31988R1315

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1315/88, annettu 3 päivänä toukokuuta 1988, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ja yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 123 , 17/05/1988 s. 0002 - 0007
Suomenk. erityispainos Alue 2 Nide 6 s. 0088
Ruotsink. erityispainos Alue 2 Nide 6 s. 0088


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1315/88,

annettu 3 päivänä toukokuuta 1988,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ja yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2658/87(4) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön johdantomääräysten II osaston C kohdassa määrätään, että 10 prosentin suuruista kiinteää arvotullia sovelletaan tavaroihin, jotka sisältyvät yksityishenkilöille osoitettuihin pieniin tavaralähetyksiin, tai jotka sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, jos tavaroita ei tuoda kaupallisessa tarkoituksessa ja tavaroiden yhteisarvo on enintään 115 ECUa tavaralähetystä tai matkustajaa kohti,

kyseisten johdantomääräysten II osaston C kohdan 3 alakohdan mukaan 10 prosentin suuruista kiinteää tullia sovelletaan tavaroihin, jotka sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, ainoastaan sen osan suhteen, joka ylittää asetuksen (ETY) N:o 918/83(5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 3822/85(6), 45-49 artiklan mukaisen tuontitullittoman osan; toisaalta asetuksen (ETY) N:o 918/83 29 artiklan 2 kohdan 3 luetelmakohdassa säädetään, että 10 prosentin suuruista kiinteää tullia sovelletaan kaikkiin tavaroihin, jotka sisältyvät yksityishenkilöille osoitettuihin pieniin tavaralähetyksiin, jos näiden tavaralähetysten yhteisarvo ylittää niiden tullittomuudelle vahvistetun 45 ECUn suuruisen määrän,

viimeksi mainitun asetuksen epäkohtana on, että siinä ei anneta mahdollisuutta tullittomuuteen pienten tavaralähetysten vastaanottajille, jos tavaralähetyksen yhteisarvo on vähänkin suurempi kuin 45 ECUa; tilanteen tarkastelu on osoittanut, ettei aiheutuisi vakavia hallinnollisia vaikeuksia, jos tällä erityisalueella toteutettaisiin matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyviin tavaroihin sovellettavia säännöksiä vastaavia säännöksiä; siksi olisi muutettava sekä yhdistetyn nimikkeistön johdantomääräysten II osaston C kohta että asetuksen (ETY) N:o 918/83 VII osasto niin, että on mahdollista myöntää tullittomuus 45 ECUn rajoissa yksityishenkilöille osoitettujen pienten tavaralähetysten tuonnissa ja kantaa 10 prosentin suuruinen kiinteä tulli ainoastaan tämän määrän ylittävästä osasta,

tässä yhteydessä olisi korotettava arvoa, jota arvokkaampiin yksityishenkilöille osoitettuihin tavaralähetyksiin voidaan soveltaa 10 prosentin suuruista kiinteää tullia, 155 ECUsta 200 ECUun, kuten komissio on jo ehdottanut 16 päivänä marraskuuta 1984(7); oikeudellisen selkeyden kannalta olisi toteutettava kaikki nämä muutokset muuttamalla kokonaan yhdistetyn nimikkeistön johdantomääräysten II osaston C kohta ja asetuksen (ETY) N:o 918/83 VII osasto,

asetuksen (ETY) 918/83 1 artiklan 3 kohdan mukaan Helgolandin saarta pidetään kolmantena maana; yhteisön tullialueesta 23 päivänä heinäkuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2151/84(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla, säännöksistä seuraa, että kaikilla yhteisön tullialueen ulkopuolisilla alueilla on sama oikeudellinen asema kuin Helgolandin saarella; tästä syystä olisi muutettava mainitun 1 artiklan 3 kohta,

asetuksen (ETY) N:o 918/83 137 ja 138 artiklassa vahvistetaan lisäksi edellytykset, joilla jäsenvaltiot voivat myöntää erityisen tullittomuuden lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon käytettäville välineille ja laitteille, kunnes kyseistä alaa koskevat yhteisön säännökset vahvistetaan,

