31990D0442

90/442/ETY: Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1990, eläintaudeista tehtävien ilmoitusten koodeista

Virallinen lehti nro L 227 , 21/08/1990 s. 0039 - 0039
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 33 s. 0193
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 33 s. 0193


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä heinäkuuta 1990,

eläintaudeista tehtävien ilmoitusten koodeista (90/442/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21 päivänä joulukuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 90/134/ETY(2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 84/90/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 89/163/ETY(4), määrätään eläintaudeista ilmoittamisen muodosta,

komission 30 päivänä tammikuuta 1985 tekemässä päätöksessä(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 3 päivänä huhtikuuta 1990 tehdyllä päätöksellä(6), määrätään eläintaudeista ilmoittamisen koodeista,

Espanjan ja Portugalin alueille sekä Alankomaiden `RVV-Kringille` annetut koodit on syytä sisällyttää koodiluetteloon,

sen vuoksi 30 päivänä tammikuuta 1985 tehty päätös on syytä selvyyden vuoksi kumota ja ottaa käyttöön yhdistetty teksti,

on otettava huomioon ne vaatimukset, jotka olivat voimassa, kun 30 päivänä tammikuuta 1985 tehty päätös tehtiin, nimittäin, ilmoitettavan tiedon luottamuksellisuus, tarve siirtää tietoa sähköisesti sekä antaa yhteisön toimenpiteistä sikaruton torjumiseksi 22 päivänä tammikuuta 1980 annetussa neuvoston direktiivissä 80/217/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/486/ETY(8), säädettyä tietoa,

siirrettävän tiedon luottamuksellisuuden varjelemiseksi on tärkeää, ettei tämän päätöksen liitteitä julkaista, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Eläintaudeista ilmoittamista koskevan käytännön mukaan tietoa on siirrettävä niitä koodeja käyttäen, jotka on lueteltu tämän päätöksen liitteissä 1-11.

2 artikla

Kumotaan 30 päivänä tammikuuta 1985 tehty päätös.

3 artikla

Tämä päätös on voimassa 1 päivästä elokuuta 1990 alkaen.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 1990.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 58

(2) EYVL N:o L 76, 22.3.1990, s. 23

(3) EYVL N:o L 50, 21.2.1984, s. 10

(4) EYVL N:o L 61, 4.3.1989, s. 49

(5) Sitä ei ole julkaistu.

(6) Sitä ei ole julkaistu.

(7) EYVL N:o L 47, 21.2.1980, s. 11

(8) EYVL N:o L 280, 3.10.1987, s. 21