31989R4045

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4045/89, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista ja direktiivin 77/435/ETY kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 388 , 30/12/1989 s. 0018 - 0023
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 31 s. 0027
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 31 s. 0027


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 4045/89,

annettu 21 päivänä joulukuuta 1989,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista ja direktiivin 77/435/ETY kumoamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo, että

neuvoston yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 antaman asetuksen (ETY) N:o 729/70(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) 2048/88(4), 8 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet varmistautuakseen siitä, että Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta (EMOTR) rahoitetut toimet on toteutettu tosiasiallisesti ja sääntöjen mukaisesti, estääkseen sääntöjenvastaisuudet ja toteuttaakseen niihin liittyvät jatkotoimet sekä periäkseen takaisin sääntöjenvastaisuuksien tai huolimattomuuden vuoksi menetetyt summat,

yritysten, jotka ovat maksunsaajia tai velallisia, kaupallisten asiakirjojen tarkastaminen voi olla erittäin tehokas tapa tarkastaa toimet, jotka kuuluvat EMOTR:n tukiosaston rahoitusjärjestelmään; kyseinen tarkastus täydentää muita jäsenvaltioiden tekemiä tarkastuksia; lisäksi tämä asetus ei vaikuta kansallisia, tarkastuksia koskevia säännöksiä ja määräyksiä, joiden soveltamisala on laajempi kuin tämän asetuksen säännösten,

jäsenvaltioita on kannustettava tiukentamaan yritysten, jotka ovat maksunsaajia tai velallisia, kaupallisten asiakirjojen tarkastuksia, joita ne ovat tehneet direktiivin 77/435/ETY(5) mukaisesti,

jäsenvaltioiden direktiivin 77/435/ETY säännöstön soveltaminen on osoittanut tarpeelliseksi muuttaa olevassa olemaa järjestelmää tehtyjen kokemusten perusteella. Nämä muutokset tulisi kyseisten oikeusohjeiden luonne huomioon ottaen tehdä asetuksella,

asiakirjat, joiden perusteella tämä tarkastus toteutetaan, tulisi laatia siten, että ne mahdollistavat täydellisen tarkastuksen,

tarkastettavien yritysten valinta on tarpeen tehdä ottaen huomioon erityisesti niiden toimien laatu, jotka toteutetaan kyseisten yritysten vastuulla sekä yritysten, jotka ovat maksunsaajia tai velallisia, jakautuminen sen taloudellisen merkityksen mukaisesti, joka niillä on osana EMOTR:n tukiosaston rahoitusjärjestelmää,

on lisäksi soveliasta säätää kaupallisten asiakirjojen tarkastamiselle vähimmäismäärä; määrä on määritettävä menetelmällä, jolla vältetään sellaiset merkittävät erot jäsenvaltioiden välillä, jotka aiheutuvat niiden EMOTR:n tukiosastoon liittyvien menojen erityisestä rakenteesta; menetelmä voidaan vahvistaa ottaen vertauskohteeksi niiden yritysten määrä, joilla on tietty merkitys EMOTR:n tukiosaston rahoitusjärjestelmässä,

on määriteltävä tarkastuksista vastuussa olevien henkilöstöön kuuluvien toimivalta sekä yritysten velvoite pitää määritetty aika heidän käytössään kaupalliset asiakirjat sekä antaa heille heidän pyytämänsä tiedot; lisäksi on aiheellista säätää, että kaupalliset asiakirjat voidaan tietyissä tapauksissa ottaa haltuun,

ottaen huomioon maatalouskaupan kansainvälisen rakenteen sekä yhteismarkkinoiden toteuttamisen näkymien perusteella on tarpeen järjestää jäsenvaltioiden välinen yhteistyö; on myös tarpeen laatia yhteisön tasolla keskitetty asiakirjakokoelma kolmansiin maihin sijoittautuneista yrityksistä, jotka ovat maksunsaajia tai velallisia,

vaikka jäsenvaltioiden tarkastusohjelmien vahvistaminen on ensisijaisesti niiden itsensä vastuulla, on tarpeen, että kyseiset ohjelmat toimitetaan tiedoksi komissiolle, jotta se voi huolehtia valvontaan ja yhteensovittamiseen liittyvistä tehtävistään ja jotta ohjelmat vahvistettaisiin tarkoituksenmukaisten arviointiperusteiden mukaisesti; tarkastukset voidaan täten keskittää sellaisille aloille tai sellaisiin yrityksiin, joissa vilpillisten menettelyjen riski on suuri,