jäsenvaltion näiden säännösten täytäntöönpanossa saama kokemus osoittaa, että tullittomuuden myöntäminen kyseisille välineille ja laitteille ei aiheuta haittaa yhteisön taloudelle, jos todetaan, että vastaavaa välinettä tai laitetta ei valmisteta samaan aikaan yhteisössä; sitä vastoin tullittomuuden myöntäminen voisi auttaa tehokkaasti yhteisössä asuvia ihmisiä uhkaavien vakavien sairauksien toteamisessa ja hoidossa; olisi kannustettava näiden välineiden ja laitteiden lahjoittamista toimivaltaisten viranomaisten tähän tarkoitukseen hyväksymille lääketieteellisille laitoksille; siksi olisi muutettava lopullisiksi ja koko yhteisössä sovellettaviksi säännöksiksi asetuksen (ETY) N:o 918/83 137 ja 138 artiklan lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon käytettäviä välineitä ja laitteita koskevat valinnaiset ja tilapäiset säännökset ja korvattava tässä tarkoituksessa kyseiset artiklat tätä tullittomuuden erityistapausta koskevalla XIV a osastolla,

olisi myös täydennettävä asetusta (ETY) N:o 918/83 Maailman terveysjärjestössä toteutettavan työn huomioon ottamiseksi ottamalla käyttöön tuontitullittomuus, joka koskee lääkkeiden laaduntarkkailussa tarvittavia vertailuaineita,

tullittomuuskomiteassa asetuksen (ETY) N:o 918/83 voimaantulon jälkeen toteutettu työ on antanut mahdollisuuden todeta, että eräitä 136 artiklan väliaikaisia säännöksiä voitaisiin tietyin edellytyksin muuttaa lopullisiksi säännöksiksi, rajoittaa ajallisesti tai kumota; olisi muutettava 133-136 artiklaa niin, että voidaan mahdollisuuksien rajoissa poistaa kaikki näiden säännösten soveltamisalaa koskeva epävarmuus ja kaikki asetuksella (ETY) N:o 918/83 säädetyn tullittomuusjärjestelmän soveltamisen eroavaisuudet, ja

olisi käytettävä hyväksi tilaisuutta, jonka asetuksen (ETY) N:o 918/83 lukuisat muutokset antavat eräiden muiden sen säännösten mukauttamiseen sen asetettujen tavoitteiden yhdenmukaisemman soveltamisen tai eräiden kansainvälisten järjestöjen antamien määräysten noudattamisen varmistamisen mahdollistamiseksi, erityisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) neuvoston 27 päivänä marraskuuta 1985 tekemän kansainvälisen matkailun alan politiikkaa koskevan päätössuosituksen osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön johdantomääräysten II osaston C kohta seuraavasti:

"C. Kiinteä tulli

1. Kiinteä 10 prosentin suuruinen arvotulli kannetaan tavaroista:

- jotka sisältyvät yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämiin tavaralähetyksiin

tai

- jotka sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin,

jos on kyse muusta kuin kaupallisesta tuonnista.

Kiinteää 10 prosentin suuruista tullia kannetaan, kun tuontitullin alaisten tavaroiden arvo on enintään 200 ECUa tavaralähetystä tai matkustajaa kohti.

Kiinteää tullia ei kanneta 24 ryhmään kuuluvista tavaroista, joita sisältyy tavaralähetykseen tai matkusajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin enemmän kuin kutakin tapausta varten säädetään asetuksen (ETY) N:o 918/83(1) 31 tai 46 artiklassa.

2. Muuksi kuin kaupalliseksi tuonniksi katsotaan:

a) yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämien tavaralähetysten sisältämien tavaroiden tuonti, jos tavaralähetykset:

- ovat satunnaisia,

- sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta, ja

- suuntautuvat lähettäjältä vastaanottajalle ilman maksua,

b) matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden tuonti, joka:

- on satunnaista

ja

- sisältää yksinomaan tavaroita, jotka on varattu matkustajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön tai lahjoiksi ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta.

3. Kiinteää tullia ei kanneta tavaroista, jotka tuodaan maahan 1 ja 2 kohdassa määritellyin edellytyksin, jos asianomainen henkilö ennen kiinteän tullin kantamista pyytää, että tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tullit. Tällöin kaikista maahantuoduista tavaroista kannetaan niiden varsinaiset tuontitullit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 918/83 29-31 sekä 45-49 artiklassa säädettyä tullittomuutta.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa ilmaisulla "tuontitullit" tarkoitetaan sekä tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja että maatalousmaksuja ja muita tuonnissa kannettavia maksuja, joista määrätään yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien erityisten järjestelyjen perusteella.

