31989D0501

89/501/ETY: Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989, puhdasrotuisten jalostussikojen kantakirjoja perustavien tai ylläpitävien jalostajien yhdistysten ja jalostusjärjestöjen hyväksymisen ja valvonnan perusteista

Virallinen lehti nro L 247 , 23/08/1989 s. 0019 - 0020
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 30 s. 0092
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 30 s. 0092


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989,

puhdasrotuisten jalostussikojen kantakirjoja perustavien tai ylläpitävien jalostajien yhdistysten ja jalostusjärjestöjen hyväksymisen ja valvonnan perusteista (89/501/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista 19 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/661/ETY(1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan,

sekä katsoo, että

kaikissa jäsenvaltioissa jalostajien yhdistykset, jalostusjärjestöt tai viralliset laitokset ylläpitävät tai perustavat kantakirjoja; sen vuoksi on tarpeen määrätä perusteet jalostajien yhdistysten ja jalostusjärjestöjen hyväksymiselle,

jalostajien yhdistysten ja jalostusjärjestöjen on haettava virallista hyväksymistä sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jonka alueella niiden kotipaikka on,

jos jalostajien yhdistys tai jalostusjärjestö täyttää tietyt perusteet ja sillä on selkeästi määritellyt tavoitteet, on sen jäsenvaltion viranomaisten, jossa hyväksymistä haetaan, hyväksyttävä se virallisesti, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän kotieläinjalostusta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tullakseen virallisesti hyväksytyksi kantakirjoja ylläpitävien tai perustavien jalostajien yhdistysten tai jalostusjärjestöjen on toimitettava hakemus sen jäsenvaltion viranomaisille, jonka alueella niillä on kotipaikka.

2 artikla

Asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten on hyväksyttävä virallisesti jokainen kantakirjoja ylläpitävä tai perustava jalostajien yhdistys tai jalostusjärjestö, joka täyttää liitteen edellytykset. Jäsenvaltiossa, jossa tietyllä rodulla on jo yksi tai useampia virallisesti hyväksyttyjä jalostajien yhdistyksiä tai jalostusjärjestöjä, voivat asianomaisen jäsenvaltion viranomaiset kuitenkin kieltäytyä hyväksymästä uutta jalostajien yhdistystä tai jalostusjärjestöä, jos se vaarantaa rodun säilymisen tai vaarantaa olemassa olevan yhdistyksen tai järjestön kotieläinjalostusta koskevan ohjelman. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle hyväksymisistä ja hylkäämisistä.

3 artikla

Asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten on peruutettava virallinen hyväksyminen kantakirjoja ylläpitävältä jalostajien yhdistykseltä tai jalostusjärjestöltä, jos kyseinen jalostajien yhdistys tai jalostusjärjestö ei enää jatkuvasti täytä liitteen edellytyksiä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 1989.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 36

LIITE

Tullakseen virallisesti hyväksytyiksi kantakirjaa ylläpitävän tai perustavan jalostajien yhdistysten ja jalostusjärjestön on:

1 oltava oikeushenkilö sen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaan, jossa hakemus on tehty;

2 näytettävä toimivaltaisille viranomaisille, että:

a) se toimii tehokkaasti;

b) se voi suorittaa polveutumisten rekisteröintiin tarvittavat tarkistukset;

c) sillä on riittävän suuri eläinmäärä rotua parantavan ohjelman toteuttamiseksi tai riittävän suuri eläinmäärä rodun säilyttämiseksi, jos se katsotaan tarpeelliseksi;

d) se voi hyödyntää karjan tulostietoja, joita tarvitaan rodun parantamis- tai säilytysohjelmassa;

3 omattava säännöt, jotka sisältävät:

a) määritelmät rodun (tai rotujen) ominaispiirteistä;

b) eläinten yksilöintijärjestelmän;

c) polveutumisten rekisteröintijärjestelmän;

d) jalostustavoitteiden määritelmän;

e) eläinten tulostietojen hyödyntämiseksi tarvittavan järjestelmän eläinten jalostusarvon arvioimiseksi;

f) kantakirjan jaottelun, jos eläinten merkintää varten on erilaisia ehtoja tai jos kirjaan merkittyjen eläinten luokittelua varten on erilaisia menettelytapoja.

4 säännöissä on erityisesti oltava periaate jäsenten välisestä syrjintäkiellosta.