yksiköt, jotka tekevät tarkastukset tämän asetuksen mukaisesti, on organisoitava siten, että ne ovat riippumattomia maksua edeltävät tarkastukset tekevistä yksiköistä,

on tarpeen, että kullakin jäsenvaltiolla on käytössään erityisyksikkö, joka on vastuussa tämän asetuksen soveltamisen seurannasta sekä tämän asetuksen mukaisesti tehtyjen tarkastusten yhteensovittamisesta; tämän yksikön henkilöstöön kuuluvat voivat tehdä yrityksissä tarkastuksia tämän asetuksen mukaisesti,

on soveliasta edistää tämän asetuksen soveltamisesta vastaavien yksiköiden tehostamisella siten, että yhteisö osallistuu väliaikaisesti ja asteittaisesti vähenevässä määrin menoihin, joita jäsenvaltioille aiheutuu lisähenkilöstön palkkauksesta sekä tietyistä muista henkilöstön koulutukseen ja yksiköiden varustamiseen liittyvistä kuluista,

on aiheellista tehdä arvio niiden yhteisön rahoitusvarojen määrästä, jotka ovat tarpeen kyseessä olevan toiminnan toteuttamiseksi; kyseinen määrä sisältyy talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta(6) 29 päivänä kesäkuuta 1988 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen II kohtaan merkittyihin rahoitusnäkymiin; tosiasiallisesti käytettävissä olevat määrärahat määritetään mainittua sopimusta noudattaen osana talousarviomenettelyä,

tietojen, jotka kerätään osana kaupallisten asiakirjojen tarkastuksia, on kuuluttava salassapitovelvollisuuden piiriin, ja

on aiheellista vaihtaa tietoja yhteisön tasolla, jotta tämän asetuksen soveltamisesta saatavat tulokset voidaan hyödyntää tehokkaasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1 Tämä asetus koskee EMOTR:n tukiosaston rahoitusjärjestelmään suoraan tai välillisesti kuuluvien toimien tosiasiallisen ja sääntöjenmukaisen toteuttamisen tarkastamista maksunsaajien tai velallisten, jäljempänä `yritykset`, kaupallisten asiakirjojen perusteella.

2 Tässä asetuksessa `kaupallisilla asiakirjoilla` tarkoitetaan kaikkia kirjoja, rekistereitä, lipukkeita ja perusteena olevia asiakirjoja, kirjanpitoa ja kirjeenvaihtoa, jotka liittyvät yrityksen ammatilliseen toimintaan, sekä kaupallisia tietoja missä tahansa muodossa, siinä määrin kuin ne liittyvät suoraan tai välillisesti 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin.

2 artikla

1 Jäsenvaltioiden on toteutettava yritysten kaupallisten asiakirjojen tarkastaminen tarkastettavien toimien laatu huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on valvottava, että tarkastettavien yritysten valinnalla taataan niiden toimenpiteiden mahdollisimman suuri tehokkuus, jotka tähtäävät EMOTR:n tukiosaston rahoitusjärjestelmässä esiintyvien sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseen ja havaitsemiseen. Valinnassa otetaan erityisesti huomioon yritysten taloudellinen merkitys kyseessä olevalla alalla sekä muut riskitekijät.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset koskevat kunkin 4 kohdassa tarkoitetun tarkastuskauden aikana sellaista määrää yrityksiä, joka ei voi olla alhaisempi kuin puolet niiden yritysten määrästä, joiden EMOTR:n tukiosaston järjestelmään liittyvät tulot tai velat tai näiden summa ovat suuremmat kuin 60 000 ecua sitä kalenterivuotta, jona kyseessä oleva tarkastuskausi alkaa, edeltävän kalenterivuoden osalta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 60 000 ecun määrä korvataan 100 000 ecun määrällä vuonna 1990 alkavan tarkastuskauden osalta ja 90 000 ecun määrällä vuonna 1991 alkavan tarkastuskauden osalta.

Yritykset, joiden tulojen tai velkojen summa on ollut suurempi kuin 200 000 ecua ja joita ei ole tarkastettu tämän asetuksen mukaisesti edeltävänä tarkastuskautena, on tarkastettava joka tapauksessa.