4. Jäsenvaltiot voivat pyöristää rahamäärän, joka saadaan muunnettaessa 200 ECUa kansallisiksi valuutoiksi.

5. Jäsenvaltiot voivat säilyttää muuttamattomana 200 ECUn kansallisina valuuttoina ilmaistavan vasta-arvon,, jos se asetuksen (ETY) N:o 2779/78(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 289/84(2), 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä vuosittaisessa tarkistuksessa ennen 4 kohdassa tarkoitettua pyöristämistä muuttuu vähemmän kuin 5 prosenttia tai pienenee.

(1) EYVL N:o L 105, 23.4.1983, s. 1

(2) EYVL N:o L 33, 4.2.1984, s. 2"

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 918/83 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, I lukua sovellettaessa kolmannen maan käsite kattaa myös ne jäsenvaltioiden alueiden osat, jotka asetuksen (ETY) N:o 2151/84(1) mukaan eivät kuulu yhteisön tullialueeseen.

(1) EYVL N:o L 197, 27.7.1984, s. 1"

2) korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Tuontitullittomuus myönnetään samoin edellytyksin myös avioliiton solmimisen yhteydessä tavallisesti annettaville lahjoille, jotka 1 kohdan edellytykset täyttävä henkilö ottaa vastaan henkilöiltä, joiden pysyvä asuinpaikka on kolmannessa maassa. Kunkin tullittomaksi hyväksyttävän lahjan arvo saa olla kuitenkin enintään 1 000 ECUa."

3) Korvataan VII osasto seuraavasti:

"VII OSASTO

Yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle osoittamat tavaralähetykset

29 artikla

1. Jollei 30 ja 31 artiklan säännöksistä muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään tavaroille, jotka yksityishenkilö lähettää kolmannesta maasta toiselle yhteisön tullialueella olevalle yksityishenkilölle, jos kyse on muusta kuin kaupallisesta tuonnista.

Tässä kohdassa tarkoitettua tullittomuutta ei sovelleta Helgolandin saarelta tuleviin tavaralähetyksiin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetaan `muulla kuin kaupallisella tuonnilla` tavaralähetysten sisältämien tavaroiden tuontia, jos tavaralähetykset:

- ovat satunnaisia,

- sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön, ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta, ja

- suuntautuvat lähettäjältä vastaanottajalle ilman maksua.

30 artikla

Edellä olevan 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tullittomuutta sovelletaan 45 ECUn arvoon tavaralähetystä kohti, mukaan luettuna 31 artiklassa tarkoitettujen tavaroiden arvo.

Jos useiden tavaroiden yhteisarvo tavaralähetystä kohti on suurempi kuin ensimmäisessä alakohdassa mainittu määrä, tullittomuus myönnetään tähän määrään saakka niiden tavaroiden osalta, joihin erikseen tuotuina olisi voitu soveltaa kyseistä tullittomuutta ja olettaen, että yksittäisen tavaran arvoa ei voida jakaa osiin.

31 artikla

Jäljempänä lueteltujen tavaroiden osalta 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoitetaan tavaralähetystä kohti kunkin tavaran kohdalla vahvistettuihin määriin:

a) tupakkatuotteet:

50 savuketta

tai

25 pikkusikaria (sikaria, joiden enimmäispaino on 3 grammaa kappaleelta)

tai

10 sikaria

tai 50 grammaa piippu- ja savuketupakkaa

taikka suhteellinen lajitelma näitä eri tuotteita;

b) alkoholit ja alkoholijuomat:

- tislatut juomat ja alkoholipitoiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on suurempi kuin 22 tilavuusprosenttia; denaturoimaton etyylialkoholi, jonka alkoholipitoisuus on vähintään 80 tilavuusprosenttia: 1 litra

tai

- tislatut juomat, alkoholipitoiset juomat ja viini- tai alkoholipohjaiset aperitiivit, taffia, sake tai niiden kaltaiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia, kuohuviinit, väkevät viinit: 1 litra

taikka suhteellinen lajitelma näitä eri tuotteita

ja

- kuohumattomat viinit: 2 litraa;

c) hajuvedet: 50 grammaa

tai

eau de toilette -valmisteet: 0,25 litraa."

