31986D0103

86/103/ETY: Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä maaliskuuta 1986, tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen F.2 hyväksymisestä yhteisön puolesta

Virallinen lehti nro L 088 , 03/04/1986 s. 0042 - 0045
Suomenk. erityispainos Alue 2 Nide 4 s. 0109
Ruotsink. erityispainos Alue 2 Nide 4 s. 0109


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä maaliskuuta 1986,

tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen F.2 hyväksymisestä yhteisön puolesta (86/103/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

päätöksellä 75/199/ETY(1) yhteisö on tehnyt tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

yhteisö voi hyväksyä vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden käsittelyä koskevan liitteen F.2, ja

tähän hyväksymiseen on kuitenkin tulliliiton erityisvaatimusten ja tullilainsäädännön yhdenmukaistamisen nykyisen tilanteen huomioon ottamiseksi liitettävä tiettyjä varauksia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta vapaaseen liikkeeseen tullattavien tavaroiden käsittelyä koskeva liite F.2, yleisellä varauksella ja suositeltua käytäntöä 7 koskevalla varauksella.

Liitteen varauksin varustettu teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilö, jolla on valtuudet ilmoittaa tulliyhteistyöneuvoston pääsihteerille, että yhteisö on hyväksynyt 1 artiklassa mainitun liitteen kyseisessä artiklassa mainituin varauksin(2).

Tehty Brysselissä 24 päivän maaliskuuta 1986.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BRAKS

Yhteisön tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen F.2 laatimat varaukset

1. Yleinen varaus (yleinen huomio)

"Osa tämän liitteen määräyksistä ei kuulu yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan. Jäsenvaltiot voivat tarpeen vaatiessa laatia omia varauksiaan aloilta, jotka eivät kuulu yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan."

2. Suositeltu käytäntö 7

"Yhteisö soveltaa yleensä tämän suositellun käytännön määräyksiä. Lupa myönnetään ainoastaan, jos menettelyn käytön seurauksena alkuperää koskevien sääntöjen ja maahan tuotuihin tavaroihin sovellettavien määrällisten rajoitusten vaikutus ei vääristy."

LIITE F.2 VAPAASEEN LIIKKEESEEN LUOVUTETTAVIEN TAVAROIDEN KÄSITTELY

JOHDANTO

Vapaaseen liikkeeseen luovutettaviin tavaroihin sovellettavat tullit ja verot on yleensä hyvin mukautettu kyseisen maan tariffikäytäntöön. Eräissä tapauksissa maasta vietäviin tavaroihin sovellettavien vientitullien ja -verojen määrä on kuitenkin niin suuri, että jos tavaroita niiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen valmistetaan tai käsitellään, koko kaupallinen toiminta lakkaisi olemasta kannattavaa ja kyseinen maa kärisisi tappioita, sillä kyseinen taloudellinen toiminta siirrettäisiin muualle.

On kuitenkin mahdollista suosia tällaista toimintaa sallimalla, että tietyt tavarat voidaan valmistaa tullin valvonnassa ennen vapaaseen liikkeeseen luovutusta.

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistusta koskevan tullimenettelyn tavoitteena on sallia kansallisen taloudellisen edun niin vaatiessa eräiden tuotujen tavaroiden valmistus tullin valvonnassa siten, että valmiisiin tuotteisiin sovellettavien tuontitullien ja -verojen määrä on pienempi kuin määrä, jota sovellettaisiin maahan tuotaviin tavaroihin.

MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

a) "vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistuksella" tullimenettelyä, jota sovellettaessa maahan tuotuja tavaroita voidaan tullin valvonnassa ennen vapaaseen liikkeeseen tullausta valmistaa tai käsitellä siten, että valmiisiin tuotteisiin sovellettavien tuontitullien ja -verojen määrä on pienempi kuin määrä, jota sovellettaisiin maahan tuotaviin tavaroihin;

b) "vapaaseen liikkeeseen luovutuksella" tullimenettelyä, jonka nojalla maahantuodut tavarat voivat jäädä lopullisesti tullialueelle. Tämä menettely edellyttää, että kaikki vaadittavat tuontitullit ja -verot maksetaan ja vaadittavat tullimuodollisuudet täytetään;