Yritykset, joiden tulojen tai velkojen summa on ollut alhaisempi kuin 10 000 ecua tarkastetaan tämän asetuksen mukaisesti ainoastaan erityisistä syistä, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava 10 artiklassa tarkoitetussa vuosittaisessa ohjelmassaan tai jotka komissio ilmoittaa tätä ohjelmaa koskevissa muutospyynnöissä.

3 Tarkoituksenmukaisissa tapauksissa 1 kohdassa säädetyt tarkastukset ulotetaan luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, joilla on osuus 1 artiklassa tarkoitetuista yrityksistä, sekä kaikkiin muihin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, jotka saattavat olla merkityksellisiä pyrittäessä 3 artiklassa lueteltuihin tavoitteisiin.

4 Tarkastuskausi kestää heinäkuun 1 päivästä seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivään.

Tarkastus koskee vähintään tarkastuskautta edeltänyttä kalenterivuotta; se voidaan ulottaa kyseistä kalenterivuotta edeltävälle kaudelle, joka jäsenvaltion on määritettävä, sekä sen vuoden tammikuun 1 päivän, jona tarkastuskausi on alkanut, ja yrityksen tosiasiallisen tarkastuspäivän väliselle ajalle.

5 Tämän asetuksen mukaisesti suoritettavat tarkastukset eivät rajoita asetuksen (ETY) N:o 283/72(7) 6 artiklan eivätkä asetuksen (ETY) N:o 729/70 9 artiklan mukaisesti suoritettuja tarkastuksia.

3 artikla

1 Tärkeimpien tarkastettavien tietojen paikkansapitävyys tutkitaan aiheellisissa tapauksissa tekemällä tarkoituksenmukainen määrä vertailuja, jotka käsittävät erityisesti:

- vertailuja kaupallisiin asiakirjoihin, jotka kuuluvat toimittajille, asiakkaille, kuljettajille tai muille kolmansille osapuolille, joilla on suora tai välillinen yhteys osana EMOTR:n tukiosaston rahoitusjärjestelmää toteutettuihin toimiin,

- varastojen määrään ja laatuun kohdistuvia tarkastuksia

ja

- vertailuja sellaisten rahaliikkeiden kirjanpitoon, jotka ovat aiheuttaneet osana EMOTR:n tukiosaston rahoitusjärjestelmää toteutettuja toimia tai aiheutuvat niistä.

2 Erityisesti silloin, kun yrityksillä on yhteisöllisten tai kansallisten säännöksien tai määräyksien mukaisesti velvoite pitää erityistä inventaariokirjaa, kyseisen kirjanpidon tarkastaminen käsittää aiheellisissa tapauksissa sen vertailun kaupallisiin asiakirjoihin ja tarvittaessa yrityksen varastoissa oleviin määriin.

4 artikla

Yritysten on säilytettävä 1 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklassa tarkoitetut kaupalliset asiakirjat vähintään kolme vuotta niiden laatimispäivästä alkaen.

Jäsenvaltiot voivat säätää tai määrätä, että kyseisiä asiakirjoja on säilytettävä kauemmin.

5 artikla

1 Yrityksestä vastaavien on varmistauduttava siitä, että henkilöstölle, jotka ovat vastuussa tarkastuksista, tai henkilöillä, jotka on valtuutettu tätä varten, toimitetaan kaikki kaupalliset asiakirjat ja täydentävät tiedot.

2 Henkilöstö, joka on vastuussa tarkastuksesta tai henkilöt, jotka on valtuutettu tätä varten, voivat toimituttaa itselleen otteita tai kopioita 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.

6 artikla

1 Jäsenvaltioiden on varmistuttava, että henkilöstöllä, jotka ovat vastuussa tarkastuksista, on oikeus ottaa haltuun tai otatuttaa haltuun kaupalliset asiakirjat. Oikeutta käytetään asiaa koskevien kansallisten määräyksien ja säännöksien mukaisesti eikä se vaikuta asiakirjojen haltuunottoa koskeviin rikosoikeudellisin sääntöihin.

2 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet rangaistakseen luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka eivät noudata tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita.

7 artikla

1 Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen 2 ja 3 artiklassa säädettyjen tarkastusten täytäntöönpanemiseksi tarpeellinen tuki silloin, kuin yritys on sijoittautunut johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, jossa kyseessä olevan määrän maksu on tehty tai olisi pitänyt tehdä ja/tai on otettu vastaan tai olisi pitänyt ottaa vastaan.