4) Korvataan 46 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäljempänä lueteltujen tavaroiden osalta 45 artiklassa tarkoitettu tullittomuus rajoitetaan matkustajaa kohti kunkin tavaran kohdalla vahvistettuihin määriin:

a) tupakkatuotteet:

200 savuketta

tai

100 pikkusikaria (sikaria, joiden enimmäispaino on 3 grammaa kappaleelta)

tai

50 sikaria

tai 250 grammaa piippu- ja savuketupakkaa

taikka suhteellinen lajitelma näitä eri tuotteita;

b) alkoholit ja alkoholijuomat:

- tislatut juomat ja alkoholipitoiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on suurempi kuin 22 tilavuusprosenttia; denaturoimaton etyylialkoholi, jonka alkoholipitoisuus on vähintään 80 tilavuusprosenttia: 1 litra

tai

- tislatut juomat, alkoholipitoiset juomat ja viini- tai alkoholipohjaiset aperitiivit, taffia, sake tai niiden kaltaiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia, kuohuviinit, väkevät viinit: 2 litraa

taikka suhteellinen lajitelma näitä eri tuotteita

ja

- kuohumattomat viinit: 2 litraa;

c) hajuvedet: 50 grammaa

tai

eau de toilette -valmisteet: 0,25 litraa;

d) lääkkeet:

matkustajien henkilökohtaisia tarpeita vastaava määrä."

5) Lisätään 49 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava virke:

"tässä suhteessa jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista;"

6) Korvataan 60 artikla seuraavasti:

"60 artikla

1. Tuontitullittomuus myönnetään:

a) eläimille, jotka on erityisesti valmisteltu käytettäviksi laboratorioissa;

b) biologisille ja kemiallisille aineille, jotka mainitaan 143 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti laaditussa luettelossa ja joita tuodaan yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin,

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoitetaan eläimiin ja biologisiin tai kemiallisiin aineisiin, jotka on tarkoitettu:

- joko julkisille tai yleishyödyllisille laitoksille, joiden pääasiallisena tehtävänä on opetus ja tieteellinen tutkimus, sekä julkisiin tai yleishyödyllisiin laitoksiin kuuluville yksiköille, joiden pääasiallisena tehtävänä on opetus tai tieteellinen tutkimus,

- tai sellaisten pääasiassa opetusta tai tieteellistä tutkimusta harjoittavien yksityisten laitosten käyttöön, joille jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan ottaa vastaan näitä tavaroita tullitta.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu luettelo voi sisältää ainoastaan biologisia tai kemiallisia aineita, joita ei tuoteta yhteisön tullialueella ja jotka soveltuvat jonkin erityispiirteensä tai puhtausasteensa vuoksi yksinomaan tai pääasiallisesti tieteelliseen tutkimukseen."

7) Lisätään osastot seuraavasti:

22"XIV a OSASTO

Lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitetut välineet ja laitteet

63 a artikla

1. Tuontitullittomuus myönnetään lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitetuille välineille ja laitteille, jotka hyväntekeväisyysjärjestö tai yksityishenkilö lahjoittaa terveysjärjestöille, sairaaloiden yksiköille ja lääketieteellisille tutkimuslaitoksille, joille jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan ottaa vastaan näitä tavaroita tullitta, taikka jotka nämä terveysjärjestöt, sairaalat tai lääketieteelliset tutkimuslaitokset ostavat kokonaan hyväntekeväisyysjärjestön lahjoittamilla varoilla tai vapaaehtoisilla lahjoituksilla, ja jos todetaan, että:

a) yhteisön tullialueella ei valmisteta samaan aikaan vastaavia välineitä eikä laitteita;

b) kyseisten välineiden tai laitteiden lahjoittamiseen ei liity lahjoittajan taholta mitään kaupallista tarkoitusta;

ja

c) lahjoittaja ei ole millään tavoin sidoksissa niiden välineiden tai laitteiden valmistajaan, joille haetaan tullittomuutta.

2. Tullittomuutta sovelletaan samoin edellytyksin myös:

a) välineisiin ja laitteisiin tarkoitettuihin erityisiin varaosiin, osiin tai lisävarusteisiin, jos nämä varaosat, osat tai lisävarusteet tuodaan samaan aikaan kuin kyseiset välineet tai laitteet, taikka jos ne tuodaan myöhemmin, siinä tapauksessa, että ne voidaan tunnistaa tarkoitetuiksi välineisiin tai laitteisiin, joille on aiemmin myönnetty tullittomuus;

b) työkaluihin, joita käytetään välineiden tai laitteiden kunnossapitoon, tarkistamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen, jos nämä työkalut tuodaan yhteisöön samaan aikaan kuin kyseiset välineet tai laitteet, taikka jos ne tuodaan myöhemmin, siinä tapauksessa, että ne voidaan tunnistaa tarkoitetuiksi välineisiin tai laitteisiin, joille on aiemmin myönnetty tullittomuus.

