31990L0239

Neuvoston direktiivi 90/239/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1990, savukkeista poltettaessa syntyvän tervan suurinta sallittua määrää koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 137 , 30/05/1990 s. 0036 - 0037
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0231
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0231


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 17 päivänä toukokuuta 1990,

savukkeista poltettaessa syntyvän tervan suurinta sallittua määrää koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (90/239/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

savukkeista poltettaessa syntyvän tervan suurimman sallitun määrän rajoittamista koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ovat eri jäsenvaltiossa erilaisia; nämä erot ovat omiaan muodostamaan kaupan esteitä ja estämään sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa,

tällaiset esteet olisi poistettava ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi savukkeiden saattaminen markkinoille ja vapaa liikkuvuus on saatettava poltettaessa syntyvän tervan suurinta sallittua määrää koskevien yhteisten sääntöjen alaisiksi,

edellä tarkoitetuissa yhteisissä säännöissä on asianmukaisella tavalla otettava huomioon kansanterveyden suojeleminen,

keuhkosyövän riski on sitä suurempi, mitä suurempi on poltetun tupakan tervamäärä; Eurooppa-neuvosto korosti Milanossa 28 ja 29 päivänä kesäkuuta 1985 pitämässään kokouksessa Euroopan syövänvastaisen toimintaohjelman aloittamisen tärkeyttä,

neuvosto ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajat, jotka tapasivat neuvostossa, katsoivat 7 päivänä heinäkuuta 1986 antamassaan päätöslauselmassa(4) tupakoinnin vastustamiseen tähtäävät toimenpiteet ensisijaisen tärkeiksi,

tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten olisi säädettävä määräajat, jotka antavat toisaalta mahdollisuuden saattaa loppuun jo alkanut siirtyminen toisiin laatuihin sekä toisaalta kuluttajille ja valmistajille aikaa sopeutua tuotteisiin, joista syntyy poltettaessa vähemmän tervaa,

tämä direktiivi sisältää säännöksiä, jotka otetaan uudelleen tarkasteltaviksi tällä alalla saadun kokemuksen sekä tekniikan ja lääketieteellisen tietämyksen kehityksen perusteella tavoitteena yksilöiden entistä tehokkaampi suojeleminen,

tupakoitsijoiden on aina oltava tietoisia siitä, että kaikki savukkeet ovat terveydelle haitallisia; on paljon suotavampaa, että he lopettavat tupakanpolton kokonaan, kuin että he siirtyvät savukkeisiin, joista syntyy poltettaessa vähemmän tervaa,

tässä direktiivissä säädetyllä aloitteella on vielä myönteisempi vaikutus kansanterveyteen, jos se yhdistetään oppivelvollisuusikäisten terveyskasvatusohjelmiin sekä tiedotukseen ja yleisön tietoisuutta edistäviin kampanjoihin, ja

poltettaessa syntyvän tervan suurimpien sallittujen määrien käyttöönotto johtaisi erityisiin yhteiskunnallis-taloudellisiin vaikeuksiin Helleenien tasavallassa; tälle jäsenvaltiolle olisi sallittava poikkeus muille jäsenvaltioille säädetyistä täytäntöönpanoajankohdista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämän direktiivin tavoitteena on niiden jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistaminen, jotka koskevat savukkeista poltettaessa syntyvän tervan suurinta sallittua määrää, pitäen lähtökohtana kansanterveyden korkeaa suojelutasoa tervan aiheuttamia terveyshaittoja vähentämällä.

2 artikla

1 Tässä direktiivissä `tervalla` tarkoitetaan raakaa, vedetöntä, nikotiinitonta savun tiivistymää.

2 Jäsenvaltioissa markkinoitavista savukkeista poltettaessa syntyvän tervan määrä ei saa olla enemmän kuin

- 15 mg savuketta kohden 31 päivästä joulukuuta 1992 alkaen ja

- 12 mg savuketta kohden 31 päivästä joulukuuta 1997 alkaen.

3 Helleenien tasavallan osalta raja-arvot ja täytäntöönpanoajankohdat ovat väliaikaisena poikkeuksena seuraavat:

- 20 mg 31 päivään joulukuuta 1992 asti,

- 18 mg 31 päivään joulukuuta 1998 asti,

- 15 mg 31 päivään joulukuuta 2000 asti,

- 12 mg 31 päivään joulukuuta 2006 asti.

Tämä poikkeus ei kuitenkaan voi olla perusteena yhteisön sisäisillä rajoilla tapahtuvalle valvonnalle.

3 artikla

Savukkeista poltettaessa syntyvän tervan määrä mitataan ISO-standardien 4387 ja 3400 mukaisesti. Tarkastus suoritetaan ISO-standardin 8243 mukaisesti.

4 artikla

Tämän direktiivin mukauttaminen tekniikan kehitykseen rajoitetaan 3 artiklassa tarkoitettuun poltettaessa syntyvän tervan määrien mittaamismenetelmään ja tarkastusmenetelmään.

5 artikla

Edellä 4 artiklassa tarkoitetun tekniikan kehitykseen mukauttamisen osalta komissiota avustaa neuvoa-antava komitea, jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

6 artikla

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi toimitettuaan tarvittaessa äänestyksen asettaa asian kiireellisyyden mukaan.

Lausunto merkitään pöytäkirjaan; lisäksi jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan.

Komission on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon komitean lausunto. Sen on ilmoitettava komitealle, millä tavoin lausunto on otettu huomioon.

7 artikla

1 Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai rajoittaa tämän direktiivin mukaisten tuotteiden myyntiä savukkeista poltettaessa syntyvän tervan määrän rajoittamiseen liittyvien seikkojen perusteella.

2 Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen säätää perustamissopimusta noudattaen sellaisia tupakkatuotteiden tuontia, myyntiä ja kulutusta koskevia vaatimuksia, jotka ne katsovat tarpeellisiksi kansanterveyden suojelemiseksi edellyttäen, että tällaiset vaatimukset eivät merkitse muutoksia tässä direktiivissä vahvistettuihin savukkeista poltettaessa syntyvän tervan määrän rajoihin.

8 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 18 kuukauden kuluessa sen tiedoksiannosta(5). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina ajankohtina olemassa olevia tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, saa edelleen pitää kaupan kahden vuoden ajan kyseisestä ajankohdasta lukien.

3 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. O'HANLON

(1) EYVL N:o C 48, 20.2.1988, s. 10

(2) EYVL N:o C 158, 26.6.1989, s. 229 ja EVYL N:o C 96, 17.4.1990

(3) EYVL N:o C 237, 12.9.1988, s. 49

(4) EYVL N:o C 184, 23.7.1986, s. 19

(5) Tämä direktiivi on annettu jäsenvaltioille tiedoksi 18 päivänä toukokuuta 1990