2 Jäsenvaltioiden on maksuvuotta seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimitettava tiedoksi luettelo 1 kohdassa tarkoitetuista yrityksistä kaikille jäsenvaltioille, joihin tällainen yritys on sijoittautunut; luettelo sisältää kaikki yksityiskohdat, joita vastaanottava jäsenvaltio tarvitsee kyseisten yritysten tunnistamiseksi. Kustakin luettelosta toimitetaan komissiolle tiedoksi kopio.

Jäsenvaltio, jossa maksu tai perintä on tapahtunut, voi mainitsemalla erityisiä syitä vaatia jäsenvaltiota, johon yritys on sijouttaunut, tarkastamaan määrätty yritys 2 artiklan mukaisesti. Kopio jokaisesta tarkastuskehotuksesta lähetetään komissiolle.

3 Jäsenvaltioiden on maksuvuotta seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimitettava komissiolle tiedoksi luettelo kolmansiin maihin sijoittautuneista yrityksistä, joiden osalta kyseessä olevan määrän maksu on tehty tai olisi pitänyt tehdä ja/tai on otettu vastaan tai olisi pitänyt ottaa vastaan jäsenvaltiossa, jota asia koskee.

8 artikla

1 Tässä asetuksessa säädettyihin tarkastuksiin liittyen kerätyt tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin. Ne voidaan toimittaa tiedoksi ainoastaan niille henkilöille jäsenvaltioissa tai yhteisön toimielimissä, joiden on tehtäviensä vuoksi saatava nämä tiedot.

2 Mitä tässä artiklassa säädetään, ei rajoita kansallisia oikeudenkäyntiä koskevia säännöksiä tai määräyksiä.

9 artikla

1 Jäsenvaltioiden on ennen tarkastuskautta seuraavan tammikuun 1 päivää toimitettava komissiolle tiedoksi yksityiskohtainen kertomus tämän asetuksen soveltamisesta.

2 Kertomuksessa on selvitettävä mahdollisesti ilmenneet vaikeudet sekä niiden ratkaisemiseksi toteutetut toimenpiteet ja esitettävä tarvittaessa parannusehdotuksia.

3 Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat säännöllisesti mielipiteitä tämän asetuksen soveltamisesta.

4 Komissio arvio vuosittain saavutettua edistystä asetuksen (ETY) N:o 729/70 10 artiklassa tarkoitetussa vuosittaisessa kertomuksessaan rahaston hallinnosta.

5 Komissio antaa ennen 31 päivää joulukuuta 1991 kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Osana tätä kertomusta komissio tarkastelee erityistilannetta, joka saattaa ilmetä tämän asetuksen soveltamisen seurauksena tietyissä jäsenvaltioissa, ja se tekee tarvittaessa aiheelliset ehdotukset.

10 artikla

1 Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelma seuraavana tarkastuskautena 2 artiklan mukaisesti suoritettavista tarkastuksista.

2 Jäsenvaltioiden on kunakin vuonna ennen huhtikuun 15 päivää toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu ohjelmansa tiedoksi komissiolle täsmentäen:

- tarkastettavien yritysten määrä ja niiden alakohtainen jakautuminen ottaen huomioon kyseessä olevat määrät,

- ohjelman laatimisen perusteena olleet arvioperusteet.

3 Jäsenvaltioiden on panevat laatimansa ja komissiolle tiedoksi toimittamansa ohjelmat täytäntöön, ellei komissio ole kuuden viikon kuluessa ilmoittanut huomioitaan.

4 Samaa menettelyä noudatetaan jäsenvaltioiden ohjelmiinsa tekemiin muutoksiin.

5 Poikkeuksellisissa tapauksissa komissio voi missä tahansa vaiheessa pyytää, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ohjelmaan sisällytettäisiin tietty yrityslaatu.

6 Ensimmäisen soveltamisvuoden osalta jäsenvaltioiden laatimat tarkastusohjelmat toimitetaan tiedoksi komissiolle viimeistään 1 päivänä toukokuuta 1990 ja ne pannaan täytäntöön, ellei komissio ole ilmoittanut huomioitaan ennen 15 päivää kesäkuuta 1990.

