31985L0406

Komission direktiivi 85/406/ETY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985, kompressorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/533/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Virallinen lehti nro L 233 , 30/08/1985 s. 0011 - 0015
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0073
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0073
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0050
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0050


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985,

kompressorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/533/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (85/406/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kompressorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/533/ETY(1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo, että

saadun kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon teknisen osaamisen taso nyt on tarpeen mukauttaa direktiivin 84/533/ETY liitteissä I ja II vahvistetut vaatimukset todellisiin testiolosuhteisiin, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen määrittämisestä annettun direktiivin mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 84/533/ETY liitettä I ja II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on 26 päivään maaliskuuta 1986 mennessä annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 1985.

Komission puolesta

Stanley CLINTON DAVIS

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 123

LIITE

MUUTOKSET DIREKTIIVIN 84/533/ETY LIITTEESEEN I

6.2 Äänilähteen toiminta mittauksen aikana

Korvataan 6.2.2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

Näissä toimintaolosuhteissa ilmavirta on tarkastettava liitteessä I olevassa 12 kohdassa vahvistetulla tavalla.

6.3 Mittauspaikka

Korvataan 6.3 kohta seuraavasti:

Mittauspaikan on oltava tasainen ja vaakasuora. Tämän paikan on mikrofonien sijaintipaikkojen pystyprojektioon asti ja se mukaan luettuna oltava betonia tai tiivistä asfalttia.

Jalaksille asennetut kompressorit on sijoitettava 0,40 m korkeille tuille, jollei valmistajan asennusohjeissa toisin määrätä.

6.4.1 Mittauspinta, mittausetäisyys

Korvataan 6.4.1 kohta seuraavasti:

Testaukseen käytettävä mittauspinta on puolipallo.

Säteen on oltava:

- 4 m, kun testattavan kompressorin suurin mitta on enintään 1,5 m;

- 10 m, kun testattavan kompressorin suurin mitta on enemmän kuin 1,5 m, mutta enintään 4 m;

- 16 m, kun testattavan kompressorin suurin mitta on enemmän kuin 4 m.

6.4.2.1 YleistäMuutetaan 6.4.2.1 kohta seuraavasti:

Mittausta varten on oltava kuusi mittauspistettä, tosin sanoen pisteet 2, 4, 6, 8, 10 ja 12, siten kuin ne on järjestetty direktiivin 79/113/ETY liitteessä I olevan 6.4.2.2 kohdan mukaisesti.

Kompressorien testausta varten kompressorin geometrinen keskipiste on sijoitettava pystysuoraan puolipallon keskipisteen yläpuolelle.

Mittauspisteiden paikat määräävän koordinaattien sarjan x-akselin on oltava yhdensuuntainen kompressorin pääakselin kanssa.

Lisätään uusi 12 kohta seuraavasti:

12 ILMAKOMPRESSORIEN ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUSMENETELMÄ PYÖREÄKAARISTEN VENTURISUUTINTEN AVULLA KRIITTISISSÄ VIRTAUSOLOSUHTEISSA

12.1 Yleistä

Tämän liitteen tarkoituksena on määrittää yksinkertainen, nopea ja taloudellinen ilmakompressorien virtausnopeuden mittausmenetelmä.

Tämän menetelmän tarkkuus on ± 2,5 prosenttia.

12.2 Testausjärjestely

Suuttimen halkaisija on valittava siten, että varmistetaan suuttimen painesuhteen aiheuttavan sen kovennuksessa äänen nopeuden.

Suutin on asennettava putkeen, jonka halkaisija on yhtä suuri tai suurempi kuin neljä kertaa suuttimen kovennuksen halkaisija. Suuttimesta ylävirtaan on oltava putki, jonka pituus on vähintään kaksi putken halkaisijaa ja jonka seinämään on kiinnitetty laite, jolla mitataan putken läpi virtaavan ilman paine ja lämpötila. Tämän putken ylävirran puolelle on asennettava virtauksen oikaisin, joka koostuu kahdesta reikälevystä, kun ne on asennettu putken halkaisijan etäisyydelle toisistaan (ks. kuvat 1 ja 2). Suuttimesta alavirtaan voidaan asentaa putki ja vaimennin sillä edellytyksellä, että tämän alavirran puolella sijaitsevan putkituksen painehäviö ei mitätöi kriittisiä virtausolosuhteita suuttimessa.

>VIITTAUS KAAVIOON>

12.3 Pyöreäkaarinen venturi

Mallin on oltava kuvassa 3 esitetyn mukainen, sisäpintojen on oltava kiillotetut ja poikkipinnan halkaisijan on oltava tarkkaan mitattu. Mittaehdotukset annetaan taulukossa 1.

12.4 Paine- ja lämpötilalukemat

Paine on luettava 0,5 prosentin tarkkuudella ja lämpötila ± 1 K:n tarkkuudella.>VIITTAUS KAAVIOON>

Taulukko 1

Suuttimen mitat

>TAULUKON PAIKKA>

12.5 Testi

Kun tasaiset virtausolosuhteet on saavutettu, otetaan seuraavat lukemat:

ilmanpaine (Pb)

paine suuttimesta ylävirtaan (PN)

lämpötila suuttimesta ylävirtaan (tN)

lämpötila ja paine, joissa tilavuusvirta vaaditaan (t°, P°)

12.6 Tilavuusvirtalaskelmat

>TAULUKON PAIKKA>

C* = 0,684858 + (3,70575 - 4,76902 7 10-2 7 tN + 2,63019 7 10-4 7 tN² 7 pN 7 10-4

jossa

tN = lämpötila suuttimesta ylävirtaan °C. Testitulosten perusteella ja säädettyä tarkkuutta varten CD = 0,9888.

Kun sitä käytetään kannettavien tai koteloitujen kompressorien purkaumassa, tN vaihtelee 20 °C:sta 70 °C:seen ja PN 2 baarista 8 baariin. C* vaihtelee sen vuoksi 0,6871:stä 0,6852:een, ja siitä voidaan käyttää keskimääräistä arvoa 0,6862. Näissä oloissa yhtälö voidaan yksinkertaistaa:

>NUM>qm = 0,1 7 ð 7 B² 7 0,9888 7 0,6862 7 PN >DEN>[4 7 (287,1 7 TN) >NUM>1/ >DEN>2] >NUM>= 3,143 7 10-3 7 B² 7 PN >DEN> TN >NUM>1/ >DEN>2 kg/s

tai muunnettuna tilavuusvirraksi (qv) vertailuoloissa:

qv = >NUM>9 7 10-3 7 B² 7 PN 7 T° >DEN>(P° 7 TN >NUM>1/ >DEN>2)

jossa

>TAULUKON PAIKKA>

MUUTOKSET DIREKTIIVIN 84/533/ETY LIITTEESEEN II

3 Toiminta

3.1.4 Moottoriteho

Korvataan ilmaisu "(DIN 6270B)" ilmaisulla "(neuvoston direktiivi 80/1269/ETY)".

3.2.4 Nimellisilmavirta

Korvataan ilmaus "ISO 1217:n" ilmaisulla "tämän direktiivin liitteessä I olevassa 12 kohdassa tarkoitettu menetelmä".