c) "tuontitulleilla ja -veroilla" tulleja ja kaikkia muita tavaroiden maahantuonnissa tai sen yhteydessä kannettavia maksuja, veroja, rojalteja tai muita kuluja, ei kuitenkaan rojalteja ja maksuja, joiden määrä vastaa suunnilleen suoritetuista palveluksista aiheutuneita kustannuksia;

d) "tavarailmoituksella" tullin määräämässä muodossa annettavaa ilmoitusta, jolla asianomaiset henkilöt osoittavat tavaroihin sovellettavan tullimenettelyn sekä ilmoittavat ne tiedot, jotka tulli vaatii kyseisen menettelyn soveltamiseksi;

e) "tullivalvonnalla" toimenpiteitä, joita sovelletaan niiden lakien ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi, joiden täytäntöönpanosta tulli on vastuussa;

f) "vakuudella" tulliviranomaisia tyydyttävää taetta siitä, että tullia kohtaan oleva velvoite täytetään. Vakuutta sanotaan "yleiseksi", kun sillä taataan useista toimenpiteistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen;

g) "henkilöllä" sekä luonnollisia että juridisia henkilöitä, ellei asiayhteys muuta edellytä.

PERIAATTEET

1. Normi

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavia tavaroita valmistettaessa on noudatettava tämän liitteen määräyksiä.

2. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on mainittava vapaaseen liikkeeseen luovutettavia tavaroita valmistettaessa täytettävät edellytykset ja muodollisuudet.

Huomautukset

1. Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistusta koskevan luvan edellytyksenä voi olla, että toimivaltaiset viranomaiset pitävät ehdotettuja valmistustoimenpiteitä kansantaloudellisesti hyödyllisenä.

2 Oikeus valmistaa vapaaseen liikkeeseen luovutettavia tavaroita voidaan varata henkilöille, jotka ovat sijoittautuneet tullialueelle ja joiden toiminta on tulliviranomaisten vaatimusten mukaista.

3. Tulliviranomaiset antavat yleensä luvan siihen, että valmistus suoritetaan määrätyssä paikassa (esimerkiksi tuojan toimitiloissa) ja sitä suorittavat määrätyt henkilöt.

4. Tulliviranomaiset voivat vahvistaa vakiomääräisiä tuottoasteita vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistukselle.

3. Normi

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistusta koskevan menettelyn myöntämisen ehtona on, että tulliviranomaiset voivat varmistua siitä, että valmistuksen tuloksena saatavat tuotteet on valmistettu maahan tuoduista tavaroista.

4. Normi

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistusta koskevan menettelyn myöntämisen ehtona on, että tavaroiden palauttaminen alkuperäiseen tilaan ei käsittelyn jälkeen ole taloudellisesti kannattavaa.

SOVELTAMISALA

5. Normi

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden käsittely sallitaan määrätyille luokille hyväksyttyjen valmistustoimien kohteena olevia tavaroita.

Huomautus

Tämä lupa voidaan varata yksinomaan valmistustoimille, joiden tuloksena on tiettyihin tullinimikkeisiin kuuluvia tavaroita.

6. Normi

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistusta ei suoriteta ainoastaan suoraan ulkomailta tuoduille tavaroille, vaan se sallitaan myös tavaroille, jotka ovat olleet passituksessa tai jotka tulevat tullivarastosta tai vapaa-alueelta.

7. Suositeltu käytäntö

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistusta ei pitäisi kieltää ainoastaan sen takia, että ne ovat peräisin tai tulevat jostakin.

8. Normi

Lupaa valmistaa vapaaseen liikkeeseen luovutettavia tavaroita ei ole varattu ainoastaan maahan tuotujen tavaroiden omistajalle.

9. Suositeltu käytäntö

Henkilöille, jotka harjoittavat laaja-alaista ja jatkuvaa samaan tavaraluokkaan kuuluvien vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistustoimintaa, tulisi antaa yleinen tällaista toimintaa koskeva lupa.

VAPAASEEN LIIKKEESEEN LUOVUTETTAVIEN TAVAROIDEN VALMISTUSTA KOSKEVA ILMOITUS

10. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä määritellään edellytykset, joilla tehdään vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistuksesta laadittava tavarailmoitus ja tavarat esitetään toimivaltaisessa tullitoimipaikassa.