11 artikla

1 Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1991 kussakin jäsenvaltiossa annetaan erityisyksikön vastuulle tämän asetuksen soveltamisen seuranta ja

- joko tässä asetuksessa säädettyjen tarkastusten kyseisestä yksiköstä suoraan riippuvaisten henkilöstöön kuuluvien tekemien täytäntöönpanon seuranta,

- tai muista yksiköistä riippuvaisten henkilöstöön kuuluvien tekemien tarkastusten yhteensovittamisen seuranta.

Jäsenvaltiot voivat myös säätää tai määrätä, että tämän asetuksen mukaisesti tehtävät tarkastukset jaetaan erityisyksikön ja muiden kansallisten yksiköiden kesken, sikäli kuin erityisyksikkö takaa yhteensovittamisen.

2 Yksikkö tai yksiköt, jotka ovat vastuussa tämän asetuksen soveltamisesta, on järjesteltävä siten, että ne ovat riippumattomia niistä yksiköistä tai yksiköiden osastoista, jotka ovat vastuussa maksamisesta ja ennen niitä tehtävistä tarkastuksista.

3 Edellä 1 kohdassa tarkoitettu erityisyksikkö tekee tarpeelliset aloitteet ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen takaamiseksi.

4 Erityisyksikkö valvoo lisäksi:

- tässä asetuksessa tarkoitetuista tarkastuksista vastaavan kansalliseen henkilöstöön kuuluvien koulutusta, jonka tarkoituksena on antaa heille riittävät tiedot tehtäviensä suorittamiseksi,

- tarkastuskertomusten ja kaikkien suoritettuihin tarkastuksiin liittyvien ja tämän asetuksen mukaisesti säädettyjen asiakirjojen hoitoa,

- edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertomusten sekä 10 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien laatimista ja tiedoksiantamista.

5 Jäsenvaltion, jota asia koskee, on annettava erityisyksikölle 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarpeellinen toimivalta.

Erityisyksikkö koostuu henkilöstöstä, jonka määrä ja koulutus ovat kyseessä olevien tehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisia.

6 Tätä artiklaa ei sovelleta, kun 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastettavien yritysten vähimmäismäärä on alla kymmenen.

12 artikla

Yhteisö osallistuu 13, 14 ja 15 artiklassa säädetyin edellytyksin sellaisten lisämenojen rahoitukseen, joihin jäsenvaltiot ovat tosiasiallisesti sitoutuneet ja jotka liittyvät:

- suoritettavien tarkastusten määrän laskemiskynnyksen alentamiseen,

- tarkastusten parantamiseen tarkoitettujen varojen käyttöön ottamiseen.

13 artikla

1 Yhteisö osallistuu menoihin, jotka jäsenvaltiot ovat tosiasiallisesti maksaneet sellaisen lisähenkilöstön palkkauksesta, joka kuuluu 1 päivästä tammikuuta 1990 alkaen yksinomaan:

- edellä 11 artiklassa tarkoitetun erityisyksikön henkilöstöön

tai

- muiden kansallisten yksiköiden henkilöstöön, siinä määrin kuin kyseessä on henkilöstö, jonka tehtävänä ovat ainoastaan tässä asetuksessa säädetyt tarkastukset.

2 Yhteisön rahoitusosuus on viiden vuoden ajan alkaen 1 päivästä tammikuuta 1990 50 prosenttiyksikön suuruinen kolmen ensimmäisen vuoden osalta ja 25 prosenttiyksikön suuruinen neljännen ja viidennen vuoden osalta seuraavien vuosittaisten kokonaismäärien rajoissa:

- 500 000 ecua kolmen ensimmäisen vuoden osalta ja 250 000 ecua neljännen ja viidennen vuoden osalta, kun kyseessä ovat Saksa, Espanja, Ranska, Italia, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta,

- 250 000 ecua kolmen ensimmäisen vuoden osalta ja 125 000 ecua neljännen ja viidennen vuoden osalta, kun kyseessä ovat Belgia, Tanska, Kreikka, Irlanti ja Portugali

ja

- 50 000 ecua kolmen ensimmäisen vuoden osalta ja 25 000 ecua neljännen ja viidennen vuoden osalta, kun kyseessä on Luxemburg.

3 Tässä asetuksessa `palkalla` tarkoitetaan tämän asetuksen soveltamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten palkkaa, josta on vähennetty verot ja veroluontoiset maksut, sekä heidän tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisia matkakuluja.

