31989D0382

89/382/ETY, Euratom: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 1989, Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta

Virallinen lehti nro L 181 , 28/06/1989 s. 0047 - 0047
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0021
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 19 s. 0021


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä kesäkuuta 1989,

Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta (89/382/ETY, Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon komission laatiman päätösluonnoksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo, että

tilastotieteen alalla tehtyjen ensisijaisten toimintasuunnitelmien toimeenpano: Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelma 1989 1992:sta 19 päivänä kesäkuuta 1989 tehty neuvoston päätös(2) korostaa tarvetta yleiseen ja yhtenäiseen tilasto-ohjelmaan Euroopan yhteisöjen tavoitteiden kannattamiseksi,

tilasto-ohjelman toteuttaminen vaatii yhteisön tarpeisiin vastaavia päätöksiä, tarpeiden ensisijaisuuden päättämistä ja jäsenvaltioiden ja komission olemassa olevaa tiivistä yhteistyötä vahvistavien menettelytapojen toteuttamista,

tämän yhteistyön toteuttamiseksi olisi perustettava komitea, jonka tehtävänä on avustaa komissiota Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmien toteuttamisessa, ja

on toivottavaa, että tämä yhteistyö laajenee kaikille Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmien kattamille aloille,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perustetaan tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä 'komitea`, joka muodostuu jäsenvaltioiden tilastolaitosten edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja (Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston pääjohtaja).

2 artikla

Komitea avustaa komissiota monivuotisten tilasto-ohjelmien yleisessä koordinoinnissa, jotta varmistetaan, että toteutettavat toimet ovat yhtenäisiä kansallisissa tilasto-ohjelmissa päätettyjen toimien kanssa.

3 artikla

Komission on kuultava komiteaa:

a) toimissa, joita se aikoo toteuttaa saavuttaakseen kansallisissa monivuotisissa tilasto-ohjelmissa tarkoitetut tavoitteet, sekä keinoista ja aikatauluista niiden saavuttamiseksi;

b) monivuotisten tilasto-ohjelmien kehittämisessä;

c) kaikissa muissa kysymyksissä, erityisesti metodologiaan liittyvissä, joita tilasto-ohjelmien luominen tai toteuttaminen aiheuttaa ja jotka puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä saattaa sen käsiteltäviksi.

4 artikla

Päätöksen 87/373/ETY(3) mukaisesti komitea huolehtii lisäksi sille tilastoalalle annettujen neuvoston säännösten mukaan kuuluvista tehtävistä näissä säännöksissä annettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

Komitea laatii joka vuosi lausunnon, joka sisältää tilinpäätöksen sen tarkasteltaviksi annetuista tilastotöistä. Komissio antaa tämän lausunnon tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6 artikla

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) EYVL N:o C 158, 26.6.1989

(2) EYVL N:o C 162, 29.6.1989, s. 1

(3) EYVL N:o L 197, 18.7.1987, s. 33