Huomautus

Tavarailmoituksen jättäminen tapahtuu yleensä ennen vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistusta, mutta jos kyseiset toimenpiteet ovat melko yksinkertaisia, voidaan antaa lupa valmistaa tavaroita ennen tavarailmoituksen tekemistä.

VAKUUS

11. Normi

Kansallinen lainsäädäntö, tai tulliviranomaiset sen mukaisesti, vahvistaa vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistuksesta mahdollisesti asetettavat vakuudet.

12. Suositeltu käytäntö

Henkilön, jota asia koskee, tulisi saada valita hyväksyttävien vakuuksien joukosta.

13. Normi

Tulliviranomaiset vahvistavat kansallisen lainsäädännön mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistuksesta asetettavan vakuuden määrän.

14. Suositeltu käytäntö

Vakuuden määrä olisi vahvistettava mahdollisimman pieneksi ottaen huomioon mahdollisesti maksettavat tuontitullit ja -verot.

Huomautus

Tämä suositeltu käytäntö ei estä sitä, että asetettavan vakuuden määrä lasketaan yhden ainoan määrän perusteella silloin kun tavarat kuuluvat useisiin tullinimikkeisiin.

15. Normi

Tulliviranomaisten on hyväksyttävä yleisvakuus silloin, kun vakuus on asetettava vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden käsittelyä koskevassa menettelyssä tehdyistä useista toimenpiteistä johtuvien velvollisuuksien täyttämisen varmistamiseksi.

16. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten on luovuttava vaatimasta vakuutta, jos he hyväksyvät, että mahdollisesti maksettavien summien kanto voidaan varmistaa muilla tavoin.

VAPAASEEN LIIKKEESEEN LUOVUTETTAVIEN TAVAROIDEN VALMISTUKSEN PÄÄTTÄMINEN

17. Normi

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistus päättyy, kun mainitusta käsittelystä saadut tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.

18. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä vahvistetaan ajankohta, jona vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden arvo ja määrä sekä niihin sovellettavien tuontitullien ja -verojen määrä määritellään.

19. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten olisi hyväksyttävä olosuhteiden niin salliessa ja asianomaisen henkilön pyynnöstä menettelyn päättäminen kun valmistuksessa tai käsittelyssä saadut tuotteet viedään, asetetaan tullivarastoon tai tuodaan vapaa-alueelle.

20. Normi

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden käsittelystä syntyvä jäte ja romu ovat vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten tulliselvitettäessä sellaisten tuontitullien ja -verojen alaisia, joita sovellettaisiin, jos ne tuotaisiin samassa tilassa.

Huomautus

Voidaan myöntää lupa käsitellä näitä jätteitä ja romuja tullin valvonnassa siten, että ne menettävät kaupallisen arvonsa, tai jälleenviedä ne.

21. Normi

Kotimaiseen kulutukseen luovutusta varten valmistettavista tavaroista tai tässä valmistuksessa saaduista tuotteista, jotka ovat tuhoutuneet tai lopullisesti kadonneet onnettomuudessa tai ylivoimaisen esteen vuoksi ennen niiden tullaamista vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi ei saa kantaa tuontitulleja ja -veroja, mikäli tällainen tuhoutuminen tai katoaminen näytetään asianmukaisesti toteen tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla. Tuhoutumisesta jäljelle jäävästä jätteestä ja romusta, mikäli se tullataan vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi, kannetaan samat tuontitullit ja -verot kuin tässä tilassa maahan tuotavasta jätteestä ja romusta.

VAKUUDEN VAPAUTTAMINEN

22. Normi

Mahdollisesti asetettu vakuus on vapautettava mahdollisimman pian sen jälkeen kun vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistus on päättynyt.

VAPAASEEN LIIKKEESEEN LUOVUTETTAVIEN TAVAROIDEN VALMISTUSTA KOSKEVIA TIETOJA

23. Normi

Tulliviranomaisten on varmistettava, että kaikki vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden valmistusta koskevat tiedot ovat kaikkien asianosaisten henkilöiden helposti saatavissa.

(1) EYVL N:o L 100, 21.4.1975, s. 1

(2) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee liitteen F.2 voimaantulopäivän Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.