Yhteisön rahoitusosuus henkilöstön palkkausmenoista vahvistetaan kiinteämääräisesti ja jäsenvaltiokohtaisesti.

14 artikla

Yhteisö osallistuu viiden vuoden ajan alkaen 1 päivästä tammikuuta 1990 menoihin, jotka jäsenvaltiot maksavat tämän asetuksen soveltamisesta vastaavien yksiköiden henkilöstön kouluttamiseksi, 50 prosenttisesti kolmen ensimmäisen vuoden osalta ja 25 prosenttisesti neljännen ja viidennen vuoden osalta, seuraavien vuosittaisten kokonaismäärien rajoissa:

- 100 000 ecua kolmen ensimmäisen vuoden osalta ja 50 000 ecua neljännen ja viidennen vuoden osalta, kun kyseessä ovat Saksa, Espanja, Ranska, Italia, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta,

- 50 000 ecua kolmen ensimmäisen vuoden osalta ja 25 000 ecua neljännen ja viidennen vuoden osalta, kun kyseessä ovat Belgia, Tanska, Kreikka, Irlanti ja Portugali

ja

- 10 000 ecua kolmen ensimmäisen vuoden osalta ja 5000 ecua neljännen ja viidennen vuoden osalta, kun kyseessä on Luxemburg.

15 artikla

Yhteisö osallistuu menoihin, jotka jäsenvaltiot ovat tosiasiallisesti maksaneet ostaessaan tämän asetuksen soveltamisesta vastaavien yksiköiden tarvitsemia atk- ja toimistovarusteita, sataprosenttisesti seuraavien määrien rajoissa:

- 100 000 ecua Saksan, Espanjan, Ranskan, Italian, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta,

- 60 000 ecua Belgian, Tanskan, Kreikan, Irlannin ja Portugalin osalta

ja

- 20 000 ecua Luxemburgin osalta.

16 artikla

1 Tämän asetuksen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi tarpeelliseksi arvioitu yhteisön menojen enimmäismäärä on ensimmäisen vuoden osalta 6,08 miljoonaa ecua, toisen ja kolmannen vuoden osalta 5,16 miljoonaa ecua sekä neljännen ja viidennen vuoden osalta 2,58 miljoonaa ecua.

2 Budjettivallan käyttäjä määrittää käytettävissä olevat määrärahat kunkin vuoden osalta.

17 artikla

Komissio vahvistaa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella vuosittaisen määrän, joka vastaa menoja, jotka yhteisö ottaa vastattavakseen.

18 artikla

Tässä asetuksessa ecuina määritetyt määrät muunnetaan kansallisiksi valuutoiksi soveltamalla sellaisia Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa julkaistuja vaihtokursseja, jotka ovat voimassa sen vuoden ensimmäisenä arkipäivänä, jona tarkastuskausi alkaa.

19 artikla

Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tarvittaessa asetuksen (ETY) 729/70 13 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

20 artikla

Yhteisön tähän asetukseen liittyen rahoittamien erityismenojen tarkastukseen sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 729/70 9 artiklaa.

21 artikla

Komission henkilöstöön kuuluvilla on sovellettavien kansallisten säännösten ja määräysten mukaisesti pääsy kaikkiin osana tätä asetusta suoritettuja tarkastuksia varten tai tällaisten tarkastusten jälkeen laadittuihin asiakirjoihin sekä kerättyihin tietoihin, mukaan lukien atk-järjestelmiin tallennetut tiedot.

22 artikla

1 Kumotaan direktiivi 77/435/ETY 1 päivästä tammikuuta 1990 alkaen. Tästä päivämäärästä alkaen mainitun direktiivin mukaisesti täytäntöönpantujen tarkastuksien katsotaan olevan tähän asetukseen liittyen täytäntöönpantuja.

2 Direktiiviin 77/435/ETY tehtyjen viittausten katsotaan viittaavan tähän asetukseen.

23 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1990.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. CRESSON

(1) EYVL N:o C 192, 29.7.1989, s. 15

(2) EYVL N:o C 291, 20.11.1989, s. 105

(3) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13

(4) EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 1

(5) EYVL N:o L 172, 12.7.1977, s. 17

(6) EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 33

(7) EYVL N:o L 36, 10.2.1971, s. 1