63 b artikla

Edellä olevan 63 a artiklan soveltamiseksi ja erityisesti siinä tarkoitettujen välineiden tai laitteiden sekä tullittomuuteen oikeutettujen toimielinten osalta sovelletaan soveltuvin osin 54 artiklan neljättä luetelmakohtaa sekä 55, 57, ja 58 artiklaa.

XIV b OSASTO

Lääkkeiden laaduntarkkailussa käytettävät vertailuaineet

63 c artikla

Tuontitullittomuus myönnetään tavaralähetyksille, jotka sisältävät näytteitä Maailman terveysjärjestön hyväksymistä lääkkeiden valmistuksessa käytettävien aineiden laaduntarkkailuun tarkoitetuista vertailuaineista, jotka on osoitettu vastaanottajille, joille jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan ottaa vastaan näitä tavaralähetyksiä tullitta."

8) Lisätään 86 artiklaan alakohta seuraavasti:

"d) Vertauskuvallisille ja arvoltaan vähäisille palkinnoille, pokaaleille ja matkamuistoille, jotka on tarkoitettu annettaviksi vastikkeetta liikekongresseissa tai niiden kaltaisissa kansainvälisissä tilaisuuksissa henkilöille, joiden pysyvä asuinpaikka on kolmansissa maissa, jos kyseiset esineet eivät luonteeltaan, yksikköarvoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan ilmennä mitään kaupallista tarkoitusta."

9) Lisätään 109 artiklaan alakohta seuraavasti:

"q) veromerkeille ja vastaaville, joilla osoitetaan kolmansissa maissa suoritettu verojen maksu."

10) Korvataan XXVII osaston otsikko seuraavasti:

"Maamoottoriajoneuvoissa ja erityiskäyttöön tarkoitetuissa konteissa olevat poltto- ja voiteluaineet"

11) Korvataan 112 ja 113 artikla seuraavasti:

"112 artikla

1. Jollei 113-115 artiklan säännöksistä muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään:

a) tavanomaisten polttoainesäiliöiden sisältämälle polttoaineelle:

- henkilömoottoriajoneuvoissa, hyötymoottoriajoneuvoissa ja moottoripyörissä,

- erityiskäyttöön tarkoitetuissa konteissa,

näiden saapuessa yhteisön tullialueelle;

b) henkilömoottoriajoneuvoissa ja moottoripyörissä olevien kannettavien säiliöiden sisältämälle polttoaineelle 10 litran rajaan saakka ajoneuvoa kohti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten polttoaineen hallussapitoa ja kuljetusta koskevien säännösten soveltamista.

2. Edellä 1 artiklassa tarkoitetaan:

a) `hyötymoottoriajoneuvolla` kaikkia tieliikenteessä käytettäviä moottoriajoneuvoja (myös perävaunulliset tai niitä ilman olevat traktorit), jotka rakennetyyppinsä ja varustelunsa osalta soveltuvat ja ovat tarkoitettuja kuljettamaan vastikkeellisesti tai vastikkeetta:

- enemmän kuin yhdeksän henkilöä kuljettaja mukaan luettuna,

- tavaroita,

sekä kaikkia muuhun erityiskäyttöön kuin varsinaiseen kuljetukseen tarkoitettuja tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja;

b) `henkilömoottoriajoneuvolla` kaikkia moottoriajoneuvoja, jotka eivät täytä a alakohdassa määriteltyjä edellytyksiä:

c) `tavanomaisilla polttoainesäiliöillä`- säiliöitä, jotka valmistaja on kiinnittänyt pysyvästi kaikkiin kyseisen ajoneuvon tyyppisiin moottoriajoneuvoihin ja joiden pysyvä sijoittaminen mahdollistaa polttoaineen välittömän käytön sekä ajoneuvojen liikuttamiseen että tarvittaessa jäähdytysjärjestelmän ja muiden järjestelmien käyttämiseen kuljetuksen aikana.

Tavanomaisina polttoainesäiliöinä pidetään myös moottoriajoneuvoihin sovitettuja kaasusäiliöitä, jotka mahdollistavat kaasun välittömän käytön polttoaineena, samoin kuin säiliöitä, jotka on mukautettu ajoneuvon varustukseen mahdollisesti kuuluviin muihin järjestelmiin.

