja taajuuksien saatavuudelle sekä tarvittaessa henkilötietojen ja yhteyksien suojaan liittyviä toimenpiteitä.

4 Yhdenmukaistetut tariffiperiaatteet

Tariffiperiaatteiden on oltava yhdenmukaisia 3 artiklan 1 kohdassa mainittujen periaatteiden kanssa.

Näiden periaatteiden mukaan:

- tariffien on perustuttava puolueettomiin perusteisiin, ja erityisesti sellaisten palvelujen ja alojen tariffien, joille myönnetään erityis- tai yksinoikeuksia, on oltava periaatteessa kustannuksiin suhteutettuja sillä edellytyksellä, että varsinaisen tariffien suuruuden määrittäminen kuuluu vastakin kansallisen lainsäädännön piiriin, eivätkä avoimen verkon tarjoamisen ehdot koske sitä. Kun näitä kansallisia tariffeja määritetään, tulisi yhtenä päämääränä olla tehokkaiden tariffiperiaatteiden määrittely koko yhteisön alueelle samalla, kun huolehditaan siitä, että yleiset palvelut ovat kaikkien saatavilla;

- tariffien on oltava selkeitä ja asianmukaisesti julkaistuja;

- jotta käyttäjillä olisi mahdollisuus valita palvelujen eri osien välillä ja jos se on teknisesti mahdollista, tariffien on oltava tarpeeksi eriteltyjä perustamissopimuksen kilpailumääräysten mukaisesti. Erityisesti on huomattava, että tiettyjen lisäpalvelujen tarjoamiseksi käyttöön otetuista lisäominaisuuksista olisi yleensä veloitettava erillään palveluun sisältyvistä ominaisuuksista ja itse välityksestä;

- tariffit eivät saa olla syrjiviä, ja niissä on taattava tasavertainen kohtelu.

Kaikkien verkkojen tai palvelujen liittymismaksujen on oltava edellä mainittujen periaatteiden ja perustamissopimuksen kilpailusääntöjen mukaisia, ja niissä on otettava huomioon periaate käytettyjen resurssien kokonaiskustannusten oikeudenmukaisesta jakamisesta ja tarve saada kohtuullinen tuotto tehdyille investoinneille.

Erisuuruisia tariffeja voi olla, jotta otettaisiin huomioon etenkin liiallinen liikenne huippuaikoina ja vähäinen liikenne hiljaisina aikoina, jos erisuuruiset tariffit ovat kaupallisesti perusteltuja eivätkä ole ristiriidassa yllä mainittujen periaatteiden kanssa.

(1) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8

(2) EYVL N:o L 81, 26.3.1988, s. 75

(3) EYVL N:o L 217, 5.8.1986, s. 21

(4) EYVL N:o L 36, 7.2.1987, s. 31

LIITE III

Kehysdirektiivin täytäntöönpanon suuntaviivat 31 päivään joulukuuta 1992 asti

Ensimmäisessä vaiheessa noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä vuosina 1990, 1991 ja 1992 tehtävässä työssä, joka koskee 4, 5 ja 6 artiklaa, tämän kuitenkaan rajoittamatta menettelyä, josta säädetään 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa:

1 kiinteitä johtoja ja puhelinliikennepalvelua koskevien erityisdirektiivien antaminen 6 artiklan mukaisesti;

2 yhdenmukaistettujen teknisten rajapintojen tai palvelujen ominaisuuksien käyttöön ottaminen pakettikytkentäisille datapalveluille ja ISDN-verkolle (digitaalinen monipalveluverkko). Tällaisiin rajapintoihin ja ominaisuuksiin viittaaminen voidaan tehdä pakolliseksi ennen edellä mainittua päivämäärää 5 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen;

3 neuvoston suosituksen antaminen komission ehdotuksesta 1 päivään heinäkuuta 1991 mennessä teknisten rajapintojen toimittamisesta, avoimen verkon tarjoamisen periaatteiden kanssa yhdenmukaisten pakettikytkentäisten datapalvelujen tarjoamiseen liittyvistä käyttöehdoista ja tariffiperiaatteista. Suosituksen mukaan jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että niiden alueella tarjotaan ainakin yhtä tällaista palvelua;

4 samanlaisen neuvoston suosituksen antaminen komission ehdotuksesta 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä ISDN-verkosta;

5 pakettikytkentäisiä datapalveluja koskevan erityisen direktiivin tarkastelu komission ehdotuksesta vuonna 1992 tarkoituksena sen antaminen. Tässä ehdotuksessa olisi otettava huomioon 3 kohdassa tarkoitetun suosituksen täytäntöönpanon alustavat tulokset;

6 ISDN-verkkoa koskevan direktiiviehdotuksen myöhempi tarkastelu; tässä ehdotuksessa olisi myös otettava huomioon 4 kohdassa tarkoitetun suosituksen täytäntöönpanon alustavat tulokset.