31988L0599

Neuvoston direktiivi 88/599/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1988, yhdenmukaisista menettelyistä pantaessa täytäntöön tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu asetus (ETY) N:o 3820/85 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettu asetus (ETY) N:o 3821/85

Virallinen lehti nro L 325 , 29/11/1988 s. 0055 - 0057
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 4 s. 0135
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 4 s. 0135


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 23 päivänä marraskuuta 1988,

yhdenmukaisista menettelyistä pantaessa täytäntöön tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu asetus (ETY) N:o 3820/85 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettu asetus (ETY) N:o 3821/85 (88/599/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottaa huomioon tieliikenteen sosiaaliasetusten soveltamisen parantamisessa 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselman(4),

sekä katsoo, että

asetukset (ETY) N:o 3820/85(5) ja (ETY) N:o 3821/85(6) ovat tärkeitä sisämaanliikenteen yhteismarkkinoiden toteuttamisessa,

sosiaaliasetusten oikea soveltaminen tieliikenteessä vaatii jäsenmailta yhdenmukaista ja tehokasta valvontaa,

rikkomusten vähentämiseksi ja estämiseksi on tarpeen asettaa säännösten noudattamisen valvonnan vähimmäisvaatimukset,

Portugalin tasavalta on vasta äskettäin saattanut voimaan tieliikenteen valvontamenettelyjä ja sille olisi sen vuoksi annettava oikeus lykätä tämän direktiivin täytäntöönpanemista,

tehokas valvonta yhteisössä vaatii tietojen vaihtoa ja keskinäistä avunantoa asetusten soveltamisessa jäsenvaltioissa,

tietojen vaihto on pakollista ja sen on tapahduttava säännöllisin väliajoin, ja

tieliikenteen sosiaaliasetusten yhdenmukainen soveltaminen on tarpeen liikenteenharjoittajien välisen kilpailun vääristymien välttämiseksi sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Valvonta

Tämän direktiivin tarkoitus on vahvistaa asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 oikean ja yhdenmukaisen soveltamisen valvonnan vähimmäisvaatimukset.

2 artikla

Valvontajärjestelmät1. Jäsenvaltioiden on toteutettava järjestelmä sekä tiellä että yritysten tiloissa tehtäviä asianmukaisia ja säännöllisiä tarkastuksia varten niin, että se koskee vuosittain merkittävää ja edustavaa osaa kaikista niistä kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista, jotka kuuluvat asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 soveltamisalaan.

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä tarkastukset siten, että:

- ne kattavat joka vuosi vähintään yhden prosentin asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien työssäolopäivistä;

- vähintään 15 prosenttia tarkastettujen työpäivien kokonaismäärästä on tarkastettava tiellä ja vähintään 25 prosenttia yritysten tiloissa.

3. Tiellä tarkastettujen kuljettajien, yritysten tiloissa tehtyjen tarkastusten, tarkastettujen työpäivien ja ilmoitettujen rikkomusten määrät on sisällytettävä asetuksen (ETY) N:o 3820/85 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle toimitettaviin tietoihin.

3 artikla

Tarkastukset tiellä

1. Tiellä tehtävät tarkastukset on järjestettävä eri paikoissa, eri aikoina ja niiden on katettava riittävän laaja osa tieverkostosta tarkastuspaikkojen välttämisen vaikeuttamiseksi.

2. Tiellä tehtävissä tarkastuksissa on tarkistettava:

- päivittäiset ajoajat, tauot ja vuorokautiset lepoajat ja, jos selvästi ilmenee epäsäännöllisyyttä, myös edeltävien päivien piirturilevyt, jotka asetuksen (ETY) N:o 3821/85 15 artiklan 7 kohdan mukaan on pidettävä ajoneuvossa;

- tarvittaessa viimeisin viikottainen lepoaika;

- valvontalaitteen moitteeton toiminta (laitteen tai piirturilevyjen mahdollisen väärinkäytön määrittäminen) tai tarvittaessa asetuksen (ETY) N:o 3820/85 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen mukanaolo.