- säiliöitä, jotka valmistaja on kiinnittänyt pysyvästi kaikkiin kyseisen kontin tyyppisiin kontteihin ja joiden pysyvä varustus mahdollistaa polttoaineen välittömän käytön jäähdytysjärjestelmän ja muiden erityiskäyttöön tarkoitettujen konttien varustukseen kuuluvien järjestelmien käyttämiseen kuljetuksen aikana.

d) `erityiskäyttöön tarkoitetuilla konteilla` kontteja, jotka on varustettu erityisesti jäähdytys-, hapetus-, lämmöneristys- tai muita järjestelmiä varten mukautetuilla laitteilla.

113 artikla

Hyötymoottoriajoneuvojen ja erityiskäyttöön tarkoitettujen konttien tavanomaisten säiliöiden sisältämän polttoaineen osalta jäsenvaltiot voivat rajoittaa tullittomuuden soveltamisen 200 litraan ajoneuvoa, erityiskäyttöön tarkoitettua konttia ja matkaa kohti."12) Korvataan 132 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Jäsenvaltioilla on myös oikeus säilyttää muuttumattomana ECUina vahvistetun määrän kansallisina valuuttoina ilmaistu vasta-arvo, jos se asetuksen (ETY) N:o 2779/78(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 289/84(2), 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä vuosittaisessa tarkistuksessa ennen edellisessä kohdassa säädettyä pyöristämistä muuttuu vähemmän kuin viisi prosenttia tai pienenee.

(1) EYVL N:o L 333, 30.11.1978, s. 5

(2) EYVL N:o L 33, 4.2.1984, s. 2"13) Lisätään 133 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"g) tullittomuutta, joka myönnetään sellaisten vastavuoroisuuteen perustuvien sopimusten perusteella, jotka on tehty sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka ovat sopimuspuolina kansainvälistä siviili-ilmailua koskevassa yleissopimuksessa (Chicago 1944), kyseisen yleissopimuksen (kahdeksas painos - heinäkuu 1980) liitteessä 9 olevassa 4.42 ja 4.44 kohdassa suositeltujen käytäntöjen täytäntöön panemiseksi."

14) Korvataan 134 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedoksi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tehtyihin, 133 artiklan 1 kohdan b, c, d, e, f ja g alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettujen kaltaisiin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin sisältyvät tullisäännökset."

15) Korvataan 135 ja 136 artikla seuraavasti:

"135 artikla

Tämän asetuksen säännökset eivät estä pitämässä voimassa:

a) Kreikan osalta Athos-vuorelle myönnettyä erikoisasemaa, sellaisena kuin se on taattu Kreikan perustuslain 105 artiklassa;

b) Espanjan ja Ranskan osalta tullittomuutta, joka perustuu näiden maiden ja Andorran välillä 13 päivänä heinäkuuta 1867 sekä 22 ja 23 päivänä marraskuuta 1867 tehtyihin sopimuksiin, kunnes yhteisön ja Andorran kaupallisia suhteita koskeva järjestelmä tulee voimaan;

c) jäsenvaltioiden osalta 210 ECUn rajaan saakka tullittomuutta, joka ylittää 47 artiklassa tarkoitetun tullittomuuden, jonka ne myönsivät tarvittaessa 1 päivänä tammikuuta 1983 kansainvälisessä liikenteessä olevan kauppalaivaston merimiehille.

136 artikla

1. Kunnes kyseisellä alalla vahvistetaan yhteisön säännöksiä, jäsenvaltiot voivat myöntää erityisen tullittomuuden kansainvälisten sopimusten mukaisesti jäsenvaltion alueella oleville asevoimille, jotka eivät toimi kyseisen valtion lipun alla;

2. Kunnes kyseisellä alalla vahvistetaan yhteisön säännöksiä, tämä asetus ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tullittomuutta, joka myönnetään yhteisön tullialueen ulkopuolella ammatillisista syistä vähintään kuusi kuukautta oleskelleille kotimaahansa palaaville työntekijöille."

16) Poistetaan 137 ja 138 artikla.

17) Korvataan 1, 4, 22, 45, 52-56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 ja 120 artiklassa ilmaisu "yhteisö" ilmaisulla "yhteisön tullialue".

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BANGEMANN

(1) EYVL N:o C 254, 11.10.1986, s. 7

(2) EYVL N:o C 13, 18.1.1988, s. 173

(3) EYVL N:o C 105, 21.4.1987, s. 4

(4) EYVL N:o L 256, 7.9.1987, s. 1

(5) EYVL N:o L 105, 23.4.1983, s. 1

(6) EYVL N:o L 370, 31.12.1985, s. 22

(7) EYVL N:o C 324, 5.12.1984, s. 5

(8) EYVL N:o L 197, 27.7.1984,s. 1