31988L0593

Neuvoston direktiivi 88/593/ETY, annettu 18 päivänä marraskuuta 1988, hedelmähilloja, hyytelöitä ja marmeladeja sekä kastanjasosetta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 79/693/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 318 , 25/11/1988 s. 0044 - 0047
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0142
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0142


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 18 päivänä marraskuuta 1988,

hedelmähilloja, hyytelöitä ja marmeladeja sekä kastanjasosetta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 79/693/ETY muuttamisesta (88/593/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

direktiivin 79/693/ETY(4), sellaisena kuin se on muutettuna Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla, liitteissä on sarja teknisiä säännöksiä,

direktiiviin on tehtävä myös tiettyjä muutoksia, jotka eivät johdu tekniikan kehityksestä,

sisämarkkinoiden toteutumisen kannalta on tarkoituksenmukaista saattaa sellaisten valmisteiden nimitykset, joiden kuiva-ainepitoisuus on alhainen, yhteisön sääntelyn kohteeksi 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä,

kaikille kuluttajille on myönnettävä oikeus saada tietoa merkittävistä rikkidioksidijäämistä valmisteissa, joihin direktiiviä 79/693/ETY sovelletaan,

koska elintarvikkeiden tarkastamista varten tarvittavien näytteenottomenettelyjen ja analyysimenetelmien käyttöön ottamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/591/ETY(5) on yleinen ja horisontaalinen, erillisen näytteenottoa ja analyysejä koskevan säännösten säilyttäminen direktiivissä 79/693/ETY muodostuu tarpeettomaksi,

silmällä pitäen nykyistä, elintarvikkeita koskevan yhteisön lainsäädännön kehitysvaihetta on aihetta tarkastella tiettyjen lisäaineiden asemaa, joiden sallimisesta hilloissa ja muissa samanlaisissa valmisteissa jäsenvaltiot saavat päättää väliaikaisesti, ei direktiivin 79/693/ETY erityisnäkökulmasta, vaan elintarvikkeiden lisäaineita koskevan lainsäädännön laajentamasta näkökulmasta,

ei ole syytä olla sallimatta punaisten hedelmämehujen käyttöä parantamaan erikoishillojen värin lisäksi myös tietyistä punaisista hedelmistä tehtyjen hillojen väriä,

elintarvikkeissa käytettäviä emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 74/329/ETY muuttamisesta neljännen kerran 24 päivänä maaliskuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissä 86/102/ETY(6) amidoitu pektiini määritellään samanarvoiseksi kuin pektiini; direktiiviä 79/693/ETY tulisi sen vuoksi muuttaa vastaavasti, ja

direktiivin 79/693/ETY tiettyjen säännösten ilmaisua tulisi selkeyttää,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 79/693/ETY seuraavasti:

1. Korvataan englanninkielisessä direktiivissä ilmaisu "chestnut purée", joka esiintyy:

- otsikossa,

- ensimmäisessä, neljännessä ja viidennessä johdantokappaleessa,

- 1 artiklan 6 alakohdassa,

- liitteessä I olevan A jakson 6 kohdassa

ilmaisulla "sweetened chestnut purée".

2. Korvataan espanjankielisessä direktiivissä ilmaisu "mermelada", joka esiintyy

- otsikossa,

- ensimmäisessä, neljännessä ja viidennessä johdantokappaleessa,

- 1 artiklan 5 alakohdassa,

- liitteessä I olevan A jakson 5 kohdassa,

ilmaisulla "marmalade".

3. Korvataan 3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Tammikuun 1 päivään 1991 mennessä neuvosto päättää komission ehdotuksesta yhteisössä sellaisista valmisteista käytettäviä nimiä koskevista säännöksistä."

4. Korvataan 7 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

"d) Jos rikkidioksidijäämäpitoisuus on suurempi kuin 30 mg/kg, maininta `rikkidioksidi` on ilmaistava ainesosaluettelossa sen mukaisesti, mikä on jäämän painoprosenttinen osuus lopullisesta valmisteesta."

5. Korvataan 7 artiklan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) ilmaisu `kokonaissokeripitoisuus: . . . g/100 g`, jossa ilmaistu luku osoittaa arvoa, joka on määritetty refraktometrisesti 20 Celsiusasteessa lopulliselle valmisteelle, toleranssin ollessa ± 3 refraktometriastetta."

6. Lisätään artikla seuraavasti:

"8 a artikla

Tarvittavat muutokset liitteiden säännösten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, lukuun ottamatta lisäaineita koskevia säännöksiä."

7. Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Liitteissä II B ja III B olevien valmisteiden ja aineiden tunnistamis- ja puhtausvaatimuksista päätetään tarpeen mukaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

8. Poistetaan 12 artikla.

9. Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa pysyvän elintarvikekomitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä."

10. Poistetaan 14 artikla.

11. Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädettyjä lisäaineita koskevia poikkeuksia lakataan soveltamasta heti, kun asiaa koskevat yhteisön säännökset tulevat sovellettaviksi."

Poistetaan 3 kohta.

12. Lisätään liitteessä I olevaan A jakson 1 kohdan määritelmän loppuun seuraava ilmaisu: "ruusunmarjaerikoishilloa saa tehdä joko kokonaan tai osittain ruusunmarjasoseesta".

13. Korvataan liitteessä II olevan A jakson 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- tässä direktiivissä tomaatit, raparperin varsien syötävät osat, porkkanat ja bataatit rinnastetaan hedelmiin".

14. Korvataan liitteessä II olevan A jakson 1 kohdan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

"- `inkiväärillä` tarkoitetaan inkiväärikasvin syötäviä juuria".

15. Korvataan liitteessä II olevan A jakson 4 kohta seuraavasti:

"4. Hedelmän mehu (mehu)

Hedelmän mehu, tiivistetty hedelmän mehu ja kuivattu hedelmän mehu, joka täyttää ne vaatimukset, jotka on annettu hedelmämehuja ja tiettyjä vastaavia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä marraskuuta 1975 annetussa neuvoston direktiivissä 75/726/ETY(¹), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla.

(¹) EYVL N:o L 311, 1.12.1975, s. 40".

16. Lisätään kohta liitteessä II olevaan A jaksoon seuraavasti:

"5a. Sitrushedelmän kuori (kuori)

Sitrushedelmien kuori, puhdistettu, joko endokarpin kanssa tai sitä ilman".

17. Korvataan liitteessä II oleva B jakso seuraavasti:

"B. RAAKA-AINEIDEN SALLITUT KÄSITTELYT

1. a) Valmisteet, jotka on määritelty A jaksossa 1, 2, 3, 5 ja 5 a kohdassa voidaan kaikissa tapauksissa käsitellä seuraavilla tavoilla:

- kuumennus, jäähdytys tai pakastus;

- pakkaskuivaus;

- tiivistäminen sikäli kuin se on teknisesti mahdollista.

b) Jos edellä mainitut valmisteet on tarkoitettu liitteessä I olevan A jakson 2, 4 ja 5 kohdassa määriteltyjen valmisteiden valmistukseen, niihin saa lisätä myös rikkidioksidia (E 220) tai sen suoloja (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 ja E 227).

2. Inkivääri voidaan kuivata tai säilyttää siirapissa.

3. Liitteessä I olevan A jakson 2 kohdassa määriteltyjä valmisteita varten olevia aprikooseja voidaan käsitellä myös muilla kuivausmenetelmillä kuin pakkaskuivausmenetelmällä.

4. Kastanjat voidaan upottaa lyhyeksi ajaksi rikkidioksidin tai sen suolojen (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 ja E 227) vesiliuokseen.

5. a) Hedelmämehuja voidaan käsitellä myös direktiivissä 75/726/ETY säädetyillä käsittelyillä;

b) sitä voidaan myös käsitellä 1 kohdan b alakohdassa säädetyillä käsittelyillä, jos se on tarkoitettu liitteessä I olevien 4 ja 5 kohdassa määriteltyjen valmisteiden valmistukseen.

6. Sitrushedelmien kuorta voidaan säilyttää suolaliuoksessa."

18. Korvataan liitteessä III olevan A jakson 1 kohdan taulukon kolmas luetelmakohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

".

19. Korvataan liitteessä III olevan B jakson ensimmäinen kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

".

2 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava lakejaan, asetuksiaan ja hallinnollisia määräyksiään siten, että:

- tämän direktiivin mukaisten valmisteiden pitäminen kaupan sallitaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1989;

- niiden valmisteiden pitäminen kaupan, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, kielletään 1 päivästä tammikuuta 1991 alkaen.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. PAPANDREOU

(1) EYVL N:o C 25, 3.2.1987, s. 8

(2) EYVL N:o C 122, 9.5.1988, s. 39

(3) EYVL N:o C 180, 8.7.1987, s. 18

(4) EYVL N:o L 205, 13.8.1979, s. 5

(5) EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 50

(6) EYVL N:o L 88, 3.4.1986, s. 40