3. Tiellä tehtävät tarkastukset on toteutettava syrjimättä kotipaikan perusteella ajoneuvoja tai kuljettajia.

4. Toimivaltaisten tarkastajien tehtävän helpottamiseksi heille on annettava:

- luettelo tärkeimmistä tarkastuskohteista;

- eri kielillä laadittu sanasto tällä hetkellä käytettävistä tieliikenteeseen liittyvistä ilmaisuista. Komissio toimittaa jäsenvaltioille tällaisen sanaston.

5. Jos toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajan tarkastus tiellä antaa aiheen olettaa, että on tehty rikkomuksia, joita ei tarkastuksen aikana voida havaita tarpeellisten tietojen puuttumisen vuoksi, niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, joita asia koskee, on avustettava toisiaan tilanteen selvittämisessä. Toimivaltaisen jäsenvaltion tätä tarkoitusta varten yrityksen tiloissa tekemän tarkastuksen tulokset on ilmoitettava toiselle valtiolle, jota asia koskee.

4 artikla

Tarkastukset yritysten tiloissa

1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset yrityksen tiloissa on suunniteltava ottaen huomioon aikaisempi kokemus eri liikennemuodoista.

Tarkastuksia on tehtävä myös yritysten tiloissa, kun tiellä on havaittu vakavia asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 rikkomuksia.

2. Yritysten tiloissa tehtävissä tarkastuksissa on käytävä läpi paitsi tiellä tarkistettavat seikat, myös:

- viikottaiset lepoajat ja näiden lepoaikojen väliset ajoajat;

- kahden viikon ajoaikoja koskeva rajoitus;

- lyhennettyjen vuorokautisten tai viikottaisten lepoaikojen korvaaminen;

- piirturilevyjen käyttö tai kuljettajien työaikojen järjestäminen.

3. Tässä artiklassa säädettyjä tarkoituksia varten toimivaltaisten viranomaisten omissa tiloissaan tekemät tarkastukset pyytämiensä, yritysten antamien asiaa koskevien asiakirjojen pohjalta vastaavat yritysten tiloissa tehtyjä tarkastuksia.

5 artikla

Yhdenmukaistetut ja yhteensovitetut tarkastukset

1. Jäsenvaltioiden on järjestettävä vähintään kahdesti vuodessa yhdenmukaistettuja valvontatoimia tarkastaakseen tiellä kuljettajia ja ajoneuvoja, jotka kuuluvat asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 soveltamisalaan.

2. Kahden tai useamman jäsenvaltion valvontaviranomaisten on, jos mahdollista, suoritettava kyseiset toimet samanaikaisesti omilla alueillaan.

6 artikla

Tietojen vaihto

1. Asetuksen (ETY) N:o 3820/85 17 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen (ETY) N:o 3821/85 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kahdenvälinen tietojen vaihto on suoritettava joka 12 kuukausi ja ensimmäisen kerran kuuden kuukauden kuluttua tämän direktiivin tiedoksi antamisesta(7) sekä yksittäistapauksessa myös jonkin jäsenvaltion erityisestä pyynnöstä.

2. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä komission laatimaa, jäsenvaltioiden kanssa sovittua vakiolomaketta.

7 artikla

1. Portugalin tasavaltaa lukuun ottamatta jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1989.

Portugalin tasavallan on saatettava mainitut lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1990.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi antamansa lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Th. PANGALOS

(1) EYVL N:o C 116, 3.5.1988, s. 17

(2) Lausunto on annettu 17 päivänä marraskuuta 1988

(3) EYVL N:o C 208, 8.8.1988, s. 26

(4) EYVL N:o C 348, 31.12.1985, s. 1

(5) EYVL N:o L 370, 31.12.1985, s. 1

(6) EYVL N:o L 370, 31.12.1985, s. 8

(7) Tämä direktiivi on annettu tiedoksi jäsenvaltioille 24 päivänä marraskuuta 1988